,,2000 JAAR MENSELIJKE ONTWIKKELING''.
,,HET GEESTELIJK HALT VOOR DE KUNST''.  
Ook voor de kunst beleeft de mens zijn geestelijke halt en is alleen te overwinnen, wanneer de kunstenaar het gevoel bezit, zo niet, dan staat hij voor een onoverwinnelijk halt en kan hij dat aanvaarden. Het is wel merkwaardig, voorbeelden voldoende, dat de mens nu geen gevoel kopen kan of hij kocht thans het gevoel, voor het scheppen. Eerst na het volwassen stadium manifesteert zich, schreven wij, het gevoelsleven voor de mens. Wie voordien een hoogte bereikt heeft, is nu een fenomeen, een uitzondering en zien wij dagelijks en bewijst nu, dat wij gelijk krijgen. Lichamelijk en geestelijk blijft het gevoelsleven het natuurlijke éénzijn beleven, doch wanneer het organisme het volwassen stadium heeft bereikt, treedt de persoonlijkheid als ,,gevoel'' naar voren en zien wij de mens, zijn talent en zijn denken. Eerst kunt ge die studie volgen, leren wat er te leren is voor de kunst -- het schilderen dus en dan? Duizenden komen niet van hun eigen denken en voelen vrij, blijven voortgaan, jaren zelfs en krijgen geen verruiming, geen diepte in hun kunst, ze staan voor zichzelf. De psycholoog zegt nog: Talenten kunnen wij als mens door de ouders ontvangen, doch dat is in strijd met de Goddelijke rechtvaardigheid, de één krijgt nu alles en de andere niets, schreven wij al, de één kan zijn psychopathisch verwrongen gevoelsleven beleven, een ander is schatrijk aan stof en gaven. Kan dat?

Het is veel eenvoudiger, lezer, de mens moet zich het gevoelsleven door levens eigen maken en de één is nu verder dan de ander, heeft meer levens voor de kunst beleefd en is nu in staat, juist in dit leven, iets te bereiken! En nu zien wij, hoe arm het gevoelsleven van duizenden kunstenaars is, ook dat is onbewustzijn voor de kunst, leegte, het pertinente willen, doch machteloosheid aanvaarden, een strijd op leven en dood is het! Boekdelen kunnen wij hierover schrijven om de mens te leren hoe hij ook nu moet denken, moet voelen, wil hij door de stof van de verf heen kijken en hierna afdalen tot het gevoelsleven van die stof, de kleur, het mengen, de verf te laten uitdijen -- zodat hij de graden voor de verf beleven kan. De scholen van nu zijn geestelijk verarmd. De leermeesters willen dat oude niet langer en geven hun adepten vrije hand. Smeer gerust, doe wat je wilt, wij kijken wel, doch nu kijken duizenden hongerige magen naar wat ham en spek, wat broodjes ,,half om'', wat biefstukjes -- en wat mooie kleertjes, wat pret en ontspanning, doch dat is er nu niet langer bij, omdat de mens het vertikt hun gebagger te kopen en hebben die druktemakers als leraars schuld aan!! Wat nu? Begrijpen de mensen mijn kunst niet? Willen zij de abstracte waarheid niet kopen? Geen kunsthandelaar is er of de man zit vol met die smeertjes: Wij zien het toch, de ouden komen weer voor de dag en dat is en blijft de kunst, de rest sterft!! en zal sterven, omdat de mens tot bezinning komt. De Artiest, lezer, kreeg jarenlang vrij spel. Dat dacht hij. Doch het is heel anders gegaan dan hij dacht. Wij gingen denken. De oorlog is voorbij, even waren wij krankzinnig, waarvan Picasso gebruik maakte en geef hem ongelijk. Nu is dat voorbij, de mensen kopen niet meer en zie, Schriftgeleerden, vermengers, pedagogen van 1940-1945, de schilders zitten met hun gebagger, staan in de rij voor werklozen, omdat gij het zijt geweest, die dit surrealistische gedoe toekomst gaf, de lagen verf die het doekje te verwerken kreeg, is uw prachtig aangezicht geworden. Een masker is het maar wij kijken er thans doorheen en de mensheid weigert langer te kopen! Onzin? U ziet het immers! Waarheid!!

Van duizenden mannen en vrouwen die pertinent kunst willen beleven, maken wij schilders, indien vanzelfsprekend is dat zij het gevoel bezitten of wij staan machteloos, doch nu terug naar die oude gekke tijd. Gelooft u niet? Omdat wij de universele grondbeginselen voor het, dat gekke mengen van de verf, kennen! Nu krijgt uw Volk waarachtige kunstenaars terug en te beleven. Indien onze Meesters ons het ja geven, openen wij die Universele ,,Academie'' voor de mensheid en gebeuren er wonderen. Van heel de wereld komen de mannen en vrouwen om hier onder U hun studie te volgen. Ook dat zouden wij kunnen doen, maar wij bouwen niet, werken niet voor afbraak, drukte, narigheid. U begrijpt dat niet? Dan dit, als het bewijs! Wij betraden een Atelier. Gaven de man en vrouw daar 'n tip om verf te mengen - en zie, deze twee vroegen: Alstublieft, leer ons!! Mijn God! Leer ons toch! Wij zagen die persoonlijkheidjes en zeiden nee, het gaat niet! Waarom niet? Omdat gij door uw kunst stukken en brokken maakt. U trapt en staat op de mens, bent hoogmoedig, verwaand en wij dienen niet voor afbraak. Wij maken u maar slechter! Dat was raak! Wij kregen gelijk, doch achter ons draaide er iets met de vingers! Begrijp jij het? Ik niet, wat kan die vent het schelen wat wij met onze kunst doen en leven? En toch, lezer, dat is waarheid. Wij dienen niet voor afbraak, wij helpen geen mens -- waarvan wij weten, dat die mens de andere mens slaat en trapt door zijn kunst of iets anders, wij zouden ons zelf uitschakelen. Dat kent u nog niet, doch wij hebben al deze levenswetten moeten aanvaarden, ook wij staan voor deze wet, de wet van liefde, of die van, wat wil je mens? Wij leren u niets, wanneer wij weten, dat gij uw vrouw en kinderen in de steek laat, een kunstenares beminnen wilt en uw eigen bloed laat verhongeren. Voordat wij heengingen, de deur achter ons sloten, over onze lippen viel:,,Indien U tot uw vrouw en kinderen terugkeert, Artiest, leren wij u schilderen, wist de man en de vrouw, dat wij hen hadden doorzien! Ze sloegen hun ogen neer, voelden iets in ons, doch wij verdwenen. Hier enige producten van ons, Picasso. U hebt porselein geschilderd. Wij ook. Die van U had een kind van twaalf kunnen maken. Dit kunt gij niet!! Of gij had de wereld niet voor uw narigheid geplaatst. Wij weten, dat uw eigen gevoelsleven uw producten hebben gekocht, de meer geestelijke, bewuste rest van de mensheid, haalt de schouders op en gij weet wat dat te betekenen heeft. U bent niet gelukkig met uw kunst, wij wel! Dit is kunst!! 

No. 1:Stel voor, man en vrouw, zoals God de mens wil zien! Man en Vrouw als geestelijke mensen, een Prinses en een Prins, als mens, als liefde en geluk, want dat is het immers! Deze schone vrouw houdt de man haar liefde voor, gesymboliseerd nog, als haar appeltje, Adam, bijt er gerust in, doch nu volgens de levenswetten van God die wij hebben leren kennen! De man dient de moeder! Moederschap, de Moeder -- is het machtigste wonder op Aarde en voor de ruimten door God geschapen. Dat mochten wij uitbeelden! Indien u, lezer, de kunst op porselein van Picasso hebt gezien, kunt ge nu uw vergelijking maken! Dit kost geen miljoenen, doch 5000 gulden en is voor niets, de mensheid zal dit straks begrijpen! Met dat geld doen wij nog iets beters voor de mensheid en deze evolutie, de Mensen krijgen iets aparts te zien, enig op Aarde!

No. 2: Is een levensbokaal voor Man en Vrouw. (zie schilderijen Jozef Rulof.)U ziet het altijd weer is de moeder de essentiële persoonlijkheid voor God, moederschap is Goddelijke evolutie! Dit is meesterwerk! U ziet man en vrouw tezamen, hun parelen links en rechts als hun karaktertrekken en persoonlijkheid, met op de achtergrond de ruimte waarin zij leven. Een juweeltje, lezer, enig op Aarde, met de ,,Lotus'' voor liefde en geluk, het leven voor de mens, Gods kinderen! Picasso, kunt gij zo diep denken en die gedachten in kunst, in stof omzetten? Dat kunt ge niet!! Wij vragen voor dit juweeltje, 7500 gulden, voor een miljonair is dat niets, voor een kunstverzamelaar ook niets, doch iets Goddelijks als bezit, buiten de Meesters van ons niet te schilderen, wij kregen het cadeau, omdat zij ons inspireren!!

No. 3: Is de Dame in haar eigen maatschappij. Haar leven en haar bezit, haar hondje, trekt het leven aan en wil naar dat andere diertje. Links en rechts de cultuur, echt Frans, uit die oude tijd van Napoleon, 5000 gulden slechts Picasso, een schoonheid. No. 4: Dit stelt voor ,,het leven'' of de wedergeboorte. Dit ziet haar verleden en haar toekomst. Rafël kan het geschilderd hebben, u ziet zijn kleurenrijkdom. Een pracht symboliek, door het leven vertolkt, voor nu en eeuwigdurend, zoals ook de inspiratie is, omdat de verf nu ziel bezit en geest! Picasso, wat zoudt gij vragen voor dit juweeltje, miljoenen? Wij, 5000 guldentjes, om er, zoals reeds gezegd, iets beters mee te doen: De mensheid te dienen! Krijgen we nu van uw recensenten alles? Juist dat wat zij Picasso voor zijn gemodder gaven? Die krankzinnige kunst? Dat is immers de uitdaging voor de recensenten. Wie van u bezit een Galerie, wij zullen een Tentoonstelling bijeen schilderen en dan ziet U, lezer, deze fantastische kleurenrijkdom! Nogmaals, krijgen wij nu alles, geeft men ons de ruimte. Eerlijk is eerlijk, zou dit Picasso hebben kunnen schilderen, nu wij weten, dat die man zichzelf en de mensheid voor de gek houdt? Deze verf heeft een kosmische behandeling gekregen en is geen verf meer, doch leven, ziel en geest! Hierdoor tonen wij aan, dat de schilders een dood punt beleven en zij de wetten van deze kunst met voeten hebben vertrapt! Dat is de schuld van uw pedagogen en de schilders dachten, dat gaat goed, maar het gaat anders dan zij en allen hebben begrepen, ze staan nu voor hun narigheid! Wij werken, mijnheer, wilt u een Tentoonstelling, dan maken wij ons gereed en krijgt de mensheid iets wonderbaarlijks te zien!! En nu schrijven, recensent. Wordt nu niet boos, doch erken eerlijk: Dit is het! Dit was het en dit wordt het opnieuw, wanneer de mensheid, deze massa, tot bezinning komt en gaan de laatste Picasso's naar de rommelzolder! Gelooft ge niet? Dagelijks kunt ge deze waarheid volgen, bijna is het zover. Wij vochten voor Vincent van Gogh en de goeden en reëlen van geest, ook door deze kunst, vanzelfsprekend door het boek, indien gij wilt ook door de ,,Film'', hoeveel mogelijkheden zijn er al in één hand? Wij bezitten die Universele éénheid, lezer en aan U om zich gereed te maken voor dit evolutieproces, waarvoor wij allen moeten leven en hier dienen!
Uw: Marja Radjany. 


counter free
Google Analytics Alternative