IS DIE GOD VAN U WEL MILLENNIUMPROOF? 
Miljoenen mensen hebben in de loop van de laatste decennia hun kerk de rug toegewend omdat zij de God waarover de priesters en dominees preken niet langer konden aanvaarden. Dit was te verwachten en kon dan ook niet uitblijven.... Wanneer wij de tirannieke geschiedenis van de kerken met haar inquisitie, brandstapels, geestelijke terreur en onderlinge twisten door de eeuwen heen volgen dan kan men niets anders dan vaststellen dat deze jammerlijk hebben gefaald. De kerken van Christus zijn in de loop der tijden tot instituten verworden, tot bolwerken van machtsvertoon en onderhevig aan onderlinge verdeeldheid.Wat hebben zij van de woorden van Jezus in feite begrepen? De tijd lijkt definitief voorbij dat de mens alles slikt wat hem van ,,hogerhand'' wordt voorgeschoteld. Deze ondergaat een bewustwordingsproces waarin hij zelfstandig leert denken en handelen. Hij is niet langer de onmondige, volgzame slaaf die zich blindelings onderwerpt aan een gezag waartegen hij in het verleden niet durfde in te gaan. Hij is kritisch geworden en stelt vragen. En verreweg de meeste daarvan blijven onbeantwoord... Vooral tijdens de achter ons liggende eeuw werd de mensheid aan de lopende band geteisterd door ten hemel schreiend onrecht en geweld. ,,Waarom'', zo vraagt zij zich af, LIET GOD DIT TOE? WAAROM GRIJPT GOD NIET IN als er ziekten zoals aids en natuurrampen plaatsvinden, oorlogen worden gevoerd, genociden plaatsvinden? Het kan en mag toch niet zo zijn, dat een doorsnee huisvader ogenschijnlijk meer mededogen toont voor zijn medemens dan God; de almachtige God Die almaar zwijgt en toeziet? Waarom bereiken tal van mensen een hoge leeftijd, terwijl het leven van vele baby's en jonge kinderen abrupt wordt afgebroken? Waarom wordt iemand gehandicapt geboren, of een kleurling en de ander blank? Wat is homoseksualiteit? En, WAT GEBEURT ER MET ME ALS IK DOOD GA? De kerk heeft hier geen antwoord op. Kan hier geen antwoord op geven. Zij baseert zich in haar ,,uitleg'' nog steeds op dogma's en achterhaalde clichés uit de middeleeuwen die voor de mens van deze tijd niet meer aanvaardbaar zijn. 

Maar de behoeft aan een God die voor de mens een zorgzame Vader is, een Vader die men kan begrijpen en liefhebben blijft overeind. Dat blijkt vooral wanneer men bijvoorbeeld naar de televisie uitzendingen ,,Hour of Power'' van de TV-dominee Robert H. Schuller lijkt. Vijf miljoen kijkers in 160 landen volgen deze uitzendingen! Velen betichten Schuller van grootheidswaanzin vanwege de enorme ,,Crystal Cathedral'' die hij liet bouwen in  Garden Grove, Californië en vinden alles te bombastisch, te Amerikaans... Het zij zo, maar niettemin slaagt Schuller waar de ,,gewone'' kerken falen en wij dienen ons bij de gedachte neer te leggen: 'sLands wijs, 's lands eer. De boodschappen van deze dominee zijn positief en dat is voor de wereld waarin wij leven van eminent belang! Verlichte priesters en dominees zoals Schuller vormen geen uitzondering meer, maar met name de kerkleiders zitten nog steeds in hun dogma's verstrikt als een spin in haar eigen web. Deze geestelijke ,,voormannen'' zoeken in wezen geen vooruitgang maar trachten juist de klok weer naar de middeleeuwen terug te zetten. Zo kan het gebeuren dat de moederkerk niet VOOROP loopt om de mens de weg te wijzen maar juist ACHTER haar leden aan strompelt. De ogenschijnlijke versoepeling van de kerk is dan ook geen eigen initiatief maar is in feite afgedwongen. Zelfs in eigen gelederen rommelt het... Uit een recent gepubliceerd onderzoek dat op initiatief van de KRO en RKK in het kader ,,Katholieken in de 20ste eeuw" plaatsvond blijkt, dat bijna de helft van de Nederlandse priesters afwijkt van de officiële leer over de eucharistie. Tweederde van de priesters vindt abortus en homoseksualiteit ,,onder voorwaarden" aanvaardbaar. Over celibaat, de vrouw in het ambt en kwesties zoals abortus en het gebruik van voorbehoedsmiddelen wijkt ook meer dan de helft van de priesters af van het standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk! En als de priesters het absolute gezag van de ,,onfeilbare kerk" niet meer kunnen aanvaarden, wat verwacht men dan van de kudde? En toch, zo hebben de Meesters van Gene Zijde voorspeld, zal de tijd aanbreken dat de kerk haar plaats in de wereld terug zal winnen. Maar dat kan pas gebeuren nadat zij haar hoofd heeft weten te buigen. En dan is het wel een geheel ANDERE kerk geworden. Intussen zit zij echter wel met het probleem dat zij zo goed als niets over het hiernamaals afweet. Zij kan dan ook geen enkel geestelijk bewust antwoord geven op de hierboven gestelde vragen. Ook niet de predikant van de ,,Hour of Power" Robert H. Schuller! 

Meer dan dertigduizend boeken zijn er geschreven over Leven na de Dood, maar de kerken evenmin als de wetenschap accepteren de talloze getuigenissen vanuit een wereld die zij niet willen of kunnen aanvaarden. De moederkerk klampt zich vast aan achterhaalde dogma's en de wetenschap wacht op ,,concrete bewijzen". En als dan zo'n laboratoriumkabouter van zijn Schepper eist, dat Hij zich voor hem moet bewijzen dan weet je niet meer of je in lachen moest uitbarsten of moet huilen. Intussen is het echter wel zo, dat zeer velen zelfs God in hun wanhoop hebben afgezworen! ,,God is dood en de kerk op zijn retour". Dit klinkt ernstig maar heeft geen betekenis! De mens kan namelijk wel met de kerk breken, met God echter nooit. De band met God is immers eeuwigdurend en derhalve onopzegbaar. Gelukkig maar! God kent dan ook -- in tegenstelling tot de kerk -- geen ,,verloren zieltjes". Bovendien behoort het in twijfel trekken van de tot heden toe ,,vaststaande gegevens" -- ja zelfs het bestaan van God -- eveneens tot het bewustwordingsproces en derhalve tot de evolutie, van de mens. Ook de kerk zal zich aan dit bewustwordingsproces dienen te onderwerpen. En wanneer de voorstelling die zij zich van Onze-Lieve-Heer heeft gemaakt in overeenstemming wordt gebracht met de Goddelijke realiteit die Jezus ons heeft gebracht, dan zal het achtergehaalde geloof worden omgezet in WETEN en dan zullen de kerken weer kunnen functioneren. Het is dan ook voor de kerkleiders de hoogste tijd dat zij leren inzien dat hun huidige ,,leer" aan een totale revisie toe is!  Zij hebben immers niets meer te bieden en staan letterlijk voor het GEESTELIJKE FAILLIET! Het is toch nauwelijks te bevatten en getuigt wel van ontstellende geestelijke armoede als je bijv. van Andries Knevel van de EO-tv. talkshow ,,Het Elfde Uur" te horen krijgt: ,,Als ik de almacht van God naast het kwaad in de wereld zet, dan kom ik daar niet uit". Andries Knevel die notabene als THEOLOOG van de universiteit vandaan komt vindt de evolutietheorie belachelijk en worstelt met de voorstelling dat een grote baviaan met een dikke rode kont zijn voorouder zou kunnen zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat hij daar niet vrolijk van wordt. Wij zouden er ook niet goed van worden! 

Maar wij kunnen zowel Dries als onze brave baviaan geruststellen: Jullie zijn beslist geen familie van elkaar! ,,Als iemand dood gaat is het de wil van God, maar als iemand homoseksueel blijkt te zijn, is dat tegen de wil van God". Frits Huis, de journalist die Knevel deze ,,ongerijmdheid" voorlegde, kwam er niet uit. Dries ook niet. Toegegeven: Het is een strikvraag en nog een kromme bovendien maar Knevel had dit kennelijk niet door. Overigens, even voor de goede orde: Niet God maar de KERK keurt homoseksualiteit af! Ook de ,,Goddeskundige" Knevel, zal eens moeten aanvaarden  dat geboren worden en sterven evenals homoseksualiteit processen zijn die deel uitmaken van de evolutiekringloop van de mens en door God Zelf zijn ingesteld! Wij menen dat het de filosoof Friedrich Nietzsche was die ooit gezegd heeft: Er bestaat geen God want mocht Hij al ooit hebben bestaan dan heeft Hij Zich intussen doodgelachen om Zijn eigen schepping: de mens! Of althans iets van deze strekking. Overigens zouden we ons kunnen voorstellen dat Onze-Lieve-Heer van de Deconstructieve Wijsbegeerte -- dat is een soort quasi intellectueel gezwam in de ruimte -- van onze Friedrich ook een onbedaarlijke lachbui heeft gekregen! Hoe het ook zij: de mens wordt in de steek gelaten en blijft met zijn talloze onopgeloste problemen zitten. Deze situatie kan in dit millennium niet blijven voortbestaan. De ,,Eeuw van Christus" staat hier borg voor! ,,God zwijgt en ziet toe", het nauwelijks opbeurend cliché uit de ,,leuter top tien" kan in onze tijd niet meer worden aanvaard. God heeft namelijk nog nooit gezwegen en alleen maar toegezien. God is niet stom maar wij zijn horende doof. En nog blind bovendien! De mensheid ontvangt voortdurend vanuit de voor ons onzichtbare wereld richtlijnen en antwoorden op vragen die door de mens worden gesteld. Alle kennis die wij bezitten stamt van God en elke hulpverlener op aarde staat bij hem in dienst! En voor degenen die, overigens niet geheel ten onrechte, kritiek hebben op onze slechte wereld, hoor maar eens wat de Duitse dichter en schrijver Wilhelm Bush hierover zegt. Beklaag je niet teveel over de slechte wereld, mijn zoon, want jijzelf hebt al voordat je werd geboren mede hieraan gebouwd! En Bush slaat de spijker op zijn kop. 

Al vanaf de tijd dat wij rechtop gingen lopen en hebben leren denken, hebben we niets anders gedaan dan disharmonie in Gods schepping te veroorzaken. Wij mensen hebben Moeder Aarde geplunderd door roofbouw te plegen op haar schatten en het milieu te vervuilen. Wij hebben zowel van de aardoppervlakte als van de oceanen een vuilnisbelt gemaakt vol gif en afvalproducten. Wij hebben duizenden dier en plantsoorten uitgeroeid. We hebben miljoenen bomen in de regenwouden gekapt en hebben de beschermende ozonlaag schade toegebracht. Wij hebben de atmosfeer met allerlei gassen en proeven met atoombommen ernstig verontreinigd en staan nu met de handen in het haar omdat het spook van het broeikaseffect en de stijging van de zeespiegel komt opdagen en ons leven op Aarde bedreigt. Wij mensen zijn de meest geweldadige en intolerante schepsels op Aarde. Moord, overvallen, brandstichting, beroving, inbraak, diefstal, corruptie en fraude behoren tot de orde van de dag. Wij verkrachten, doden en voeren zogenaamd etnische zuiveringen uit. Kinderen, vaak vanaf hun tiende of elfde jaar al drugsverslaafd of door aids besmet, bedreigen en beroven ouden van dagen en hulpeloze invaliden terwijl de almaar groeiende criminaliteit onze samenleving tot wanhoop dreigt. En wat te denken van de gruwelijkste oorlogen die de mensheid ooit hebben geteisterd: DE GODSDIENSTOORLOGEN, waar men in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, of elders in de wereld in naam van Allah, elkaar de hersens insloeg? En wij ons maar bij God beklagen dat HIJ NIETINGRIJPT? God is Liefde en derhalve nooit onrechtvaardig, onverschillig of zonder mededogen. Als de mens zich afvraagt waarom God niet ingrijpt dan maakt hij een FUNDAMENTELE DENKFOUT! Het is niet mogelijk om het VOLMAAKTE te beleven als wij het ONVOLMAAKTE niet eerst hebben beleefd en overwonnen. Om liefde te voelen moeten wij eerst hebben ondervonden wat angst en haat is. Wij kunnen niet weten wat licht is als wij niet weten wat duisternis is. Gods schepping beweegt zich door de kosmos in een cyclus door ruimte en tijd en evolueert vanuit het duister naar het licht. Vanuit het voordierlijke onbewustzijn naar het kosmische bewustzijn. 

Deze weg vormt onze leerschool.Het verklaart ook waarom wij mensen ons ook in deze tijd als demonen kunnen gedragen.Alle achter ons liggende voordierlijke en dierlijke stadia zijn immers nog LATENT in het onderbewustzijn van ieder van ons aanwezig terwijl het achtergebleven gevoelsleven van vele mensen nu nog DIRECT hierop afstemming heeft en zelfs hiermede in verbinding staat! En omdat de mens -- ten opzichte van het dier -- over een superieur verstandelijk vermogen beschikt is hij dan ook duizenden malen gevaarlijker dan welk verscheurend roofdier dan ook! We kennen mensen zoals Adolf Hitler en de vele dictators en soortgelijke massamoordenaars voor en na hem. Maar wij hebben ook een moeder Theresa en Martin Luther King in ons midden gehad. Op deze ogenschijnlijk eindeloze weg waarop WIJ ONS ALLEN BEVINDEN is geen bewegwijzering aangebracht. Niemand van ons zal ook maar één meter kunnen overslaan. Wel bepalen wij de PLAATS en het TEMPO maar ieder van ons moet hem uitlopen. Er is geen short cut op dit traject. God maakt geen uitzonderingen. Ook Jezus heeft ooit deze weg geheel moeten afleggen voordat Hij met Zijn volgelingen -- ALS EERSTE ONDER GELIJKEN -- het AL kon binnentreden. Gods kosmisch gebod luidt dan ook: GIJ ZULT ALS MENS HET ONGODDELIJKE MOETEN BELEVEN OM TOT HET GODDELIJKE TE GERAKEN! God heeft Zich bij de schepping geheel aan de mens weggeschonken! Tengevolge van dit Goddelijke legaat zijn wijzelf Goden geworden met onbegrensde macht en mogelijkheden. Wij dragen derhalve als geheel zelfstandige wezens Tenvolle Eigen Verantwoordelijkheid voor onze daden. Deze verantwoordelijkheid kan niet zomaar aan God worden teruggespeeld als wij onder de problemen die wij zelf in het leven hebben geroepen dreigen te bezwijken. Wij zouden hiermee immers ons eigen evolutieproces blokkeren! Wij hebben van God tenslotte niet ALLES IN handen gekregen om een deel hiervan weer UIT handen te geven. En dus zullen wij de puinhoop die wij zelf hebben doen ontstaan ook ZELF moeten opruimen en niet wachten totdat God ingrijpt, want dat zal nooit gebeuren. Wij Godmensen zullen derhalve zelf mededogen moeten tonen en zelf moeten opkomen als er in ons huis, in onze stad, of in ons land of waar dan ook elders in de wereld onrecht geschied. 

Niet God is verantwoordelijk maar wijzelf. Het evolutieproces van de mens dwingt hem zodoende om zijn medemens in naastenliefde te DIENEN. En laten wij niet veronderstellen dat dit DIENEN wel voor een ander maar niet voor onszelf geldt en dat wij een ander onze liefde of steun moeten onthouden of zelfs wrok moeten koesteren omdat deze ons iets heeft aangedaan, want vergeving is voor onszelf de enige weg naar eigen vrijheid omdat wij anders ons hele leven lang de gevangene blijven van de ,,misdaad" van een ander waardoor wij alleen maar onze eigen evolutie in de weg staan! Jezus heeft ons altijd voorgehouden om liefde voor onze naaste te hebben. Nu begrijpen wij hoe dwingend deze wet is! Laten wij hier niet terughoudend mee zijn want liefde voor anderen die wij op Aarde achterhouden zal in het Hiernamaals als pijn en zelfs als gemis worden gevoeld. Alles wat wij voor onszelf doen lijkt wellicht prettiger maar het zal ons geen centimeter in ons geestelijk ontwakingsproces vooruit helpen en is in wezen verspilling van energie! De weg terug naar God is voor ieder van ons door Christus kristalhelder afgebakend. En Jezus weet uit ondervindingen: Er is geen andere weg naar Onze Vader. Buiten Christus om kunnen en zullen wij dit doel dan ook nooit bereiken! Deze universele wet geldt dus voor ieder mens. Voor alle mensen. En dus ook voor de GEHELE MENSHEID. God maakt ook hier geen uitzonderingen. De waarheden van Jezus zijn letterlijk tijdloos want Jezus vertegenwoordigde toen, nu en te allen tijde het hoogste bewustzijn in de kosmos. Hij is het hoogste ultieme gezag in Gods Schepping en nooit heeft God directer tot de mens gesproken dan door Zijn volmaakte kind Jezus.. 
Maar zelfs Jezus was gebonden aan Zijn aardse tijd. Zijn uitspraken waren dan ook afgestemd op het opnamevermogen van de mens van tweeduizend jaar geleden. Jezus heeft niet teveel gevergd van het bevattingsvermogen van Zijn volgelingen. Wie van de eenvoudige toehoorders zou Hem anders hebben kunnen begrijpen? Hij zou geen apostel hebben overgehouden. Zou Jezus vandaag op aarde spreken dan zou Hij dit geheel anders kunnen doen.  Maar de basis voor het Bewuste Denken was gelegd en de missie waarmee Jezus toen naar de Aarde is afgedaald was geslaagd. Christus zou de God van het Oude Testament vervangen door de God van het Nieuwe Testament. 

De God van wraak, brandende hel en eeuwige verdoemenis, de God van het oog om oog en tand om tand van het Oude Testament zou plaats maken voor de God van het Nieuwe Testament: voor de God van Liefde! Maar de kerk heeft hier niet veel van begrepen...  Jezus heeft de God van het Oude Testament weliswaar terugverwezen naar het rijk waar hij vandaan was gekomen, namelijk naar het Rijk der Fabelen, maar daarna zijn er weer nieuwe goden verrezen als paddenstoelen uit de grond. En deze zijn echte doordrammers geworden! Wij hebben ze in alle soorten: Katholieke, protestante en daar tussenin eindeloze varianten, te veel om op te noemen. Om maar te zwijgen van de duizenden die elders in de wereld de scepter zwaaien. Men krijgt soms het gevoel dat zowat ieder mens zijn eigen privé god heeft geschapen! Wij zijn dus heel hard aan een Götterdämmerung toe -- dat is een soort opruiming onder de Goden -- want deze zijn geen van allen millenniumproof en de mensheid heeft tenslotte uiteindelijk slechts met één Almacht te maken en dat is de Vader van Wie en door Wie Jezus tot ons heeft gesproken! De door velen geadopteerde Kismetgedachte dat ons leven voorbeschikt zou zijn en dat alles wat er gebeurt Gods wil zou zijn -- alweer een topper uit de Leuter top tien -- is volslagen onzin! Indien de voorbeschiktheid een feit zou zijn dan zouden goede werken en bemoeiingen om zedelijke vervolmaking van de mens zonder zin zijn. Voor de goeden zou zij overbodig en voor de slechten vergeefs zijn! De illusie van ,,voorbeschiktheid'' dient derhalve het veld te ruimen voor de wet ,,oorzaak en gevolg'' met als doel: Geestelijke Bewustwording van de mens! Wij kunnen ons leven van het ene moment op het andere veranderen. Wij kunnen ons iedere seconde van de dag herscheppen! God heeft de mens deze mogelijkheid in handen gelegd. Wie dat doet, voor hem wordt dan het verleden wat het in wezen is: HET VERLEDEN. Wat geweest is of wat wij hebben misdaan zal ons tijdens ons verdere bestaan niet meer achterhalen. Het zal een herinnering vormen maar zal geen invloed meer hebben op hetgeen wat dan geschiedt. 

Wij hebben immers de eigen wil en de kracht hiervoor van God gekregen. Laten wij hierna handelen nu het nog kan, want hoe zouden wij er heden voor staan als wij gisteren zouden zijn gestorven! En laten wij vooral onthouden: Het is niet belangrijk hoe wij geboren zijn maar het is van immens belang hoe wij sterven! De Geestelijke Wetenschap leert ons begrijpen waarom bepaalde zaken in het leven verlopen zoals zij doen. Er is geen Ruimte Big Brother die alles controleert, bijhoudt en goed of afkeurt. Als er al een Big Brother is, dan huist hij in ons zelf! En inderdaad is het zo, dat er geen daad, geen gesproken woord, ja zelfs geen gedachte verloren gaat. Maar het is niet de hemelse boekhouder met de baard die dit alles administreert maar, dat zijn wij zelf. Dat is ons eigen onderbewustzijn! En dat houdt in dat wij zelf onze EIGEN JURY en tevens RECHTER zijn geworden. Deze rechter is altijd in ons binnenste aanwezig. Wij kunnen hem nooit ontlopen al zouden wij naar een onbewoond eiland vluchten in de Stille Zuidzee. Zelfs na onze dood op Aarde blijft hij aanwezig. Dit klinkt wellicht griezelig maar hoeft dat niet te zijn. Wij kunnen het onderbewustzijn vergelijken met een bodemloze put waarin de ervaringen van de vele miljoenen levens die wij al achter de rug hebben zijn opgeborgen. Op deze put zit echter een deksel. Alleen wij kunnen dat deksel afsluiten. En als wij dat deksel afsluiten dan is zoals gezegd, het verleden: HET VERLEDEN. Dit houdt natuurlijk niet in, dat wij dan op slag een beter wezen zijn geworden. In feite zijn wij in niets veranderd en onze persoonlijkheid, ons gevoelsleven, zal gelijk zijn gebleven... Wat echter wel is veranderd is, dat wij nu het besluit hebben genomen om ons leven niet langer op dezelfde uitzichtloze wijze als tot nog toe voort te zetten. Door ons besluit om het deksel op ons verleden te plaatsen hebben wij onszelf vaste grond onder de voeten verschaft. 

Wij zullen nu niet verder wegzakken in het moeras waarin wij hebben gestaan en onze geestelijke evolutie zal weer aansluiting hebben verkregen op de weg die naar God terugvoert. Er zijn echter ingrijpende gebeurtenissen, zoals doodslag of moord, die je niet zomaar ongedaan kunt maken omdat het nemen van een andermans leven de essentie van de Schepping raakt en dat zet een onverbiddelijke karmische wet in werking. In een volgend leven krijgen wij echter de mogelijkheid om dit onrecht weer goed te maken. In de boeken van Jozef Rulof wordt hier uitvoerig op ingegaan. Van onmiddellijk belang voor ons is echter dat er altijd een helpende hand naar ons blijft uitgestoken. De hand van God die ons naar een hoger bewustzijn en naar ongekend geluk zal voeren. Het enige dat wij behoeven te doen is om die hand vast te blijven houden. En laten wij ons vooral niet ontmoedigen: Het is niet van belang hoeveel keren wij in het leven struikelen of vallen. Van belang alleen is, dat wij na elke duikeling weer opstaan! Hierdoor winnen wij aan kracht en persoonlijkheid. Wij zijn dan niet langer de verliezer maar de overwinnaar. Maar wij hebben natuurlijk ook de keus om het deksel van die put open te laten. In dat geval kunnen voorvallen uit ons verleden weer een rol gaan spelen in ons huidige bestaan en daarop invloed gaan uitoefenen. De wet van oorzaak en gevolg zal dan in werking kunnen treden en soms bewerkstelligen dat wij in een negatieve spiraal terechtkomen. Aan ons de keuze! Laten wij dus die oude koffer met het onbewuste denken en handelen uit het jaar NUL leegmaken en onze geest openstellen voor het WETEN dat de Geestelijke Wetenschap ons zal verschaffen! Laten wij vragen stellen, alle vragen die wij maar kunnen bedenken. Op alles zal een concreet en helder antwoord worden ontvangen. Alle ,,waaroms'' en ,,waarvoors'' zullen dan tot het verleden behoren. Wij kunnen zelfs niet bij benadering aangeven hoeveel miljoenen mensen over de hele wereld zich intussen de Universele Denkwijze van de ,,Eeuw van Christus'' hebben eigen gemaakt want wij vormen geen sekte, geen vereniging of wat dan ook voor groeperingen en kennen derhalve ook geen leden. Wat wij echter wel weten is, dat de Geestelijke Wetenschap zich als een olievlek op het water gestaag uitbreidt! Wij staan welwillend tegenover elk mens die het goede zoekt, onverschillig zijn geloof, seksuele geaardheid, ras of huidskleur. De term ,,discriminatie'' komt in ons woordenboek niet voor. Wij respecteren en accepteren ieder gerechtvaardigd maatschappelijk gezag maar onderwerpen ons uiteindelijk alleen onvoorwaardelijk en uitsluitend aan het kosmische gezag van Jezus Christus. Als wij bereid zijn dit alles te accepteren en onze levenswijze hierop te baseren dan zal ook ons vertrouwen in God nu en in alle toekomst millenniaproof blijven! 
Don Bamberg.counter free
Google Analytics Alternative