,,2000 JAAR MENSELIJKE ONTWIKKELING''. 
DE HUIDIGE MENS........................DE MENSELIJKE LIEFDE. 
Goddelijk waarachtig, lezer, volgens de ontleding van het vorige, de ,,Alwetten", ,,God" dus, treedt thans naar voren, dat ,,Christus de Alliefde", de ,,Alrechtvaardigheid", het ,,Altruïsme", hartelijkheid en welwillendheid, het Universele Goddelijke denken en voelen vertegenwoordigt en wij als mens al het leven in al de ruimten door God geschapen moeten aanvaarden! Nu staan wij voor uw kunsten en wetenschappen, uw geloof bovendien, uw menselijk denken en voelen en vooral, voor uw liefde! Hoe is nu uw liefde? Doordat gij niet wilt denken, komt er voor uw leven en persoonlijkheid ook geen verandering, blijft ge op een dood punt staan. Zoals uw denken nu is, is uw liefde! Wij betreden elke kunst door uw liefde. Wij krijgen geluk te beleven door uw liefde. Maar is dat waarheid? Neen, zeggen wij, uw gevoelsleven is het thans! Nu lezer, ontleden wij voor uw leven en liefde, de Goddelijke Persoonlijkheid. Dus ,,GOD" als een persoonlijkheid, als gevoelsleven! En wat hebt ge thans van Zijn persoonlijkheid en Zijn gevoelsleven? Dat is uw eigen bezit, waardoor gij in deze armoedige maatschappij handelt, een taak verricht, leeft, een huisje hebt, uw vrouw en uw man is, uw kinderen. Geld is nu uw bezit? Het bezit in deze maatschappij? Of is het uw geloof, uw godsdienst? Gij bepaalt nu uw eigen hoogte, uw diepte, uw denken en voelen, uw naamkaartje legt u voor God open en bloot, door uw denken en voelen, aan zijn voeten neer en ,,GOD", thans als gevoelsleven, als Persoonlijkheid gezien, ziet het, weet het ineens waardoor Christus zei: eerder gaat een ,,kameel" door het oog van een naald dan een rijke der Aarde", dat krijgt thans betekenis, doch hebt ge dit voor uw eigen leven begrepen? Luister nu even en gij krijgt een beeld hoe wij thans denken.

Vertelt ons wat gij doet en wij kennen u! Vertelt ons waaraan gij denkt en wij ontleden uw ganse ,,ikje"! Toont ons waar gij leeft en wij kennen u! Toont ons uw vrienden en wij kennen u van ,,a tot z"! Uw ganse ziel legt u open en bloot voor ons denken en voelen en onfeilbaar dalen wij in uw zielenleven af, omdat wij nu al de levenswetten voor uw gevoelsleven kennen en bovendien voor uw persoonlijkheid! Doet u aan kunst? Wij ontleden uw denken en voelen en weten onfeilbaar, welke gevoelsgraad voor God en de mens, deze maatschappij, gij bezit en vertegenwoordigen zult, kunt! Doet u aan studie, wij kennen uw persoonlijkheid, wij kennen al uw astronomen en psychologen, uw Godsdiensten, de onze vanzelfsprekend! Wij kennen thans elke handeling, door de mens vergeestelijkt en verstoffelijkt omdat wij ,,GOD"kennen! En nu denkt u, waanzin, doch weer, wij zullen u dat door deze artikelen bewijzen! Wij kennen elke film, al uw boeken, onfeilbaar kunnen wij zeggen, dat gevoelsleven spreekt door het boek, omat wij de ,,Goddelijke Liefde" mochten leren kennen en thans geestelijk-wetenschappelijk de Liefde van Christus voor de mens beleven! En die liefde is omvattend, omvat al de mensen en de ruimte! Al het denken en voelen nu, door de mens verstoffelijkt, krijgt nu betekenis voor de ziel, het leven van de mens, doch dat wordt vertegenwoordigd door het gevoelsleven, de persoonlijkheid van de mens, man en vrouw. En nu uw huwelijk? Nog schept ge en baart gij, mens! Voelt u het al, lezer? Wij weten, dat de mens thans, luister nu goed, her schaduwbeeld ondergaat van en voor God, van de werkelijkheid, dus het Goddelijke baren en scheppen en noemt gij nog steeds ,,liefde"?!! Wij ontnemen u de stoffelijke éénheid niet, doch wij moeten als mens aanvaarden, dit is nu Goddelijke Wijsbegeerte, Socrates begon er aan te denken en met hem de anderen, zijn volgelingen, dat wij nog steeds niets bezitten van die Goddelijke baring en schepping, dat nog het organische éénzijn te maken heeft met het Goddelijke evolueren scheppen en baren!!

Duidelijker even, is dat, hetgeen gij als man en vrouw beleven gaat, uw organisch éénzijn, Goddelijke liefde is? Maakt u daarvoor lezer, uw ziel als Goddelijke kern wakker? Geeft u onmiddellijk uw néén, dat kan niet, dan kunnen wij verder gaan of wij plaatsen u nog voor duizenden bewijzen en hebt gij niet ons, doch de God in u te aanvaarden en valt uw menselijke ja over uw lipjes! Kust ge geestelijk of lichamelijk lezer? U hoort het nu, bewijzen zijn het! Nog iets anders. Hebt ge door uw hersens lief of door uw gevoelsleven?  Hebt gij verstandelijk lief of hebt gij geestelijk lief? Wij zeiden het reeds, de mens in deze eeuw ,,kust" anders, deze mens is nu door zijn liefde berekend, vroeger kuste men anders lezer, u bent ook door uw liefde, uw kus gesplitst, u kust maar eens in uw leven wellicht-geestelijk-ruimtelijk soms? Daarvan kent u geen wet, uw gevoelsleven is daarvoor nog onbewust! Niet alleen nu, dat wij in staat zijn uw liefde te ontleden, ook uw gevoelsleven en uw persoonlijkheid.Al hetgeen gij nu dagelijks beleven zult en kunt, leeft om uw gevoelsleven en persoonlijkheid, nu echter, gij weet dit beslist en zeker, staat ge voor ,,Christus" en thans krijgt uw liefde geestelijke betekenis. Hoe is uw huwelijk? Loopt ge vast? Is er geen voortgang meer te zien? Miljoenen mannen en vrouwen staan op en voor hun dood punt en kunnen wij veranderen, indien u zelf wilt!!!! 
Uw Marja Radjany.


counter free
Google Analytics Alternative