MET DE BESTE WENSEN! VREDE LIEFDE GELUK HARMONIE. 
Wie zoekt vindt, staat in Mattheus 7 vers 8 geschreven. Je vindt niets, tenzij je er naar zoekt. Je zoekt nergens naar, tenzij je van te voren hebt aangenomen dat er een waarde is in je zoeken daarnaar. Als je nergens in gelooft dan zoek je naar niets. Je zoekt alleen omdat je gelooft in het doel van je zoeken en je vindt alleen maar omdat je zoekt. Maar wanneer je vindt waarnaar je zoekt, dan is het mogelijk dat je geloof een verandering ondergaat. Je moet dus nooit bang zijn om te geloven, noch bang zijn dat je geloof een verandering zal ondergaan. Het zijn alleen de onzekeren die angst hebben dat in hun geloof een verandering zal optreden. Via het kruis, Christus, Golgotha, gaat er een liefdesstroom, ofwel bewustzijn,door de gehele tekening. De Meesters hebben hier het volgende over gezegd: Het probleem Golgotha kent u, maar het Golgotha in de mens kent men niet. Dan komen wij voor de universele wetten te staan en gaan wij weer van planeet tot planeet, waarvan de Christus niet heeft gesproken, maar waarvoor hij zei: Er zullen er zijn, die de wetten van Mijn Vader zullen verklaren. En eerst dan krijgt men universeel bewustzijn en geluk. Indien u weet dat God 'LIEFDE' is, neem dan deze zeven fundamentele stelsel in u op, namelijk: Liefde, rechtvaardigheid, licht, leven, moederschap en vaderschap en neem de drieheiligheid, dit laatste symbolisch voorgesteld als een driehoek. Boven in de tekening aan het begin en het einde van de tekst Vrede, Liefde, Geluk ziet u een man en vrouw, het symbool van het vader en moederschap. Wat is Vader, wat is Geest, wat is Zoon? U bent als moeder een kind van God. Als vader bent u Godskind, Gods zoon.

Wordt moeder, wordt zuster en broeder. Kijk elkaar nu eindelijk in de ogen met menselijke waarachtigheid en u bouwt voor u zelf sferengeluk, oneindig geluk, éénzijn. Christus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven' en in Johannes. 10 vers 30 zei Christus: 'Ik en de Vader zijn een'. Dit alles is symbolisch weergegeven in de tekening als het kruis en de cirkel. Een cirkel heeft geen begin of einde. Het is een symbool van oneindigheid. Wordt wakker, ontwaak! Er is een pad, een verheven weg van wijsheid en verlichting, die voor elk menselijk wezen aanvangt nu elke incarnatie op deze Aarde in het tegenwoordig leven en daarna die steeds binnenwaarts leidt verder binnenwaarts. Het is de weg van zelfoverwinning waarbij de eigenliefde wordt opgegeven en uw gehele wezen wordt vervuld van liefde voor alle dingen zowel groot als klein. Indien u deze steeds binnenwaarts voerende weg bewandelt en indien u in uzelf kunt keren, dieper en dieper in uzelf doordringt, dan dringt u dieper en dieper door in de Wonderlijke Mysteriën van de Universele Natuur. Zoek eerst het Koninkrijk Gods. Het Koninkrijk Gods is binnen u lieden, staat in Lucas 17 vers 20. Daar is het Koninkrijk. Daar werkt de innerlijke kracht. Daar zetelt de Koning. Daar is het leven van uw leven. Het koninkrijk Gods, waarin Zijn wil geschiede. Want wij bidden.... Uw Koninkrijk kome Uw wil geschiede............... Weet u niet dat u Gods tempel bent? Tracht geen heiligheid voor jezelf te bereiken; streef er naar heilig te worden. Offer al je daden op aan God. Vestig je geest op Hem. Bevrijd je van zelfzucht, gehechtheid en begeerten. Geen enkele daad zal je binden.

Daden worden verteerd door het vuur van de wijsheid. Spreek de waarheid met mededogen. Spreek woorden die liefde opwekken. Spreek over goede dingen. Liefde wijst u de weg en verlicht het Pad. Liefde is de eerste stap op de opwaartse weg, ze is alle volgende schreden, ze is ook de laatste. Haar wezenlijk karakter is hemelse vrede. Haar werkelijke aard is harmonie en ze doordringt alle dingen. Ze is grenzeloos, onsterfelijk, oneindig eeuwig en allesomvattend. Wees gelijkmoedig van humeur. Wees levenslustig. Wees zelfbeheerst. Wees zuiver van aard. Beheers je gedachten. Wordt geluk, neen ben het. Wees LIEFDE, neen wordt het in alles en alles. Willen wij in VREDE, GELUK en LIEFDE leven met het daaruit volgende evenwicht, harmonie, dan moeten wij de woorden van de Meesters der Meesters Christus herinneren 'Zo wij niet worden als kinderen zullen wij het Koninkrijk Gods niet beërven. Laat de Kerstklokken elke dag, steeds opnieuw in u luiden en de Christus in u ontwaken. Maak nu uw weg gereed om aanstonds verder te kunnen gaan, zodat VREDE en HARMONIE altijd uw deel moge zijn.
J. P.  


counter free
Google Analytics Alternative