Kosmologie voor behandeling 29.5.2015.

De bewuste en onbewuste levensgraden in het universum blz. 155 t/m 182 KOSMOLOGIE 1 29 mei 2015

Vragen en opmerkingen: deze letter
Aantekeningen (soms letterlijk uit boek) en antwoorden: deze letter.
Blz. 155 en 156 Op deze bladzijden komen al een hoop vragen op ons af, namelijk:

1. Welke sterren en planeten zijn nu bewust gereed voor het vader- en moederschap?Zon en Maan zijn scheppende, Zon vertegenwoordigt het vaderschap, Maan het moederschap, schiepen samen Mars en de Aarde. Alle planeten die kunnen scheppen behoren onder deze categorie. Gasplaneten, zoals Jupiter, b.v. zijn zuiveringsplaneten, zoals ook bij de microkosmos de longen en de nieren zijn, vandaar de uitspraak macro- is gelijk aan microkosmos. 

2. Waarom moet de mens door duisternis naar het licht? Omdat we zelf duisternis hebben geschapen en terug het licht in ons ( in onze geest) dienen te scheppen. Is de ziel ook duister? Van oorsprong waren we volmaakt geschapen door de Schepper. Man en vrouw, tweelingzielen schiepen telkens een jongen en een meisje, waarin hun zielen na hun stoffelijke dood weer terug in konden reïncarneren. In het begin van de schepping berustte deze evolutie op een automatische soort werking, wat later zich ontwikkelde tot instinkt en weer later tot gevoel en bewustwording. Door onze vrije wil schiep de mens disharmonie. We gingen elkaar haten, dit bracht teweeg dat we elkaar het leven gingen benemen, waardoor de schepping veranderde in onregelmatigheden. We schiepen niet meer als tweelingzielen van nature één jongen en één meisje, maar meerdere kinderen of bleven kinderloos. Hierdoor verloren we ook onze tweelingziel, daar we hierdoor oorzaak en gevolg en karma’s moesten goed maken aan deze en gene, met alle ellende van dien.

Sander: indien men iets negatiefs doet, kom je als het ware te zitten in een negatief energieveld, wat ook weer op zich negativisme aantrekt en zo blijf je rond cirkelen in dat soort "circuit”. Door zich hiervan bewust te worden, kan men daar verandering in brengen, door je vrije wil, die hiervoor inzetbaar is. 
Het is niet de ziel die dit teweeg brengt, de ziel kan men beschouwen als God, de Schepper zelf, die licht, liefde, kortom het leven is. Onveranderlijk dus, maar het is onze geest die we opbouwen vanuit de duisternis naar het licht. De geest, kan men beschouwen als onze karaktereigenschappen, opgebouwd door onze vele levens, dit alles opgeslagen in ons onderbewustzijn. Wie het licht wil erkennen, moet ook weten wat het duister inhoudt.

Annie: Ook Christus heeft dit alles moeten meemaken, zij het toen onder andere omstandigheden dan wij nu. Christus en de zijnen hebben eveneens de hellen geschapen, zij het dat die toen qua gevoel anders aanvoelde dan de hel nu. Toen hadden ze bijvoorbeeld een stuk steen of stuk hout om elkaar te vermoorden, nu gebruiken ze drones en dergelijke, waarmee ze honderden karma’s tegelijk kunnen scheppen. Christus en de zijnen bouwden alles op, wij hoeven dat niet meer te doen, voor ons is er een moederschoot beschikbaar om in te reïncarneren en hoeven niet meer als cel weer te beginnen aan de volgende planeet. Christus en de zijnen ontdekten, naarmate ze dienstbaar werden in positieve zin aan de mens op aarde dat ze daar baat bij hadden en zodoende een hogere en aangenamere gevoelssfeer schiepen, dat was het begin van het schemerland en het hemelsgevoel.

3. Waarom laat God zoveel ellende toe? Omdat uit het negatieve (duistere) het positieve wordt geschapen? We hebben goed te maken uit voorgaande levens, oorzaak en gevolg en karma en dit brengt mee dat we goed moeten maken aan deze en gene, wat soms erg moeilijk kan zijn, waarvoor we soms meerdere levens nodig hebben. Pas, als alle karma’s zijn goed gemaakt hier op Aarde, is onze kringloop hier ten einde en stemt men af op hete schemerland of op de 1e. of evt. een hogere gevoelssfeer. Moeder Crisje en ook de moeder van Jezus, stemden af op de 3e. lichtsfeer na hun stoffelijke dood hier op aarde.

 4. Waardoor zijn de ziekten geschapen? Vorige keer ook al behandeld, door vermenging van verschillende stammen, die tegen de ziekten van die andere stam (volk) niet bestand waren. Denk maar aan de duivenmelkers, als er een vreemde duif bij hen komt aangevlogen , die wordt eerst apart gezet, alvorens ze die aan de eigen duiven wordt toegelaten, dit om te voorkomen dat de vreemde duif bacteriën bij zich heeft waartegen de eigen duiven niet zijn bestand.

Annie: ook verzwakking van DNA kan hierdoor ontstaan.

5. Waarom zijn er mensen met psychische problemen? Door zwakte van geest en doordat ze geestelijk gehandicapt zijn. De 1e. kan men beschouwen als de mens die bewust is of zijn bewustwording van de schepping begint te ontwikkelen, doch zwak van geest, té gevoelig is, zodat hij het niet kan verwerken.

De 2e. categorie zijn de zielen, die vanuit de hellen opgenomen worden terug in de reïncarnatiecycles, doch nog niet als normale mens in onze maatschappij kan functioneren door de geestelijke en eventueel ook de lichamelijke beperkingen. Zij moeten geleidelijk aan weer tot hogere gevoelens worden gebracht, waarvoor ze diverse levens nodig hebben.

Liesbeth: schizofrenie, valt ook onder psychische problemen, zij staan onder invloed van een of meerdere geesten, waardoor ze voelen alsof ze een andere persoonlijkheid zijn en daar dan ook naar handelen.

6. Het verschil tussen ziekelijke en gezonde krankzinnigheid? Voorbeeld van ziekelijke krankzinnigheid, geloofswaanzin? Extremisme, voorbeeld IS Islamitische staat. Bezeten zijn of onder invloed staan van geesten, zodat dit kan leiden tot verslaving zoals drugs, teveel eten, teveel alcoholgebruik, overdreven seks, etc…

Gezonde krankzinnigheid, iemand die wijsheid in zich heeft, maar het niet kan verwerken? Ze zitten soms in een psychiatrische inrichting, worden door omstanders niet begrepen, worden eigenlijk ten onrechte dikwijls antidepressiva toegediend. Is hun geest misschien niet bestand tegen de wijsheid die in hun zit, maar het nog niet kan dragen? Zie antwoord ook hierboven.

7. Wat zijn bewuste en onbewuste levenswetten? 
Sander: Het bewuste vader- en moederschap is in feite een kosmische wet. Het komt voort uit het onbewuste, we werken onszelf naar het bewuste toe. Sander: er zijn ook moederlijke en vaderlijke gevoelsgraden, sommige moeders hebben minder moedergevoel dan b.v. hun mannelijke partner. Wij allen zitten in een ontwikkelingsfase en automatisch werken we toe naar hogere vrouwelijke of mannelijke gevoelens, totdat dit zijn top bereikt en we vanzelf overgaan in een tussenleven tussen het mannelijke en vrouwelijke gevoel, resp. lesbisch en homo zijn om in balans te komen.

8. Welke sterren zijn thans bewust voor het vader- en moederschap? Bewust voor ziel en geest? Zij die als zonnen licht uitstralen hebben dit bewustzijn bereikt, zij dienen het vaderschap in de kosmos.

9. Zijn er dan ook sterren die géén licht uitstralen? Dat zijn dan toch geen sterren maar planeten? Patrice: volgens de wetenschap doet een ster (zon) zichzelf vergaan, wordt hierdoor een zwart gat en verdwijnt. Sander: dat het stoffelijke van zo’n ster verdwijnt weet de wetenschap wel al, maar niet dat de ziel en geest blijft, net zoals bij de microkosmos (de mens onder andere) deze evolueert weer naar een zon die nodig is voor de komende kosmische graad, in dit geval dus de 4e. kosmische graad. Klopt dit Patrice en Sander? Indien niet, willen jullie hieronder dan nadere uitleg doen, alvorens ik dit doorstuur naar de anderen, waarvoor dank, jullie mogen ook gerust nog andere verbeteringen aanbrengen, indien nodig. Zie verder ook onder vraag 10  ! Alle sterren zenden licht uit omdat ze vuurballen zijn die waterstof in helium omzetten. Planeten kaatsen licht terug en geven zelf geen licht. De zon is ook een ster met een planetenstelsel, die op een bepaalde plaats staat in ons melkwegstelsel waardoor er leven kan zijn op Aarde. In het centrum van elk sterrenstelsel is een zwart gat. Dat wordt zo genoemd omdat er geen licht uitkan komen omdat de zwaartekracht te groot is. Aan het levenseinde van een extra grote ster implodeert die zich en die zwaartekracht kan dan zo groot zijn dat het licht niet kan ontsnappen.
 
11. De piramide van Gizeh. Sander en Annie: de onderzijde die in grond zit ziet er uit als de bovenzijde, dus loopt ook uit op een punt, bestaat gewoon uit stenen. Dat betekent het begin van de mensheid vanuit het onbewuste cellenleven. Dit kwam ook even ter sprake zomaar even tussendoor.

12. Andere sterren zijn echter bewuster en dienen de zon? Zij zijn dan inzetbaar voor het vader- en moederschap? Wat wil dat zeggen? Dat er op die planeten leven mogelijk is voor mens en dier? Dus vanzelfsprekend vader- en moederschap?

Sterren zijn in feite toch sterren, net zoals onze Zon, die kunnen wel scheppen, zoals onze Zon in samenwerking met de primitieve nevelen van de Maan, tenslotte de mens schiep. 

13. Blz. 156-157 Weer anderen zijn stervende (zonnen) Zij hebben hun taak reeds volbracht. 
Zijn dit dan de sterren die in de zogenaamde zwarte gaten verdwijnen? Zie onder vraag 9 Patrice.

14. Blz. 157 Niet alleen de microkosmos, waartoe de mens behoort, moet naar een hogere gevoelsgraad, ook de macrokosmos, de planeten en de sterren. Niet allen zijn wij gelijktijdig ontstaan uit de oerknal, zodat er mensen zijn die nu nog in het oerwoud zitten en een donkere huidskleur hebben, ook blanke mensen die nog niet zo ver zijn. Dit brengt niet alleen verschil van uiterlijk teweeg maar ook van bewust en onbewuste gevoelsgraad, zoals dat wordt uitgedrukt.

Er zijn uitzonderingen. De huidskleur loopt niet altijd gelijk met het innerlijke gevoel van de mens. Hoe komt dat? Sommigen hebben goed te maken, door een vorige leven, aan een donkere rassoort, waardoor ze weer in een donker lichaam dienen te reïncarneren, of worden geboren voor een bepaalde taak, die ze als donkere ras beter kunnen uitvoeren, denk b.v. aan Nelson Mandela, Coffie-Anan, etc…

Wij allen, zonder uitzondering, hebben deze gang van zaken moeten beleven, wij allen waren ooit oerwoudbewoner, koppensneller, hadden een donkere huidskleur en waren laag van gevoelens.

Sterren zijn in feite toch sterren, net zoals onze Zon, die kunnen wel scheppen, zoals onze Zon in samenwerking met de primitieve nevelen van de Maan, tenslotte de mens schiep.

14. Blz. 157 Niet alleen de microkosmos, waartoe de mens behoort, moet naar een hogere gevoelsgraad, ook de macrokosmos, de planeten en de sterren. 
Niet allen zijn wij gelijktijdig ontstaan uit de oerknal, zodat er mensen zijn die nu nog in het oerwoud zitten en een donkere huidskleur hebben, ook blanke mensen die nog niet zo ver zijn. Dit brengt niet alleen verschil van uiterlijk teweeg maar ook van bewust en onbewuste gevoelsgraad, zoals dat wordt uitgedrukt.

Er zijn uitzonderingen. De huidskleur loopt niet altijd gelijk met het innerlijke gevoel van de mens. Hoe komt dat? Sommigen hebben goed te maken, door een vorige leven, aan een donkere rassoort, waardoor ze weer in een donker lichaam dienen te reïncarneren, of worden geboren voor een bepaalde taak, die ze als donkere ras beter kunnen uitvoeren, denk b.v. aan Nelson Mandela, Coffie-Anan, etc…

Wij allen, zonder uitzondering, hebben deze gang van zaken moeten beleven, wij allen waren ooit oerwoudbewoner, koppensneller, hadden een donkere huidskleur en waren laag van gevoelens.

15. Blz. 158 Wij hebben ons het geestelijke bewustzijn eigen moeten maken. Ook voor de sterren en planeten gelden deze wetten. Hoe moeten die zich dat eigen maken, vraag ik me af? Wij door ervaringen op te doen, zij ook? Maar welk soort ervaringen dan? Vulkaanuitbarstingen? Overstromingen? Andere soort rampen? Wat voor ons mensen nu de tweelingtoestand is, dat werd voor de ruimte een bijplaneet omdat door het eerste organisme het volgende is geboren en dat zien wij als één afstemming terug door één leven geschapen, doordat het eerste leven zich als moeder heeft gesplitst. Zo zien we hier dus tweelingsterren omdat het volgend leven uit het eerste is geboren. Voorbeeld hiervan zijn dus onder andere Zon en Maan. 

15. Blz. 159 De ster nu die verzwakt, zal straks weer deel uitmaken van de volgende wereld als ruimte, als universum. Dat is dan de geestelijke geboorte……………etc….Eerst nu,wanneer een ster, de 7e. levensgraad heeft bereikt, is dat voor dit leven bewustwording en vanzelf geestelijke ontwaking en dit zien we voor de mens op aarde terug, ook daar zijn deze wetten in niets veranderd. 

16. Blz. 160 Al die ellende op Aarde wil dus zeggen; de mens gaat dus door de stoffelijke en geestelijke wetten tot de Goddelijke evolutie. Néén, ineens heeft de Almoeder het leven niet kunnen afmaken, daar waren tijdperken voor nodig. Dit zijn de evolutiewetten voor het bewuste en onbewuste leven. De 7 levensgraden voor het bewuste en onbewuste leven. Wat telt zowel voor macro- als microkosmos.

Kunnen we hieruit de conclusie trekken, dat hetgeen God is, het leven dus, zichzelf beperkingen heeft opgelegd? En waarom? En waardoor?

Niet alle planeten hebben dezelfde "opdracht” meegekregen, sommigen dienen als vader- en moederschap, zoals de Aarde, Mars en de Maan, anderen zijn zuiveringsplaneten, zoals Jupiter en Saturnus, zij dienen als organen, zoals wij die ook kennen in ons eigen lichaam, denk maar aan de longen, de nieren, etc….
Het universum dijt uit. Er is dus voortgang en evolutie. Nog heeft het Heelal het Goddelijke stadium niet bereikt. In Vraag en Antwoord deel 5 lees ik: Het dijt niet meer uit, omdat de schepping af is. Hier wordt bedoeld dat Christus reeds het AL heeft bereikt, waardoor alle 7 kosmische graden reeds geschapen zijn. Is dus wel een beetje verwarrend voor wie niet alles heeft gelezen in de boeken of een stukje is vergeten.Kunnen de wetenschappers nu al wel of niet kijken buiten ons zonnestelsel? Bovendien, wanneer weten zij of ze kijken wel of niet buiten ons zonnestelsel? Wat Rulof beschouwd als er buiten, kunnen zij wel beschouwen als zijnde er binnen? Zie ook onder 20 Vraag 16 en 20 : uiteraard kan de wetenschap al buiten ons zonnestelsel kijken. Denk maar aan de Hubble telescoop in de ruimte die prachtige beelden heeft gemaakt van andere sterrenstelsels en nevels. Ook kan men radio signalen ontvangen van ver in ons universum, zelfs ook licht van het begin der schepping. De wetenschap meent dat ons heelal nog uitdijt omdat sterrenstelsels zich van elkaar schijnen te verwijderen. JR Rulof : wat meer bewustzijn krijgt dijt uit. Omdat het Al bewoond is dijt dit universum niet meer uit. Er kunnen 7 universa zijn die niet meer uitdijen, integenstelling van wat de wetenschap nog maar weet.
 

17. Blz. 161 De geestelijke wetten, geboren uit de Almoeder, brengen de stoffelijke verdichtingsgraden tot stand, door het Universum worden ze verdicht. Wat wil dit zeggen?
Jozef Rulof.

Telt dit ook ten opzichte van de geestelijke en stoffelijke ontwikkeling van de mens? Ik denk van wel.

18. Blz. 161 Doordat de Zon, direct afstemming heeft op het centrale "IK” van de ruimte, was dat mogelijk, waardoor de God van ál dit leven dóór zijn scheppingen leefde. Deze zin valt me op en hierdoor kunnen we begrijpen dat we in feite het centrale punt zijn in de ruimte waardoor en waaruit de scheppingen in verschillende richtingen, graden en fasen zijn ontstaan. Ook kunnen we hieruit de conclusie trekken, dat we allen een stukje zijn van diezelfde God, wij als microkosmos, als mens dus. 

19. Blz. 162 Men spreekt in spirituele taal dikwijls over de mens kan na zijn stoffelijke dood naar het LICHT GAAN. Hoe stellen wij ons dat voor? De mens moet zijn eigen licht scheppen.

20. Blz. 163 Er zijn weer andere sterren en planeten die men vanaf de aarde niet ziet. Ook die kijkers moeten nog geboren worden. Door deze uitspraak kan men er dus van uitgaan, dat de wetenschap zo ver zal komen, dat ze buiten ons zonnestelsel zal kunnen kijken. Of is dit al zo ver inmiddels? Heb even gekeken op Internet, maar zo ver is het nog niet, wel is de wetenschap al tot de conclusie gekomen dat er op manen (exomanen) noemt men het, omdat men veronderstelt, dat ze buiten ons zonnestelsel vallen, zich micro-organismen kunnen vormen, wat slaat op een ontstaan van leven dus en vergelijkbaar is met ons eigen ontstaan in de Maan. Dit kunnen misschien tussenplaneten zijn tussen de Maan en Mars of tussen Mars en de Aarde? ??

De micro- is als de macrokosmos, daarom stemt ons gevoelsleven af op het gevoelsleven van deze aarde waarop we leven, wat echter in de toekomst zal veranderen, dan we gaan afstemmen op de 1e. lichtsfeer, nu nog op het schemerland.

21. Blz. 164 Zeker is, dat weet ik, dat heb ik daar gevolgd, er zijn daar moeders die het Goddelijke bewustzijn toch nog niet bezitten. Wat moeten wij hieronder verstaan, ken je voorbeelden hiervan uit de praktijk? Wanneer is men eigenlijk een onbewuste moeder, wat kan de oorzaak daarvan zijn? Iets uit vorige levens misschien?Kan uit vorige levens zijn, men kan uit een voorgaand leven komen waarin men lesbisch was, waardoor het moedergevoel weer dient te worden opgebouwd. Dit geldt ook voor het vaderschap.

22. Blz. 165 Nu echter beleven wij, dat ook het Universum, deze onbewuste en bewuste levensgraden kent en heeft moeten aanvaarden……………. De mens is dus, dat zien wij, van Goddelijke oorsprong, macro- en microkosmos zijn één, dus dit alles is van Goddelijke oorsprong, is uit dezelfde bron ontstaan en was er waarschijnlijk al in tegenwoordig , nog voordat het zich verstoffelijkte, als onzichtbare energie. 
Dat zegt, dat het leven rondom de zon en het moederschap de hoogste levensgraden vertegenwoordigen voor de ruimte en dat zegt tot het menselijk leven van moeder Aarde, dat de mens die liefde geeft en door liefde wil dienen, ook daar voor God het hoogste beleven zal……………… En eerst dán komt de Goddelijke afstemming en kern tot de reine ontwaking, ook bewustwording, waarvoor de sferen van licht werden geschapen.

Ik begrijp hieruit, dat de mens die er voor openstaat, het gevoel liefde tot zich kan nemen en hierdoor in staat is om anderen te dienen, naastenliefde, doch ook voor zichzelf, hij is immers ook een stukje God wat hij niet mag verwaarlozen. Dit gevoel op zich maakt een mens gelukkiger hier op aarde, terwijl anderen klagen, negatief ingesteld zijn, staat de mens die zich hiervan bewust is, veel positiever in het leven, waardoor psychische en lichamelijke klachten ook anders worden ervaren dan van de mens die nog onbewust is. Ons zeker weten, dat alles goed komt, is hiervoor een fundament waarop we op kunnen voortbouwen.

23. Blz. 166 en 167 Een ster beleeft dus als een planeet volwassen bewustzijn en eerst dan is het leven van de ruimte gereed om vader- of moederschap te beleven……………… niets houdt dit verder gaan en evolutie tegen. ……………… Ook het Universum moet voortgaan om dit leven te vergeestelijken. Hierdoor wordt de 4e. kosmische graad geschapen. ……………… Dat hier lichamen (planeten en sterren?) oplossen, het stervensproces beleven, is voor God het verder gaan, dus evolutie, nieuw leven en weer geboren worden………………….. Op aarde beleven wij als mens deze wetten vanuit het onbewuste tot het bewuste voelen en denken en werken
 

24. Blz. 168 Niets staat statisch stil, wij allen, zowel de macro- als de microkosmos moeten en zullen evolueren, want de ziel stuwt ons verder het AL in. Wanneer hier een ster de ruimte verlaat (het zwarte gat ingaat, denk ik dan??) is dat het einde. Voor ons als mens betekent dit de 7e. sfeer achter de kist. Daarna staan we voor de mentale gebieden van de 4e. kosmische graad. Wat houdt dit in? Wat was het verschil tussen ons en de geboorte van Christus in de 4e. kosmische graad? Christus en de zijnen moesten alles zelf nog scheppen, ook de 4e. kosmische graad. Wij die nakomen, voor ons is al een moeder en vader beschikbaar op de 4e. kosmische graad, waardoor het mogelijk is om daar in de moederschoot te worden geboren.  

25. Wij kennen de ziekelijke en de gezonde psychopathie, wat is het verschil Zie antwoord hier boven onder nr. 6.

26. Blz. 169 De schepping was oorspronkelijk in harmonie, maar de mens zelf schiep disharmonie. De psychopathische levensgraad werd dus door de mens zelf geschapen. Soms vraag ik me wel eens af, als je om je heen kijkt hoeveel onbewuste psychopaten lopen er hier rond op aarde. Als dat niet het geval was, zouden er geen oorlogen meer zijn. Bewustzijn en harmonie brengt de mens tot de Goddelijke liefde,eens komt het zo ver, maar wanneer?

27. Blz. 170 Hoe beëindigt onze kringloop op Mars? In welk soort lichaam zit dan onze ziel en geest? als grofstoffelijke oermens, op Mars waren we minder verdicht (minder compact van samenstelling) van lichaam, grote mensensoort, reuzen.counter free

Google Analytics Alternative