REÏNCARNATIE EN CHRISTENDOM.
Uit het kwartaalblad de Boekenwijzer nr. 110-111.De Boekenwijzer is een kwartaalblad van en voor lezers van de Rulof-boeken. Wilt u zich hierop abonneren, dan kan.Neem dan even contact op via de website van de Boekenwijzer.http://members.chello.nl/m.heijmans11
Eerst even enkele verschillen tussen enerzijds de oosterse visie op reïncarnatie en anderzijds de universele reïncarnatie, waar men kennis van kan nemen bij de Universiteit van Christus (in de boeken van/via Jozef Rulof).‘Oosterse reïncarnatie’:Men leeft soms als mens en soms als dier.‘Universele reïncarnatie’:Een mens komt altijd terug als mens en een dier komt altijd terug als dier.‘Oosterse reïncarnatie’:Men blijft zolang op aarde reïncarneren, totdat men voldoende ‘goede daden’, rituelen en meditaties gedaan heeft en men zich bevrijd heeft van ‘verkeerde inzichten’. Pas daarna hoeft men niet meer op de aarde geboren te worden.‘Universele reïncarnatie’:Iedereen reïncarneert eenzelfde aantal maal op aarde, om daarna in de geestenwerelden verder te leven en te ontwikkelen. Er zijn drie uitzonderingen dat men vaker op aarde reïncarneert:1/ Indien men in z’n laatste levens moorden (mede-) gepleegd heeft. Dan moet men een of meerdere malen extra op aarde leven om dit ‘goed te maken’ en dan weer in harmonie verder te kunnen.2/ Indien men vanuit een ‘lichtsfeer/hemelsfeer’ een ‘opbouwende taak’ in de maatschappij op zich wil nemen. Men kan dan op eigen verzoek nog een extra leven op aarde krijgen.3/ Indien men vanuit een ‘lichtsfeer’ nog iets heel bewust wil beleven (bijvoorbeeld het moederschap) wat men niet in een geestenwereld kan beleven.

Ook dan kan men op eigen verzoek nog een extra leven op aarde krijgen.In de boeken van Jozef Rulof staat veel unieke informatie over reïncarnatie, uniek omdat ze niet afkomstig is -  direct of indirect – uit de oosterse wijsheid.met deze unieke informatie zou het christendom wellicht kunnen herleven en overleven, maar… dan zouden de ‘christelijke kerken’ deze wijsheid eerst moeten aanvaarden. Maar helaas ziet het daar voorlopig niet naar uit.Wellicht geloofden de eerste christenen nog wel in reïncarnatie en hadden ze toen nog zoveel bezieling.We zullen eens kijken waarom deze reïncarnatie zo belangrijk is voor een krachtig christelijk geloof.Men komt met deze reïncarnatie-leer in ieder geval een stuk dichter bij de echte waarheid van het leven. En hoe dieper en zuiverde de waarheid is die men kent, hoe krachtiger en stabieler het geloof (in voelen en denken).Enkele argumenten over reïncarnatie:Zonder deze reïncarnatie-leer kan men moeilijk uitleggen waarom een liefdevolle God ook EERLIJK is.Immers, liefdevol en oneerlijk of onrechtvaardig , dat combineert niet zo goed, en zou God onbegrijpelijk, vreemd en ongeloofwaardig maken. De moderne , nuchtere mens accepteert dit niet, met ontkerkelijking, materialisme enz. tot gevolg. Als iedereen maar één leven zou krijgen, en de één mag van de lieve God gezond geboren worden bij aardige, rijke ouders, terwijl de ander van de lieve God met aids of drugsverslaving geboren wordt bij een arme, verbitterde moeder die in de prostitutie moet werken.

DAN KLOP ER TOCH IETS NIET! Maar met reïncarnatie is dit prima te verklaren en blijkt het leven wel eerlijk.Een ander argument voor reïncarnatie is de ‘natuurlijkheid’.  Het is in overeenstemming met de natuur, met de geleidelijke, natuurlijke opbouw. Indien men het vergelijkt met hoe een boom groeit, ieder jaar een beetje dikker. Bij een oude boom die doormidden gezaagd wordt, ziet men de geleidelijke groei van de jaarringen. Die natuurlijke groei in kleine stapjes, ziet men terug bij de ontwikkeling van onze zielspersoonlijkheid. Ieder mensenleven is weer een stapje verder in onze geestelijke evolutie. En zoals het bij een boom de zomer en de winter zijn, zichtbaar in de jaarringen, zo is het bij de mens de periode dat ie op aarde leeft en de periode dat ie dood is, en slaapt, uitrust en vergeet, om daarna weer fris aan een nieuw leven te kunnen beginnen. Is dit niet veel natuurlijke dan het karakter ergens voor de geboorte zomaar uit de lucht komt vallen?  Het leven is immers geen goocheldoos!En dat men z’n karakter van z’n ouders zou ‘erven’, is hier geen goed tegenargument, omdat men anders nooit een ‘zwart schaap’ in een gezin zou kunnen krijgen.Een verder argument voor reïncarnatie is, dat men dan bepaalde verschijnselen goed kan begrijpen en verklaren, zoals bijvoorbeeld wonderkinderen, Homoseksualiteit/ transseksualiteit beleefd men op het punt, wanneer men bijvoorbeeld een aantal levens man geweest is, en dan in een ‘overgangstoestand’ leeft, voordat men dan een aantal malen vrouw wordt. Dit mannelijk-zijn  en vrouwelijk-zijn gaat volgens een sinusvormige golfbeweging; en ook hier zien we weer hoe natuurlijk dat is.En dan hebben we nog de bijzondere gevoelsherinneringen die te maken hebben met vorige levens.

Hier zijn boeken over geschreven en documentaires  over gemaakt.Duidelijke, volledige herinneringen komen heel weinig voor, omdat het leven ons wil beschermen tegen de ballast en ellende uit vorige levens. Maar bijna iedereen maakt wel eens mee, dat ie iemand voor de eerste maal ontmoet, en dat het na heel korte tijd lijkt alsof men die persoon al lang kent. Dit gevoel zou men kunnen verklaren indien men die persoon al in een vorig leven gekend heeft. Verder maken velen wel eens mee, dat men voor de eerste maal op een plaats komt, misschien wel in het buitenland, waar men het gevoel krijgt reeds ooit eerder geweest te zijn: zo’n vertrouwd gevoel, dat er ineens gekomen is en men eigenlijk niet verklaren kan mits men er van uit gaat dat men daar lange tijd geleefd heeft in een vorig leven.Verder wil ik hier nog opmerken dat er tegenwoordig meer dan 1,3 miljard mensen leven die serieus in reïncarnatie geloven. En dan zijn er nog 2,1 miljard christenen die geloven in de ‘ERFZONDE’, zonder te beseffen waar die erfenis nou precies vandaan komt. Ligt het niet voor de hand dat die erfenis afkomstig is van vorige levens?Hoe natuurlijk en logisch dit allemaal is, het vormt geen sluitend bewijs voor het bestaan van reïncarnatie. Het duidt wel sterk in de richting er van, maar het is geen ‘wetenschappelijk’ bewijs. Al die voorgenoemde argumenten bij elkaar, zijn misschien voor mij en voor u wel voldoende om in deze reïncarnatie te (gaan) geloven, maar voor de ‘wetenschap’ helaas niet. Dan troost ik me met de gedachte, dat diezelfde wetenschap ook nog steeds nooit wetenschappelijk bewezen heeft dat LIEFDE echt bestaat.

REÏNCARNATIE VERVOLG.
In het vorige artikel werd er geschreven over ‘universele reïncarnatie’, wat eigenlijk wil zeggen: reïncarnatie in het hele universum en dus in de eerste tot en met de zevende kosmische graad.Reïncarnatie is één van de drie basisprincipes (de andere zijn: moederschap en vaderschap) van de schepping, van de evolutie van lichaam en geest. Zo’n belangrijk aspect van het leven zou toch eigenlijk niet ontkend mogen worden door de huidige christelijke kerken, maar dit is nu nog de realiteit en dienen we te aanvaarden. De term ‘universele reïncarnatie’ werd in het vorige artikel ook gebruikt, om aan te geven dat het hier niet gaat over ‘oosterse reïncarnatie’-visie. Da laatste gaat er van uit dat mensen soms ook als dier kunnen reïncarneren en een dier als mens. Deze ‘oosterse reïncarnatie’ heeft de afgelopen eeuw enige bekendheid gekregen hier in het westen. Vooral niet-kerkelijke mensen hebben er interesse in. De christelijke kerken willen er echter nog niets van weten. Echter, het is juist Christus die (naast de nieuwtestamentische boodschap) via zijn Universiteit de reïncarnatie, de oorzaak-en-gevolg-leer en de evolutieleer naar de maatschappij wil brengen.

Wellicht wist Christus van tevoren reeds dat de Kerk de reïncarnatie niet meteen kon aanvaarden en dat die er na 2000 jaar weer aan toegevoegd diende te worden (via de boeken van Jozef Rulof, via het directe-stem-apperaat en via allerlei mensen die voor deze taak opnieuw op aarde geboren willen en zullen worden).Er zijn overigens tegenwoordig veel boeken verschenen, waarin de reïncarnatie genoemd en beschreven wordt. Maar de schrijvers van deze boeken hebben meestal hun informatie hierover (direct of indirect) uit het oosten. De oosterse visie op reïncarnatie verschilt ten opzichte van ‘universele reïncarnatie’ echter ook nog op een andere manier: in het oosten gelooft men dat men eindeloos op aarde blijft reïncarneren TOTDAT men deze eindeloze cyclus zelf doorbreekt. Met andere woorden wie er zelf niets aan doet, blijft eindeloos op aarde reïncarneren. Uit de Rulof-boeken weten we gelukkig dat dit niet zo is, dat ons leven op aarde niet eindeloos is en dat iedereen op een gegeven moment aan gene zijde verder gaat met z’n geestelijke evolutie.Deze twee belangrijke verschillen, die men ‘mens-dier-reïncarnatie’ en ‘eindeloos-reïncarnatie’ zou kunnen noemen, geven beide een niet zo goed imago aan reïncarnatie.

De ‘mens-dier-reïncarnatie’ maakt reïncarnatie ongeloofwaardig en belachelijk en de ‘eindeloos-reïncarnatie’ maakt reïncarnatie zwaar, negatief en onaantrekkelijk. Het wordt dus tijd dat de moderne christenen kennis leren maken met een positievere, waarheidsgetrouwe en aantrekkelijkere visie over reïncarnatie, zodat de welwillende christenen  deze gemakkelijker kunnen aanvaarden. Het Christendom heeft volgens mij de ‘universele reïncarnatie’ NODIG om te kunnen overleven en om zich verder te kunnen ontwikkelen.De moderne, nuchtere mens accepteert geen God die oneerlijkheid schept, die de een 80 jaar laat leven en de ander zomaar 80 seconden. Die de een bij rijke, vriendelijke ouders geboren laat worden en de ander zomaar bij arme, onvriendelijke ouders. Die de een gezond en sterk geboren laat worden en de ander zomaar ziek en zwak en Die de een geboren laat worden met veel aanleg en talenten en de ander zomaar met weinig aanleg en talenten.  Het leven lijkt dan oneerlijk.En voor de christenen die niet in reïncarnatie geloven, lijkt ook God dan oneerlijk. En dat hindert hen om dieper in God te kunnen geloven. En het hindert hen ook om meer van God te kunnen houden.En voor niet-gelovigen is deze schijnbare oneerlijkheid een extra reden (naast de bijbelse evolutie-leer en zonde-leer) om niet in God te willen gaan geloven.Er zijn dus redenen genoeg om nu de ‘universele reïncarnatie’-leer naar buiten te brengen.. Als Rulof-lezers zijn we eigenlijk studenten van de Universiteit van Christus en kunnen we dus ook desgewenst hier een steentje aan bijdragen, ieder op z’n eigen manier.

Als Rulof-lezer hebben we allemaal wel een beeld hoe de reïncarnatie in grote lijnen werkt, maar niemand weet er precies het fijne van.Om er meer bewust van te worden zal de Boekenwijzer dus diep en uitgebreid op dit onderwerp ingaan. Dit is zeker de moeite waard omdat dit z’n belangrijk onderwerp is. Er zijn dus goede redenen om ons er verder in te gaan verdiepen. Toch dienen we ons er ook van bewust te zijn dat wij Rulof-lezers nu al veel meer weten over universele reïncarnatie dan wie dan ook, meer dan westerse of oosterse priesters, theosofen enz. enz.Maar als we er ons dus verder in willen verdiepen, dienen we ons eerst af te vragen: wáár in de vele Rulof-boeken wordt dit onderwerp uitgebreid beschreven? In ieder boek komt het wel ergens aan de orde, maar waar precies vinden we uitvoerige informatie over de reïncarnatie van de mens op aarde?Wat blijkt? In het laatste (derde) deel van Het Ontstaan van het Heelal blijkt hierover heel veel te staan. Dit deel heet dan ook De Wedergeboorte op Aarde, maar, samen met het laatste hoofdstuk van het tweede deel, zou men het ook: een Blik in de Reïncarnatie kunnen noemen.Z’n 90 % van alle informatie over reïncarnatie kunt u lezen in de hoofdstukken:De diepte van het zielenleven.Alcars verleden enDe (extra) wedergeboorte op aarde.Indien u deze pagina’s nog eens rustig doorleest, weet u dus bijna alles wat er in de Rulof-boeken staat over de reïncarnatie van de mens op aarde.Heel kort samengevat komt het er op neer dat ieder mens op aarde eerst vele levens leeft in de 1e stoffelijke graad, daarna vele levens in de 2e stoffelijk graad en vervolgens in de 3e, 4e, 5e , 6e, en 7e stoffelijke graad. Iedereen leeft dus ooit bij elke cultuur, elk volk, elk taalgebied. En vervolgens krijgt men, ook om goed te maken, weer een aantal levens in de 5e, 6e, en 7e stoffelijke graad. Dan is er een einde gekomen aan de kringloop der aarde en dient men zich verder te ontwikkelen aan Gene Zijde, dus in de astrale werelden.

Vervolgens kan iedere ziel echter vanuit Gene Zijde nog om een EXTRA LEVEN op aarde vragen. Daar moet men dan wel erg voor bidden en erg naar verlangen.Na dit extra leven, alles wat men dan nog goed moet maken, dat dient men dan aan en vanuit Gene Zijde te doen.Dit goed maken en het zich-liefde-eigen- maken gaat echter aan Gene Zijde veel moeilijker en trager dan het op aarde kan gaan. Een reden te meer dat men op aarde z’n tijd goed dient te gebruiken en dat men z’n leven aanvaardt zoals het komt ook als er goedgemaakt dient te worden.Omdat reïncarnatie z’n belangrijk onderwerp is, zullen we in de komende Boekenwijzers verder ingaan op: hoe reïncarnatie werkt aan de hand van citaten uit bovengenoemde hoofstukken uit Het Ontstaan van het Heelal.Verder willen we gaan beginnen met het verzamelen van FUNDAMENTEN (citaten) uit alle Rulof-boeken, die extra informatie geven over REÏ NCARNATIE van de mens op aarde.Ieder Rulof citaat dat extra informatie geeft over reïncarnatie is welkom!Schrijf of mail dat a.u.b naar de Boekenwijzer redactie. Zie hun website voor meer informatie:http://members.chello.nl/m.heijmans11Reïncarnatie is echt een van de allerbelangrijkste onderwerpen uit de Rulof-boeken, belangrijk voor de geestelijke ontwikkeling van onszelf maar ook voor de hele mensheid. We mogen best dankbaar zijn dat we deze bijzondere wijsheid mogen ontvangen. (En alleen in de boeken van Jozef Rulof kunnen we deze bijzondere wijsheid vinden). Hoe mooi zou het zijn… als er meer mensen in de nabije toekomst in deze reïncarnatie gaan geloven.
Giel Heijmans.


counter free
Google Analytics Alternative