DE UNIVERSITEIT VAN CHRISTUS. 
STRAAL ALS EEN FAKKEL EN LICHT ANDEREN VOOR OP DE WEG VAN CHRISTUS! 
Want: ,,Er is maar één weg, welke naar God voert, ook al lijkt het, dat er duizenden wegen bewandeld kunnen worden. Het is de weg, welke Christus voor ons heeft gebaand! Door Christus na te volgen, keert de mens tot God terug! De weg, welke de mens als ziel heeft te gaan, wordt als volgt beschreven in de boeken ,,Geestelijk Gaven'': ,,De rassoorten op aarde zijn de zeven graden voor het stoffelijke organisme. De eerste vier graden leven thans nog in het oerwoud, de drie overige graden zijn over de aarde verspreid, waarvan de zesde en zevende graad uw maatschappij vertegenwoordigt. Om tot de hoogste graad te behoren, moet de ziel vele malen naar de aarde terugkeren (de wedergeboorte). De wetenschap is daar echter nog niet van overtuigd, evenmin kan zij aanvaarden, dat de mens na zijn laatste aardse leven als een astrale persoonlijkheid verder gaat en de ziel ook na het stoffelijke leven een persoonlijkheid is. Wij aan Gene Zijde echter hebben ons eeuwigdurend voortgaan moeten aanvaarden. Toen wij na ons aardse leven dit astrale bewuste leven binnentraden, voelden wij ons in niets veranderd. Integendeel, we begrepen eerst toen ten volle, hoe ontzagwekkend diep het leven op aarde en hoe reëel het geestelijk leven is. Wij gingen zien hoe machtig Gods wetten zijn. Het is Zijn wil, dat deze wetten bewust ons bezit zullen moeten worden, om daardoor tot Hem te kunnen terugkeren.

Wij gingen de graden voor het gevoelsleven op aarde beleven en leerden die eerst aan deze zijde, bewust kennen en zagen we dat deze graden voor het gevoelsleven, stoffelijk en geestelijk zijn. We stelden vast, dat het organische leven u deze gevoelsgraden schonk. Door de ene graad na de andere te beleven kan het innerlijk leven groeien. Degene, welke alle zeven graden doorliep, maakte zich een bewustzijn eigen, dat zowel stoffelijk als geestelijk is. Indien u het aardse leven verlaat en de astrale wereld binnentreedt, bepaalt uw innerlijk leven de plaats, die u aan deze zijde toekomt. Hier vindt u de zeven graden voor het gevoelsleven terug, als de zeven hellen en hemelen. Ons eigen innerlijk bepaalt waar we hier zullen wonen. God oordeelt niet en Hij wijst ons evenmin een plaats aan. Zelf zijn wij het die oordelen! De bewustzijnsgraad voor ons zielenleven is het die ons doet afstemmen op één der hellen of hemelen. Indien deze graden voor geest en stoflichaam niet op aarde hun bestaan hadden gekregen zouden er geen hellen en hemelen zijn geweest. Ze zouden niet hebben kunnen ontstaan. De griezelige gedachte omtrent het laatste oordeel, voor welke wij in dit verband komen te staan, heeft aan deze zijde geen betekenis! Het was God, Die al die levensgraden voor het stoffelijke en astrale Heelal schiep. Hij was het, Die ons de mogelijkheid schonk verder te gaan, waardoor een ieder van ons de wet van het terugkeren tot de Alvader beleven kan. God schiep het stoffelijke organisme en het zielenleven, het stoffelijke heelal en het astrale universum voor ons als mens -- het hoogst begaafde wezen in de ruimte, dat Hij maakte naar Zijn beeld. Om ons de graden van het gevoelsleven eigen te maken schenkt God ons vele levens. Dacht u lezer, dat u het ,,AL'' kunt bereiken door één beleefd aards leven? Dat u zich in één simpel, stoffelijk leven gereed kunt maken om in de sferen van uw Goddelijke Vader te leven? O, nee, om eens zover te komen zult u alle wetten en graden in de Kosmos moeten beleven, want ik herhaal het:
,,Het is Gods wil, dat u Zijn schepping bewust leert kennen. Kosmisch is daardoor de betekenis van uw leven op aarde. Uw aardse levens zijn het die u in deze zeven stoffelijke en geestelijke graden naar alle rassen en volken der Aarde voeren en u de gelegenheid schenken lichaam en geest zo hoog op te voeren, dat zij het hoogste stadium voor de aarde bereiken.  
Meester Zelanus.
 


counter free
Google Analytics Alternative