CHRISTIAN SCIENCE. 
Christian Science is de Wetenschap der Geestelijk Genezing, uitgaande van de volgende stelling: ,,God is alles in alles, God is geest. God is goed. Daar God, Die geest is, alles is, kunnen de materie, de zonden, de ziekten niet bestaan." Wanneer wij deze stelling nader beschouwen in het licht der Wijsheid ons geschonken door de Meesters van Gene Zijde, door Jozef Rulof, dan moeten wij tot de conclusie komen, dat Mary Baker Eddy, de Stichtster der Christian Science, haar volgelingen niet naar de Geestelijke Ontwaking voerde, maar naar een doolhof van tegenstrijdigheden. De hierboven aangehaalde uitspraak, dat de materie niet kan bestaan, is zo in tegenstelling met de Goddelijke Werkelijkheid, dat wij alleen willen volstaan met het vermelden van de uit Hogere Bron verkregen wijsheid, dat volgens de Goddelijke Openbaringswetten na de vergeestelijking der verstoffelijking volgde. En ook de materie -- dus de stof -- zal evolueren tot de hoogste bewustzijnsgraad in het Goddelijke Albestaan. De mededeling dat zonden en ziekten niet kunnen voorkomen, wordt wel gelogenstraft door de realiteit. Inderdaad, had de mens altijd in harmonie geleefd, dan zouden deze gevolgen van onbewust en dishamonisch handelen niet bestaat. 

Maar de mensen -- geen uitgezonderd -- gingen hun eigen weg met de daaraan verbonden gevolgen: karma, oorzaak en gevolg! Deze rekeningen uit vorige levens moeten gehonoreerd worden! Hier is geen ontkomen aan en Mary Baker Eddy's opvatting, dat het gebed hiervoor de oplossing is, getuigt van een leven buiten de Goddelijke Realiteit! En hier zijn wij tot het kardinale punt gekomen! Mary Baker Eddy's volgelingen zijn op een dwaalspoor geleid. Medische hulp werd en wordt geweigerd met de daaraan verbonden grote consequenties. Consequenties waarvoor niet alleen de zieke staat, doch ook Mary Baker Eddy. Duizenden heeft zij door haar leerstellingen -- onbewust ten opzichte van de Goddelijke Wetten -- beïnvloed! De gevolgen hiervan zijn voor haar van een omvang, waarvan wij misschien enig besef krijgen, wanneer wij in het boek Geestelijke Gaven (deel II) van Jozef Rulof haar oproep tot haar volgelingen lezen! Deze boodschap werd door Mary Baker Eddy vanaf Gene Zijde, dank zij het contact met het instrument Jozef Rulof, doorgegeven. Wij hopen, dat dit blad vele Christian Sciëntisten zal bereiken, zodat deze van dit ernstige vraagstuk kennis kunnen nemen en tot de conclusie zullen komen, dat de leer van Mary Baker Eddy -- hoe goed bedoeld -- in strijd is met de Goddelijke Wetten!! Mary Baker Eddy zegt u: ,,Ik leerde aan deze zijde de wetten van God kennen. Ik heb geleerd wat God heeft gewild en hoe het menselijke wezen op aarde geholpen kan worden. Voor een gebroken been is aardse hulp nodig. Het been kan genezen, wanneer het gezet is, zijn kunst is het bewuste dienen door wetenschappelijke studie en dit heb ik in handen van God teruggevoerd. God weigerde beslist. Aan deze zijde zag ik waarom God mijn gebed geweigerd heeft, ik was in opstand en in botsing met de stoffelijke wetten. Gij Sciëntisten moet aanvaarden, dat niet alles door het gebed kan worden genezen. De hoogste Engelen aan deze zijde hebben mij van mijn onkunde overtuigd, waarna ik diep mijn hoofd heb moeten buigen. 

Bidt, bidt steeds tot God en vraagt om genezing, maar weigert geen stoffelijke hulp, volgt door de wetenschap Gods kracht en macht, eerst dan heeft uw gebed Goddelijke betekenis. Bidden alleen helpt niet, wanneer die hulp noodzakelijk is. Daarna eerst heeft het gebed betekenis, Ik dacht door God het onmogelijke tot stand te brengen en verbrijzelde mijzelf, ik beging fout na fout, niet wetende, dat toch Gods zegen altijd geschonken wordt. Ik vernietigde de wetten voor het stoffelijke leven, ging regelrecht tot Hem, die ons aller Vader is en leefde boven de eigen machten en krachten, die in mij waren en die de hogere ontwaking niet konden beleven. Door uw geneesheer tot God, wil ik u van deze zijde uit zeggen, dat tot Hem door uw rein gebed en de wil Zijn hulp te aanvaarden! Dit is hetgeen ik tijdens mijn leven niet heb begrepen. Ik bracht een kloof tussen Hem en mij en uw levens. Geve God, dat dit woord tot u komt. God schonk mij deze genade, waarvoor ik dankbaar ben. Ik dwaal over de Aarde, ben op zoek naar het instrument, die mijn gedachten zal opvangen. Eerst dan ga ik aan deze zijde verder en bereik ik het hogere ik. Mijn rust hebt ge in uw handen. 
Uw Mary Baker Eddy. counter free
Google Analytics Alternative