DE AANTREKKINGSKRACHT VAN HET VERHEVENE. 
Gezondheid en kracht zijn niet mogelijk zonder verheffing en zuiverheid van gedachten. Al verzorgt ge uw lichaam ook nog zo zorgvuldig en ge kunt uw gedachten niet beheersen, dan doet ge uw werk slechts ten halve en veronachtzaamd uw beste deel. Laat uw denken in reinheid toenemen, en uw lichaam zal als een natuurlijk gevolg gezond en rein worden. Dan maakt het voertuig zichzelf schoon en zal elke overmaat vanzelf uitblijven. De heerschappij van de geest over het vlees zal elk vermogen versterken, totdat ten laatste uw leven op aarde zal worden afgesloten als door een rustig in slaap vallen van het fysieke lichaam en door een ontwaken van de geest aan d e andere, de spirituele zijde van ons bestaan. Zet uw wil aan het werk om dit alles te verwezenlijken, gij kunt het. Laten wij aannemen dat gij 's-morgens wakker wordt zonder enige energie, slap en lusteloos. 

Tracht dan niet aan dat machteloze gevoel te denken, maar vestig uw aandacht zoveel mogelijk op symbolen van de krachten in de natuur, op stormen en rukwinden, op de jagende golven en de woeste majesteit van de Oceaan, of op de morgenzon die in al haar glorie verrezen is tot heil van al wat leeft. Als ge daarover in krachtige taal iets kunt lezen, verzuim dit dan niet, dan leidt ge uw geest in de goede richting om nieuwe krachten te ontvangen. Natuurlijk zullen deze pogingen soms niet dadelijk gelukken, want een geest die altijd gewoon is geweest juist bij de donkere kant der dingen te verwijlen, kan niet opeens van richting veranderen. Maar toch moet die poging gedaan worden, telkens weder, totdat uiteindelijk de zwarte schaduw verdwijnt en ge fris en rustig uw dagwerk kunt beginnen. Vraag niet als een despoot om onmiddellijke genezing voor 't ene of andere deel van uw lichaam wanneer dat ziek is, of om kracht voor uwer organen. Uw lichaam is als geheel afgescheiden van uw geest en heeft zij eigen fysieke leven. Elk deel er van heeft zijn speciale taak te vervullen en is dus weder een organisatie op zichzelf. 

Elk deel staat open voor de levensbrengende, verfrissende uitwerking van het element "liefde" en dat kunt gij het geven. Verbind een wondje met zorgvuldige tederheid en die liefdevolle behandeling zal als een balsem, als een kracht haar invloed doen gevoelen. Verbind het met onverschilligheid of met tegenzin, doordat ge het een lastig werk vindt, dan onthoudt ge er het nodigste element aan tot genezing, liefde. En als gij met haat in uw hart bezig zijt te verbinden dan vergiftigt gij het aangedane lichaamsdeel. Haat is het element van vergiftiging, liefde dat van genezing. Denk toch niet dat zulk een wijze van behandelen al te eenvoudig en niet eens de overweging waard is. Nooit gat ook zelfs de kleinste liefdesdaad verloren. Wees nooit ongeduldig of boos omdat één uwer organen u last veroorzaakt, maar tracht daaraan tegemoet te komen met geduld en vertrouwen in een Hoger bedoeling, dan leert ge u zelven op den duur gen~zen door uw innerlijke kracht, die ge als een magneet kunt aanwenden waarheen ge wilt. Toen de vijanden van de Christus zijn aardse lichaam vernietigd hadden, had diens geest de macht zich met een nieuw lichaam te bekleden, door de aantrekkingskracht die hij bezat voor het verhevene. Iedere gedachte of wens om zelf edeler en verfijnder te worden, teneinde ook anderen goed te doen, brengt ons kracht uit ongeziene elementen, die verheffend werkt en deze kracht kan zich zo in ons belichamen, dat wij langzamerhand als het ware worden opgeheven tot de reinere sferen van het heelal. 

Gij kunt dan in letterlijke zin het hoofd "omhoog houden", want de uitdrukking van uw stoffelijk wezen houdt een nauwkeurig verband met uw geestelijke gesteldheid.   Als gij u meer en meer voelt aangetrokken tot de wens het Goddelijke in u te verwezenlijken en vast besloten zijt het kwaad in u te overwinnen, dan zal ook uw uiterlijk de sporen daarvan de sporen vertonen, uw oog zal helderde worden, uw wangen zullen met een bloeiender tint overtogen zijn, uw bloed zal meer en meer in warmte en volheid toenemen en aan al uw leden lenigheid en buigzame kracht schenken. Gij wordt dan vervuld van het Levenselixer en dat is geen mythe maar een geestelijke en mogelijke werkelijkheid. Ons ras is tot nu toe overheerst geweest door de aantrekkingskracht der fysieke, zichtbare dingen. Het heeft steeds verkondigd dat er niets bestaat dan wat gezien en gevoeld kan worden door middel van onze grondstoffelijke zintuigen en dientengevolge is er ook niets anders voor ons geweest. Iemand kan bijna van dorst omkomen en omringd zijn door bronnen van koel water, als hij daarvan niets afweet, bestaan zij ook niet voor hem. En onze levenshoudingen zijn daaraan gelijk. Wanneer ons ras meer in volkomenheid zal zijn toegenomen, zullen de overgangen van dood en leven met hoe langer hoe minder pijn gepaard gaan en langzamerhand onmerkbaar worden, totdat ten laatste de geest de macht zal verkrijgen om zich zelf een nieuw lichaam te verschaffen. 

Dit heeft Paulus reeds voorzien toen hij zeide: ,,0 dood, waar is uw angel? 0, graf, waar is uw victorie?" En ook waar hij schrijft: "De laatste grote vijand die overwonnen moet worden is de dood". Geen leraar uit de oudheid heeft deze mogelijkheden duidelijker vooruitgezien dan Paulus.  Maar deze waarheden zijn niet slechts bedoeld voor een komend ras in verre toekomst, neen zij bestaan voor ons ook heden ten dage en het ligt slechts aan ons zelf ons daar van te doordringen om onze sluimerende macht te ontwikkelen. Hoe kunt gij die ooit gebruiken als ge van het bestaan ervan niets afweet? Misschien zult gij verwonderd zijn en vragen: "Kunnen deze wonderlijke waarheden thuis bêl1oren in onze alledaagse en zakelijke tijd?" Ons leven is echter zo alledaags niet. Het is alleen ons gebrek aan helder zien, dat ons leven prozaïsch kan doen lijken.Het heelal echter is vol wonderen en zij die met Goddelijke macht toegerust hun wonderwerken hebben kunnen volbrengen, waren Gods kinderen evenals wij.Laat ons allen te samen blijven streven naar verheffing van ons innerlijk bewustzijn, dan zullen ongekende krachten tot ons komen uit hoger sfeer. Waarom kunnen we er niet een gelijkmatige serene gemoedsstemming op na houden? Waarom zijn wij zozeer onderhevig aan tijden van neerslachtigheid? Dat komt omdat ge, hoezeer ge ook in harmonie verkeert met uw levensideaal, toch in meerdere of mindere graad beïnvloed wordt door de disharmonie die om u heen heerst. Hoe zacht en menselijk gij ook zijt jegens de dierenwereld, ge moet toezien dat de wilde vogels, uwe vrije vrienden die hun nest komen bouwen in de bossen, voor uw ogen vermoord worden uit lust tot sport en winstbejag, terwijl ge volkomen machteloos zijt het te verhinderen. 

Gij leeft temidden van tonelen van onophoudelijke wreedheid en doodslag. De dieren die door de zorg van de mens worden groot gebracht zijn kunstmatig gefokt en daardoor voor zijn genoegen of voordeel in een onnatuurlijke en zeer zeker ongezonde conditie gebracht. Dit is toepasselijk op elke kunstmatige fokkerij. Als de natuur maar aan zichzelf overgelaten wordt doet zij al haar best voor vogel of dier en deze hebben hun eigen rechten evengoed als de mens. Door een ongezonde behoefte daartoe geleid, laat men de lever van een gans onnatuurlijk uitzetten om er een fijne schotel van te kunnen bereiden. Zo ontstaan er rondom u ziekelijke toestanden en die groeien steeds nog maar aan. Ziekte betekent geestelijk zowel als lichamelijk lijden. En dit lijden zal u direct of indirect aandoen. Hoe fijner ge georganiseerd zijt en hoe meer ge u zelf open stelt voor een hoger leven, des te meer wordt ge pijnlijk beroerd door het vele kwaad dat ge om u heen ziet. Gij kunt nauwelijks een stap 19pen of ge ondervindt geestelijke of fysieke pijn. 

Uw huizen worden 's winters overmatig verhit en zijn vol schadelijke dampen, die bovendien nog worden uitgestraald door de menselijke lichamen welke die huizen bewonen. Dikwijls moet gij ook in zulk een ongezonde atmosfeer slapen en die onzuivere lucht inademen, terwijl uw lichaam in onbewustheid nieuwe frisse krachten in zich opneemt. Als ge buitenshuis eet, draagt gij uw deel mede van al de onrechtvaardigheid en onbeschaamde wreedheid waarmee de lucht bezwangerd is en die met de spijzen die ge gebruikt in uw gedachteleven zowel als in uw lichaam worden omgezet. Er is gedachte, of als ge het liever zo noemt, geestelijke werking in elk stoffelijk voorwerp om u heen en het licht of donker van die gedachte hangt samen met de toestand er van. Het gebruik van verrotte vruchten of groenten kan uw bloed bederven, terwijl rijpe frisse vruchten u nieuw leven bij zetten. Verval is ontbinding der stof. Ge hebt het voedsel in zij.. beste levensstaat nodig, als ge er nieuw leven door ontvangen wilt. Menige wet van geestelijk of lichamelijk welzijn wordt door u in onwetendheid, onbewust overtreden en misschien is dat soms wel noodzakelijk ook. Gij kunt dikwijls van uw geboorte af al afhankelijk geweest zijn van kunstmatige hulpmiddelen om uw lichaam in stand te houden, door de onnatuurlijke toestand van uw bloed, dat door vele voorafgaande geslachten is vertroebeld. 

Onder dit kunstmatige leven moet ge op de een of andere wijze lijden. Uw alcoholische prikkel zal u een ogenblik verlichting geven, maar ten koste van een veel langere tijd van pijnlijke reacties. Toch is het kwaad dat door de alcohol gesticht wordt werkelijk nog gering vergeleken bij de slechte invloeden die ge in het dagelijks leven, door alle mensen met wie ge omgaat, te verduren hebt en die zoveel te meer gevaar opleveren omdat ge ze niet kent. Gij vraagt, waarom gij zelfs in de eenzaamheid niet een zekere mate van evenwicht en blijmoedigheid in uw gemoedsstemming kunt bewaren, waarnaar ge zo vurig verlangt, omdat ge er soms de kracht van ondervonden hebt?Zoudt ge denken dat, wanneer ge een tijd geleden lichamelijk en natuurlijk ook naar de geest, ziek zijt geweest, ge opeens een volkomen herstel kunt verwachten? Zekere verkeerde gewoonten van denken kunnen niet anders dan langzamerhand worden afgewend en zo gaat het ook met al onze dagelijkse kleine fouten, onze haast waar die niet nodig is, de overdreven betekenis die wij hechten aan kleinigheden, de gewoonte van altijd zorgen te hebben en nog vele andere, die elke handeling beïnvloeden. De uitwerking van al deze dingen leidt ten slofte tot geestelijke uitputting en uitputting is de bron van het meeste kwaad, omdat die machteloosheid met zich meevoert. Zo lang wij alles van de aardse kant beschouwen, zien wij voornamelijk wat ons in onze medemens afstoot. Het duurt lang voordat wij iets goeds in hem ontdekken. Wij kunnen maar van enkele mensen houden, de meeste staan ons tegen. Maar wanneer onze geest de overhand verkrijgt, wordt het anders, dan zien wij duidelijker iets wat ons in een ander aantrekt en naar mate wij goede dingen ontdekken, ontvangen wij ze zelf ook. Wij laten ons dan niet meer zo leiden door persoonlijke vooroordelen. 

Wij hebben eerder lief dan dat wij haten, verkeren niet meer onder de druk van het kwade te moeten zien en er door beledigd te worden. Te haten, niet in staat te zijn de naam van de verfoeide persoon te horen uitspreken zonder een schok van verontwaardiging of walging, is hetzelfde als zichzelf de ene wond na de andere toe te brengen. Liefde is macht. Ge zijt te sterker na de mate dat gij kunt bewonderen, want dan krijgt ge het vermogen helderder te zien en tot zelfs het goede in een lagere natuur te ontdekken. De aantrekkende kracht houdt verband met een Hemelse Wet, de terugstotende met een aardse. Een spiritueel vermogen wordt aangetrokken door wat het overal van zichzelf ontdekt, het ziet de diamant ofschoon die in de ruwste vorm is verscholen, het ontdekt een kiem van hoge aanleg in de meest grove natuur. 

Op die kiem kan het geestelijk oog gevestigd blijven en er de grovere elementen van verwijderd houden, zodoende wordt die kiem tot ontwikkeling gebracht en tot gestadige groei. De laagste natuur klimt op tot haar hoogste peil onder invloed van de hogere. Het is niet zozeer nodig voor hem die een waarachtige zending te vervullen heeft om in woorden te prediken. Van hem gaat een atmosfeer van Goddelijkheid uit die door allen gevoeld wordt. Voorschriften moeten meer gevoeld dan gehoord worden. Hij die bevooroordeeld is tegenover een zondaar, is naar de geest slechts een stekelvarken. Hij steekt al wat hij aanraakt. Zo lang als wij zulk een sterke afkeer gevoelen door alleen de gebreken in een ander te zien, zo lang worden wij ook door dat gevoel beheerst. Wij liggen in boeien. In zulk een gehate tegenwoordigheid zijn wij buiten staat het goede in onszelven te handhaven. Al onze eigen slechte eigenschappen worden opgewekt en komen te voorschijn. Dan vormen wij ook, hoe sterk wij anders ook mogen zijn, tijdelijk de zwakkere partij. Uit afkeer ontstaat mensenverachting en die vergiftigt het bloed. Hij die hiermede belast is jaagt naar een ideaal buiten hem, niet beseffend dat hij het binnen in zich moet vinden. 
Prentice Mulford.  counter free
Google Analytics Alternative