JEZUS DOEL! 
Daar staat dus die jonge profeet uit Galilea, voortgekomen uit een tot die tijd onbekende familie in het vergeten dorpje Nazareth en evenals zijn vier broers en zusters het gehoorzame kind zijner ouders; maar krachtens een diepe neiging voor geestelijke dingen en een onweerstaanbare drang er naar -- zijn grenzeloze liefde voor deze was de oorzaak van die onweerstaanbare drang -- is hij reeds op jeugdige leeftijd doordrongen van de realisatie dezer waarheid: dat God zijn Vader is en dat alle mensen broeders en zusters zijn. De gedachte, dat God zijn Vader is en dat Hij tot God in een enige en kinderlijke verhouding staat, houdt zijn gedachten zodanig bezig, dat het brandende verlangen om deze nieuwe waarheid en dus gerechtigheid aan de Wereld te verkondigen, hem gaat vervullen en doordringen. De godsdienst van zijn eigen volk, die eens als Gods stem trilde door de zielen der profeten, was zo verduisterd, zo omheind, zo versteend door dogma's, ceremoniën en uiterlijke voorschriften, dat hij op een laag en treurig punt stond en in het leven van het volk slechte en treurige toestanden deed ontstaan. 

De religie is zo door uiterlijkheden overwoekerd, dat de geest gedood is. Maar God vindt een andere profeet, bijzonder ontvankelijk voor Zijn geest en Jezus komt als de Messias, de Goddelijke Zoon van God, de Goddelijke Zoon des Mensen, die aan de aarde de nieuwe ,,Bedeling'' brengt. Het is de boodschap van het Goddelijke Vaderschap van God -- die bovenal liefde is -- en tevens van het Goddelijke kindschap van de mens. Een integrerend deel hiervan is: alle mensen zijn broeders en zusters. Hij komt als leraar van een nieuwe, hogere gerechtigheid. Hij brengt en verbreidt de boodschap van het Koninkrijk Gods. En wanneer gij 't gevonden hebt, dan zal elke van uw daden in overeenstemming zijn met dit Goddelijke ideaal en die Goddelijke leiding en de hoogste wet voor uw levensgedrag zal zijn liefde tot de naaste, tot het ganse mensdom. Daardoor zal mettertijd het Koninkrijk Gods op aarde verwezenlijkt worden. Jezus komt niet in een bijzondere kleding, Hij komt noch met praal noch met fanfares; Hij geeft geen formules, geen dogma, Hij stelt geen andere organisatie in dan het Koninkrijk; geen organisatie die men in stand moet houden en slaafs gehoorzamen en die omgekeerd geheel en al beslag op iemand legt gelijk de kerk, die Hij bij Zijn optreden vond en welke alle godsdienst in het leven van Zijn volk verstikte, wat Hij zo scherp veroordeelde. Wat hij bracht, ging dit alles oneindig ver te boven. 
R. W. Trine. counter free
Google Analytics Alternative