,,DE MENS"  EN ZIJN ASTROLOGIE 2. 
Wij moeten thans aanvaarden, dat het lager bewustzijn het hogere niet kan bezielen, want zij staan voor die gevoelens niet open. En wat wilt ge, nogmaals van een oerwoudbewoner leren? Al de planeten nu in ons Universum kunnen de mens niets geven voor zijn gevoelsleven, omdat de mens hoger staat! U leest opnieuw onze artikelen over: ,,De mens en zijn gevoelsleven" en gij kunt dit begrijpen en aanvaarden. Nu zegt u, de Maan bezielt toch maar de Aarde, door ,,Eb en Vloed"! Ja zeker, doch dat is heel iets anders. Wilt ge deze wetten leren kennen moet u weten, wat de Maan voor de Aarde, haar ,,kind" dus, heeft gedaan en nu betreden wij het gevoelsleven van de wateren, doch de ziel is en blijft Goddelijke substantie, voor de Aarde en Maan een toestand, beiden uit de ,,Alziel" geboren en aan de eigen zelfstandigheid voor God begonnen! Wie van u kent het verschijnsel ,,Eb en Vloed" volgens de Goddelijke realiteit? De Astronoom? Hij weet, dat de Maan de Aarde kan bezielen, doch dat heeft de mens zich door zijn miljoenen levens eigen gemaakt. M.a. w. de geest van het water krijgt bezieling, doordat de geest Aarde als het gevoelsleven zich door de Moeder van de ruimte, de Maan heeft verdicht en dat gebeuren is nu ,,Eb en Vloed" De Maan heeft de werking aan de Aarde geschonken, hierdoor beschrijft de Aarde haar eigen baan en betekent evolutie, hoger bewustzijn voor de Aarde en bezitten de andere planeten niet!!! Wat wilt ge nu beginnen, Astroloog? Dit is voor het Universum, doch nu kunnen wij de Astrologie voor de mens onfeilbaar ontleden en blijft er niets meer over! Nu leeft alles, wat gij de mens schenken wilt en berekent, in de mens en heeft de mens zich eigen gemaakt. De Egyptenaren waren ver. Zij genazen de mens door ,,Maanuitstraling" en is te begrijpen, doch niet het gevoelsleven, de persoonlijkheid, wel stoffelijk dus! Wat de Astroloog de mens schenken wil, door de sterren en planeten, is dus nimmer geestelijk te beleven. En wanneer de menselijke sensitiviteit niet in de mens aanwezig was, kon ook die Egyptische genezer niets bereiken en was de mens ongevoelig voor de Goddelijke uitstraling en is alweer te aanvaarden!

De Astroloog klampt zich hieraan vast, doch lager bewustzijn is niet in staat de persoonlijkheid van de mens te bezielen voor geluk, menselijk denken en voelen, liefde, geboorte, ga verder, dat alles te maken heeft met de persoonlijkheid, de mens, doch deze persoonlijkheid heeft zich dit gevoelsleven door miljoenen levens eigen moeten maken en is nu het eigen bezit voor de mens! De planeten vertegenwoordigen dus lager voelen en denken, dan de mens op Aarde bezit en te vertegenwoordigen heeft. De stand der sterren spreekt nu. Wie gaf die ster zijn naam. Astroloog? God? Dat is alweer mensenwerk. Gij praat over de sterren en planeten, doch die sterren en planeten hebben een eigen Terminologie en is er niets menselijks mee te beleven. Wat voor u nu een planeet is, is voor de Goddelijke realiteit een graad van leven en bewustzijn voor het vader en moederschap van de ruimte, is voor dat organisme een lichaamsdeel, zoals ook ons organisme bezit en hebben wij te aanvaarden! U praat over Mars en geeft die planeet haat, vernietiging, doch dat zijn de menselijke eigenschappen. Die planeet is bezig zich gereed te maken voor het stervensproces --Astroloog en Astronoom -- zoals de Maan dat heeft te ervaren gekregen en de Meteoren het u vertellen, wat met leven en dood te maken heeft voor het Universum! De Maan is de Moeder van Mars, Mars heeft leven gekend en nog is haar leven niet zover, dat de mens daar volkomen opgelost is, nog is er menselijk leven aanwezig, doch ook Mars is gereed om te sterven! Doordat de Maan stervende is, ziet ge uw eigen Universeel beeld en ouderdom! In onze ruimte is er een planeet die stervende is! Dat zegt, dat de schepping miljoenen tijdperken oud is en ook de mens en al het leven op Aarde! Dit zegt bovendien, dat die organismen hun leven kunnen voortzetten en hierdoor zijn er andere Universums ontstaan of wij op Aarde en de ruimte waren nog niet zover! Narmate het bewustzijn daalt, is de planeet stervende. Mars zal bewijzen straks, dat zij stervende is, hierdoor geven de Astronomen haar geen leven meer, doch ook dat is reeds beleefd en heet het verleden van de planeet! Hierdoor zeggen wij, zien wij, stellen wij vast en is waarheid, dat de mens en die planeten, de mens op Aarde niet kunnen bezielen, dat die planeet het menselijke bewustzijn op Aarde niets kunnen schenken, omdat zij het gevoelsbewustzijn van de Aarde niet kunnen bereiken! En wat te zeggen van al die andere gasbollen?

Wat wilt ge van Jupiter en Saturnus verwachten, van die gasbollen, die half vader en moederlijke organismen, deze macrokosmische homoseksualiteit? Want dat is het, het is halfwakend moederlijk leven; betekent, dat die planeten nooit de baring als de Maan dat heeft gekend en Mars, hebben beleefd, zij dienden voor heel iets anders en is hierboven reeds verklaard!!!! Wat verwacht u nu van zo'n ster, zo'n gasbol, geeft ge die menselijk voelen en denken? Ontzag en gezag? Moeten die uw leven bezielen? Kunnen zij u voor uw huwelijk, uw liefde, die u niet bezit en niet geven wilt, beschermen en bezielen? Kunnen zij u beschermen voor de dood, nu wij weten dat er geen dood is? U rekent uit, dat de mens die reis niet moet maken, er kunnen ongelukken gebeuren! Voor ons is een ongeluk en de dood erbij Goddelijke evolutie, door dat ongeluk komt de ziel vrij van de stoffelijke stelsels en gaat verder! Gij waarschuwt de mens voor al deze zaken en berekent zijn leven en gevoel, doch in de mens leven deze wetten! Uw terminologie deugt niet, klopt niets van, ten opzichte van de Goddelijke waarachtigheid, de dierenriem is dan ook echt menselijk. Zeker is, wij hebben van die bokkige allures, de maagdelijke gevoelens voor onze liefde, wij bezitten kreeft allures, hebben last van ,,schutters" geweld, wij knallen het leven van God tegen de grond, wij zijn schorpioenachtig, hebben veel van die eigenschappen, doch geeft dat alles uw eigen persoonlijkheid en niet de ruimte, want de ruimte weet van dit alles net niets, voor de ruimte hebben de sterren en planeten een andere taak voor God en de mens te vervullen! Ach mens, zoek het niet boven u, doch in u zelf en gij leert denken! U staat in het teken ,,ram" uw huis wordt bezielend opgetrokken en verlicht! Elke berekening ontleden wij en er blijft niets meer van de Astrologie over, omdat de mens voor dit Universum het hoogste wezen is, het hoogste bewustzijn bezit en wij weten! Door ons contact, lezer, of wij wisten er niets van, doch wij hebben die andere studie mogen beleven en ons eigen mogen maken! Stop wat verse aarde in uw zak Astroloog en vertel ons welke gevoelens gij nu krijgt!! Schilder nu eens anders? Teken anders? Speel anders viool? Kan dat? Dat is het toch? Wat wilt ge nu van uw sterretje  beleven, een meteoortje, schreven wij immers? Ziet u, dat geeft ge u zelf en de mens! Wat aarde in uw tasje dame en ge krijgt Universele bezieling, de aardse stof is meer volwassen dan die van de Maan, Mars, Jupiter, ga door, wat wilt ge? Ga vanavond niet, meld u maar ziek, zei een Astroloog tegen het kind van de Aarde, dat spelen moest, in uw huis ligt de boel door mekaar. Zij ging niet en het kostte haar baantje. Die Astrologie ook. De man die tot ons kwam en men had verteld; niet op reis te gaan, gaven wij, ga gerust! En hij ging, niets gebeurde er. Ook hij was Astroloog, nu onze leerling, doch het had hem miljoenen gekost De Astroloog waarschuwt de mens voor de dood, het ergste wat er is voor de mens, maar er is geen dood! Dood gaan is Goddelijke evolutie, doch voor de Astroloog is dood nog dood, doch nu valt zijn leven als een kaartenhuisje in elkaar! Tot straks.
Uw Marja Radjany.


counter free
Google Analytics Alternative