GEESTELIJKE HANDEL.
Het is nu 436 jaar geleden, dat Luther zijn beroemde 95 stellingen tegen de aflaatpraktijken van de kerk aan de deur van de slotkerk te Wittenberg sloeg. Deze dag wordt nog steeds door de Protestantse kerken gevierd op 31 oktober als de dag van de kerkhervorming. Prof. Dr. W.J. Kooiman schreef naar aanleiding van de hervormingsdag in een bekend Nederlands weekblad een artikel waarbij hij wees op de demagogie van de, in de tijd van Luther, bekende aflaatcommissaris, de Dominicaan Johann Tetzel, die blijkbaar de directe aanleiding was tot Luthers optreden. Wij citeren een ,,toespraak" van Tetzel uit genoemd artikel: Luister, God en St. Peter roepen u. Denk aan het heil van uw ziel en van degene die gij liefhebt of verloren hebt. Gij priester, gij edelman, gij maagd, vrouw, jongmens, oude van dagen, weet ge, heen en weer geslingerd temidden van de stormende verleidingen en gevaren dezer wereld, niet hoe de veilige haven te vinden voor uw sterfelijk lichaam en onsterfelijke ziel? Kom dan tot dit kruis dat voor u is opgericht. Denk er aan, dat allen, die berouw hebben, hun schuld beleden en hun geld betaalden, volledige vergeving van al hun zonden ontvangen. Luister naar de stemmen van uw gestorven familieleden en vrienden in het vagevuur, die u smeken: heb medelij met ons, wij zitten in vreselijke pijn en jij kunt ons voor een schijntje verlossen. 

Zoudt ge dat niet doen? Open uw oren! Hoor, de vader roept tot de zoon, de moeder tot de dochter: wij droegen en voedden je, we brachten je groot, we lieten je ons fortuin na en nu ben je zo wreed en hard, dat je ons voor zo weinig geld niet eens bevrijden wilt? Wil je ons hier in de vlammen laten liggen? Gun je ons de heerlijkheid niet? Bedenk, dat ge in staat zijt ons te verlossen, want -- en dan kwam de slogan van Tetzel -: ,,So bald das Geld im Kasten klingt, Die Seele aus dem Fegfeuer springt". Het is begrijpelijk geweest, dat Luther deze ,,afbraak" en deze ,,handel met God" de kop heeft willen indrukken. God's genade werd op die manier versjacherd. Welk een funeste inwerking deze maatregel van de kerk op het geestelijk leven van de gelovigen had, is voor ieder weldenkend mens duidelijk. Prof. Kooiman merkt hierover zeer terecht op, dat het al te menselijk verlangen naar garantie van het hemelsheil bevredigd wordt door de ,,verkoop" van waardepapieren op naam van levende of dode zondaren! De ,,securitas" (verzekering) heeft de plaats ingenomen van de ,,certitudo" (innerlijk verzekerd zijn van het geloof). Zo komt de mens aan het ware berouw, de innerlijke boete, niet meer toe! Wie echter van mening is, dat deze middeleeuwse methoden reeds hebben afgedaan, vergist zich. Al is de omschrijving en de woordenkeus van de R.K. kerk iets veranderd, de handel in goddelijke gunsten bestaat nog steeds. Ds. M.A. Krop bewijst dit door een publicatie in het ,,Hervormd Weekblad". Wij citeren uit dit weekblad een ,,verhaal" dat blijkbaar deze zomer in Nederland werd rondgezonden (1953). ,,Aan automobilisten en autobezitters in Nederland. 

Als automobilist bent u ervan overtuigd, dat het weggebruik heden ten dage niet zonder gevaar is. U heeft dan ook reeds uw voorzorgsmaatregelen getroffen door in de nodige verzekeringen te voorzien. Bovendien heeft u waarschijnlijk uw wagen doen voorrijden bij gelegenheid van een autozegening en een medaillon van St. Christoffel geeft u vertrouwen in zijn bijzondere bescherming. Dit samengaan van natuurlijke en bovennatuurlijke voorzorgen kunnen we alleen maar toejuichen en we zouden u willen voorstellen het risico van de weg nog te verkleinen door een nog groter ,,Bescherming van Boven". Druk bezet door zakelijke en ambtelijke aangelegenheden zult u echter vaak niet de tijd en de gelegenheid vinden om deze ,,Bescherming van Boven" nadrukkelijk te vragen. In de Fatimaparochie te Weert(L) wordt gedurende 10 jaar -- van Juni 1953 -- Juni 1963 -- elke eerste Zondag van de maand een H. Mis gelezen tot intentie van de automobilisten, om door de voorspraak van O.L. Vrouw van Fatima voor deze weggebruikers Gods bijzondere bescherming te vragen. U kunt zich bij deze bijzondere devotie aansluiten en deelt dan gedurende 10 jaar in alle geestelijke voordelen door een eenmalige storting van f10- op giro-- t.n.v. Bouwfonds van de Fatima-parochie. Spoorstraat 23 te Weert. Deze bijdragen zijn n.l. bestemd voor de nieuwbouw van de definitieve kerk van O.L. Vrouw van Fatima te Weert. Gelieve op het stortingsstrookje te vermelden: ,,Automobilist". Na overmaking van bovenvermeld bedrag ontvangt u een bewijs van deelname, dat u bij de overige bescheiden van uw wagen kunt insluiten. Moge O.L. Vrouw van Fatima u bijzonder zegenen. Met dank en hoogachting F. Ehlen, pastoor". 

Nu is het feit dat Pastoor Ehlen zijn kerk wil hebben alleszins te begrijpen en ook te waarderen. Wij misgunnen deze priester dan ook niet zijn kerk. Wij kunnen alleen geen eerbied of waardering voelen voor de wijze waarop deze geestelijke die meent te mogen verkrijgen. Naar ons gevoel is dit ,,systeem" even demagogisch als dat van Tetzel in de late middeleeuwen! Dit duidt op geestelijke bloedarmoede. Dit is eenvoudig heiligschennis en volksmisleiding! De gunsten van God of van bepaalde Heiligen zijn niet te koop. God beschermt al zijn kinderen zonder hierom te moeten worden ,,verzocht" of zelfs ,,betaald"! Het is goed geweest, dat er een Luther is opgestaan, die heeft geprotesteerd tegen deze geestelijke handel! Er zijn echter nog ergere dingen in de kerken dan dit gesjacher met goddelijke gunsten. Een van de allerergste is dat de kerkganger wordt geconfronteerd met een God van wraak en verdoemenis in plaats van met een Vader van Liefde! Wij weten dat er al vele gelovigen zijn, die zich mede hierdoor van het oude dogma hebben losgemaakt. Er zullen nog veel meer volgen! Het wordt dan ook de hoogste tijd, dat de mens leert beseffen wat Christus bedoelde, toen Hij sprak van een Vader van Liefde en toen Hij de handelaren uit Zijn tempel verjoeg! 
H.S.
counter free
Google Analytics Alternative