DANKBAARHEID. 
Op een zondagmorgen in het jaar 1949 staat Jozef Rulof gereed op het grote toneel van 'Diligentia' in Den Haag. Ongemerkt voor het publiek daalt Meester Zelanus vanuit zijn hoge sfeer af naar de Aarde en neemt het organisme van Jozef over. Deze unieke persoonsverwisseling is slechts voor de uiterst gevoelige mens waar te nemen. Anderen kunnen echter dit op een andere wijze ook vaststellen. Steeds weer blijkt het dat de persoonlijkheid van Jozef is veranderd. Eerst is deze verandering in de stem ook wel te horen, maar vanaf het allereerste woord is er meteen de vastberadenheid en het ontbreken van elke twijfel. Hier spreekt de bewuste Meester, de Kosmisch Bewuste! ,,Mijn woord is 'WET' zegt deze persoonlijkheid." Ik breng u geen geloof ,doch ik verbind u allen met de Goddelijke Waarheid!" De mens die dit beluistert, ondergaat de grote kracht van deze op het harmonische leven ingestelde persoonlijkheid als zeer indringend. Hij voelt de rust, de stilte van de geest, ondanks de vele soms in felle bezieling uitgesproken woorden. Komend vanuit de gespannenheid van de maatschappij overkomt het menigeen, dat hem of haar een gevoel van slaap overvalt, waartegen soms hardnekkig wordt gevochten. Men schaamt zich voor dit slaapgevoel, want men wil immers de Meester steeds blijven volgen in zijn machtig betoog. Soms pas na vele lezingen, of pas na jaren groeit men hier bovenuit, dit verschijnsel lost dan volkomen op en dit loopt merkwaardig genoeg vrijwel parallel met de verwerking van deze grote hoeveelheid hoge wijsheid.  De Meester begint, het ,,goeden morgen, mijn zusters en broeders", klinkt warm en krachtig door de zaal. De aanwezigen groeten met een ,,goeden morgen" terug, waarna Meester Zelanus vervolgt. Hij stelt zijn toehoorders voor deze morgen te beginnen met het stellen van vragen over de boeken en geeft het onderwerp van de lezing hiermede in handen van de toehoorders. Een van de aanwezigen spreekt enkele woorden van dankbaarheid tot Meester Zelanus. Hierop neemt hij onmiddellijk deze woorden in zich op en zegt: "Ik dank u, wij zullen beginnen met deze DANKBAARHEID.

Dit wordt voor u een lezing ten opzichte van de Kosmologie, Christus, God, vader en moederschap. De dankbaarheid van de mens, die gaat voelen, gaat weten, die bewust wordt voor het leven achter de kist. De dankbaarheid van de vader, die gaat aanvoelen waarvoor hij leeft. De dankbaarheid van de apostelen, toen zij de Messias gingen begrijpen. De dankbaarheid van het kind dat gaat leren zien dat God alleen een vader van liefde kan zijn en ook altijd is geweest. Wanneer wij de wetten voor leven en dood gaan aanvoelen, mijn zusters en broeders en u betreedt de Astrale Ruimte - waarin u nu reeds leeft - dan komt de universele dankbaarheid in ons hart, immers, wij gaan begrijpen hoe ons leven op Aarde is geweest! De talloze lezingen die ik u reeds gaf, al die beelden die ik naar voren bracht om uw persoonlijkheid enigszins te kunnen prikkelen uw persoonlijkheid te kunnen openen dat alles was alleen om u de Universele Goddelijke, Ruimtelijke Dankbaarheid te laten zien. Maar tevens om u in staat te stellen om in u die gevoelens wakker te doen worden. U zelf moet er aan beginnen, wil het ontwaken voor de Ruimte, wil uw persoonlijkheid voor hier, voor uw maatschappij, maar vooral voor het Leven, achter de kist de welsprekendheid bezitten om u aanstonds te kunnen overgeven aan de Meester, die dan wellicht voor u staat. Wat is dankbaarheid? Wanneer de mens iets geeft aan het andere leven, dan is die dankbaarheid doorspekt ja, bezield van een daad. Een daad, die u het leven aantoont! Een daad van een vader en een moeder die hun kinderen een opgewekt iets schenken waardoor die kinderen kunnen leren: De dank voor een schone bloem! De dank voor de wijsheid die u door de maatschappelijke stelsels wordt geschonken. Ja, dan heeft dat betekenis voor uw leven en ontwaking! Hierin leven reeds de wijsgerige stelsels! Maar worden deze reeds voor honderd procent beleefd? Want een wijsgerig stelsel is elk woord waarvoor Socrates, Plato en Aristoteles hun levens hebben gegeven! Ik voer u echter naar het leven achter de kist! Want het is daar, dat u zult ontwaken om de dankbaarheid te kunnen voelen dat het WOORD aan uw leven werd geschonken. Wij hebben voor u de Tempel der Medici beschreven! Maar vooral de Tempel der Moeder; de Tempel der Wijsheid. Wanneer de kunstenaar aanstonds dit aardse leven verlaat, dan moet hij zijn dankbaarheid kunnen betonen om de welsprekendheid en de inspiratie van de Messias uit te beelden, door de wijsheid en zijn kunst! Dat hebben de Meesters gedaan!

Wij hebben u aangetoond HOE wij aanstonds, achter de kist, in die dankbaarheid, in die ontwaking zullen vertoeven maar HIER lééft u reeds in het Oneindige Ontzag dat alleen de Ruimte kan zijn! En nu is dankbaarheid een WET! Omdat de Meesters u wijsheid hebben geschonken die beleefd is in de Tempels van Ra, Re en Isis, in China, Japan, Brits-Indië en Tibet!   Ja de maatschappij kreeg de dankbaarheid van Onze Lieve Heer te zien en te beleven toen de Meesters begonnen de mensheid het geloof te schenken! Toen zij begonnen de mensheid de wijsheid te schenken hoe te leven. Hóe te zullen ontwaken! Begrijpt goed waarom het gaat! Het wil zeggen dat ge nu reeds in de oneindigheid van uw Godheid leeft! U bent niet meer op Aarde! Ge lééft niet meer in de stof! Want, achter de kist, is het ontwaken tot u gekomen en u zult zeggen en dat ook innerlijk moeten beamen: Ja ik ben zover! Mijn ontwaking heeft die en die graad bereikt. De dankbaarheid in het leven is het AANVAARDEN, is het HOOFDBUIGEN voor alles wat ik heb ontvangen!" Wanneer u de eerste sfeer betreedt en daar een Meester tot u komt en u de vraag stelt: ,,Wat en hoe zal mijn taak zijn, hier in deze oneindigheid?", dan vragen wij u: ,,Is de dankbaarheid voor de Ruimte reeds in u?" In de eerste plaats zullen wij moeten aantonen dat élk woord een WET is! De dankbaarheid nu, het gevoel om te mogen bezielen , om te mogen spreken, dat wordt nu de heilige ernst van de persoonlijkheid. Het is de stap , het fundament om binnen te gaan in de Moeder van de Ruimte zoals Ramacrishna het heeft beleefd en aan zijn apostelen doorgaf. De boeken, die u hier reeds in handen heeft wanneer u die boeken leest dan kan er niet in u opkomen dat u slechts een verhaaltje aan het lezen bent, of die boeken zouden niet zijn geschreven! Neen de Bron van Rechtvaardigheid en Bezieling die alléén op de Messias is ingesteld , die ALLEEN het Goddelijke Gezag vertegenwoordigt, die blijkt nu het innerlijke gevoelsleven van de mens te vertegenwoordigen.

Van elk dier, elk leven..... embryonaal waar u ook leeft! Al het leven IS bezield door de Goddelijke Rechtvaardigheid, waarna dan uw dankbaarheid sprekend het LEVEN zal vertolken! Zo begint ge aan het eerste woord! U begint nu te denken; wat moet ik doen? Welaan, ofschoon u hier die vrede nog niet kunt betreden Hoewel u deze fundamenten nog niet hebt kunnen leggen, verzoekt de Meester u toch opwaarts te gaan en dan de Tempel van de Moeder te betreden. Wanneer wij nu een vergelijking gaan maken met het aardse leven met de aardse persoonlijkheid, dan staan wij onmiddellijk voor een Goddelijke Oneindigheid, voor een machtig gevoelsleven! Want, dat is de Moeder, wanneer Zij de rechtvaardigheid, de dankbaarheid in zich voelt! Wanneer Zij het woord buigend heeft aanvaard. Niet één verkeerd woord komt nu over uw lippen! In u is alles in orde,want u bent ORDE geworden! Wat heeft het voor betekenis wanneer u hier op Aarde iets moois verricht en u zich morgen door één woord weer verliest? Ik heb u duidelijk gemaakt dat ELK woord een oneindigheid is, want élk woord heeft Goddelijke betekenis! Het begint bij dankbaarheid! Maar waarheen voert u die dankbaarheid? Naar de stelsels van Socrates! Naar een Tempel! Naar een fundament! Naar een universeel planetenstelsel! Dat is de dankbaarheid van uw Vader, uw Christus, uw Golgotha!!!Wanneer de dankbaarheid waarlijk in u leeft, de waarachtige honderd procent gevoelskracht en bezieling bezit, mijn zusters en broeders, dan zijt ge geen toerist meer in Jeruzalem, maar gaat ge opwaarts! Elke trede beleeft u. Elke voetstap dringt tot uw persoonlijkheid door en krijgt Ruimtelijk spreken! De Ruimte zegt u nu: ,, Nog dieper, nog dieper!" U moet de smart van het Heelal kunnen beleven, de smart als een bloem zich opent en de ontwaking voor Moeder Natuur heeft aanvaard en zal beleven! De dankbaarheid van een kind! De dankbaarheid van uw maatschappij. De vriendschap van een persoon..... van uw vader en moeder, uw zuster en broeder! Waarlijk DIT is het woord om de eerste fundamenten te leggen voor de nieuwe persoonlijkheid, voor het nieuwe ontwaken.

U MOET ER EENS AAN BEGINNEN!!! Wanneer, zoals ik u meermalen heb mogen aantonen, de mens, als een kind van een volk, het doet er niet toe of dit een volk is uit het Oosten of uit het Westen, uit het Zuiden of uit het Noorden, de sferen van licht betreedt, de astrale wereld, de persoonlijkheid nu een gestalte is, dan begint het gevraag! ,,Ja waar leef ik en wat zal ik kunnen ontvangen? Hebt u voor mij iets te doen?" vraagt nu de Bewuste! U bent begenadigd! Want aanstonds zult u in deze leer verder gaan! En wie nu de dankbaarheid voelt, de honderd procent bezieling in zich opneemt en het gevoel reeds UITDIJEND wil beleven dat de maatschappij tot de ontwaking zal brengen; die mens bezit aanstonds licht en beleeft een geestelijke persoonlijkheid! De meesten hier op Aarde denken waarlijk dat zij stoffelijk leven, maar u komt slechts los van het lichaam en betreedt straks de wereld voor uw Ziel! De wereld voor uw geest en dan bent u een astrale persoonlijkheid. Wanneer het Moederlijke Leven tot u spreekt, dan eerst zult ge ontwaken. Dan eerst spreken de wetten van de Ruimte tot uw innerlijke ,,ik"...,uw innerlijke ziel die nu een gestalte is, die ruimtelijk zal aanvaarden en waarvoor elk woord "WET" is. Als wij hier, de Tempel voor de Moeder voor ons zien, dan ligt daar het wezen van de Aarde neergeknield. Biddend ,denkend..! U bent reeds dankbaar voor een glimlach. Wanneer u de sfeer, die tussen het land van haat en de eerste sfeer betreedt, wanneer u die mistachtige wereld ziet, die ruimte die u verbindt met de eerste sfeer, dan ziet u daar niets dan neerliggende mensen..! Mensen, die zich gereed maken om tot de ontwaking te komen. Dat is de mens die nog niet gereed is om de honderd procent rechtvaardigheid te kunnen vertegenwoordigen! De mens die los is van de stof , de mens die los is van de lagere eigenschappen en karaktertrekken , die mens die ligt daar neergeknield en maakt zich gereed om die éénheid met het ,,AL", waardoor GOD zich heeft gemanifesteerd, in zich op te nemen, om dáárna pas aan een taak te beginnen.Wat moet u nu doen? Wij gaan die mensen voorbij. Wanneer een glimlach op uw gelaat verschijnt als uw ziel de eenzaamheid van de Goddelijke Stelsels ondergaat , dan is de Meester gelukkig..! Dan is de Meester blij!Hoe was de Christus, toen Hij op Aarde wandelde en Zijn Goddelijke wijsheid, het Evangelie aan de mensen doorgaf? Wanneer een ziel wáárlijk vertrouwen kreeg en de dankbaarheid Zijn Heilige Persoonlijkheid raakte ja, dan lééft de Messias! Want Hij wéét, elk kind, elke vonk door God geschapen, behoort u toe, dat is uw leven! Een vreemd iemand IS er niet in de ruimte...AL het LEVEN is van u! Ge zijt vaders en moeders; kinderen van één vader en moeder , van één ruimte! Al die cellen moet gij tot de ontwikkeling voeren!Voelt u wat dit wil zeggen? Waarom spreekt God? Waarom zegt het Heilig Evangelie van Christus, dat de mens universeel diep is en een eenheid ondergaat en beleeft, dat wil zeggen dat ge door elke cel het ruimtelijke voelen en denken in u opneemt!U beleeft dit ,als vader en moeder. We gingen van planeet tot planeet. We hebben miljoenen levens afgelegd! We waren onder alle volkeren op Aarde , we waren zwart, bruin en blank! U was in de oerwouden... maar leeft nu in uw maatschappij en betreedt ge aanstonds uw ruimtelijk bewustzijn! Dat kan echter dierlijk, grofstoffelijk en stoffelijk zijn, maar dat wordt gééstelijk, zodra u begint aan te voelen dat, wat u ook krijgt, wat u ook beleven kunt hier op Aarde, regelrecht vanuit het Goddelijke Gezag tot u is gekomen! Dáárvoor leefde Christus! Tot zover......
Meester Zelanus.


counter free
Google Analytics Alternative