JEHOVA'S GETUIGEN VERDUISTEREN HET ZIELENLEVEN. 
,,De evolutie verbuigt het religieuze denken,'' zo schrijft de ,,Wachttoren'' in een heftig betoog tegen de evolutieleer. ,,De evolutieleer is een oude opvatting, welke wat is afgestoft en opgeknapt om thans weer geslikt te kunnen worden. Alhoewel er geen wetenschappelijke bewijzen voor aangevoerd kunnen worden, neemt men aan dat ze waar is. Zelfs de geestelijken hebben de theorie aangenomen en zeggen, dat God bij de schepping van evolutie gebruik heeft gemaakt. De bijbel laat ons echter iets anders zien.'' Tot zover Jehova's getuigen in de Wachttoren. Deze Wachttoren schrijvers weten de mensen wel bezig te houden en laten hun bekeerlingen leuren langs de huizen om hun boeken en blaadjes te verkopen -- over de inhoud denken zij niet na, zij slikken het maar en komen zodoende niet tot een eigen ontwikkeling, waardoor ook de leer van Russell op een dood punt is uitgelopen. Zij denken uit de letter van hun bijbelboeken de levende openbaringen van Christus te ontvangen, maar zo is het niet Wachttorenschrijvers. De heilige openbaringen worden ons vanuit het Koninkrijk van Christus gezonden en wel door hen, die de kringloop op de planeet Aarde hebben volbracht. Deze openbaringen zijn lichtstralen om de bijbelboeken te ziften als de tarwe, om de onbewuste gedachten te doen oplossen en de mensheid tot ontwaking te brengen. Als men leest in Joh. 14:26; Joh. 14:15-21; Joh. 16:14; Joh. 15:26, waarin ons wordt voorgehouden, om de geestelijke realiteitsgedachte te verwachten vanuit Zijn Koninkrijk! De Trooster ,,de heilige geest'' welke de Vader zenden zal in mijnen naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat Ik u gezegd heb. 

Voelen Jehova's kinderen dan niet, dat de levende Christus Zijn Engelen uitzendt en dat Christus door hen ons alles zal openbaren en bevestigen, niet uit de bijbel, maar vanuit Zijn bewust leven, alsdan zal komen vast te staan, dat Hij het is die het levensboek opent en sluit en geen menselijke leerstelling van Russell met zijn aanhang. De zienswijze van Russell verduistert het zielenleven van die mensen. Christus zegt terecht: Laat je nu weer geen leerstellingen opleggen die geboden van mensen zijn. Het licht van Christus wijsheid zal de Volkeren der Aarde bezielen door geleidelijke Evolutie. Het Vader en Moederschap is een machtig gebeuren en daar ligt de geboorte van de reïncarnatie aan vast en tevens de reine en natuurlijke Evolutie. De reïncarnatie is door Christus voor honderd procent bevestigd. Dit gebeuren is vanaf de beginne geweest voordat de planeten tot verdichting kwamen. Alles heeft plaats langs de weg der geleidelijkheid, niets is zo maar ineens ontstaan. De wetenschap zal zover komen, dat zij door de Evolutie een machtig bewijs ziet van de Reïncarnatie, die Christus heeft bevestigd, van Johannes de Dooper en de profeten (zover als zij ware profeten waren) die vanuit de Hemel werden gezonden, dus gereïncarneerd. Lees hierover het machtige boek ,,De Volkeren der Aarde'', ontvangen vanuit Zijn Koninkrijk. De Profeet Jozef Rulof mocht dit ontvangen, uit de handen van hen die ons zijn voorgegaan naar de sferen van Licht. Dit grote gebeuren staat in de bijbel opgetekend. De Apostelen zagen naar deze openbaringen uit, doch de tijd was daarvoor nog niet aangebroken. Lees hierover Rom. 8:19: ,,Want de schepping wacht met reikhalzend verlangen op de openbaringen van de zonen Gods'', Christus straalde die bewuste wereld uit, want Hij, deze grote Meester, had zich alles in het Universum eigen gemaakt en dat zal ook het bezit worden van alle volkeren der Aarde. 

De bijbelboeken, die wij nog bezitten zijn niet volledig, want vele gedachten zijn in strijd met de bestaande gebeurtenissen, zodat Jehova's getuigen en de Wachttorenschrijvers nooit uit de chaos komen waar zij blindelings zijn ingelopen en niet de reine gevoelens van Christus belofte kunnen aanvaarden en zich blijven blind staren op de letter. Zij weten heel goed, dat de letter dood is en de geest kan bezielen. De Wachttorenschrijvers doen er goed aan, de ,,Wachttoren'' eens te laten nazien, want de olievoorraad is niet meer aanwezig -- nooit aanwezig geweest! Uit de achtergelaten brieven van de Apostelen kunnen wij nog opmaken, dat de eerste Christenen de Reïncarnatie aannamen als een normaal gebeuren. Zij die het boek ,,De Volkeren der Aarde'' goed hebben gelezen, kunnen nu begrijpen, hoe alles van de beginne is geweest. De Apostel zegt dan ook terecht. Zoek wat boven is, waar Christus is, Col. 3: 1-2. Nogmaals mijn vrienden van Jehova's getuigen, ontwaakt en leer uzelf kennen, dat gij goden zijt en van Zijn geslacht. Joh. 10:34; Hand. 17:28. Miljoenen bewijzen zijn van de hemelen gezonden als een goddelijk gebeuren in de ganse schepping en nog staart de mens zich blind op de letter van de bijbelboeken. Door de openbaringen te aanvaarden, zal het ons gegeven zijn de geschriften van de ware Profeten en de Apostelen anders te zien en te begrijpen. Zij die de openbaringen kunnen aanvaarden, voor die mensen is er een licht der liefde opgegaan en weten ze nu hun verleden, het heden en de toekomst. 

De Apostel Petrus zegt in Petr. 1:13 en 14, dat hij zijn aardse huis zal afleggen! Dat afleggen wil zeggen, dat zijn ware persoonlijkheid, de mens als ziel, verder evolueert. Hij zegt: En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning, alzo weet ik, dat de aflegging mijns tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze grote Meester Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Deze openbaring kwam vanuit het Koninkrijk van Christus en niet uit de letter van de geschreven rollen, die toen in omloop waren. Door de openbaringen is ons bekend dat de Apostel Petrus zijn kringloop op de planeet Aarde heeft volbracht. Deze aflegging geldt voor alle volkeren over de ganse aardbodem, wanneer zij zover zijn gekomen, door het Vader en Moederschap, de Heilige Reïncarnatie, waar de Evolutie aan vast ligt. Men leest in Jeremia 1:5: ,,Eer ik u in moeders schoot formeerde, heb ik u gekend en eer gij uit de moeder te voorschijn kwaamt heb ik u geheiligd''! 
H. R.counter free
Google Analytics Alternative