2000 JAAR MENSELIJKE ONTWIKKELING.
 "DE HUIDIGE MENS.................DE MENSELIJKE LIEFDE”
Wij weten het thans, géén mens kan ons nu nog wijsmaken, dat hij geestelijk geluk bezit, is dat wel zo, dan staan wij voor de geestelijke-ruimtelijke persoonlijkheid, voor wien? 
De mens die God durft te bedenken en durft te bevoelen! 
Christus zei het toch: onderzoekt het goede en behoudt niet het kwade, doch denkt verder, ga tot God terug! 
Wilt gij God, Christus en de Ingewijde wijs maken... dat gij door uw denken geluk bezit, liefde? Ja zeker... het zou dwaas zijn te zeggen, dat de mens géén geluk kan beleven. 
Immers, het dier kent zijn eigen geluk en zijn eigen liefde! 
Dat zegt nu, dat ook de mens dierlijke liefde kan beleven, doch is dat geestelijk geluk, ruimtelijke liefde? Is dat hetgeen u en haar uiteen rukt? Já... want de dierlijke graad voor de menselijke liefde, slaat en trapt, mismaakt, liegt en bedriegt, steelt was los en vast zit, wat vandaag nog liefde was, is morgen: er uit, ik wil niets meer van je weten, ik heb iets anders!! 
En dát is dagelijks te beleven, hoort ge dagelijks, hebt u het al eens moeten aanvaarden? Wij hadden dat kunnen voorkomen, met uw hulp en uw "wil” – of ook God staat machteloos!! 


Wij hadden u een en ander en hogere liefde kunnen schenken, zomaar, kost u niets... ook al zoekt gij de Aarde af naar uw vrouw en zij naar de man, de liefde, die u wellicht even vindt, de rest loopt zich door zichzelf toch te pletter. Wij hadden u een hogere liefde kunnen geven en dat kunnen er meer, dat kan uw dominee, pedagoog, leraar, Dr, Professor, wanneer zij u voor Christus plaatsen, kunnen zij het ook en is te begrijpen! 
Is kinderlijk eenvoudig, doch wij gaan hoger, verder en daarvan weten zij weinig. Maar het houvast is er, Christus is het en niet de Islam, noch Mohammed, niemand anders is het; alléén Christus!! 
Gij wilt dat niet weten? Goed, tot uw leven hebben wij het ook niet, spreken wij niet, zijn deze levenswetten ook niet, gij weigert lief te hebben en loopt u nu te pletter, gij weigert te evolueren! Maar met u en die weigeraars voor de liefde, dit buigen voor de mens, staat al het leven in het Westen en het Oosten voor dit dode punt, omdat thans uw liefde géén ruimtelijke éénheid bezit, gij weigert hoger te gaan, gij weigert te ontwaken voor de liefde, het geluk, voor de mens op Aarde. 
Is dit niet waarachtig?? Thans dus onze bewijzen!! De rijke vrouw zoekt haar liefde, dan loopt ze zich te pletter. Immers, gij kent het nu voor u zelf, dat organische, deze liefde, is spoedig oud en gij zoekt iets anders? Dán komt het te pletter lopen. Wellicht treft ge uw eigen soort, uw gevoelsgraad, uw eigen afstemming als gevoelsleven dus... uw kunst, uw zingen en springen, uw sport, uw hobby's in dit leven, waardoor gij even contact beleven kunt én, als er nu gevoelsliefde, dus de geestelijke in u aanwezig is, bouwt ge tezamen verder en kunt gij wat geluk beleven. Dat is wáárheid, máár... wie heeft het, wie blijft nu op een dood punt staan – indien gij tezamen weigert te leren denken voor de ruimte en uw Goddelijkheid? 


Lezer... uw titel, uw geboorte, uw afkomst dus, is nu reeds éénheid, daardoor kunt gij al de liefde beleven, wanneer er ook Christus is. Máár... gij kent die mannen en vrouwen toch... of bent u het zelf... zij zoeken liefde! Kopen liefde! 
Ach, is dat in de eeuwen die voorbij gingen niet bewezen? 
Dat is niet mogelijk! Immers, gij hebt wél geld en bezit, doch die vervloekte armoedige zelfkennis in u is het, waardoor daar de man en hier de vrouw zegt: ik gá, ik stik hier, ik houd dit leven niet uit – ik vertrek en zie: de Baronnen en de Gravin zochten het bij moeder natuur en huwden een boerenjongen, mét gevoel, mét liefde, want stand en intellectualiteit heeft voor Christus, noch voor "GOD” en Zijn ruimten betekenis en volgt alweer het te pletter lopen óf iets anders, dát nietige gelukje is er ook voor de mens! Bent u daarmee tevreden? 
Er is véél meer op deze mooie Aarde te beleven en wel, de mens kan ook nu een Goddelijke liefde beleven. 
Het is duidelijk, lezer... door élke taak nu in dit leven, kunt ge uw liefde beleven en hebt ge ook geluk. Máár, steeds weer, bent u daarmede tevreden, nu wij weten, dat er Goddelijk geluk te beleven is? Christus zei het, maar Mohammed heeft dat niet gekund, hij bezat het bewustzijn van Christus niet!!! Telkens weer staan wij voor Christus! En altijd weer, wij behoeven dat niet meer te zeggen, moeten ook wij – het Oosten, Christus aanvaarden!! Dóór Zijn liefde en Zijn denken, Zijn levenswetten! 
Wie bent u? Wat wilt u? Liefde beleven en niets anders! 
Elk diertje gaat het om dit geluk en daarvoor leeft de mens! 
En de mens bezit géén liefde, dit geluk niet weten wij en is waarheid. 
Man, vrouw, vaders en moeders... wat wilt ge thans? Weigert ge voor uw leven te ontwaken? Weigert ge nóg een goed boek te lezen, als dat boek uw godsdienst niet vertegenwoordigt? 
Mag dat niet? Voor God niet? Voor uw kerk niet? Wél, ga verder – dan bent u nog niet zover. Máár, hier ligt uw halt voor uw liefde en uw geluk. 


Nietwaar... doordat ge u zelf tot die geestelijke evolutie voert, is dit nú ook uw liefde. Uw kus, man, vrouw, wordt ruimtelijk diep! Uw liefde wordt universeel. Uw praten en denken wordt ruimte en thans uw menselijke éénzijn, de lichamelijke liefde? Die wordt Goddelijk, hoort u het nu, wij ontnemen u niets, omdat de "ziel, de geest” voor de mens en van de mens, één zijn met het organisme, dat de "Tempel is” voor de ziel, de menselijke persoonlijkheid. Ga naar binnen, doch hoe wilt gij die Tempel binnen gaan? Door uw dierlijk, verstandelijke denken en gevoelsleven? Voelt u, waardoor de mens met méér gevoel, de mens die door geestelijk denken en voelen en vanzelfsprekend zijn liefde, thans struikelt? Voelt u, lezer, dat gij weigert – langer dat onevenwichtige gevoelsleven, dit dierlijke instinkt te aanvaarden? Dat zijn de moeders geworden met gevoel, door haar denken kwam zij zover, ook door de godsdienst, thans is geloof, hoop en liefde, één wereld, én, Christus staat tussen uw leven! Doordat de mens weigert te leren denken, staat hij niet alleen voor de maatschappij op zijn dood punt, bovendien voor zijn liefde en zijn geluk, waar toch wij mensen voor leven. 
Het kan mij niet schelen, wat er in het Universum leeft, is thans dodelijk voor uw liefdeleven. U schakelt nu uw leven uit. Gij remt u en de uwen, want zij die wél willen denken, krijgen nu géén harmonie meer te beleven, u leeft nu langs elkaar, het loopt naar dit dode punt en straks? Gij sukkelt toch verder, uw geloof verbiedt u te gaan, máár, miljoenen huwelijken, man en vrouw, vaders en moeders.... beleven nú een afschuwelijke gevangenis, zij worden tergend geslagen en getrapt, ook al spreekt ge nog door uw maatschappelijke afkomst en ontwikkeling over (als er vrienden bij zijn niet waar): schat, lieverd.... oogappel, wil je even zo vriendelijk zijn mij dat aan te reiken?

Innerlijk denkt u iets anders en dat komt nog, als die vrienden maar verdwenen zijn, staat ge weer voor uw naakte wereld en uw eigen "ikheidje”...! En die wereld is zo armoedig, zielloos klein, een kringetje is het slechts. Wat wilt ge mens? Lezer, wat wilt ge toch? 
De rijken zoeken nu de aarde af. Wie geen cent bezit, beleeft zijn menselijke gevangenis. Man en vrouw worden nu geslagen, getrapt, vermoorden elkaar. Nietwaar? En dát nu lezer, alléén reeds, omdat de maatschappij op een dood punt staat, de levende geest voor het stoffelijk leven is ónbewust, gij krijgt géén geestelijk voedsel te verwerken, de Universiteiten zijn nog niet zover? De radio verkoopt u kletspraat, gij krijgt door niemand iets voor uw Goddelijke geest, men laat u en uw vrouw doofstom verder gaan, en ze weten het voor zichzelf niet, uw geleerden moeten ook voor hun eigen liefde en ruimte nog ontwaken! Bewijzen zijn dit en u ziet het, wij weten het! 
Waarom toch? Omdat gij als mens van uw Volk nog niet aan het universele denken wilt beginnen. Vrouwen en mannen zoeken naar liefde. De rijke vrouw kleedt zich rijk – de man vraagt haar: stap in.... wij rijden vandaag naar ons geluk. 
Morgen, lezer en overmorgen? Hij heeft haar Tempel bezoedeld! 
Hij stapte in een tempel van God, dat het menselijk lichaam is, onherroepelijk is dat zó.... daarin stapt hij zomaar ineens, van denken, liefdevol begrijpen en éénzijn heeft die man géén verstand, hij is een onbewust mens. En als zij, als vrouw en als moeder géén ruimtelijk denken, géén geestelijk gevoel bezit, haar persoonlijkheid arm is, ook al leeft zijónder haar "zijde”... aanvaardt zij hem en zien wij nu... gij weet het voor u zelf... de dief bij de dief, de moordenaar bij de moordenares.... doch beleven die mensen de geestelijke liefde? 
Zullen die mannen én moeders, vrouwen, Christus kunnen beleven? Ach, waar is uw verstand, gij weet het en dat zegt: door geld is dit Goddelijke alles niet te koop, Maharadja, Sultan, Keizer, Koning.... Christus móét in uw leven ontwaken, het is nú de Goddelijke Wijsbegeerte, die man en vrouw tot die ruimtelijke zaligheid binnenvoert en is de mens geestelijk één, door stof én geest, één en een kind van Zijn Vader én Christus! 


Nu reeds de volgende stap, doch daar straks over... Wanneer ge dus geestelijk wilt leren denken, verandert uw gevoelsleven en hierna eerst uw liefde! Leert nu te denken! Wat gij voor de maatschappij bezit, zegt nu niets, heeft géén betekenis. 
Ook al bent u Godgeleerde, het ruimtelijke denken is het! Het is uw geest verrijken en nu kust u anders, geestelijk is uw kus, uw woord is "wet” geworden! Want, lezer u weet dit zeker wel... liefde is een Goddelijke wet en die wet tot de verstoffelijking brengen, dat leerde ons Christus! Wat is nu waarheid? Socrates staat nu voor uw levens. Wat voelt gij, 
moeder, vrouw, als je mij lief hebt? Doordat ik je bedrieg? Je slaat, snauwt en prikkeling bent?? Heb je mij daardoor lief? 
Als de man zichzelf wil verrijken krijgt de vrouw als moeder hem lief en tezamen zijn zij een Goddelijke Tempel, vertegenwoordigen zij God en Christus, hun Koninkrijk Gods”!; zij vertegenwoordigen nu een plaats in Zijn Hemel; hoe gij het ook noemen wilt, eraan ontkomen kunt ge toch niet, gij zult er als man en vrouw ééns aan moeten beginnen. Doe het nú, vandaag nog of gij loopt u te pletter. Bouwt aan dit geestelijke huwelijk, mens en gij zijt gelukkig!! Gij zijt nu liefde geworden, Zij een Nightingale en hij een Socrates, een Albert Schweitzer of een Boeddha. Er waren er Gode zij gedankt velen op aarde, en zij gaven ons hun Goddelijke voorbeeld. 
Staat uw liefde op een ogenschijnlijk dood punt, lezer? Néén, dankt dan uw liefde, elke dag ervoor en u zelf kust hem in naam van Christus en gij krijgt ook Zijn zegen te beleven, nietwaar, Golgotha is het! 
Nogmaals... lezer... dit is van óns, niet van uw Westen! 
Maar, wij weten het, er leven onder uw midden denkers van kosmische betekenis, wij kennen die levens, wij zijn allen één! Voor nu zijn wij Oosters denkende, door de schepping tot God terug en hebt gij en hebben wij te aanvaarden. Leert denken, universeel denken en gij krijgt geluk én liefde te beleven. 
Morgen ontmoet u die andere wereld, ja zeker, die wereld als mens wacht al zo lang, meisje. Jongens.... begin er aan, de vaders van u hebben hun liefde versnipperd! Is dat zo? Maakt dit voor u zélf uit. Tot straks.. de kunsten én de wetenschappen krijgen thans onze ontleding. 
Uw Marja-Radjany.


counter free
Google Analytics Alternative