HET WOORD, DAT GE NU ONTVANGT IS GODDELIJK!
,,EEN ENORME TAAK LIGT ER GEREED VOOR ONS ALLEN!"
,,HEEL DE WERELD ZAL VAN ONS HOREN!" 
Door het vorige lezer, hebben wij een beeld gekregen, wat de mens voor deze eeuw te leren heeft en hij zich eigen heeft gemaakt. Wij schreven: de psychologie staat voor een dood punt, voor vele geleerden denkt de mens nog altijd door hersens, zodat wij hebben te aanvaarden, dat zijn ,,gevoelsleven" geen betekenis heeft. Tal van psychologen, artsen, bovendien, volgen een eigen weg en wel de onze, zij volgen de ,,Goddelijke Stelsels" voor de mens en komen thans tot ongelooflijke waarheden. Dat de universiteiten machteloos staan, weten wij. Dat die mannen en vrouwen de middelen niet bezitten om een studie te maken voor het menselijke gevoelsleven, eveneens, hoewel de parapsychologen hun eigen ingeslagen weg volgen en reeds fundamenten hebben gelegd. Wij weten het, wij leven in angst, de mensheid moet zorgen voor bewapening, maar, moet de ziel, de geest, de geestelijke evolutie ook nu weer plaats maken voor stoffelijke energie? Indien de mens, de mens daarvoor geschikt, in staat is en bewijst, dat hij zijn ,,Universeel" contact bezit, die mogelijkheid te schenken, vertegenwoordigen wij twee werelden, God en Christus; wij gaan ondanks alles toch verder, doch nu krijgt één wereld alles en is de maatschappij. Bewapening is het, droevig, doch waarheid. En, het is noodzakelijk, omdat wij, lezer, de geestelijke hoogte nog niet hebben bereikt.

Ook al scheldt ge op die mannen, het is noodzakelijk!! Of, wij worden opnieuw onder de voet gelopen en dat moet voorkomen worden. Maar één zo'n vliegtuigje voor ons en wij zijn er! Doch zijn die gelden niet te verkrijgen, lezer, door ons allen? Zijn wij allen in Europa en de rest van de mensheid, niet in staat om die gelden bijeen te brengen en dan gezamenlijk die kunst en onze evolutie, op te bouwen voor ons allen en de mensheid, indien wij niet geholpen, gesteund worden door uw staat?  Wij weten het, helaas, het is de waarheid, de man die voor uw leven kunst heeft gemaakt, kon het niet, al die miljoenen zijn verknoeid, wij schreven het reeds, die miljoenen zijn ,,kunstig verbrast!" En toch, wij geloven niet dat de gevoelsmens geen vertrouwen meer bezit, dat is niet mogelijk. De regisseur was geen psycholoog, geen kunstkenner, hij daar draaide maar en dacht, het gaat goed, doch de mens weigerde zijn product te aanvaarden. Wij schreven het, waarheid is het, men gelooft geen mens meer: kan jij het dan wel? Ja, wij kunnen het en zullen wij u, bewijzen! Wat al niet kunnen wij bewijzen! Het gevoelsleven van de filmman heeft geen bewustzijn. Die man is onbewust voor zijn tijd en is waarheid. De machtigste scenario's schreven wij, liggen gereed, doch omdat de mens niet wil denken en ,,Goddelijke Wijsbegeerte" fataal voor zijn gevoelsleven is, zoals men beweert, krijgen de kunstwerken geen grond onder deze beverige voetjes, de mens voor deze eeuw, zijn maatschappij en gevoelsleven, zijn persoonlijkheid, omdat het gevoelsleven van de andere massa weigert deze Goddelijke Evolutie te aanvaarden! Maar, wij hebben de bewijzen! Hebt u de film: ,,Zo begint het leven" gezien? Machtig is het! En dat door die Denen. Gij als kinderen van Rembrandt kunt het niet. Gij als kinderen van een groot volk, kunt het niet! En dat is bewezen. Maar waarom kunt gij het niet?

Gelooft geen mens. Omdat de massa de menselijke, nu dus nog de lichamelijke evolutie, de geboorte van het kind, voor de film: ,,Zo begint het leven" niet aanvaarden wil. De christelijke massa is het, onder u midden, die weigert en thans hebben de andere miljoenen van uw volk dat maar te aanvaarden. Zo is het met alles, men weigert te denken, men weigert iets verder te gaan, ook al is het de Goddelijke waarheid, de mens moet beslist ,,dom" gehouden worden, de mens, als hoogste wezen in de ruimte van God, moet psychopathisch blijven denken, geen andere ontwikkeling wordt geduld!! En zo is het! Wij maken voor uw leven een kort filmpje, zo iets als de Amerikanen dat doen en kunnen, waardoor ze reclame maken voor de sport en steeds gewild is. Doch nu, door u en uw man voor al deze levenswetten te plaatsen. Wij vertellen door dat filmpje ook eventjes, dat een hond en kat een ziel bezitten en een geest en door God geschapen zijn, doch leggen er aan vast, niet aarzelend meer -- dat deze dieren tot God terugkeren en hoe dat nu gebeuren zal! Uit! Gij kunt nu denken, praten, dag en nacht en ge leert zelfs uw hond en kat kennen! Honderdduizenden van deze pracht producten maken wij voor uw leven en brengen geld op!! Ja, geld op, of wij komen niet verder, doch door deze evolutie is ook geld te verdienen, lezer, dat is vanzelfsprekend! Maar, lezer,  ,,Zo begint het leven", iets dus, wat gij allen kent, beleven kunt en nog niet eens buiten uw gevoelsleven leeft, werd bestormd door uw volk, uw mensen, dag en nacht draaide die film. Waarom? Omdat de mens thans iets waarachtigs te zien en te beleven krijgt en is de ,,film" geestelijke en menselijke kunst geworden en heeft thans recht om verder te gaan. Uw gevoelsleven en uw persoonlijkheid, lezer, zijn dus gereed om u zelf tot die evolutie te voeren en is een machtig groot verschijnsel, het bewijs, dat de massa hunkert naar geestelijk geluk en het ,,weten!" De bekrompen, de naïviteit van mannen en vrouwen onder uw volk, is helaas bekend en dat voert ons steeds weer tot de Godgeleerde: deze faculteit is het -- die geestelijke ontwikkeling remt, mismaakt, het halt toe roept.

Deze Godgeleerde is het, angstig dat hij zijn taak verliest en de mens te veel weet, die altijd weer de geestelijke evolutie naar het dode punt voert en hebt gij te aanvaarden. Moet dat langer voortgaan? Uw mensen, die de kunst vertegenwoordigen, wij schreven daarover, uw minister, heeft alleen niets te zeggen, het is nog het oordeel, het gevoelsleven van de massa, die persoonlijkheid weigert geestelijke evolutie en is het halt voor uw bewustzijn! Doch de Denen en andere kleine volken, storen zich niet langer aan die bekrompenheid, zij maken films van onschatbare waarde en heel de mensheid zegt: dat is het! In Frankrijk, lezer, kreeg een man de gedachte, opnieuw Golgotha te verfilmen, doch hij bezit geen geld. Hij geeft het door aan de massa en de mens, over heel de Aarde verspreid, helpt hem, zodat zij z'n mooie gevoelens steunen, tezamen dus, willen zij dit kunstproduct maken! En dat komt! Die man als regisseur, wil geen andere films maken, dan geestelijke, waardoor de mens leert denken, terug zal keren tot ,,Golgotha", Christus, dus geestelijke evolutie!!! En daar staan wij nu, voor ons zelf, ook wij zijn daartoe in staat, voor meer, veel meer, om dat alles de mensheid te schenken. Een enorme taak ligt er gereed voor ons allen! Zijn er geen mensen onder u allen, die deze taak op zich willen nemen, om de gelden van allen, die voor deze evolutie willen leven en sterven, het kwartje en de duizenden guldens, bijeen te leggen, totdat wij op eigen kracht kunnen beginnen? Is er geen andere weg te beleven, dan steeds weer, de man met zijn geld te bezoeken, smekende om zijn hulp, waarvan hij eerst zijn 100% eist en weer later zijn procent wil bezitten om zich steeds weer te verrijken? Wij hebben goud verbrast, -- goud, baar goud verknoeid, thans weten wij, dat dit niet weer kan gebeuren, omdat wij weten wat wij willen en omdat wij door het hoogste bewustzijn in onze ruimte geïnspireerd zullen worden voor de mensheid! Wij schreven het reeds: Christus zal ons bezielen en wordt dit een Goddelijke taak voor ons allen! Kan dat niet?

Is er geen bankier onder u, die de gelden verzorgen kan, wil, die zich met ons inzet voor deze ,,Goddelijke Evolutie"?! Denkt er eens over na, de moeite waard is het, wij krijgen er een ander leven door en wij beginnen nu toch anders te denken, het is voor ons zelf, als man en vrouw en voor onze kinderen! En God zal ons werk, waarvoor wij ons bloed geven, zegenen! Bent u voor dit leven uitgedacht, lezer? Wij niet! Wij zijn zo juist begonnen, doch de fundamenten ervoor legden wij voor dertig jaar terug reeds, u ziet en wilt begrijpen, dat wij weten wat wij kunnen en het kostbare goud, het slijk der Aarde, zullen beleven en er nu iets goeds mee doen! Dat kan, lezer, is mogelijk; lezer, de bezielers zijn wij zelf, de makers van dit Kunstproduct krijgen Universele kracht, heel de mensheid zal ons danken, omdat men voelt wat wij willen. Dit kan! Dit is het ook! Morgen kunnen wij allen beginnen thans met Christus achter ons. Onze inspirators leven achter het menselijk denken en voelen, wij ontvangen hun denken en zijn thans tot eenheid gekomen met Goddelijke Wijsbegeerte, met het Universele denken en voelen voor de mens op Aarde. O, mijn God, als dit eens waarheid werd, hoe zullen wij werken, ons bloed geven, bewijzen, dat wij weten wat wij willen. Galilei en Socrates dienen ons, al die machtige andere zielen van God, die als mens op Aarde hebben geleefd, verlangen om te mogen beginnen! Gelooft het, lezer, want niet één van hen is waarachtig dood, ze leven nog!! Kom dus tot eenheid! Suft niet langer! Grijpt deze mogelijkheid in beide handen, doe allen mee aan deze opbouw voor ons leven en persoonlijkheid! Neemt voor uw rekening de stoffelijke kant, wij nemen de geestelijke en daarvoor zijn wij gereed! Toe, wordt eens wakker. Ontwaakt toch, de stem van de ruimte spreekt tot uw gevoelsleven en persoonlijkheid, lezer, vaders en moeders. De cent van het arme moedertje, is thans geestelijk goud!

Wij beginnen rein en zuiver, ons opbouwen bezit geen geknoei meer -- wij staan voor ,,Golgotha", wij allen dienen en werken, dag en nacht. Omdat de mens niet in Christus geloofde, lezer, sloeg men Christus aan het kruis -- het hoogste bewustzijn voor God en voor ons gevoelsleven en persoonlijkheid. Gelooft u niet in een andere evolutie? Wij wel, want wij zijn het!! Uw gevoelsleven en uw persoonlijkheid zullen er door ontwaken en gij zult nu aan een nieuw leven beginnen! Door kunst, door de ,,film", juist dit medium is het, waardoor wij de mens kunnen bereiken! Ge zult lachen en schreien, bedroefd en ontroerd zijn, want deze films bezitten alles! Gij gaat nu door uw film zelf naar de Goddelijke ,,Universiteit", u leert nu door uw kunst, hoe het moet en het niet moet, gij zult uw kind en u zelf leren kennen dor de film, want wij blijven nu niet bij het machtige wonder, de geboorte, stil staan, wij dalen af tot de Goddelijke kern voor de mens en betreden zijn ziel, zijn geest en zijn Goddelijke afstemming! En dat door het spel van en voor de mens, ze spelen nog, doch door het waarachtige leven en is de kunst met de ,,Universele ,,K", waarvan nog niet één maatschappij één fundament heeft kunnen leggen, omdat zij dit bewustzijn en deze psychologie niet bezitten, onbewust blijven, voor hen is het ,,geld, geld, geld", voor ons aller bewustzijn, geluk en vooral, liefde, welvaart, vrede en rust, het gaat ons om Christus. -- Heel de wereld zal van ons horen en weest ervan verzekerd, dat wij ook van andere volken hulp zullen krijgen, miljoenen mensen wachten op dit ogenblik. De miljoenen zullen u toestromen, als gij er aan beginnen wilt!

Dit artikel kunt ge gebruiken, geeft het door, praat er over; gelooft het toch, lezer, ook gij zult straks, morgen wellicht dit leven verlaten en staat ge voor dit machtige leven -- dat wij voor uw gevoelsleven en uw persoonlijkheid zullen ,,verfilmen"! Gij zult straks moeten beamen, dat ge leeft. Waar ge leven zult, doet er niet toe, gij leeft en is Goddelijke waarheid!! Wij leggen door de band uw ruimtelijke leven vast. Wij verfilmen uw gevoelsleven en uw ruimtelijke persoonlijkheid en voeren u door de film tot God terug!! Wij zijn gereed! Wij falen niet meer! Wij ,,weten". En nu krijgt uw volk kunst, juist uw volk, omdat uw ,,Koningin" een ,,Moeder" is met het gevoelsleven dat Europa bezielend lief heeft, de mens van God! Is er een ander volk voor dit denken en voelen gereed? Neen, zeggen wij u. Gij zijt het! Onder uw midden leeft de bezieling, het ,,weten!" Wie zou ons niet willen steunen? Nu wij weten wat wij willen en het om het hoogste goed gaat voor de mensheid? Moet dit weer naar een dood punt? Hebt gij, mens der Aarde, geen eeuwig leven? Gelooft ge niet, wat Christus heeft gezegd?? Wij wel en wij weten het!  Indien ge veel bezit, lezer, doe er iets af en schenkt het ,,Christus!" Rein en zuiver beginnen wij aan die taak. De eerste fundamenten zijn er al, ons denken en voelen krijgt betekenis, de mens heeft reeds gereageerd. Wij zijn geen profeten, doch denkers, wij hebben het leven lief, wij willen dienen! Werken voor de mensheid en niets anders, voor geluk en de geestelijke welvaart, uw en onze ,,Evolutie!" Het gaat om uw en ons gevoelsleven en dat van de ,,Mensheid!" Vraagt uw hoogste bezit, om dit te steunen, vraagt hen, dit te vertegenwoordigen door hun persoonlijkheid, dient nu, bouwt thans, wij geven u die mogelijkheid, omdat wij ervoor gereed zijn. Rembrandt staat achter ons, uw vaders en uw moeders zijn het, lezer, geeft hun uw gevoelsleven, schenkt hun uw persoonlijkheid, zij leven thans dicht bij ,,Christus". Velen van de uwen hebben ,,Christus" gezien en gesproken. Gelooft het, of leeft maar weer raak, sterf dan maar onbewust. Gooit alles van uw leven weg. Trapt dan maar weer op vrouw en kinderen, gij mannen, moeders, laat hun nu maar in de steek. Leeft u maar uit en blijft uw dode punt bewandelen, gij zijt geen evolutie waard, gij hebt het goud der Aarde lief en u zelf! Maar dat geloven wij niet!! Dit is onze eeuw, reageert thans! Laat uw leven bezielen! Wij allen zijn het Christus verschuldigd.
Marja Radjany. 


counter free
Google Analytics Alternative