Mijn vorige leven. Lyra en Lécca uit het boek: Tussen leven en dood.
Letterlijke tekst uit het boek
Vragen
Antwoorden die tot stand komen door dialoog in de groep en via de mail van Ingeborg uit Goes.

Blz. 162 - 163 Venry voelde in eerste instantie het leven wat hij nu was in zich wegzinken en plaats maken voor een leven in China, waar hij de naam Taiti droeg en waar hij toen een gezaghebbende opperpriester was. Nu echter is hij een leerling van Isis, waarvan dit huidige leven qua gevoel overheerst. Al zijn voorgaande levens waren nodig geweest om te ontwaken. Alle ervaringen van zijn voorgaande levens zitten opgeslagen in zijn onderbewustzijn, waarvan hij de g3evoelens ook in dit leven ervaart. Ook bij ons mensen is dat het geval, herkenbaar aan bijvoorbeeld gaven of eigenschappen die in je leven belangrijk voor je zijn en/of waarin je uitblinkt. Of bepaalde personen waarmee je in dit leven een emotionele binding hebt.
Hij zag ook de omgeving in China waar hij destijds leefde. Ook in die tempel in China werd gemarteld, gekastijd, gebrandstapeld en gehangen op bevel van de priesters en de opperpriester Taiti. Allen die toen gestorven waren leefden nu weer op aarde of aan de andere zijde.
Zoals Venry dus.

In China was zijn grootste vijand een hogepriester die hem zijn geliefde ontstal en dit door moord probeerde te bereiken. Daar Venry ( als Taiti) toen gaven en kennis had van magische wetten kon hij dit voorkomen. Hij kon zich blijkbaar afsluiten en tevens gedachten lezen bij degene die tegen hem was.

Blz. 164 De hogepriester moest dit met de dood op de brandstapel ontgelden, zowel Taiti als Lyra zijn tweelingziel verlustigden zich aan dit wrede spel.
Hij die de dood inging, had ontvangen wat door hem vele anderen hadden beleefd. Oorzaak en gevolg dus.
Onze harten klopten van vreugde toen hij zijn laatste ademtocht uitblies. Hier spreekt dus wel het gevoel van haat uit ten opzichte van de hogepriester.

In dat leven in China leerde hij de reïncarnatiegedachte kennen, het werd zijn overtuiging dat het leven steeds verder ging. Begrijpelijk dat wie contact heeft met geesten de conclusie trekt dat het leven verder gaat in de geest en dat die geesten ook in staat zijn om in een lichaam te reïncarneren. Ze kunnen immers ook iemand zijn lichaam bezetten, waarom zouden ze dan ook niet bij de conceptie de ei-zaadcel kunnen bezetten.

Taiti had de hogepriester de dood ingejaagd, doch daardoor ontwaakte zijn ziel. Zou dat komen doordat hij hierdoor een soort geweten ontwikkelde en daardoor ging begrijpen dat hij fout zat?

We leren van onze eigen fouten maar ook van die van onze medemensen. We ergeren ons dikwijls aan de fouten van anderen en ontdekken tevens dat wij ook niet helemaal zuiver zijn, zodat we meestal inzicht krijgen en we behoefte krijgen om ons te corrigeren. Zo gaan we geleidelijk aan naar een hogere gevoelsgraad. Ook bij Taiti is dat het geval.

Nu beleefde ik dat iedere verkeerde daad toch het hogere gevoel in zich heeft en de ziel daardoor naar het hogere opvoert . Als ik het goed begrijp dan kunnen we van onze fouten leren. Kunnen we ook leren van de fouten die anderen maken? Zijn dergelijke fouten nodig, of kan een mens ook in een hogere gevoelsgraad komen zonder al die "vergissingen” te maken? Antwoord; zie hier boven.

In het leven als Taiti, was zijn ziel tot bewustzijn gekomen.. Hier had ik de liefde leren kennen, was Lyra’s innerlijke leven tot volle ontplooiing gekomen en de zekerheid in ons van een groot geluk op aarde en aan deze zijde. In een dierlijk bewustzijn was deze liefde ontwaakt, een liefde die wellust heette, maar die in onze zielen ontbrandde en ze in vuur en vlam zette.

Komt dit doordat hij samen was met zijn tweelingziel?
Als je als tweelingzielen elkaar ontmoet, dan voel je dit aan. Afhankelijk van de gevoelsgraad zal dat gevoel dierlijk, grofstoffelijk, stoffelijk of geestelijk zijn. Dat de gevoelsgraad door de overwegend harmonische omgang met je tweelingziel naar een hogere gevoelsgraad wordt opgetrokken is te begrijpen. Vooral als je als tweelingzielen op dezelfde gevoelsgraad zit brengt dit harmonie met zich mee en natuurlijk ook een gelukzalig gevoel.

Blz. 165 In die tijd leefde ook Dectar in China in een van de cellen als leerling-priester, maar eindigde daar toen als meester, hoewel zijn leven daar toen een afgrijselijk einde had.
De zonden en fouten in dit leven begaan, had hij in latere levens weer goed gemaakt.
Blijkbaar stemde hij toen ook nog af op een lage gevoelsgraad en had contact met lage geesten, ook met demonen. Door ontwaking en bewustwording ontstaan hogere gevoelens.
De levens die qua gevoel in hem terugkwamen, stoorden hem en moest hij overwinnen.
De stuwing van zijn ziel naar een hogere gevoelsgraad voelde hij en werd steeds krachtiger. Komt dit doordat hij steeds bewuster wordt en gaat begrijpen hoe het leven in elkaar zit?
Al doende leert hij van zijn fouten die oorzaak en gevolg hebben.

Venry mocht de naam van Dectar uit een vorig leven niet gebruiken, want dan werd dat leven "wakker” in Dectar en kreeg hij daar last van.
Ondertussen zit Dectar in een hogere gevoelsgraad, hoort hij nu de naam uit dat leven in China, komen die lagere gevoelens weer naar boven en dat kan storend en verwarrend zijn.
Blz. 166 De tweelingziel van Dectar is Lécca. Terwijl hij als Dectar in de tempel van Isis zit, weet hij dat zijn tweelingziel ook op aarde leeft. De magische wetten zullen je tot mij brengen en ik zal weten waar je nu leeft
Qua gevoel zal hij haar geestelijk kunnen bereiken. Kan bijvoorbeeld via een droom/visioen.
Als Taiti ziet Venry zijn tweelingziel Lyra. Hij wil zijn leven met haar terugzien en nogmaals het einde er van hier op aarde beleven. Mijn innerlijk werd door liefde verteerd en ik was de slaaf van mijn verlangens……………………………..Jeugd en ouderdom zijn in mij, Lyra, en je weet hoe dat mogelijk is.
Wat betekent dit laatste?
Zich voelen als een kind, maar tevens wijsheid bezitten.

Uit al dat demonische is onze reine liefde geboren, ook al leven wij nog steeds in onze eigen duisternis. Je weet dat wij uiteen gaan, maar dat wij elkander op aarde zullen terugzien, omdat wij tweelingzielen zijn. Dit is hetgeen Venry ( als Taiti) zegt tegen zijn tweelingziel Lyra, toen hij met haar samen was. Uit al dat demonische wordt reine liefde geboren, uiteindelijk wel, lijkt mij. Eerst moeten we alle karma’s goed maken vooraleer het zo ver is en dan pas afstemmen op het licht. Oorzaak en gevolg kunnen we ook nog goed maken aan de andere zijde en met een beetje geluk, zitten degenen waaraan we karma, alsook oorzaak en gevolg moeten goed maken al in het licht, dus vervalt het hierdoor.
Blz. 167 In het leven als opperpriester Taiti ergens in het Oosten, leeft Venry samen met zijn tweelingziel Lyra. Hun bewustzijn was nog niet groot, om hun verlangens te bevredigen moesten anderen het vergelden, zelfs door dood en moord.

Inmiddels heeft Venry een hoger bewustzijn opgebouwd en zo ik begrijp leeft zijn tweelingziel Lyra op dit moment ook ergens op aarde. Onze zielen zijn één en hebben met de wetten verbinding. Door de wroeging die in mij is, lieve Lyra, zal ik leven en mijn haat overwinnen…………………….In mij is leed en oprechte spijt van hetgeen ik gedaan heb. Mijn hart breekt maar mijn moeder zal me helpen.
Hier kun je uit opmaken, dat zijn geweten begint te spreken, dat hij zich is bewust geworden van de fouten die hij eerder gemaakt heeft en vooral in dat leven als Taiti. In dat leven heeft hij dus karma’s opgebouwd doordat hij toen anderen doodde en liet vermoorden en martelen. In feite hetzelfde wat nu de priesters in de tempel van Isis ook nog doen.
Blijft de geschiedenis zich niet herhalen? Denk aan de tegenwoordige tijd, de godsdienstoorlogen. De paus zegt dan wel dat dit niets te maken heeft met godsdienst maar alles met geld en macht. Of vechten ze het onderling uit onder het motto dat het voor het geloof is?
Venry zal zijn vijand van destijds in het Oosten opnieuw ontmoeten in dit leven. Dat zal wel een van de priesters of hogepriesters zijn waarmee hij nu in dit leven te maken heeft.
Nu zijn wij één, Lyra, in andere levens zullen anderen je toebehoren, doch ik leef in je, maar aan hen heb je goed te maken. Zo te lezen is dus de kringloop van Lyra nog niet ten einde, want ze zal nog levens hierna krijgen op aarde.
Ook zij zal al haar oorzaken en gevolgen zoveel mogelijk goed moeten maken , alsook haar karma’s vooraleer ze afstemt op het licht.

Het allerdiepste leed leggen wij onszelf op, maar het zal onze zielen doen ontwaken en ons éénzijn bevorderen. Wat dit betekent daar kunnen we op de volgende bladzijde wat van lezen.
Blz. 168 Volgens mij betreft het hier het einde van het leven als Taiti en Lyra en wel door zelfdoding door middel van het innemen van gif. Zij beiden kozen hier bewust voor.
Doordat ze door de zelfdoding de kosmische wetten hiervan meemaken, moeten ze wel tot het besef komen dat het leven niet ophoudt bij de stoffelijke dood, dit alles draagt dus wel bij tot bewustwording van een eeuwig leven. Je ervaart dat je lichaam vergaat, gedachten en gevoelens zijn er nog. Dit alles maakt je bewuster.
Bij degenen die bewust euthanasie laten plegen gelden dezelfde kosmische wetten dan bij zelfdoding, tenzij het een gevolg is van pijnstillers, zoals palliatieve sedatie, waardoor je leven kan worden verkort.
Zie verder het boek: Het Jozef Rulof naslagwerk deel 1 van Ludo Vrebos, hoofdstuk 26 Euthanasie en zelfmoord vanaf blz. 375.

Een dood door zelfmoord, rustig en bewust, om geestelijk hoger en hoger te kunnen gaan, om verlangens te stillen, zielenbrand te blussen en om de mystieke en magische wetten te leren kennen, doch vooral om goed te maken. De gevolgen daarvan waren afgrijselijk.
Wat kan men zoal leren doordat men de gevolgen van zelfmoord moet ondergaan volgens de kosmische wetten? Bevordert dit de bewustwording en de liefde?
Men leert hier oner andere van dat alleen je lichaam sterft en niet je ziel en geest, niet je gevoelens en gedachten.
Ook Dectar pleegde zelfmoord in een vorig leven en ondervond het afschuwelijke ontbindingsproces. Hoe komt het dat iemand die zelfmoord pleegt en een bewust iemand is, die afstemt op het licht, zoals bijvoorbeeld Jozef Rulof, niets ondervindt van de ontbinding? Wanneer laat bij zo iemand het fluïdekoord los?

Jozef kon bewust uittreden, hierdoor stond hij naast zijn lichaam, alleen het fluïdekoord/de aura zat nog vast. Hij kon die ook bewust los maken en zo zijn ziel en geest bevrijden van zijn stoffelijk lichaam. Hij is van een hartaanval gestorven, moet dit van te voren geweten hebben, lijkt mij.
Hij had ook al eerder kunnen overgaan, maar hij wilde langer dienen als instrument om de boeken te schrijven en zo de mensheid bewuster te maken.
Ingeborg vraagt zich af of de zelfmoord van Hitler in 1945 niet tot de categorie behoort als een "geplande” dus dat op deze manier al van te voren vast stond, dat hij zo zijn leven zou eindigen. Dit vind ik goed nagedacht, best mogelijk dat dit zo moest zijn als voorbeeld voor de hele wereld. Hij had namelijk in vorige levens al diverse zelfmoorden gepleegd, dus moest zich toch gevoelsmatig bewust zijn van de gevolgen daarvan. We weten ook , dat Hitler onder invloed stond van demonen, maar ook van lichtgeesten, blijkbaar was hij dus een gevoelig iemand. Hij maakte ook mooie gevoelige gedichten, zal waarschijnlijk ook wel onder inspiratie gebeurd zijn.
Wij hebben het verrottingsproces beleefd en daardoor heel veel geleerd, beste Dectar, want voor een tweede maal weigert je ziel, je kan het niet weer beleven.
In Volkeren der Aarde lezen we echter dat Hitler, tussen zijn leven als Caïfas en dat van Hitler, ook nog zelfmoord(en) heeft gepleegd, terwijl hij na de nederlaag van de oorlog 1940-1945 zichzelf én vergiftigde én een kogel door zijn hoofd schoot, althans zo meldt de geschiedenis het. Waarschijnlijk heeft hij ook Eva Braun, zijn vriendin en de 2 kinderen neer geschoten. Door op diverse manieren zelfmoord te plegen, kan men toch dit meerdere keren herhalen, daar de manier waarop in je onderbewustzijn wordt opgeslagen en je diezelfde methode dan niet meer zult toepassen. Al de afschuwelijke ervaringen van de ontbinding van het lichaam zitten opgeslagen in je onderbewustzijn, dus moet dit toch op de duur wel doordringen, lijkt mij.

Blz. 169 Lécca, (Myra) de tweelingziel van Dectar,is een priesteres is tevens de zus van Lyra, die tweelingziel is van Venry. Lécca leeft ook op aarde en zelfs dichtbij Dectar. Venry legt een magische beschermende cirkel om zich heen, daar hij de ziel van Lécca tot zich wil roepen en haar zo in verbinding wil brengen met Dectar. Zo te lezen is dit gevaarlijk en kun je hierdoor speeltuig worden van demonen.
We weten dat het oproepen van geesten gevaarlijk kan zijn, maar in dit geval betreft het verbinding zoeken met iemands gevoel die op aarde leeft en niet voor hemzelf maar voor zijn vriend Dectar. Is dit dan ook gevaarlijk? Als Lécca afstemt op het licht, blijft dit dan ook gevaarlijk?
Een geest die afstemt op het licht is niet gevaarlijk, maar laat zich niet oproepen en neemt zelf contact op indien dat nodig is.
Venry doet dit om Dectar te helpen en probeert geestelijk contact tot stand te brengen tussen Dectar en zijn tweelingziel Lécca (Myra). Dit valt niet onder het oproepen van geesten, maar is blijkbaar zelfs heel erg gevaarlijik. Er staat letterlijk: In mijn cel trok ik een magische cirkel om me heen. Hierin moest ik nu blijven, omdat ik hel en duivel thans wakker maakte. Een eind verderop staat weer: Hierdoor hadden velen de dood gevonden, want ik raakte wetten van de duisternis.
Als vader Taiti, waakte destijds Venry over Dectar in dat leven, toen was Dectar een leerling-priester bij hem, nu is hij leerling van Dectar.
Staat Venry qua gevoelsgraad verder dan Dectar? Op sommig gebied wel, maar wat betreft kruiden, magnetiseren staat Dectar verder.

Blz. 170 Alleen de wereld waarin de ziel moest wachten om geboren te worden, kon mijn concentreren en verbinding onmogelijk maken. In zo’n geval vertoeft de ziel in de onbewuste kosmische moederschoot in een soort slaaptoestand, verbinding is dan alleen mogelijk via een tussenpersoon, de geleidegeest van die ziel die slapende is, maar niet rechtstreeks.

Lécca leeft echter op aarde op dat moment. De magische wetten kunnen het verleden oproepen.
De ziel, als mens, draagt al die krachten in zich, want er is niets verloren gegaan.
Vandaar dat men ook zegt, dat al hetgeen je uitspreekt, of opschrijft eeuwig blijft bestaan, je blijft daar ook verantwoordelijk voor net zo lang tot (als het een boek betreft) het stoffelijk vergaan is. En net zo lang tot de opvattingen die daarin staan, niet meer in herinnering zijn van degene die ze heeft gelezen?
De schrijver Eckhart Tolle, zegt in zijn boeken: "We leven in het NU, aan het verleden heeft men niks en aan de toekomst in feite ook niets” (vrij vertaald) Ergens heeft hij gelijk, maar van de andere kant niet, want al onze eigenschappen zijn gefundeerd op het verleden en putten we uit ons onderbewustzijn in het NU.
Blz. 171 Als ik het goed begrijp kruipt Venry nu in het gevoel van een vorig leven, waarin hij vader Taiti was, een opperpriester in het Oosten. Op deze manier kan hij contact krijgen met Lécca, die in dit leven de zus is van de Farao. Zij is dus de tweelingziel van Dectar en gaat nu door het leven met de naam Myra. Als Taiti, kan Venry hen samen bijeen brengen in gevoel. Myra is in dit leven moeder, maar ze voelt zich niet gelukkig.

Blz. 172 Myra, die in dit leven dus de zus is van de Farao is in dit leven wat materie betreft, rijk. Dectar niet in dit leven. Myra mag niet weten waar Venry (vader Taiti) zich bevindt en ook niet waar Dectar, haar tweelingziel zich bevindt. Ze heeft nog goed te maken op aarde en zodoende zijn ze er nog niet aan toe om samen op te trekken, hoewel ze wel al diverse levens met elkaar hebben meegemaakt.
De wormen vraten je hart stuk, de ontwikkeling als gevoel is je bezit, nu kan je alleen liefhebben. En daarin te mogen leven en te mogen voelen en één-zijn, lieve Myra, is het hoogste geluk dat wij als mensen op aarde kunnen ontvangen.
Nogmaals worden we hierdoor er op attent gemaakt dat we door het meemaken van de ontbinding van ons lichaam, na zelfmoord, qua gevoel veel leren. Kan eigenlijk ook niet anders dan dat men dan veel gevoeliger en bewuster wordt.

Blz. 173 Venry begrijpt dat het Myra, zowel als Dectar pijn doet dat ze nog niet bij elkaar kunnen zijn voor eeuwig. Dat komt doordat ze beiden nog moeten goed maken en taken te vervullen hebben hier op aarde.
Venry belooft dat Dectar in haar dromen zal doorkomen en dat Dectar er naar verlangt haar te ontmoeten op de weide, waardoor ze beiden zich gelukzalig zullen voelen. Venry waarschuwt Myra om haar zelfbeheersing te behouden, zodat haar broer de Farao niets merkt. De Farao staat dan wel in contact met de priesters en heeft behoefte aan het occulte, maar is evenals de meeste van de priesters nog laag van gevoelsgraad. Ze weten in die tijd ook nog niet wie en wat God is, hebben het steeds over goden, meerdere dus.

Myra is nieuwsgierig wie Taiti nu in dit leven is en hoe zijn naam nu is. Venry weigert om dit bekent te maken, en maakt er haar op attent dat ze de wetten in acht moet nemen, want de wonderen die zullen geschieden vragen je beheersing. Hij zal hiermee wel bedoelen de wetten waardoor duistere geesten storingen teweeg kunnen brengen, we weten immers dat de priesters van Isis, niet mogen doordringen tot hun gevoelsleven, want dat kan funest zijn.
Blz. 174 Lécca, of beter gezegd; Myra dus, vraagt waar haar zus Lyra is. Ze krijgt als antwoord dat ze dit niet mag weten, maar dat Venry haar wel al ontmoet heeft. Nu lost ze op als een nevel voor Venry en zal de verbinding via een droom met Dectar tot stand komen. Dat zijn zo van die soort dromen die indruk maken en die men nooit vergeet.

Venry ziet hoe alleen de fundamenten van de tempel van Isis er nog staan, een ruïne was het geworden. Ziet hij dit ook in een droom als een toekomstbeeld? Dit betekent, volgens mij, ook de ondergang van de mentaliteit van degenen die in die tempels zaten, die lage gevoelsgraden moesten er uit verdwijnen.
Om deze verandering tot stand te brengen werd Venry ingeschakeld. Hij ziet de toekomst van de tempel van Isis in een visioen.
De vraag: wat is het verschil tussen een droom en een visioen, werd niet gesteld, misschien kunnen we dat wel vinden ergens op Internet?!


Google Analytics Alternative