HET WOORD, DAT GE NU ONTVANGT IS GODDELIJK! 
 ,,ER IS NIET ÉÉN MENSELIJK ORGANISME OP AARDE, 
DAT NOG DIE GODDELIJKE REINE HARMONIE BEZIT!"
Hier iets anders, lezer, om u aan te tonen hoe verkeerd de mens denkt. Nu nog, na 2000 jaar ontwikkeling, praat de mens over ,,GOD" als een onbewust kind, begrijpt de mens niet eens, dat ,,GOD" in hem, in zijn organisme, leeft en vanzelfsprekend, de menselijke ,,Ziel"als Goddelijke kern niet begrijpt. En dit is allemaal te verklaren.
U praat over Goddelijke ,,Gaven"! De man die een stem heeft, heeft die van God. Natuurlijk, dat is waarheid, doch de massa gelooft, dat die stem van hem en haar regelrecht uit het ,,AL" dus aan die mensen geschonken werd. Nu heeft de één zo'n stem, waardoor de wereld aan zijn voeten ligt, de andere mens kreeg stemorganen om door te gorgelen, een hees product, waardoor de dierenwereld de mens uitlacht en zegt: moet je dat horen! De mens bezit een stemtimbre, nietwaar, de één heeft weer alles en de ander niets: ,,GOD" is een machtig diep raadsel voor de mens, geen mens begrijpt het. De één zou er alles mee doen voor het goede, de mens met zijn Goddelijke stem is als een beest en weer: hoe groter geest, hoe groter beest, maar begrijp jij het?

De Menselijke Stem, lezer, kreeg de mens niet direct uit God, doch die stem bezit onfeilbaar het menselijke ,,Organisme"! Dat is dus iets, wat elk mens krijgen kan en tot ,,Moeder Aarde" behoort en dus regelrecht in strijd is met hetgeen de mens er op Aarde over denkt. En toch, ook dit is alweer de Goddelijke waarheid!
De menselijke stem en het timbre nu, lezer, behoren bij het menselijke organisme! Hoe hoger de mens boven het oerwoud uitkomt, des te sterker worden de stembanden en is te bewijzen! Hierdoor treedt onmiddellijk naar voren, dat de ,,neger" geen oerwoudbewoner is, doch slechts een kleurling en krijgt het blanke ras straks te aanvaarden! Vanzelfsprekend zien wij nu het gevoelsleven voor al die organismen en wij zeiden het reeds, bij elk organisme behoort het eigen gevoelsleven en is waarheid! Vanuit het oerwoud ontwikkelt het menselijke organisme en de stem, de timbres, waarvan, nu komt het antwoord reeds: het hoogste rassoort als organisme het hoogste timbre moet bezitten en is doodeenvoudig!
De vrouw als moeder nu, bezit als het hoogste voor het moederschap de ,,Alt"!

U kent de sopraan, de mezzosopraan, de bas, bariton, tenor, timbre nu, die tot het moederorganisme behoren. Nog altijd heet het: Wat heb jij een prachtstem van God gekregen, waarom jij en ik niet? Nu staan wij voor een groot boek, indien wij al de organismen zouden ontleden, voor het timbre van man en vrouw. Doch nu, lezer, staan wij voor de overgangen van al die organismen, totdat de mens, als het gevoelsleven, de hoogste graden heeft bereikt, doch is nu een diepe chaos. Zo ontzettend diep is nu de menselijke ,,stem en timbre", dat wij er zeker 500 pagina's voor moeten schrijven en is mogelijk, om de doodgewone menselijke stem met al de diepten te ontleden en staan wij opnieuw voor het menselijk ,,organisme" en niet, zoals men denkt, de ,,Goddelijke Gave", gekregen door de geboorte, of als gift van God!

Nu kunt ge wel zeggen: dat wist ik, maar geen enkele pedagoog weet het. Immers, wij komen te staan voor de ,,overgang" van de moederlijke stem naar de scheppende, de bas en de alt, de bariton en de mezzosopraan, de sopraan en de tenor, overgangen nu, luister nu even goed, die onfeilbaar aantonen en bewijzen, waarin het gevoelsleven thans op Aarde leeft en vanzelfsprekend de persoonlijkheid als mens is! Eén mens nu op Aarde onder miljoenen mensen, mannen, kan thans een ,,Caruso" zijn. En dat is te ontleden, slechts één, waarom lezer? Omdat de mens voor de stem zelf een chaos geschapen heeft en het ,,natuurtimbre" heeft versnipperd, zoals hij zichzelf ook geestelijk versnipperde.

U gelooft het niet, maar wij zijn in staat, alleen aan de stem, de klank, het timbre onfeilbaar aan te tonen in welke levensgraad de ,,ziel" dus als mens nu gekomen is, ten opzichte van vader en moederschap. Dat wil zeggen, dat de stem, het timbre, niets anders bezit dan de eigen afstemming van het organisme, voor het vaderlijke of moederlijke organisme en horen wij de klank, de stem, het timbre van de mens, het organisme bezit dit alles! Zo is er veel, dat de mens nog niet kent. Voor de Bijbel heet het: Wij zullen een licht maken voor e nacht, maar de Aarde is het! Voelt u, lezer, het machtige verschil dat de mens door zijn organisme in staat is om te zingen en dat deze machtige gave eens elkeen moet bezitten en zal bezitten!
Dit zegt echter dat het menselijke organisme ergens is verknoeid op Aarde. U kunt het aanvaarden of naast u neerleggen, steeds weer, lezer, dit zijn geestelijke en stoffelijke profetieën. Straks moet de mensheid dit alles echter aanvaarden!
In het oerwoud is ons leven begonnen, wilt ge het huidige stadium volgen of, indien ge wilt terugkeren tot de prehistorische tijdperken. Er aan ontkomen kunt ge toch niet, want waar mensen leefden, waren verschillende rassoorten bijeen, in dat woud, in de bossen en nog leeft de mens daar; waar wij de eerste levensgraden voor het menselijk organisme leren kennen, voor de wetenschap: rassoorten: voor God: overgangen voor het menselijke organisme: We moeten miljoenen jaren terug, lezer, doch daar is de afbraak voor ons organisme begonnen. Hierdoor krijgen wij die chaos te zien, doch nu niet alleen voor het organisme, bovendien voor ons gevoelsleven en dan beleven wij de psychopathie en de krankzinnigheid, de geslagen mensheid, doch daarenboven voor de ,,Rechtvaardige GOD", omdat de mens dit alles geschapen heeft!

Had de mens. lezer, wij dus, wij allen, Goddelijk harmonisch het lichaam voor onze levensgraad als soort dus, beleefd, dus miljoenen levens Goddelijk harmonisch op Aarde gevolgd, dan bezat de mens, elkeen, het ,,natuurtimbre" nog, het Goddelijke, afgestemde geluid als klank, dat tot het harmonische organisme behoort, maar wij mensen hebben onze organismen bezoedeld. Bezoedeld, is iets te hard gezegd, laten wij zeggen, versnipperd.
Immers, in de oerwouden is het begonnen. Wij hebben ons daar verbonden met een ander rassoort, als man en als vrouw, daardoor kregen wij kinderen en ook die kinderen werden door een andere levensgraad voor het organisme bevrucht, weer gaat dat leven verder en die afbraak, totdat, nu komt het en is te begrijpen, het ,,Goddelijke natuurlijke Organisme", volkomen door ons éénzijn met die andere graden is versnipperd. Er is niet één menselijk organisme op Aarde, dat nog die Goddelijke reine harmonie bezit, geen organisme is er aan ontkomen! En dat is nu die chaos voor het menselijke machtige gewaad en heeft God niet gedaan, doch wij zelf. Hierdoor is er niet één stem te beluisteren, nog voor de man als voor de vrouw, of dat timbre is versnipperd, de Universele karaktertrek voor het timbre is ziek, is opgelost!

Duidelijk is het nu ook, lezer, dat hierdoor het natuurlijke voor het organisme is verzwakt en zien wij een ongelooflijke narigheid. Hierdoor is het organisme verzwakt en treden de ziekten naar voren. Hadden wij het Goddelijke natuurlijke kunnen bewaren, gelooft het gerust, konden wij tegen koude en warmte; nu kent ge de Goddelijke en de menselijke rest erbij, als het gaat om, waarom ben je ziek? Waarom ik niet? Waarom is God zo onrechtvaardig? De onbewuste massa praat zo! Ook de arts, de psycholoog weet het niet!!
Maar dit is Goddelijke waarheid!!! De mens heeft zich in de oerwouden versnipperd. Wij staan voor boeken van ongekende schoonheid, lezer, willen wij al deze Goddelijke zaken voor de mens ontleden en dat is mogelijk.
De natuur of Moeder Aarde nu, stuurt het organisme naar het hoogste voor haar leven. Nu bereiken wij als man en vrouw het hoogste organisme. Ook nu staan wij voor een chaos, de menselijke versnippering. Eén graad nu bezit de eigen overgangen, tot de moederlijke stem en wil zeggen, vanuit het scheppende tot het barende organisme, dat wij reeds hebben verklaard voor het vader en moederschap, de homoseksualiteit.
De ,,Alt" nu behoort bij het honderd procent moederlijke organisme. Dat zou elke moeder bezitten, elk organisme dus in die toestand, doch door de versnippering is die natuurlijke stem opgelost.

Immers, de stem behoort bij het organisme. Vader en overgrootvader, zegt men en thans is de mens er dicht bij, dit is nu een geschenk van grootvader, die had een prachtige stem. Soms is dat waarachtig, niet altijd. Het is echter één mens op miljoenen die door de eigen levenslijn als vader en grootvader, familieleven dus, iets van die stem heeft. Dit is bovendien voor het gevoelsleven, doch nu is alles weer anders. Nog denkt men, dat ook de mens geestelijke gaven van moeder of vader krijgt, doch dat is niet waar! En is te bewijzen! Daalt de ziel als mens dus voor het moederschap tot het scheppende organisme of klimt zij op tot het vaderlijke, scheppend organisme, is de stem voor de ziel als mens veranderd en dit bepaalt haar eigen graad voor het organisme. Hierin liggen de timbres, lezer, miljoenen nu, want elk timbre bezit nu iets van de vorige klank, de organen zijn gesplitst, zodat wij kunnen aanvaarden, dat het moederlijke organisme door die splitsing dus, miljoenen klanken bezit, verschillend van karakter en geluidstrilling, duizenden mogelijkheden dus, die allen naar voren treden door onze eigen organische splitsing. Nietwaar soms, gij als Nederlander trouwt met een andere afstamming, als vrouw met de man uit Amerika, Engeland, Frankrijk, als volk heeft dit nu weinig te betekenen, omdat het blanke ras één levensgraad vertegenwoordigt, m.a.w. het blanke ras is het hoogste voor de ziel als mens en het gevoelsleven, toch zijn er voor u zelf nog overgangen te beleven en behoren bij het vader en moederschap. Het scheppende of barende organisme. God als Vader en als Moeder!

Juist op het ogenblik, dat wij aan ,,oorzaak en gevolg" beginnen, treedt die versnippering naar voren, daar is het eigenlijk begonnen voor ons gevoelsleven. We keren terug naar de Aarde om goed te maken, doch wij hebben het hoogste organisme reeds beleefd. Is dat onze eigen afstemming, die wij ontmoeten en waardoor wij kinderen baren? Néén en ja, het is mogelijk, doch wij beleven nu geen Goddelijke harmonie meer, doch ,,oorzaak en gevolg" voor ons zielenleven, maar zijn in staat om te zingen, elk organisme bezit een timbre.
Er is dus van de Goddelijke natuurlijke stem van ons organisme niets meer over. Hierdoor is te verklaren, dat er zo weinig ,,Caruso's" op Aarde zijn! Er was er maar één, lezer, zo diep is de menselijke ,,stem" versnipperd. En dit is de Goddelijke waarheid, doch geen sterveling, geloven wij in Europa, die hiervan de Goddelijke realiteit kent. Dit zegt ook, dat er mensen zijn, lichamen dus, die de vier timbres, althans drie, tegelijk bezitten. Een vrouw bezat de alt, de mezzo en de tenor, deze tembres hebben allen afstemming op het moederlijke organisme, want de tenor voert de ziel naar de mezzo, de mezzo daalt dieper af voor het moederschap en wel tot de alt, de alt heeft en krijgt verbinding met het scheppende organisme de bariton en de ziel nu voor honderd procent het scheppende organisme bezit, een organisme nu, dat door opbouw van generaties terug, het natuurtimbre weer enigszins heeft. Ook al is Caruso's stem de machtigste op Aarde aanvaardt dit, over miljoenen jaren bezit de mens het natuurlijke, Goddelijke, doch lichamelijke timbre terug, omdat ook het menselijke organisme door evolutie terugkeert tot harmonisch baren en scheppen!!

Omdat het menselijke organisme evolueert, terugkeert tot het Goddelijke ,,timbre", door Moeder Aarde aan de ziel geschonken, is dat over eeuwen mogelijk. Doch één mens nu op miljoenen, bezit soms die afstemming als stem. Miljoenvoudig is dus de menselijke stem versnipperd en hebben wij te aanvaarden! Hierdoor dus het feit dat de ziel als mens een organisme krijgt, dat weer enigszins natuurtimbre bezit. Caruso bezat de bariton en de tenor, hierdoor zijn machtig geluid, doordat hij op eigen kracht of door anderen, de timbre wakker maakte. Indien u deze psychologie kent, lezer, bent u in staat om iedere zanger te ontwikkelen. U gelooft het niet? Wij zijn in staat en dat zouden wij uw zangers kunnen bewijzen, hoe die stem ook is toch nog een hogere ontwikkeling te schenken, indien wij voelen en zien, dat het organisme, de stembanden, die diepte bezitten. De zangpedagogie staat hierdoor voor onbegrensde mogelijkheden, waarvan Caruso de wetten heeft ontwikkeld, verstoffelijkt, een studie die bloed en zweet kost. Mogelijk is het en u begrijpt thans, dat de waarachtige ijle sopraan niet meer te veranderen is. Waarom niet? Voelt u dit? Omdat wij staan voor een graad van overgang voor het moederschap, die fundamenteel is voor het moederlijke organisme en nog geen verbinding heeft met het volgende timbre en is er in dit organisme niets meer te beleven, noch te ontwikkelen! Aan de klank, het timbre, stellen wij dus het ontwakende moederschap vast, zo diep en zo Goddelijk en zo waarachtig is de menselijke stem, lezer en is niet te omzeilen!! 

En dit is nu geestelijk, voor het gevoelsleven, voor al de kunsten, voor de violist, de bespeler van zijn instrument, thans spreekt de sensitiviteit van en voor het gevoelsleven, de persoonlijkheid speelt en is en blijft kurkdroog! Ga maar weg jij hebt geen gevoel, hoort men thans, jij leert het nooit! Techniek is het en niets anders. Hoort ge nu, recensent, dat wij toch tot elkaar komen, indien het de kunsten en de geestelijke wetenschappen betreft en dat wij steeds kunnen leren? Het zegt, recensent, dat gij de moederlijke en de scheppende stem nog niet kent, uw bespreking is nu nog doodgewoon menselijk, maatschappelijk, wij kunnen u een Goddelijke recensie geven voor iedere kunst wanneer die kunst tot ziel en gevoelsleven spreekt en nu niet te omzeilen is! Elkeen kunnen wij nu ontwikkelen; wanneer zij de techniek bezitten, beginnen wij en nu staan wij voor de Kosmologie voor de kunst, de stem, het menselijke timbre en dit is nog onbekend!!

Dit is geen hoogmoed, wij vallen niemand aan, straks moet u dat duidelijk zijn. Dit is Goddelijke ,,Wijsbegeerte" voor de kunst en e wetenschappen, voor de mens als ziel, leven en geest van God!! Wat hebben wij aan gekraak, wij gaan er juist tegen in en geven u die bewijzen!

Eerlijk is eerlijk, lezer, had u dit verwacht? Een boek van 1000 pagina's kunnen wij alleen reeds over de menselijke stem schrijven en zijn wij er nog niet. Doch feilloos verklaren wij u daarin al deze miljoenen levenswetten voor uw gekrijs, gejank, geblèr. Of uw moeder en vaderlijke timbre, doch nu bent u bij de Opera. Wij beleven dus nu de graden voor de stem. Ook de stem bezit levensgraden voor hoog en laag als een eigen verkregen zelfstandigheid, lezer. Nu ziet u het, weet u het meteen: juffertje, hou nu maar op. En tegen dat andere leven zegt u: zing dat nog even voor ons. Wij kregen zo juist van die heerlijke gedachten voor elkaar en is de stem liefde? Gevoel, sensitiviteit! U wordt zo ontzettend gevoelig, lezer, omdat je, als je dit alles kent en weet, de versnipperde stem van de mens Goddelijk beluisteren kunt en nu weet je, wat er aan mankeert! Wij zijn pedagogen geworden door de Metafysische levenswetten, lezer, ontleden en verklaren wij elk menselijk bezit als verschijnsel, die nu stoffelijk lichamelijk en geestelijk zijn, waardoor onze persoonlijkheid naar voren treedt en doen wij iets voor dit leven!!
Lezer, wij bezitten die faculteiten en kunnen u, waar het ons om gaat, nieuw denken geven, want, de mens is voor dit alles nog onbewust!! Kom eens even langs, mevrouw, wij hoorden u viooltje spelen in dat restaurantje. Ach, wat was u daar stijfjes, droogjes. Waarom liet ge uw ziel en uw gevoel niet meer uitdijen of is dat uw alles? Wij zagen in uw oogjes dat er meer in uw leven aanwezig is. En nu even opletten, eventjes maar, in twee weken speelt u nu anders, omdat wij u innerlijk openen, iets hebben te geven en dat maken wij in u wakker. Evolutie is het!! Elke pedagoog is geen psycholoog. Wij zijn het!!!
Marja Radjany.  


counter free
Google Analytics Alternative