,, HET BOETEKLEED SIERT DE MENS" 
ANTWOORD AAN EEN LID VAN DE  HERVORMDE KERK. 
ALS WIJ IN DE AANVAL ZIJN. d.w.z. voor een zuivere interpretatie en daadwerkelijke toepassing van de leer van Christus gaan strijden, dan is deze strijd niet gericht tegen personen, mits deze niet zelf door hun gedrag aanleiding daartoe geven, maar wendt zich hoofdzakelijk tegen DE instelling, het lichaam, dat beweert, CHRISTUS te vertegenwoordigen, maar door zijn gedrag, opmaak, dogmatiek en interpretatie van de ,,Tien Geboden"en alsook der Goddelijke Waarheden omtrent de Schepping, Leven en Dood, -- geestelijk wetenschappelijk gezien -- alleen onbewustzijn vertegenwoordigd. Van een generaliseren is hierbij geen sprake. Wie ons artikel nauwkeurig leest, zal moeten kunnen vaststellen, dat wij alle eerbied hebben voor de prestaties van de enkeling, of het nu een actief rooms-katholiek, een protestant of ander mensenkind is. Er zijn duizenden, die met en door hun geloof prachtig werk verrichten, waarlijk dienende zijn en zich daardoor een hemels geluk verdienen, al weten zij niets af van geestelijke wetenschappen, maar -- en dit is de beslissende factor voor onze houding: ,,als DE KERKEN recht in hun schoenen stonden, als zij waarlijk DE Waarheid in al de eeuwen hadden vertegenwoordigd en zich voor de aanvaarding der consequenties daarvan met hun machtige lichaam hadden ingezet, had de mensheid beslist geen twee wereldoorlogen hoeven te beleven en stonden wij er vandaag anders voor." Gezien de almachtige invloed welke de kerk op het zielsleven hare leden weet uit te oefenen en hoe ver dit kan gaan, -- daarover zijn boekdelen te vullen, -- is onze conclusie geenszins overdreven. 

Feiten zijn feiten, geachte lezer en wij zijn niet van plan, om ons deze feiten, waarheden, heen te draaien. Een voorbeeld: juist de oorlogvoerende landen tellen miljoenen katholieken, naast de miljoenen die een ander ,,spelling" van het geloof in God en Christus aanhangen. Waarom, zo vragen wij u, waren hun leermeesters niet in staat, hun de wapenen met het woord van het Evangelie uit de handen te slaan? Waarom ging dit niet door? Waren hun aardse belangen misschien machtiger, dan het zielenheil van hun volgelingen? U kunt zich het antwoord zelf geven als u even doordenkt, zich door al dat sofistisch gepraat heen werkt, misschien dat u dan ons Ultima ratio kunt aanvaarden? De geest bepaalt het leven en niet de stof. Dit is een grondregel, in weerwil van het historische materialisme van een Karl Max, waarmee u het met ons eens zult zijn. (U heeft toch immers een geloof?) De kerken dienen zich aan als de verzorgsters van uw geestelijk welzijn. Dus -- als zij het nooit zo ver hebben gebracht en konden brengen, dat u de navolging van de Tien Geboden als DE wettelijke basis van uw leven, uw gedrag in de maatschappij, strikt heeft aanvaard, -- en het verleden en het heden der mensheid spreken dit beslist tegen, dan hebben uw geestelijke verzorgsters gefaald, d.w.z. zij hebben de krachten -- De Waarheid  -- gemist, om de wereld en dat bent u en wij en de miljoenen anderen, in deze sacrale wetten op te trekken! Zodanig op te trekken, dat u zich voor geen afbraak meer leent, al wordt deze door vadertje staat op een nationaal voetstuk geplaatst en verheerlijkt. Dit is toch duidelijk? U herziet toch ook uw stoffelijke opvattingen, als deze niet tot een praktisch resultaat leiden? Waarom moet nu een KERK in dit geval ,,taboe" zijn? 

Waarom moeten wij ons blind stellen tegenover een falen, dat er zo dik bovenop ligt? En nu wij door het leven en werk van JOZEF RULOF een zo volmaakt Kosmisch beeld hebben ontvangen van alles wat met de RUIMTE, de Schepping, Leven en Dood, te maken heeft, is het dan niet begrijpelijk, dat wij de dingen veel en veel scherper zien en aanvoelen kunnen, veel minder tot concessies bereid zijn en vooral ook de kerken de verwijten niet kunnen besparen, die zij -- jawel -- ruimschoots verdiend hebben? Dank zij de -- door de astrale Meesters geautoriseerde -- voorlichtingen omtrent de Mens en Zijn Heelal, vastgelegd in het weergaloze werk van een groot Ziener, zijn wij in staat, naast onze kritiek ook het positivum te stellen: De Kosmologie van Jozef Rulof, omvattend een vijfentwintig tal boeken, waarin u een nauwkeurige omschrijving kunt vinden van ,,hoe het anders kan en moet zijn"! Uw eigen onbewustzijn, als u ons voorstelt, van dit geniale werk een studie te maken, negeert en ons in plaats daarvan van ,,scheldpartijen" beticht. Wij werken aan de vernieuwing van het maatschappelijk en geestelijk leven. Dit eist strijdbaarheid en de weerslag daarvan geeft ,,De Heraut" die paraat was en paraat zal zijn, wanneer een staat of religie, mens of maatschappij de Goddelijke Harmonie geweld aandoen. De Heraut moet dus noodzakelijk meer zijn dan een alleen religieus orgaan, hij dient alle terreinen van het leven te bestrijken en helpen, te zuiveren. Dat wij hierbij de kerken niet kunnen ontzien, ligt in de consequenties van onze doelstelling en het aanvaarden van een leer, die boven pausen en kerkbesturen uitgaande de RUIMTE vertegenwoordigt. Met schoon gepraat is vandaag geen mens gediend, vooral niet als het om Goddelijke waarheden gaat. 

Deze hebben lang genoeg achter een waas van welbespraakte onjuistheden moeten schuilgaan. Wij maken daarmee geen mens een verwijt, wij vallen geen personen aan, maar zeggen u, dat deze kerkelijke terminologie met zijn pathetisch woordenboek, het bidden uit aardig versierde boekjes en het gerinkel met belletjes, het hele georganiseerde vertoon van deze ,,Godsdiensten", u noch de eeuwige zaligheid, noch de waarachtige wijsheid kan schenken. Een wijsheid, die u in staat stelt, het kaf van het koren te scheiden, vooral -- wanneer het voor u om maatschappelijke beslissingen gaat, want hiervoor zal toch de kennis van Goddelijke zaken in de allereerste plaats dienen: ,,dat u tegenover de eisen, die het materiële leven aan u wil stellen, uw houding kan bepalen". Uw houding, geachte lezer, ten opzichte van het ,,geeft dan de keizer wat des keizers is en Gode wat Gods is!" (Matth. 22-21). Ons werelds huis is geen rusthuis. Waar miljoenen levens worden verkracht en misleid, waar de bezoedeling van de ,,Goddelijke zaken" een dagelijks verschijnsel is, zelfs ook onder het mom van Christus te willen dienen, kan voor een mens, die niet levend dood is, geen sprake van rust zijn. En er zijn er genoeg, die levend dood zijn. Kijk eens in hun ogen en u weet het. De Ruimte kent geen haast, de menselijke evolutie voltrekt zich slechts schoorvoetend en de Eeuwigheid is nu eenmaal op het Eeuwige -- het onbegrensde, afgestemd, waarin tijdsbepalingen vanzelf oplossen. Maar er is geen Evolutie zonder dat er krachten aan het werk zijn, die dit proces aanwakkeren, bevruchten en vooruitstuwen. Deze beschikken over hun eigen dynamiek, die voortvloeit uit de hartstochtelijke wil en het verlangen naar verdieping van het menselijk bestaan, naar harmonie, naar het absolute éénzijn met God en Zijn wetten. Dat voor deze krachten andere maatstaven gelden dan de normen van het wereldse denken, is begrijpelijk, anders waren zij tegen hun taak niet opgewassen. En dat deze ,,stuwing" zich niet zonder temperament, zonder een vuurwerk van bezielde acties voltrekt, is evenzozeer begrijpelijk. Jozef RULOF was een geestelijk vulkaan en van Christus wordt gezegd, ,,dat de scharen zich ontzetten over zijn leer: want Hij leerde hen als machthebbende en niet als de Schriftgeleerden." (Matth. 7-28-29). ,,Het boetekleed siert de mens", heeft men ons aanbevolen, omdat wij voor teerbesnaarde zielen net even te ver gaan, -- maar daarvoor moet je niet JOZEF RULOF ontmoet hebben! 
B. v. Baden.counter free
Google Analytics Alternative