KUNSTMATIGE KINDEREN. 
,,In enkele jaren tijd wordt het kind ter wereld gebracht, zonder dat de man daarbij te pas komt. Wat zal er met de wereld gebeuren, wanneer deze methode onbeperkt mag worden toegepast?" Met deze woorden waarschuwde de Zwitserse geleerde Dr. Robert de Traz de wereld voor het, in het laboratorium, kunstmatig verwekte kind. Men mene vooral niet, dat het probleem van de z.g. ,,laboratoriumbaby" niet of nog niet aan de orde is. In Amerika waren in 1941 al tienduizend laboratoriumbaby's ter wereld gebracht. Meer dan honderdduizend vrouwen, op alle werelddelen verspreid, zijn moeder geworden door gebruik te maken van de ,,kunstmatige bevruchting". ,,In 1960 zullen alleen reeds in de Verenigde Staten minstens negenhonderdduizend kunstmatige baby's op de wereld zijn gebracht", aldus waren de woorden van Dr. Harold Immerman, professor en specialist op het gebied van kunstmatige bevruchting. Hieruit moge dus voldoende blijken dat de kwestie ,,de laboratoriumbaby", zeer zeker de moeite van ernstige bestudering waard is. Enige tijd geleden heeft het Deense Ministerie van Justitie een ontwerp laten publiceren, waarin een regeling wordt getroffen voor de kunstmatige bevruchting van vrouwen. De eerste generatie van deze kunstmatig verwekte kinderen, groeit reeds uit tot een aanzienlijke groep van volwassen mensen. Uit Amerika is intussen reeds gemeld, dat het eerste laboratoriumkind al veertig jaar geleden werd geboren!! Laat ons even de oorzaak vaststellen van dit kunstmatige ingrijpen in het moederschap en laten wij hierna de pro's en contra's ervan bespreken.

De oorzaak van en de reden voor kunstmatige bevruchting is evident. Professor Joel wees tijdens het internationale gynaecologisch congres in Parijs op het feit, dat thans niet minder dan 25% van de mannelijke bevolking van deze aarde impotent is. De oorzaak hiervan, zo zeide hij, was te wijten aan de gevolgen van de oorlogen, zowel psychologisch als fysiek. Het Wistar-Instituut voor Biologie in Philladelphia heeft middels een statistiek trachten te bewijzen, dat 60% van de kinderloze huwelijken in de Verenigde Staten te wijten zijn aan de man! Hetzelfde instituut verklaarde nog, dat in vele gevallen de impotentie van de man kon worden verholpen, maar dat niettemin reeds negen miljoen huwelijken al tot de opgegeven gevallen moeten worden gerekend!! En hierbij komt nog, dat dezelfde doktoren die deze statistieken hebben samengesteld, er van zijn overtuigd, dat het percentage kinderloze huwelijken nog belangrijk groter zou zijn, als niet een aantal hiervan reeds was overgestapt tot de moderne oplossing van het laboratoriumkind! De reden om derhalve kunstmatig in te grijpen is aangetoond. Het krijgen van een kind betekent immers voor de meeste vrouwen het grootste geluk dat zij kunnen meemaken. Wat is er voor een vrouw nog mooier en reiner dan dat zij de moederliefde mag beleven! Hoe dikwijls is al niet een huwelijk gestrand, doordat er geen kinderen kwamen! Er zijn ook ongehuwde vrouwen, die zulk een drang in zich voelen om een kind te willen baren, dat zij hiervoor alles op het spel zetten en de maatschappij durven te trotseren. Lijkt het dan niet een gelukkige oplossing en een uitkomst wanneer zulk een vrouw gebruik maakt van de kunstmatige bevruchtingsmethode? Mogen wij het moedergeluk van een vrouw verwerpen en afwijzen, alleen omdat zij niet getrouwd is? Er zijn miljoenen vrouwen ,,over" in bijna alle landen ter wereld! Waarom mogen deze geen kinderen baren, wanneer zij dit zelf wensen, zonder dat de maatschappij hier minachtend naar wijst?

Het is betrekkelijk goedkoop om hier verachtelijk tegenover te staan, wanneer men zelf wel het voorrecht heeft om een huwelijkspartner te hebben gevonden! Diegene die met liefde en ernst zijn naaste tracht te begrijpen, zal zich er voor hoeden om te oordelen! Helaas de maatschappij is hard en onverbiddelijk  en oordeelt zonder mededogen en zonder aanzien des persoon. Wee de arme en ongehuwde moeder, die in haar grijparmen terecht komt! Wanneer de mens een hoger geestelijk plan zal hebben bereikt, dan zal er ook voor de ongehuwde moeder plaats zijn in de maatschappij en dan zal de ongehuwde moeder met evenveel achting en eer worden bejegend als de ,,fatsoenlijke" gehuwde vrouw! En waarom ook niet?  Is het voor een jonge vrouw immoreel om naar het moedergeluk te hunkeren? Is het haar schuld dat er te weinig mannen zijn op aarde? Waarom zou zij geen kind mogen hebben, wanneer zij er zelf voor wil werken en zorgen? Is een laboratoriumbaby voor haar niet een wonderbaarlijke oplossing? Jammer genoeg werpt de kunstmatige bevruchting echter problemen op, die zeer ernstig zijn en die beslist niet mogen worden genegeerd. Wat moet het bijvoorbeeld worden, wanneer meer van deze kunstmatige kinderen van één echte vader elkaar later ontmoeten en wensen te trouwen? Zij weten niet dat zij in dit geval broeder en zuster zijn!! Zo vragen velen zich terecht af! Ook zal het uit religieuze overwegingen voor velen een bezwaar zijn om zich hieraan over te geven. Uiteindelijk dient een ieder zijn eigen heilige overtuiging te bewaren en na te leven. In ieder geval staan wij hier voor een probleem, dat niet gemakkelijk is op te lossen. De helaas veel te vroeg overgegane Jozef Rulof heeft tijdens één van zijn vele lezingen er op gewezen, dat er in het sperma van de man een heelal leeft op microkosmische afstemming. Dit sperma, zo zei de heer Rulof, draagt in zich de stoffelijke erfelijkheidsfactoren van eeuwen. ,,Hoe zal de ziel zijn, die zich via de geest zal openbaren in dit stoffelijk omhulsel? Welke ziel zal afstemming hebben op dit sperma van de man? Welke ziekten zullen zich openbaren in de toekomst? Welke geleerde begrijpt iets van dit fenomeen? Zal de moeder -- wanneer zij het enorme gevaar beseft van haar handelswijze -- zich dan nog durven te laten injecteren door de arts??" Inderdaad zijn wij het met de uitspaak van de heer Rulof volkomen eens. Alleen wanneer de wetenschap zover is gekomen, dat zij op geestelijk wetenschappelijke wijze een onderzoek en ontleding kan verrichten in deze, zal het verantwoord zijn de kunstmatige bevruchting  toe te passen in gevallen waar dit gewenst kan zijn. Tot zij echter zover is, luidt onze raad: Waagt u niet aan experimenten, waarvan u de draagwijdte nog niet kunt overzien en die de fundamentele wetten van al het leven in de ruimte raken!
N.N.


counter free
Google Analytics Alternative