DE HOOGSTE MEESTER. 
Omringd door Joodse Godsgeleerden heeft onze allerhoogste Meester Jezus Christus reeds op 12-jarige leeftijd college gegeven in de tempel. Wie van ons echter durft te beweren dat Christus in Zijn tijd werd begrepen of zelfs NU wordt begrepen? Christus heeft ons het Koninkrijk Gods op aarde willen brengen en niet het koninkrijk van talloze sekten die elkander in naam van God aanvallen, bezoedelen en zelfs vernietigen. Christus leerde ons wat Liefde is. Hij wilde de God van wraak en  verdoemenis van het Oude Testament vervangen door een Vader van Liefde, die zijn kinderen helpt en steunt. Wat hebben we er van begrepen? Wat zeggen ons Zijn woorden:,,Het Koninkrijk Gods is in u" en ,,klopt en er zal worden open gedaan"? Inderdaad wil dit zeggen, dat wij allen het Koninkrijk Gods binnen in ons diepste innerlijk dragen. Elke vorm van leven is een deel van God. Wij moeten leren al het leven Lief te hebben en dan dragen wij een Koninkrijk in ons. Er bestaat geen Mohammedaanse, Rooms Katholieke of Boeddhistische God. Alle mensen en alle dieren, bloemen en planten hebben dezelfde Schepper. Waarom aanvaardt de mensheid deze simpele waarheid niet? God laat Zijn licht stralen op al het leven. De menselijke prisma echter laat dit gebundelde Goddelijk licht uiteenvallen in diverse lichtstralen in een door hemzelf gefabriceerd keurslijf. God staat of zal altijd staan boven elke kerk of sekte. Er bestaat geen kerk of sekte die waarlijk God en Christus vertegenwoordigt. 

Hoeveel kerken en tempels zijn tot ruines vervallen? Denkt u dat het mogelijk zou zijn om een werkelijke Tempel van God te bombarderen of op andere wijze te vernietigen? God heeft de mens niet naar Zijn evenbeeld geschapen maar de mens schiep God naar zijn eigen evenbeeld. Een Chinees, Neger, Indiaan of Eskimo ziet zijn God in dezelfde vorm zoals hij zelf is. En is dit niet natuurlijk? U heeft wellicht de film wel eens gezien ,,Grazige Weiden"? U kon hierin een zwarte God en zwarte Engelen zien. Dit was voor ons blanken een vreemd gezicht. Niet vreemder echter dan voor de Neger die een blanke God en blanke Engelen te aanschouwen zou krijgen! God is echter geen persoon en daarom kan niemand op Hem gelijken. Als God ons naar Zijn evenbeeld heeft geschapen, dan wil dat zeggen dat wij een deeltje van deze allesomvattende Geest in ons dragen. Indien we nu - dit beseffend - bij ons zelf, bij deze Goddelijke Kern die binnen in ons zetelt, aankloppen, dan doen we pas wat Christus heeft gezegd toen hij sprak: ,,Klopt en er zal worden opengedaan". Wees niet bevreesd dat wij u een nieuwe Godsdienst willen opdringen. Het tegendeel is eerder waar. Het is echter de wil van onze Hoogste Meester, dat alle mensen van goeden wille aan elkander worden gesmeed door een keten van Liefde en begrip. Te lang reeds hebben onze godsdiensten naast elkaar geleefd in plaats van met elkander. Er moet een breed front worden gevormd door alle mensen op aarde, ongeacht kleur of ras. Laten we toch bedenken, dat Christus voor alle mensen heeft geleefd en ,,Golgotha" goed in ons laten doordringen. Als alle mensen van goeden wille dit aanvaarden, dan behoeven wij niet bang te zijn voor de gesel communisme of enig andere vorm van schrikbewind, omdat wij dan zelf de overhand zullen hebben en zelf ons lot zullen kunnen bepalen met behulp van onze Hoogste Meester. 
H.R.


counter free
Google Analytics Alternative