EINDELIJK. 
De kerk heeft de geschriften van Israël met de geschriften van de apostelen van Jezus Christus ontvangen als de Heilige Schrift. Zij erkennen haar als het Woord van God, dat, in het Oude en Nieuwe Verbond, van Jezus Christus getuigt, als maatstaf en regel voor het geloof en de prediking. De kerkelijke overlevering, in haar handel en prediking, eredienst en vroomheid, is vrucht van het, door de kracht van Gods Geest werkende, woord van de Schrift: Zij is geen zelfstandige, buiten de Schrift om werkende bron, van de kennis Gods. "Als getuige van Christus en regel van het geloof is de schrift onfeilbaar; daarmede is niet gezegd, dat zij in haar feitelijke mededelingen aangaande de historie of in haar opvattingen aangaande de natuur geen onjuistheden zou bevatten. Wie haar van dergelijke onjuistheden wil vrijpleiten, komt tot verwrongen verstandelijke verklaringen.

Wie om dergelijke onjuistheden haar gezag zou betwijfelen, miskent de vertroosting en de eigenlijke waarheid van dit boek. '' Aldus luidde een gedeelte van de uitspraak die de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk deed op 9 november 1953, naar aanleiding van een door de Raad voor Kerken en Theologie opgesteld stuk aangaande de leer van de Heilige Schrift. Wij verheugen ons oprecht over het inzicht, maar vooral over de moed van de Hervormde Synode om deze uitspraak te doen. Eens zullen ook de meest orthodox hervormde en gereformeerd ingestelde kerkelijke instellingen tot de slotsom komen, dat de moderne mens zich niet langer laat misleiden door bepaalde Bijbelse uitspraken, die op een ontstellend tekort aan kennis van de Goddelijke wetten voor al het leven in de ruimte duiden! Geen redelijk mens zal het inzicht, dat de wetenschap de moderne mens heeft kunnen verschaffen, verwachten van de Bijbelschrijvers, die vele eeuwen terug leefden. Wel mag hij echter verwachten, dat in de twintigste eeuw menselijke fouten in de Bijbel worden rechtgezet. Of meent men nog steeds dat God deze fouten heeft gemaakt, doordat hij zijn eigen schepping niet kende?
H. R.


counter free
Google Analytics Alternative