Wat is psychisch ziek zijn?  
Wat geestelijk gezond zijn juist betekent, daar zijn in de maatschappij steeds verschillende en tijdsgebonden visies over geweest. Het is ook de maatschappij die bepaalt wat normaal is, en van deze normen worden dan wetten en regels gemaakt ter bescherming van die maatschappij tegen degenen die geestelijk ziek zijn. Maar het leven bewijst ons dat men niet altijd tijdig deze zieke mensen opmerkt, waardoor zij zich soms een hele periode kunnen uitleven.  De geestelijk zieken die hier bedoeld worden, kunnen hun ziekte goed verbergen waaruit dan weer blijkt dat ze wel degelijk over een goed verstandelijk brein beschikken.  Het gaat hier duidelijk niet over de geestelijk gehandicapten. Hieruit kan men afleiden dat de ziekte zijn oorzaak vindt in het gevoelsleven.

Als we in onze eigen leefomgeving kijken, kennen we dan geen situaties waarvan we kunnen zeggen "dat was een gek gedoe"? En wie van ons kan ontkennen nooit eens een gekke daad gepleegd te hebben, hetzij door ons eigen handelen of samen met anderen. Tussen geestelijk normaal en geestelijk ziek zijn, is soms een heel dunne scheidingslijn.  Laat ons eens kijken naar die geesteszieken die door de maatschappij zijn opgesloten omdat zij anderen hebben gedood, zware letsels hebben toegebracht of omdat ze voor de maatschappij een constant gevaar betekenden.  Zij zijn degenen die verkrachten, stelen, martelen, bewust bedriegen of uit genot geweld gebruiken. 

Als we die mensen eens goed observeren en bevoelen, zien we dat zij het onvermogen hebben om anderen aan te voelen en de emoties en pijn van hun slachtoffers niet eens opmerken. Hun gevoel is niet in staat om buiten zichzelf ook maar iets aan te voelen van wat een ander ervaart. Het is waarschijnlijk daarom dat hun eigengevoel voor hen enorm belangrijk is. Ze zullen en willen alleen daarnaar handelen. Wellicht is dit dan ook de reden waarom hun ego zeer snel gekwetst wordt. Ook kunnen we ervaren dat er bij dergelijke mensen momenten zijn waarop zij over abnormale fysieke krachten beschikken waarbij vier of zes man hen met moeite in bedwang kunnen houden.  Ook opmerkelijk is dat een aantal van hen zeggen stemmen te horen of een nabijheid ervaren van iets of iemand die hen overheerst, beveelt.  

Iets of iemand waaraan zij niet kunnen weerstaan. Zij ondergaan een sterke innerlijke dwang om bepaalde daden uit te voeren.  Deze mensen kunnen, wanneer zij daartoe de kans krijgen, zich ook tot in het absurde te buiten gaan aan eten en drinken van alcoholische dranken en willen zich voortdurend seksueel uitleven. Zit dit alles nu ook in de genen van de familie? Of is dit louter en alleen een gevolg van opvoeding of door slechte jeugdervaringen?  Als we ook hier de reïncarnatiegedachte aannemen, zien we twee verschillende zaken.  Ten eerste: de in vorige levens opgebouwde persoonlijkheid met, in dit geval, de negatieve dierlijke gevoelsgraad.  Ten tweede: een sterke beïnvloeding of bezetenheid door de duistere geesteswereld als gevolg van hun gevoelsgraad. De gevoelsgraad van een geesteszieke persoonlijkheid zal steeds afstemmen op die duistere geesteswereld. Dit alles blijkt dan uit zijn daden in de omgang met anderen.  Het bezitten van die karaktertrekken kan men vrij vroeg in hun jeugd herkennen. Deze personen worden meestal aangetrokken in gezinnen met een dergelijke situatie, met dit gevoelsniveau. 

Indien ouders met een hogere gevoelsgraad hen hebben aangetrokken, dan heeft het hier betrekking op kinderen die volledig overrompeld en bezeten zijn geworden in hun puberteit of in en door speciale omstandigheden. Maar dan nog zullen er steeds bepaalde karaktertrekken in het kind aanwezig zijn waardoor het een gelijkheid heeft in gevoelsgraad met die duistere wereld en daardoor hiervoor openstaat. Mensen die overrompeld zijn door deze duistere wereld hebben ervaren dat al hun negatieve verlangens stelselmatig werden opgevoerd tot het punt dat de innerlijke duistere persoonlijkheid wilde bereiken.  Nu hangt alles af van het feit of die donkere geesten bewust of onbewust zijn.  De meer bewuste geesten hebben reeds ervaring opgedaan in het bezitten van aardse levens, ze maken de fout niet meer waardoor zij hun bezit verliezen.  Zij gaan heel doelbewust te werk en beschermen degenen die zij bezitten, zelfs voor lichamelijk gevaar of behoeden hen voor gevangennemen.  Onbewuste geesten die mensen overheersen, leven zich zo snel mogelijk lichamelijk totaal uit.  

Ze brengen hun bezit op korte tijd tot een maximale abnormale beleving, ze gaan zelfs zover dat het lichaam het niet meer aankan, waarna er een opname of dood op volgt. Het is zo dat bij bezetenheid beiden, de geesteszieke en de duistere geest, uiteindelijk zo met hun aura's in elkaar verweven zijn dat zelfs de demon er zich niet meer op eigen kracht uit kan bevrijden.  Er bestaan echter wel mensen die, met de hulp van hogere lichtgeesten, het vermogen hebben om dit te doen, maar dat zijn echte uitzonderingen. Het is bekend dat bij geesteszieken een grote verscheidenheid aan symptomen en handelen bestaat. Dit is ook logisch aangezien het hier om verschillende persoonlijkheden gaat, zowel degene die in zijn lichaam leeft als diegene die zich als geest door de andere uitleeft. Deze toestand van geestesziek zijn, is een totaal andere dan die van het geesteszwak zijn, alhoewel beiden soms samen door de maatschappij opgesloten worden. 
J. de B.counter free
Google Analytics Alternative