DE TEMPEL DER MEDICI  AAN GENE ZIJDE.
Het zijn technische instrumenten, waardoor alle kwade stoffen in het menselijk organisme zullen oplossen. Wanneer de mens ermee wordt verbonden, moeten al die vreselijke verschijnselen verdwijnen. Het is het machtigste instrument, dat ooit aan de Aarde geschonken kan worden. Weer andere instrumenten hebben een geestelijke betekenis, maar alle zijn het wonderen voor de Eeuw 
van Christus! God heeft dit gewild! Christus zette er Zijn leven voor in, maar deze oorlog bracht het u! Thans eerst kunnen deze geestelijke wonderen op Aarde worden gebracht, want nú komt de mensheid tot geestelijke eenheid! De verschijnselen ervoor zijn reeds door u op
Aarde waar te nemen.
De ziekten van de Aarde zijn u bekend. Alle bestaande ziekten zijn echter in handen van de astrale meesters, dat wil zeggen, dat men er aan deze zijde een geweldige studie van heeft gemaakt. Uw aardse studie is de afschaduwing van de geestelijke en dat wil ik u straks verklaren en aantonen. Wat u op Aarde bezit, is door deze wereld verkregen.

Gene Zijde bracht het op Aarde, Gene Zijde schiep uw maatschappij, Gene Zijde leeft en denkt voor de mensheid, omdat God wil dat al het leven van Hem dient!
Ik heb op Aarde al die ziekten leren kennen, mijn meester zond mij ervoor terug en ik sloot mij in uw zieken op en hielp waar ik kon.
Ik heb op Aarde en aan deze zijde geleerd, hoe de meesters deze ziekten naar de sferen van licht brachten en ik mocht tevens bij dat geestelijke onderzoek aanwezig zijn, omdat ik er u over zou kunnen vertellen. Dit behoort, zoals alles wat u gegeven is, tot de Eeuw van Christus. De bijbel heeft daarvan al gesproken.
In u zal de gedachte komen, dat het niet mogelijk is alle ziekten van de Aarde te doen oplossen. Wij zeggen u: God gaf ons de genade ervoor! God schonk aan de meesters die kracht. Thans is het mogelijk, nu is de mensheid zover gekomen, zij heeft zich van het overrompelende, verstikkende, afgrijselijke kwaad en het voordierlijke afbreken losgemaakt! God is Almachtig, God heeft al Zijn kinderen even lief en in het Al, waar Christus leeft en miljoenen zielen het Goddelijke leven hebben aanvaard, is deze astrale wijsheid beleefd. Ze is ontstaan uit het Goddelijk principe en toen intussen doorgegeven aan de andere kosmische levensgraden, waartoe ook Moeder Aarde behoort.

Hiervoor is Christus gestorven. Hij zette Zijn Goddelijke Bewustzijn ervoor in. Hij schiep met anderen deze wonderen. Al deze zielen leefden eens op Aarde. Zij kennen dus de ellende, het leed en de smart van de aardse mens. Zij weten hoever Moeder Aarde en Haar kinderen voor de geestelijke bewustwording gekomen zijn. Ja, zij kennen het leven op Aarde in al die graden, want zij bouwden zelf aan uw maatschappij en aan dit machtige geluk, ook zij gingen door de duisternis naar het licht. Deze zielen, die thans het Goddelijke Al hebben bereikt, brachten een verbinding tot stand met de hoogste meesters uit de sferen en door dit contact konden dezen aan de bouw van de instrumenten beginnen.
En nu alles gereed is en op de aardse geboorte wacht, komen wij als Gods afgezanten tot u om hierover te vertellen en u die wonderen te profeteren. Een hemelse taak, waarvoor mijn broeders en ik ons gereedmaakten en waarvoor wij onze levens hebben ingezet.

Er is geen ziekte op Aarde of de meesters aan deze zijde kennen haar.
Het zijn er vele. God schonk ons Zijn Eigen Leven en Zijn Wijsheid, toch wist Hij, dat het leven op Aarde zich desondanks zou vergeten.
Hij wist echter ook, dat Zijn kinderen door de duisternis bewust het licht zouden binnengaan. God wilde, dat de Eeuw van Christus wonderen zou ontvangen, die de door de mens in zijn ontwikkeling naar het geestelijk bewustzijn tevoorschijn geroepen ziekten zouden doen oplossen.
In de Eeuw van Christus zal de mensheid aan haar betere-ik bouwen en zich Christus’ leven en bewustwording eigen maken. Nu krijgt uw leven op Aarde betekenis. Christus sprak: ‘In Mijn tijd zal de mensheid wonderen beleven.’ Die wonderen komen straks op Aarde.
Het kind van de Aarde, dat het stoffelijk leven verliet en aan deze Zijde ontwaakte, keert er opnieuw terug om er die hemelse schatten te brengen. Dat bewuste kind dient thans de massa en de mensheid.

Dit is mogelijk geworden doordat miljoenen zielen in de loop der tijden hun levens inzetten op brandstapels en in leeuwenkuilen.
Zij gaven hun geestelijk bezit, het mooiste en aller-, allerheiligste van henzelf, de liefde die zij voelden voor al het leven van God in de onmetelijke ruimte waarin zij woonden. Al deze zielen zijn thans Engelen in de geest, zij gaven hun krachten voor deze wonderen, waarvan ik u vertellen mag.
Gij zult die wonderen door hen ontvangen, opdat gij de geestelijke bewustwording zult verkrijgen, die heiligend tot uw leven zal spreken en waardoor u en de uwen de opstanding wordt mogelijk gemaakt.
Wij zijn ervan doordrongen, dat gij u met dit bewustzijn geliefd zult maken bij hen die u omringen, en dat gij door al die levensgraden op handen gedragen zult worden. Dan staan ook de sferen van licht voor u open en kunt gij ingaan in de heiligheid, die door Christus gevestigd werd en waarvoor Hij op Golgotha bloedde.

‘O, mijn God’, bid ik met u, ‘sta mij toe dat ik opgenomen word in de vérstrekkende wetten van uw leven, dat ik Uw Onmetelijkheid beleven mag. Geef mij als Uw kind het geestelijk weten, opdat ik kan dienen en ook mijn leven zal worden geopend in al de door u geschapen stadia.’
Gij zult deze geestelijke wonderen thans leren kennen. Ga met ons, zo spreken de meesters aan deze zijde. Ik vraag u, ga met hen die gereed zijn uw leven te verwarmen. Zij willen u dienen, ze willen u in hun onmetelijkheid optrekken en u ziende maken, zodat gij eens kunt zeggen: ‘Ik weet!’
Jozef Rulof.counter free

Google Analytics Alternative