DE FACTOR ANGST EN HET GELOOF!
In ons artikel ,,God straft niet” hebben wij getracht aan te tonen, dat er wel een God van liefde, maar niet een God van wraak en eeuwige verdoemenis bestaat. Wij hebben er de nadruk op laten vallen, dat het een goedkope uitbuiting van een bepaalde noodtoestand betekent, om deze van theologische zijde te doen voorstellen, als zijnde de verstoffelijking van Gods toorn en wraak op de mens! De interpretatie van het Heilige en liefdevolle evangelie van de Christus, wordt verkracht en bezoedeld door dit middeleeuwse standpunt van diverse kerken. Enige tijd geleden is er, eveneens in dit blad, een artikel verschenen onder het opschrift ,, Is de kerk nog voor haar taak berekend?” Wat denkt ge er zelf van, als ge uitspraken tegenkomt zoals deze, uit het Maandblad voor de Vrije Evangelische Gemeente te Hilversum – de Bethelbode: Het was een gezegende week, ofschoon de opkomst veel groter had kunnen zijn, ook uit eigen gemeente. De getrouwen waren steeds weer op hun plaats. En de anderen??? Ach, wij mensen zijn toch niet in staat daarin verandering te brengen. Misschien dat nieuwe rampen een middel zouden kunnen zijn, hen met ons te doen samenkomen. Dit weet ik wel, zij hebben veel gemist! 
Over rampen gesproken, het is een jaar geleden, dat ons land werd opgeschrikt door de stormramp. Een jaar geleden. Dagen van droeve herinneringen voor velen, die er zo nauw bij betrokken waren. En voor ons? Heeft het ons dichter bij God gebracht? En voor Nederland?? Men hoort in deze dagen veel over dat, wat er toen geschiedde, maar hoort daar ook bij de verootmoediging voor de Allerhoogste? Of hebben wij als volk van Nederland niets geleerd? Dat zou vreselijk zijn en het is vreselijk. Slechts met beving kunnen wij hieraan denken. O, dat men buigen wilde met een Jeremia, die zeide: ,, Wij hebben overtreden, en wij zijn wederspannig geweest”, hoe groot zou dan de zegen der genade zijn en het heil dat God over ons zou willen uitstorten. Maar men vraagt zich wel eens af of dit mogelijk is. Bij de enkeling misschien, maar de massa schijnt immuun te zijn geworden. Snelt in deze bedeling de dag der genade ten einde? God weet het. Ons gebed is, ach Heer, ontferm U!!! Het avondgebed kleurt de wereldhemel. Wat zal het zijn als uw dag komt. Dat die dag u niet onvoorziens overkomt. 

Moeten wij nu werkelijk aannemen, dat al deze arme getroffen Zeeuwse families zo slecht waren, dat zij zich de wraak van God op de hals hebben gehaald? Al deze eenvoudige, goedhartige en vrome Zeeuwse mannen en vrouwen? En de kleine kinderen, hebben die zich ook misdragen? En al die onschuldige dieren die zijn verdronken? Behoren die ook tot de zondaars soms? Merkwaardig, dat God juist één van de meest godvruchtige en ijverigste volken moest uitkiezen teneinde Zijn wraakgevoelens te bekoelen! Moeten deze eerlijke en hardwerkende gezinnen, die zulke verschrikkingen moesten doormaken, nu werkelijk nog met de gedachte blijven rondlopen, dat dit alles Gods werk is geweest? Moeten deze beste mensen, die in hun eenvoud niet eens weten wat werkelijke zonden zijn, op de kop toe van hun dominees horen, dat zij zich deze ramp door hun eigen wangedrag op de hals hebben gehaald? En verwachtte de dominee van deze mensen dan, dat zij God zullen liefhebben met geheel hun hart en geheel hun verstand? Of is het alleen voldoende, dominee, wanneer deze lieden slechts God vrezen? Zijt ge dan voldaan, dominee? Weet ge dan zeker, dat ge hebt gehandeld volgens de wil van God? Weet ge dan zeker, dat Christus zegenend achter u staat? Gij moet wel zeer zeker weten, dominee, wat ge doet in deze! Wij, dominee, beven wanneer wij aan deze verantwoording denken!! Ds D. Veldkamp, die de verantwoording draagt voor het door ons geciteerde artikel, is ongetwijfeld een zeer hoogstaand man, die alleen het beste voor heeft met de mensen. Wij zijn er van overtuigd, dat deze dominee alles doet om de mens tot God te voeren. Niemand heeft het recht hieraan te twijfelen. Het is dan ook niet onze bedoeling om deze mensen te vernederen of te beschimpen, integendeel. Wij hebben eerbied voor een ieder, die zich inzet voor God en Christus en derhalve ook voor Ds Veldkamp. 

Alleen kunnen wij ons niet verenigen met de wijze waarop deze theoloog God nader tot de mensen meent te moeten brengen. Zij – en er zijn er duizenden die dit doen – brengen niet de liefde voor God in de harten van de mensen, maar de angst, ondanks het feit, dat zulk een dominee dit heftig en verontwaardigd zou ontkennen. Helaas, toch is dit zo. Zij beschadigen en verminken reine kinderzieltjes, door hen in aanraking te brengen met de liefdeloze God uit het Oude Testament, die verdoemt, straft en wreekt! Waarom kunt ge niet begrijpen, dominee, dat zulk een rein kinderzieltje even gemakkelijk kan worden geknakt als een tere bloem in de lente? Waarom wilt ge zulk een broos leven niet liefdevoller en bewuster in uw handen nemen? Gij wilt toch geen brokken maken, dominee? Welnu, waarom houdt ge dan niet op met uw demagogie? Kijk naar vele van uw collega’s  die zich reeds vrij hebben weten te maken van de middeleeuwse dogma’s van uw kerk! Deze dominees spreken alleen nog maar over een God die liefde is. Neemt u een voorbeeld aan Ds Spelberg en houdt op met uw afbraak. Gij breekt af – ondanks dat dit niet in uw bedoeling ligt – en gij wilt toch tot de bouwers worden gerekend?  Breek met uw dag des oordeels  gedachte. Voorlopig draait deze planeet nog enkele miljoenen jaren door, net zo lang, totdat elk mens op aarde een hoger bestaan heeft kunnen aanvaarden! Aanvaard dominee: God straft zijn kinderen niet, maar vangt hen allen in liefde op, wanneer zij hiertoe gereed zijn! Dit ,,gereedmaken” dominee, is ook uw taak. Bewijst u, dat ge deze grote taak verstaat en verbant u de factor angst uit uw gemeente! 
H. R.    counter free
Google Analytics Alternative