VRAAG EN ANTWOORD.
VRAAG:De hieronder behandelde vraag gaat over de ontstaansvolgorde van mens, dier en plant. U hebt gezegd dat wij mensen aan de aap iets gaven; dat de aap dus één stap achter ons gaat in de evolutie.
Jozef Rulof antwoordt hierop:
Ja, natuurlijk!  Maar u zei tevens dat wij als mens een opstanding, een oprijzing, een groei zijn van vissen, is dat dan niet een tegenstelling? Is dat niet juist hetgeen Darwin ons leert? Jozef Rulof gaat verder met: Neen! Dat is niet zo eenvoudig voor u. U hebt dan een dierlijk bewustzijn, landelijk dierlijk bewustzijn. Wij spreken ook bij de mens over dierlijk bewustzijn, maar dat heeft dan niets te maken met het dier. U moet die werelden kunnen onderscheiden. Dáár is nu die menselijke graad en hier is de dierlijke, maar die is nu lager. Gaan wij in de evolutie terug, dan keren wij terug in de wateren. Het water vertegenwoordigt duizenden werelden voor levenswetten en graden en dat zijn de vissen, nietwaar? Wij mensen noemen ons ,,wetenschappelijk" ook dierlijk en delen ons in bij de zoogdieren.

Doch nu gaat u zich verliezen! Kent u de leer van Madame Blavatsky? Dat is de theosofie. Zij leert: Wij waren éérst planten, toen dieren en daarna mensen. Hoe kan dat? Dat is niet waar! De meesters zeggen: Toen het menselijke embryo ontstond was de schepping reeds af, maar er was nog geen gras, er was nog geen  natuur, want dat zou pas later ontstaan!! De natuur, alles wat u ziet in de Ruimte is verdichte stof. Om te zien hoe alles is ontstaan moeten wij terug naar het begin. Uit het ene Goddelijke is het andere leven geboren. Toen God zich manifesteerde kon er nieuw leven beginnen en dat waren wij. Maar ik zei u al: Er waren tijdperken en dat zijn nu de dagen uit de bijbel. Zo'n ,,Dag" is een tijdperk, maar voor de kosmos is het een graad van ontwikkeling en dan komt daarna vanzelf het volgende stadium; de 2e graad. Zo volgen de graden elkaar op en zien wij de 3e, 4e, 5e en 6e graad, totdat het hoogste, het volmaakte ,,alles" ontstaat en de 7e graad, in bezit genomen wordt. Nu blijf ik bij het menselijke ,,ego". Dat is een stoffelijk celletje geweest met ziel  en geest en dat kregen we van de Maan! De maan splitste zich en gaf door wat Zij van God had ontvangen.   Uit dat Macrokosmische leven ontstond nu het menselijke embryo als cel. Dat was ons ontstaan, ons allereerste begin als mens. Het dier en ook de natuur waren er nog niet.

Eerst hadden die cellen zichzelf te beleven. Na hun prille ontstaan stuwde de innerlijke kracht, de Ziel hen voort en dwong hen tot samensmelting met andere cellen waardoor zich het eerste eenwording van gevoel tot gevoel voltrok. De allereerste paring, de eerste volledige overgave van twee zielen van één levensgraad voltrok zich en werd daarmee tot ervaring. Deze beleving werd innerlijk bezit en verhoogd bewustzijn. Ook hierna, zoals God heeft gekund, kwam er een splitsing waardoor nu deze cellen nieuw leven voortbrachten. Zij gaven daarmee alles van zichzelf. Deze uitputting op 100% voerde de cellen naar de allereerste stoffelijke dood, doch de geest was nu rijker want zij kende nu de ondervinding van scheppen en baren en die Goddelijke mogelijk- heden waren nu beleefd en vormden nu gevoelskracht die niet vernietigd kan worden door de stoffelijke dood. Nog immer als geestelijke cel verliet nu dat leven de stof en vormde nu de astrale, geestelijk wereld.Het stoffelijke celletje miste nu echter deze bezieling en kreeg daardoor de verrotting te aanvaarden. Doch dat proces bezit levens energie en is scheppend en barend en bracht nieuw leven voort op een iets lagere graad. Dat leven verschilt maar weinig met dat van de allereerste openbaring, maar dat weinige is toch zo essentieel dat het nimmer anders kan zijn en vertegenwoordigen, dan de één na hoogste graad. Het bezit alles van God maar ontving dit door en als gevolg van het heilige eerste beleven van de mens als ziel en stoffelijke geboorte.

Uit het allereerste menselijke leven werd het hoogste, dierlijke leven geboren en zou door alle evoluties heen de mens op de voet volgen, waardoor wij nu staan voor de hoogste diersoort, onze aap. Nog steeds vertegenwoordigen wij als mens het allerhoogste bewustzijn volgens onze eigen afstemming, maar de aap kan die hoogte nimmer bereiken. Maar ook die ,,aapcellen" beleefden het wonder van het éénzijn, het scheppen en het baren van nieuw leven voor hun eigen soort en ook zij kregen de stoffelijke dood te aanvaarden en de verrijkte opgang naar de astrale wereld en ook begon door hun stoffelijk sterven een rotting die weer een lager niveau op volle kracht in staat blijkt tot scheppen en baren. Zo ontstond graad na graad en opvolgende lagere diersoorten. Het ene bracht het andere voort en al die graden bezitten vader en moederschap. Dat alles door dat grote rottingsproces op Moeder Maan. Dat moest verdichten, dat maakte een evolutie mee en op een goede dag was het zo dicht geworden dat de ,,grassprieten" boven het water uitkwamen! Dat is de natuur geworden! Dat zijn nu uw bomen, planten en bloemen, daarin leeft nu het dier, ook het waterlijke dier en de mens, maar de mens stijgt boven alles uit! De mens is het éérste en het hoogste leven van God! Toch volgt dat leven als menselijk embryo een evolutie, welke via dierlijke stadia verloopt. De mens als éérste en hoogste vertegenwoordiging van God beleefde het ,,visstadium'' en verkreeg daarna landelijk bewustzijn.

Het wezen mens kroop aan land en ging als de dieren kruipend voort, kruipend werd langzamerhand lopen en na vele tijdperken richtte de mens zich op en zocht om zijn ,,blik" te verruimen. Elk leven bracht hun verder.  Zo ook de dieren, ook zij beleefden hun miljoenen levens en ontwikkelden hun soort en karakters. Maar de mens ging voorop. Ook al kende de mens dierlijke stadia, wij zouden vele tijdperken terug moeten gaan, naar de tweede kosmische graad om te zien dat de mens toch ook een ,,aapstadium'' vertegenwoordigde. Maar niet als onze huidige aap! Neen als mens! Als hoogste bewustzijn voor God! Onze OrangOetang bezit een lagere afstemming en is uit ons geboren. Dat is ons eigen leven en is ons tot de huidige ,,dag" op de voet gevolgd. Het dier bezit gevoelens, bezit evenals wij het machtige wonder van Vader en Moederschap. Het kent de liefde voor haar kind. Maar zal nimmer de hoogste bewustzijnsgraad voor God vertegenwoordigen Madame Blavatsky, u ziet het verkeerd, u ziet het precies zoals Darwin!De aap is uit het menselijke ego ontstaan. Het dier is uit de mens geboren, want God zei: ,,Vertegenwoordig Mij, als bewuste Goddelijke levens!" Dat zei ook Christus. Wat God deed in het oneindige, dat deed een planeet voor de ruimte, deze Ruimte! Wij doen precies hetzelfde als wij de schepping beleven. Wat doet u dan? U splitst zich.... U bent barend bewustzijn als Moeder. De man is als de zon, scheppende, wij splitsen ons! Wij zetten voort wat God in het oneindige heeft volbracht. Nu krijgt alles vaart en ruimte.
U kunt eeuwig dienend verdergaan.
Jozef Rulof.    


Google Analytics Alternative