DE ZIENSWIJZE VAN JEHOVA'S GETUIGEN EN DE BIJBELGEZIEN IN HT LICHT VAN GENE ZIJDE! 
De Wachttoren schrijft: ,,Toont de bijbel niet duidelijk, dat christenen in Jezus voetstappen moeten treden? In religieuze kringen is het in deze tijd echter een rage geworden in de voetsporen der geleerden te treden, die de Griekse filosofen navolgen. De Griekse wijsgeer Empedocles geloofde in de vijfde eeuw voor Christus reeds in de spontane generatie van het leven in een geleidelijke evolutie van organismen en het blijven bestaan der geschikte exemplaren. In de daarop volgende eeuw onderwees Aristoteles dat de mens het hoogste punt van een lange en voortdurend opwaarts gaande gang is. Bijna alle Griekse filosofen predikten de evolutie gedachte." Tot zover de Wachttoren. Als men leest in het Evangelie van Joh. 3 : 1-12, dan kan men daaruit aanvoelen dat Jezus Christus Nicodemus de weg wil wijzen, die Hij reeds had beleefd en deze weg berust op de reïncarnatie en de geleidelijke evolutie. Christus is de weg, de waarheid en het leven, Hij is ons in alles voorgegaan. 

Het menselijke is Christus niet vreemd. De volkeren der Aarde zullen die weg volgen, die onze grote Meester met de zijne reeds heeft mogen afleggen. Die weg te volgen, is een andere weg, dan wat de Wachttorenschrijvers er van maken. Elke ziel als ware persoonlijkheid, zal die weg moeten volgen, een andere weg wordt ons mensen van het ruimtelijk leven niet gegeven. Al de levenswetten hebben wij te beleven, geen wet wordt er overgeslagen, deze geleidelijkheid brengt ons allen tot Goddelijke bewustwording. De Griekse wijsgeer en degenen die deze grootheid van denken en voelen konden aanvaarden, waren al een flinke stap vooruit bij de andere volkeren. Deze Empedocles en Aristoteles volgden de juiste zienswijze, zij zijn gekomen tot het weten; deze gevoelens waren in hun dagbewuste leven doorgedrongen. Christus heeft hun voelen en denken bevestigd. De Wachttorenschrijvers kunnen toezien, dat Christus ons de realiteits-wetten heeft voorgehouden, daarom verwijst de Meester ons allen naar het Huis des Vaders met zijn vele woningen en het Koninkrijk, waarin gerechtigheid het richtsnoer zal zijn. Nicodemus was nog onbewust van zijn ware zelf, ofschoon hij een schriftgeleerde was, Jezus zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u indien iemand niet van omhoog geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot Jezus: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Hij kan toch niet andermaal geboren worden? 

Nicodemus werd door Christus tot het weten gebracht, dat hij van Gods geslacht is en hij dezelfde weg te volgen heeft, die Christus reeds had afgelegd. In de dagen van Jezus Christus waren de Schriftgeleerden onbewust van het machtige leven, de mens als ziel. De schriftgeleerden zaten vast aan de letter van menselijke inzettingen, die door de God van al het leven nooit waren geopenbaard. Door de openbaringen van de Universiteit van Christus aan de mensheid geschonken, heeft de schepping een ander verloop gehad, dan dat de mensen er van hebben gemaakt. Lees hierover de drie delen van de schepping van Jozef Rulof en uw zieleleven zal er door ontwaken. Indien het gevoelsleven van de Wachttorenschrijvers er voor open zou staan, konden zij tot inzicht komen, dat zij nog onbewust zijn van de heilige waarheid van Christus voelen en denken. Mogen zij allen tot de reine gevoelens overgaan en niet halsstarrig vasthouden aan de letter van de nagelaten brokstukken, wat in bijbelvorm is uitgegeven. De theologen zijn mede schuldig, dat zij de juiste toedracht van het reine gevoelsleven van Christus niet juist hebben weergegeven.  Zij hadden de reïncarnatie moeten aanvaarden, zoals de eerste christenen dat hebben gedaan. Op dat terrein is een strijd geweest, om deze gevoelens van de hoogste Meester -- Christus, juist weer te geven. Daarom zegt de Meester ook: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Het is in de Eeuw van Christus, dat de geleerden en ook de theologen de reine Evolutie kunnen aanvaarden en aan die grootse gedachte ligt de reïncarnatie vast, zo schreven wij in de artikelen. 

De samenspraak van Jezus Christus met Nicodemus is een machtig bewijs voor allen die twijfelachtig zijn betreffende de reïncarnatie. Bij Christus komst naar de planeet Aarde, kregen al de oud-joodse gevoelens een andere betekenis. Want de wet en de Profeten zijn tot op Christus. De taak van de Profeten was vervuld, zij hebben de komst van Johannes de Dooper en Christus aangekondigd, nochtans waren de schriftgeleerden blind en gevoelloos voor de Christus, ofschoon de profeet Mozes hun had gezegd, als de Christus zou komen, zij allen naar Hem moeten luisteren; maar ook deze opdracht gingen de schriftgeleerden voorbij. Zij waren niet te bereiken. Hoe staat het met de Wachttorenschrijvers en vele mensen die zich vasthouden aan menselijke leerstellingen, die voor Christus en de Engelen in de geest geen betekenis hebben? Lees het boek: ,,De Kringloop der Ziel" en hieruit zal u blijken wat het wil zeggen van Gods geslacht te zijn. Dit boek is eveneens van Jozef Rulof. De uitspraken die Jezus Christus aan de schriftgeleerde Nicodemus gaf, hebben ook betrekking op de profeet Johannes de Doper. Matth. 11 :9-15, Matth. 11:14 en Matth. 17:12. Jezus Christus zegt: Zo gij 't wilt aannemen, hij is de Elia, die komen zou. De aankondiging lezen wij in Mal. 4:5. Wat van Johannes de Doper werd gezegd, heeft ook betrekking op de Profeet Jeremia, zie 1:5, waarin ons duidelijk de reïncarnatie wordt te kennen gegeven: Eer ik u in moeders schoot formeerde, heb ik u gekend en eer gij uit de moeder tevoorschijn kwaamt heb ik u geheiligd. Ik heb u de volkeren tot een Profeet gesteld. Van Johannes de Dooper kan men dat ook zeggen. 

De Wachttorenschrijvers staan in dat opzicht op een dood punt, omdat zij het heilige gebeuren van het vader-en moederschap loochenen, omdat zij denken, dat het ganse mensdom van Adam en Eva afstamt. Christus zegt: De mens die zijn aardse huis zal afleggen, zal zijn als Engelen in de Hemel, hij kan gaan waarheen hij wil, alzo is iemand die in de geest geboren is. Het zal Nicodemus wel vreemd in de oren geklonken hebben, deze grootste openbaring van Christus te vernemen, Christus woorden waren niet naar de letter, maar Hij sprak als een bewuste, want het weten lag diep in zijn voelen en denken verankert als een Goddelijke parel. Alles had Christus zich eigen gemaakt, Joh. 16:15. Daarom sprak Hij met Zekerheid over het Huis des Vaders en zijn gerechtigheid. Wij willen de zaak niet vooruitlopen, maar leest de boeken van Jozef Rulof en maakt dan vergelijkingen ten opzichte van uw bijbel, dat is de wil van Christus en de Zijnen, deze openbaringen geven u een ruim inzicht in het Goddelijk gebeuren, waar de ganse mensheid naar uit ziet. Deze openbaringen breken niets af zoals de Wachttorenschrijvers doen, maar deze boeken van de Meesters geven u de wijsheid, wat de mens aan gevoelsleven zich eigen kan maken. Wijsheid in de geest, geeft u kracht en sterkte om het leven op Aarde te kunnen dragen en alle moeilijkheden te overwinnen.  Het vader-en moederschap is de hoogste wijsheid van de schepping, waar de reïncarnatie plaats vindt; zonder reïncarnatie staat de schepping stil en is er ook geen geleidelijke Evolutie. Dit machtige gebeuren vindt bij Jezus Christus ingang. 

Zonder deze grootheid staan alle theologen stil en komen niet tot Goddelijk inzicht. Wij weten, dat zij het op aarde niet kunnen bevestigen, maar als er nu mensen zijn op deze planeet Aarde, die voor de Volkeren deze grootheid mocht ontvangen, waarom aanvaardt de theoloog deze openbaring dan niet? De mensheid ziet reikhalzend uit naar de openbaringen van de kinderen Gods. Nu is die wijsheid van de Hemelen u op Aarde gegeven en in een aantal boeken vastgelegd. Nu kunnen de geestelijk zoekenden hun honger stillen en hun hartenwens vervuld zien. De God van al het leven kent geen verdoemdheid en dat de God van wraak alleen bestaat in het denken van de onbewuste mens, aan deze duister gevoelens heeft Christus een eind gemaakt. De God van Liefde ziet alleen toe, dat al zijn kinderen deelnemen aan de ruimtelijke levenswetten. Een dood bestaat niet. De oud-joodse begrippen van offerdiensten is de God van al het leven een gruwel. De God van oog om oog en tand om tand bestaat alleen in de haat van de mens en heeft met God niets te maken. Deze is alleen te vinden bij een grondstoffelijk wezen, die zich alleen beroept op het Adamskleed, want alle oorlogen komen voort uit de lusten van de lagere eigenschappen van de onbewuste mensen, die de geboden van het machtige Licht verduisteren. Jehova's getuigen schrijven alles toe aan de duivel en vergeten, dat zij zelf de onbewuste gevoelens in hun leven moeten oplossen, zodat ze niet meer bestaan. Zij hebben veel onwaarheden rond gebazuind aan andersdenkenden en dat doet Christus niet, maar alleen onwetenden, die zich geen bewuste gevoelens van het machtige zieleleven hebben eigen gemaakt. Johannes zegt: de geringste haat, die gij jegens uw medemens koestert, wandelt nog in de duisternis en kent Gods Licht niet. Als Petrus stoffelijk dacht,dan zij de Christus tegen hem: Satan ga achter mij, want gij denkt stoffelijk of wel vleselijk.
H. R.counter free
Google Analytics Alternative