HET WOORD, DAT GE NU ONTVANGT IS GODDELIJK!
VOELT U, HOE EENVOUDIG TOCH ALLES WORDT,
WANNEER   WIJ ONS ZELF  EN ,,GOD" LEREN KENNEN? 
Uit het vorige, lezer, moet het u duidelijk zijn, dat de Mens alles bezit, alles van God gekregen heeft en dat er van onrechtvaardigheid geen sprake is! Hierdoor leert de mens zijn God kennen, zichzelf en zijn leven, zijn diep voelen en denken. Thans wordt het leven op Aarde schoon, machtig is het, indien u er zelf aan begint. Doch nu staan wij voor de bewuste en de onbewuste menselijke gevoelsgraad en zien wij de mens, psychopaat, de krankzinnige, de begaafde mens: elk mens is thans een diep raadsel en toch, onfeilbaar is het gevoelsleven van de mens te volgen en te ontleden, ,,GOD" kan en zal de mens niet straffen. Hij is en blijft een ,,Rechtvaardige Vader van Liefde"! Indien de mens dit alles weet, begint zijn evolutie, hij verandert, doet de dingen anders en komt hij tot het aanvaarden. Wij zeiden het al: Moeder Aarde is zo juist aan haar bewustwording begonnen en dit zegt alles voor de mens. De ,,ZON" straalt thans geen hoger bewustzijn uit, aan licht dus, dan de mens aan innerlijk voelen en denken bezit. Maar dat de MAAN STERVENDE is; zegt Universeel zoveel, dat wij daaraan de ouderdom van Moeder Aarde beleven en onszelf, als innerlijk leven en als ,,stof", organisch dus en staan wij voor de stoffelijke Mens. Ons universum waarin wij leven, evolueert nog, ook de mens, moeder natuur, al het leven op Aarde evolueert en krijgt een hoger stadium te beleven. Dat de mens als moeder, onbewust leven baart, lezer, is slechts tijdelijk het bezit van de mens. Dat een intellectueel, zelfs een doctor nu nog zegt: ik doe niet meer mee aan de schepping, mijn zaad is krankzinnig, wij baarden een psychopaat, wil zeggen, dat die man en vrouw zichzelf niet kennen en dat zij voor God, hun organisme en gevoelsleven onbewust zijn. Indien de mens zichzelf leert kennen en zijn God, is de ellende te dragen voor de mens in deze armzalige maatschappij. Er is geen Volk of dat Volk bezit psychopaten.

Niet alleen nu, dat wij door de algehele vernietiging ons uitleefden, disharmonie schiepen, staan wij tevens voor onze ziekten, de ellendige t.b.c. kanker voor het Westen, voor het Oosten de lepra, de melaatsheid, cholera en andere verschillende ellendige zaken, waardoor de mens geslagen wordt. Wij leven in de eeuw voor de techniek, lezer en de eeuw van geestelijke bewustwording! De eeuwen die voorbij gingen, waren voor het leggen van stoffelijke fundamenten, voor elke wetenschap, ook de lunst; de psychologie begint nu! Juist nu -- vandaag eerst, want daarvoor zijn er bewijzen te zien, voor de geestelijke wetenschappen legt men thans de geestelijke fundamenten, naast die voor de techniek en zien wij die bewustwording geschieden. Alleen de massa begrijpt dit niet, de massa wordt dom gehouden, maar deze evolutie is niet tegen te houden, de mens begint nu vragen te stellen en wil ,,weten"! De Theoloog grijpt naar zijn haren, hij ziet, dat de massa weigert te geloven, de jeugd is het, macrokosmisch is dat te zien en hebben wij te aanvaarden. Wie dit tegen wil houden, loopt zich te pletter, staat machteloos, hij is niet gereed voor de jeugd; dat van gisteren mankeert iets, daarin liggen kloven: de jeugd bouwt voor zichzelf, doch waar moet de jeugd de eerste fundamenten leggen voor zichzelf. ,,GOD", Christus en miljoenen andere vraagtekens, waarvoor de jeugd staat? Nu wij weten, dat de volwassen mens zichzelf niet kent, deze generatie het niet heft gekund, wij niets anders dan ,,oorlogen" hebben gevoerd, ons woord hebben verbroken, fundamenten legden, die de jeugd voorbij wandelt en schouderophalend voor krankzinnig verklaart, geeft thans te denken en heeft het volwassen bewustzijn te aanvaarden! Het ,,volwassen" bewustzijn, lezer, is het, waarvoor wij lichamelijk en geestelijk staan en daarvan de levenswetten nog niet kennen. Dit zegt meteen, dat miljoenen mensen hun volwassen stadium nog niet hebben bereikt, lichamelijk niet en geestelijk niet, waardoor wij de Volken der Aarde leren kennen. Ook al wandelt ge met een volmaakt menselijk wezen in moeder natuur, praat ge, doet dit mens aan kunst, wil dat nog niet zeggen, dat het innerlijke leven, het gevoel dus, de persoonlijkheid -- het natuurlijke volwassen stadium van moeder Aarde al bezit.

Wij zien miljoenen mensen, vrouwen en mannen, het zijn volwassen mensen, aan die organismen mankeert er niets, maar, praat eens met die mensen? Tracht die mensen eens iets te leren. U kunt het niet, omdat zij het natuurlijke volwassen stadium nog niet bezitten en is in uw Westen vast te stellen, ook voor het Oosten; waar mensen leven zien wij die verschijnselen, het innerlijke leven als gevoel en bewustzijn, zegt het zelf. Dat nu -- lezer, zijn de levensgraden voor het menselijke bewustzijn en die hoogte moet elk mens zich eigen maken, doch de mogelijkheid ervoor is er; God legde die fundamenten voor de mens. Zijn leven, als stoffelijke lichamen voor de mens gereed, de ziel zal ze beleven door de wedergeboorte, door het vader en moederschap. Dit alles aan miljoenen mensen te mogen vertellen, is evolutie en hierdoor ontwaakt de mens, niet door half bewust gepraat, noch door Theologische opbouw. God zelf is het, die Zijn leven onderwijst, bespeelt ook, waardoor Zijn kinderen kunnen leren en aan een nieuw geestelijk leven kunnen beginnen! Lezer, er is bijna geen organisme, of de Goddelijke kern als fundament is versnipperd, verzwakt dus, doordat de mens zichzelf gaf aan die lagere of hogere levensgraad als organisme, woordoor het eigenlijke Goddelijke natuurlijke evenwicht is verzwakt en nu zien wij onze ziekten. Er is geen weefsel in ons organisme, dat niet verzwakt is! Ons bloed is verzwakt, versnipperd, het natuurgevende, krachtuitstralende voedingsekt, de Goddelijke baring en schepping is er nog, maar macrokosmisch is de mens versnipperd, niet alleen lichamelijk, ook geestelijk en hebben wij te aanvaarden! Wij hebben niet één bloedgroep in ons, doch duizenden, miljoenen diepten zijn het; ons bloed is versnipperd, het weefsel verzwakt, de stelsels werken nog, ja zeker, ons hart, longen en ademhalingsorganen, werken; de Goddelijke evenwichtswetten zijn er aan ontnomen, doordat wij ons zelf hebben vergist; nog zien wij dit elke dag gebeuren. Wij kennen de levensgraden van ons organisme niet, nog kan de mens zich verbinden met wie hij wil, nietwaar, zoekt gerust uw vrouw, waar ge ook wilt, indien zij u aanvaarden wil, trouw dan en ge baart kinderen.

Heel eenvoudig is dit, maar, welke levensgraad voor het organisme is dat? Die van u zelf? Indien dit niet zo is, verliest ge ook nu uw Goddelijke afstemming voor het baren en scheppen en verzwakt uw graad, uw soort dus en hebben wij te aanvaarden. Zo hebben wij mensen ons organisme verzwakt, miljoenen levens liggen er achter ons -- wie kon ons waarschuwen? Dit is evolutie. Vragen stellen; of God dat goed gevonden heeft, helpt ons niet, wij zeiden het al, ,,GOD" is het zelf. Wij hebben ons te buigen, doch bezitten thans die afbraak, onze ziekten; onze ellende dokter, gij hebt zelf schuld aan uw psychopathisch kind. God stuurt dus geen psychopaten tot de Aarde en Hij baart geen zwakke organismen, schept geen ziekten, dat hebben wij als mens geschapen, wij zelf zijn het, lezer en niet God, indien u dit alles menselijk wilt volgen. Eén Caruso leefde er op Aarde, er is ook maar één man of vrouw, die nu het geluk bezitten en beleven dat al de organen weer evenwicht bezitten en dit bewijst, dat de mens straks weer een gezond organisme bezit, een Goddelijk stemgeluid krijgt, omdat het organisme voor en van de mens evolueert, evolutie is en kunt ge aanvaarden. Voelt u, hoe eenvoudig toch alles wordt, wanneer wij ons zelf en ,,GOD" leren kennen? Nu komen geest en stof tot eenheid. Als de geest nu geen bewustwording bezit om het organisme voort te stuwen, kan de persoonlijkheid niet zo hard lopen, springt de persoonlijkheid niet zo hoog en is waarheid, omdat de geest, het gevoelsleven, de persoonlijkheid hard loopt en niet het organisme. Indien gij dus hard lopen kunt, zegt men: dat kan hij en kan zij: doch het organisme is het! Natuurlijk, geest en leven zijn één wereld, geestelijke en stoffelijke eenheid voert u tot de records! En is waarheid! Wat dus nu voor en enkeling nog roem betekent, is straks voor elkeen weggelegd, lezer! Wat nu voor Caruso macht is, geluk, schoonheid, geld en bezit ook, is straks het bezit van miljoenen mensen, omdat de mens evolueert, het organisme ontwikkelt; ook de geest; en psychopaat met en gezond en sterk organisme, bezit nu het gevoel niet om die kunst te dienen en is te begrijpen.

Maar dit zijn levenswetten, lezer, waardoor wij de mens als organisme en zijn gevoelsleven leren kennen! En daar gaat het om! Hierdoor leren wij denken, lezer! God stuurt u dus niet naar uw familie met ,,kanker"of ,,T.B.C." -- doch de ziel is het als mens, die goed te maken heeft met de ziel, als hun ouders op Aarde en vervalt alles wat met straf te maken heeft, alles, lezer, want het gaat om uw gevoelsleven als Goddelijke ,,Ziel" en niet om het organisme. Thans is het organisme bijzaak, doch in het organisme heft e mens die afbraak beleefd! Nu is uw ziekte geen Goddelijke zaak meer, doch uw familie afstemming, die ouders kregen immers hun eigen organisme; wij heeft eigenkijk schuld aan onze ziekten? Dat voert ons miljoenen tijdperken terug, lezer; daar is het begonnen en hebben wij allen schuld aan en niet God!!! Zodat wij hebben te aanvaarden: dat ,,GOD" nog een ,,Vader van Liefde" is en kunt ge aanvaarden! U vraagt immers: waarom stuurt God zieken tot de Aarde? U scheldt op God en ge zijt het zelf!!! Uw psychopathisch gevoelsleven is uw eigen afbraak, ook uw ziekten, uw andere narigheid bovendien. God heeft met deze organische en geestelijke afbraak niets uit te staan, niets, wij zijn het zelf!!! Dit zegt nu, hoeveel de Theologen nog moeten leren en bewijst, dat zij God nog niet kennen! Theologie is Goddelijk noodzakelijk, lezer, doch deze eeuw heet bewustwording en nu krijgen wij geestelijk bewustzijn, de mens kan ontwaken, indien hij zelf wil! Indien de geleerden, de Theologen, thans de eeuw waarvoor zij leven begrijpen, komt er een andere maatschappij, een mooier leven voor de mens, schoner, de mens, man en vrouw begrijpen zichzelf en God!!! Theologie is echter niet meer dan geloof, de levenswetten van God overtuigen ons nu, dat deze wetten beleefd moeten worden en staan wij als man en vrouw voor een ander ,,Paradijs"gebeuren, dit is het!!! De Godgeleerde zegt het zelf immers. Mogen wij nu even verder gaan? Indien hij het niet doet, niet durft, wij wel en is Goddelijk noodzakelijk voor deze eeuw! U ziet het thans, wij geven u deze bewijzen en kunt ge aanvaarden, wij krijgen nu van honderden professoren gelijk, van Plato, Socrates, Aristoteles, Pythagoras, omdat zij deze fundamenten hebben gelegd en Goddelijke ,,Wijsbegeerte" is en blijft.

Wij gaan met uw professoren één weg, wij kunnen hen wel missen, zij echter ons niet, omdat wij één God beleven en niets anders!!! Elke wetenschap is thans bezig om geestelijke fundamenten te leggen, iedere faculteit evolueert en zegt u, lezer, dat de mens begint te ontwaken, zo-even is begonnen, gij en wij zijn fundamentenleggers en niets anders! Ook de oude Meesters behoren er bij en zij hebben de hoogste graad voor hun kunst bereikt, waartoe uw Rembrandt behoort! Die fundamenten werden voor eeuwen terug gelegd, lezer, thans leven wij in de geestelijke bewustwording, voor uw stoffelijk en geestelijk leven, voelen en denken, waartoe ook de ,,Atoomenergie" behoort, het innerlijke ontwaken van Einstein en de anderen, zegt het u! Wordt u nu door ziekten geslagen en mismaakt, is dat niet de schuld van uw ouders, de kern als bevruchting, lezer, dat zaad dus, is oerwoud! Gij weet nog niets van uw eigen kern af, ook uw dokter niet, die diepten kent hij niet, doch die zijn er! Uw kind lijkt op uw man, maar wat wil dat zeggen? Uw kind lijkt op uw grootvader, overgrootvader, doch wat betekent dat? Dat de drielingen een eigen karakter bezitten, weet de dokter, kent hij en hoe de splitsing tot stand kwam bovendien, doch dat het ene kind alles heeft van een vreemde, kent hij niet, doch is te bewijzen en te volgen. Dat is nu door de Metafysische levenswetten te verklaren en staan wij voor onze waarheid als mens! Waarom bent u zwart en is de andere mens blond? Wat is ouderdom, wat betekent uw wit en grijs haar, moeder, vrouw? Kent u dat verschijnsel? Wat heeft God met al die machtige kleurtjes bedoeld, lezer? Kent de wetenschap de kleur van uw haar? Is er één faculteit die dit beantwoorden kan? Neen, misschien een ietsje, doch de Goddelijke levenswet voor uw haar niet en die kennen wij!!! Wat is een bloem? U noemt haar ,,zij", maar wat is de levenswet van een bloem voor God en zijn Schepping?

Wat is nu een planeet, student? Wij hadden het over bewuste en onbewuste planeten en begrijpt ge niet. Dat behoort tot de Goddelijke Terminologie en wordt alles anders gezien en beleefd. Nu staan wij voor het Goddelijke bewuste vader en moederschap en zien thans elke levenswet volmaakt als stof en geest voor ons en kennen die eigen zelfstandigheid, als ziel, leven, geest, karakter en persoonlijkheid, doch boven alles, het vader en moederschap voor elk stoffelijk weefsel, ook de bloemen! Nu is een bloem: mannelijk en niet vrouwelijk. Nu is een planeet mannelijk? Neen, half bewust moederlijk en volbewust barend, waartoe onze Aarde behoort!!! Nu komen wij tot de Goddelijke levenswetten van elke stof en geest! En het gevoelsleven en de persoonlijkheid, ook nu zien wij het menselijke organisme anders! Thans kennen wij de ,,Astrologie en de Astronomie"waarvan de Astronomie eeuwigdurend is en de Astrologie geen betekenis meer heeft! Doch nu staan wij voor ruzie, wie doet er nu in Astrologie? Zeg er eens iets van en gij hebt met duizenden mensen te maken, die u vermoorden, indien gij hen hun geliefde studie afneemt, maar Goddelijk Wetenschappelijk is thans te bewijzen, dat de ,,Astrologie"nimmer houvast krijgt en is waarheid!!! Wel de Grafologie krijgt ruimte, omdat elke lijn voor het organisme, betekenis heeft en vanzelf voor de geest, uw persoonlijkheid, uw gevoelsleven, uw haartjes en krullen zeggen ontzagwekkend veel omdat gij uw karakter toont en is te volgen! Immers, lezer, één woordje slechts, wij zijn nog niet zover, dat wij die zaken ontleden. ,,Wie heeft de dierenriem geschapen? God soms? Schreef God zelf de Bijbel? Waren dat niet de Bijbelschrijvers? Eén woordje nu, toen de dierenriem uitgevonden werd, was de schepping reeds miljoenen eeuwen oud! Is die dierenriem nu Goddelijk verantwoord? Ook de Bijbel? Nu wordt het gevaarlijk. Voor de Theoloog, ja, niet voor God, niet voor de ,,Wijsbegeerte"! Maar, lezer, wat is er nu waar en wat niet? En dat hebben uw Theologen in handen, is de faculteit, die uw ontwikkeling smoort. Wat wilt ge nu? Doorgaan zo? U te pletter blijven lopen? Wilt ge dom blijven? Moeten wij nu aan de geestelijke ontwaking beginnen? Boeken zijn het, lezer, duizenden machtige boeken voor uw geestelijk leven die wij zouden kunnen schrijven, waardoor wij miljoenen problemen voor uw leven oplossen en zijn voor de eeuw waarin wij leven, uw en onze toekomst; uw kinderen vragen er om en gij weigert hen die boeken te geven, voor u zijn ze nog gevaarlijk, omdat uw geloof het verbiedt, ge uw zelf niet kent en uw God niet!! Deze boeken, dit denken en voelen, lost uw problemen op! Uw leven wordt schoner, gij weet nu waarvoor gij te leven hebt! Uw ,,GOD" is nu liefde Christus uw steun, uw houvast voor eeuwigdurend! Uw ziekten lossen op, omdat uw geest ze overwint! U breekt nu niet langer af, ge bouwt op! Uw liefde is uw geluk, Omdat ge uw eigen fouten leert kennen! Is dit niet hetgeen, waarnaar miljoenen mensen verlangen? Het is er nu reeds, aan u om het te grijpen. Godgeleerde, Theoloog, houdt de mens niet dom, maakt hem wakker; achter uw kistje staat ge toch voor deze waarheid en weten wij hoe u dan denkt, waar ge leeft ook, dat kennen wij, wij waren daar en zagen ,,HEM" nu reeds, als ,,Geest", als persoonlijkheid, als ,,Ziel", maar vooral als ,,MOEDER"! En toen hoorden wij: ga terug en geeft dit alleen aan Mijn kinderen! Wij zijn bezig!! Nu is het er ook, zo rein en zuiver als God is! Of u het geloven wilt, doet er niets toe, miljoenen mensen schreeuwen er om! En nog weet ge niets van uw organisme, maar, we gaan nog even verder.
Uw Marja Radjany.


counter free
Google Analytics Alternative