MENSEN DIE DENKEN MET DE LEVENS VAN ANDEREN TE KUNNEN DOEN WAT ZIJ WILLEN,                                    
LOPEN ZICH VROEG OF LAAT TEGEN DE WETTEN VAN GOD TE PLETTER.                   
 DE UNIVERSITEIT VAN CHRISTUS ZEGT ONS:                             
DE MENS, DIE GOLGOTHA VOLGT,  WEET ZICH DOOR GOD GEDRAGEN. 
Hij weet, dat de Tien Geboden voor hen zijn geschreven en handelt er naar. Het zijn Gods wetten en die van het leven na de dood, die u op Aarde te leren en na te volgen hebt. U zult moeten aanvaarden, dat wij mensen ons eigen leven in handen hebben en van het leven van anderen moeten afblijven. Mensen die denken met de levens van anderen te kunnen doen wat zij willen, lopen zich vroeg of laat tegen de wetten van God te pletter. De christen en zijn kerk moeten beseffen, dat een grote stap hen scheidt van het bewuste geestelijke leven, zoals dat door Christus gestalte kreeg. U allen leeft thans in de Eeuw van Christus en u zult tot het hoofd buigen moeten komen, u moet thans aanvaarden, halsstarrig weigeren dit te doen voert u regelrecht naar de afgrond. In deze eeuw, dit te verwerpen is niet meer mogelijk. Wie Christus niet aanvaarden kan, is en blijft een onbewuste en zal het Koninkrijk Gods niet kunnen binnentreden. U sluit uzelf er door van de eeuwigheid af. Christus moet aanvaard worden, want de sferen van licht werden door Hem opgebouwd. Hoe wilt u hier, aan Gene Zijde binnentreden zonder Hem te aanvaarden en lief te hebben! Gods wil is het, dat ge Golgotha na volgt. Leer van Christus, Die alles van Zichzelf gaf om u Zijn Liefde te bewijzen. God heeft de mens een eigen vrije wil gegeven om handelend te kunnen optreden en zich op het Goddelijke af te stemmen. De mens leeft in een stoffelijke toestand, die de Aarde is, toch zal zich geestelijk moeten afstemmen, wil hij aan deze zijde licht en geluk bezitten. Hij die zich op Aarde van de stof voelt bevrijd, is reeds een gelukkig wezen.

Zij, die op Aarde het geestelijk leven willen, zijn gelukkige wezens aan deze zijde en zullen bij aankomst hier, licht zien, gelukkig zijn met velen, die voor hen zijn overgegaan. Wanneer de mens de weg bewandelt, die wij allen bewandelen moeten, aan zich zelf wil werken, zullen hogere wezens hem beïnvloeden en zal de Aarde in licht toenemen. Het is de weg, die u over Golgotha voert, iedere seconde staat ge daar voor en voor uw dood. Denk daaraan en stem uw leven daar op af! In uw korte aardse leven, kunt u meer bereiken dan in enige honderden jaren aan deze zijde. Weet, dat wanneer men in duisternis leeft, men niets dan duisternis is en koude bezit. Indien men de wetten van God overschreden heeft, wanneer men een ander leven heeft vernietigd, zal dit leven terug moeten naar de Aarde en onherroepelijk dat zielenleven ontmoeten, waaraan goed gemaakt moet worden. Er leven in de duisternis miljoenen wezens die verlangen om terug te keren. Onder hen bevinden zich diegenen, welke alle natuurwetten hebben overschreden. Hoe komen al deze zielen uit deze toestand? Geen voor of achteruit, geen ruimte, geen leven meer te voelen, niets dan duisternis. Wij kennen deze toestanden. Er is een begin en een einde. Eens zal het goede zegevieren en zal de mens zich met het hogere verbinden, door zich vrij te maken van hun dierlijke afstemming, om de grondstoffelijke binnen te treden en wanneer zij die stoffelijke hebben bereikt, zullen zij het geestelijke aanvoelen. Anderen keren terug en zullen helpen om voor het goede te werken. Wanneer de mens weet, dat het leven eeuwig is, zullen zij aan vernietiging niet meer meedoen. Alles regelt zich hier vanzelf, want het zijn stoffelijke en geestelijke wetten. Aan alles komt een einde en de laagste graad gaat in de hoogste over en de hoogste daalt tot de laatste graad af om hen te helpen. Wie zich aan de liefde van anderen vergrijpt, gaat ten gronde omdat hij fouten begaat en zal dit in een ander leven moeten goedmaken. Wie God niet kent, zal Hem eens leren kennen.

Wie Mij niet zoekt, zegt Christus, zal de Vader evenmin zien, noch vinden. Wie ons niet aanvaardt, aanvaardt ook geen God, want uit naam van God zijn wij gekomen, duizenden met ons dalen naar de Aarde af. Duizenden met ons spreken van liefde en geloof, duizenden met ons weten, dat allen zullen terugkeren. Zou men in één leven tot God kunnen terugkeren? Kunnen wij ons in één kort aards leven Gods wetten eigen maken? Geestelijk arm is de mens, indien hij zichzelf niet wil leren kennen en nog niet weet dat alles liefde is en God een Vader is van rechtvaardigheid. God ziet toe hoe de mensen zich vergeten, maar God kent al Zijn kinderen. Toch vragen zij om geluk en om aards bezit, maar de diepte van het eigen leven kennen zij niet. Met het verleden willen zij niets te maken hebben, zij willen leven en gelukkig zijn, want een ieder heeft recht op geluk. Iedere seconde worden er mensen op Aarde geboren, doch er moeten juist mensen ontwaken en innerlijk worden geboren. De innerlijke mens is en blijft zoek. De Aarde is een paradijs, God heeft het zo gewild, maar de mens heeft dit paradijs in een afschuwelijke hel veranderd. Arme mensen, arme Aarde, maar in haar leeft het en daar ligt het leven van God. De Aarde schenkt alles aan de mensen, wie zij een plaats gaf om te kunnen leven. Doch hoe handelt de mens? Er is niets op Aarde en niets aan deze zijde of de mens heeft het tot stand gebracht. Er is geen leed, of de mens heeft dat gewild, heeft het geschapen. Indien er geen wedergeboorte zou zijn, hoe konden wij verder gaan op de eeuwige weg? Alles ligt vast, die werkingen zijn in en door ons geboren. Wie zich eerlijk openstelt en zich geheel overgeeft, zal voelen en begrijpen, zal oorzaak en gevolg waarnemen. Gods eenvoud ligt in alles en houdt alles in stand. Aan ons die eenvoud te leren kennen en eigen te maken. Uit het ene wordt het andere geboren. Wat de mens vandaag bezit, zal hij morgen weer verliezen. Dit alles doet hem echter ontwaken en dan zal hij voelen dat er een wet bezig is om hem te doen buigen.

Wanneer hij dit kan, dan is hij zover en is het leven op Aarde niet voor niets geweest. Eens komen allen aan deze zijde en staan de mensen voor al deze wetten. Dan zien zij dat ons leven waarheid is en wij de waarheid hebben gesproken. Dan eerst zullen zij dankbaar zijn voor hetgeen zij op Aarde van deze zijde hebben ontvangen. De mensheid ontvangt dan een beeld van de schepping, over de gehele Aarde werken wij thans op de mensheid in. De mensen op Aarde moeten weten, dat hun geliefden leven en dat zij hun vader en moeder zullen terugzien. Zij moeten weten, dat zij op Aarde hun eigen geluk in handen hebben, moeten voelen dat, dat leven op Aarde slechts tijdelijk is. Een groter geluk kunnen zij zich niet indenken. Waar zij ook leven, in welke toestand de mens ook verkeert, zoals God het aan de mens heeft gegeven, is door hen niet begrepen. Eens komt er geluk en zult u, uw Vader van liefde kennen en weten dat uzelf schuld hebt aan alles. Dit is hard en toch, ook wij hebben dit moeten aanvaarden. Hoe verschrikkelijk het leven op Aarde is, eens komt er een tijd en zult ge uw hoofd buigen en God voor alles danken. Dan eerst zult u begrijpen, dat gij zelf schuld zijt aan uw eigen ongeluk. Op Aarde wil de mens niet begrijpen. Christus kwam en dit was reeds eeuwen van tevoren voorspeld, doch de mensen zagen Hem als een gewoon mens en zij sloegen de Heiligste Mens, Die er ooit heeft geleefd, aan het Kruis. Doch Christus leven en geloof blijft, want het is uit het Goddelijke. Christus was als God en bracht deze boodschap op Aarde. Wie al het leven lief heeft, treedt de sferen van licht binnen. Wie het leven vernietigt, daalt in de duisternis af. Voel aan, wat de liefde brengt, wat de reine liefde is en aanvaard het. Christus bracht Zichzelf en offerde Zich voor de mensheid op, wist van tevoren wat zou geschieden. Toch kwam Christus naar de Aarde om van onze Vader in de Hemel te vertellen. Alleen door Christus kunnen wij de Goddelijke sferen bereiken. Christus bracht ons, mensen, het hemelse geluk. Dit werd niet aanvaard, niet begrepen en nog voelt men niet wat dit betekent. Duizenden jaren geleden reeds had er vrede en rust op Aarde kunnen zijn. Maar de mensen aanvaarden niet, geloofden niet en gingen ten onder. Van die tijd af had het leven op Aarde een paradijs kunnen zijn, maar nog is daar geen verandering in gekomen, naar al die eeuwen is er niets veranderd. Al die geestelijke wetten zijn er nog, doch de dood zwaait nog steeds zijn scepter, is heer en meester op Aarde en bezorgt de mensen angst, zo ook leed en smart.

Zie door dat zwarte masker heen, gij ziet geen luchtkastelen, maar het eeuwige leven en ons, die voor u heengingen. Wij, die aan Gene Zijde leven, hebben de boodschap van Christus leren kennen en begrijpen en aanvaarden dat de gehele Kosmos bewoond is. Wij hebben geleerd dat wij als God zijn en bewust daarin overgaan. Dit moet gij u eigen maken. Gij moet aanvaarden, dat gij eeuwig voortleeft, eerst dan zult gij in de geest ontwaken en ziet gij in de andere mens uw zuster en broeder. Hebt elkander lief, zoals gij uzelf lief hebt. Zie omhoog, het hemelse geluk wacht u, aan u dit te verdienen, dit alles eigen te maken. Mens op Aarde, mijn zusters en broeders, zoekt dus het goede en tracht in uw eigen huis rust en vrede te scheppen. Aanvaard dat gij eeuwig voortgaat en straks deze wereld zult binnentreden. God waakt en staat niet toe dat één Zijner kinderen leed ontvangt. Voel aan wat dit zeggen wil. Geen leed kan u treffen, wanneer de wet van oorzaak en gevolg de uwe niet is. Dat zegt dus dat gij alles, maar dan ook alles in het diepe verleden hebt goed gemaakt en thans op Aarde bent voor het één of andere doel. God waakt, ook al ligt uw eigen lot in uw handen, gij hebt alles, alles van uw God ontvangen, maar weet dat zij die heengingen over u waken en van hieruit u zullen helpen. Bewijs wat gij wilt, wat in u is en zorg dat gij bereid zijt te sterven en te trachten in de chaos het goede te zoeken. De tien geboden eisen het van u en de uwen. Gij stemt uzelf af op ellende of het geluk van de Goddelijke Ruimte, in niets kan het andere leven u dwingen. Christus heeft ons geleerd en de openbaringen van Gene Zijde bewijzen Zijn woorden. Christus heeft liefde op Aarde gebracht, Zijn Eeuw zal haar in ieder mens doen ontwaken. Hebt gij door de liefde niet uw eigen leven in handen gekregen? Kunnen de wetten van God en in de ruimte anders tot uw leven spreken?

Wie in liefde wil groeien moet weigeren het leven van God te doden! Eerst dan volgt u bewust Christus! Dan vertegenwoordigt u God in al de levensgraden en hebt u gehandeld zoals gij handelen moet! Geen macht ter wereld, die u dit kan beletten. Uw eigen wil overheerst alles van de Aarde, God gaf u dit geschenk. Tracht in de geest te ontwaken en de schatten des geestes zullen u worden toegereikt. Laat u niet de duisternis in jagen, nu gij weet, hoe al de onbewusten nog willen leven, weet nu welke weg gij te volgen hebt. Hoe wonderbaarlijk natuurlijk is eigenlijk alles, als gij het doel van het leven op Aarde aan deze zijde begrijpt. De wetten van Christus kunnen op Aarde beleefd worden, want Golgotha bracht die tot uw eigen bewustzijn. Er aan ontkomen kan niet! Niets kan de vonk Gods helpen, indien de wetten van Christus worden overschreden, want gij hebt uw eigen leven in handen gekregen. Maar God wilde, dat wij in liefde Zijn Leven zouden tegemoet treden. Begin nog heden, nu moet het geschieden, want morgen wordt gij misschien uit dat aardse leven weggerukt en leeft gij aan deze zijde. Dan kan alleen reine liefde uw redding en uw geluk zijn in dit leven van de realiteit. God geve u de kracht uw kruis te dragen. God bescherme u en de uwen. In wezen zijn wij één, doch wij hebben onze kringloop volbracht en al het leed geleden. Aanvaard deze boodschap, het is een grote genade dit alles in uw stoffelijke leven te mogen ontvangen. Aan uw menselijke horizon flikkert een heel zwak licht. Dat is het licht van de geestelijke bewustwording. Voelt aan gij mens der Aarde hoe zwak dit licht is. Hoe meer u op Aarde thans beseft, dat er een leven na dit leven is en dat uw ziel voortgaat en eens de astrale hellen of de hemelen zult betreden, des te schoner kan uw leven daar en in onze wereld worden, want dit weten geeft u de ontwaking. Gij weet dan dat leed en smart en ondervinding tot de geestelijke evolutie behoren en dat gij bezig zijt u de schatten van Golgotha eigen te maken. Wanneer u dit op Aarde voelt, is u niet meer in staat het leven van God te vernietigen.
Meester Zelanus. 


counter free
Google Analytics Alternative