,,2000 JAAR MENSELIJKE ONTWIKKELING''
,,DE MENS'' ZIJN ,,ONTWAKING'' EN MAATSCHAPPIJ. 
Wat voor de Kunsten en Geestelijke Wetenschappen een dood punt betekent, lezer, is daarenboven voor verschillende sekten bewezen, ook zij kunnen niet verder! De vraag is er: ,,Leer ons, praat tot ons, geef cursussen, tracht de massa te bereiken en wij zullen u volgen.'' Dat is allemaal heel mooi, doch zo eenvoudig is het niet. Wij zijn gereed, schreven wij, andere mensen bovendien, doch nu, hoe wilt ge daaraan beginnen? Hier ons denken en voelen en de mogelijkheid om Europa, de Mensheid te bereiken of wij zullen er nog niet aan beginnen. ,,Komt tot éénheid, is de Stem uit de ruimte! Komt tot waarachtige éénheid: Gij allen die op eigen kracht of door uw contact de mens tot geestelijke Ontwaking tracht te voeren, komt tot éénheid, doch nu al de sekten onder u! Niet één uitgezonderd, eerst nu zijt ge sterk en hebt ge voor de maatschappij iets te betekenen. Wilt ge de waarheid aanvaarden, dan dit. Uw sekten staan voor een dood punt. De Theosofie, als de hoogste Orde voor ons, bezit geen directe Meester meer, waarover men spreekt of tot de Mens brengt. Dit is het bezit van anderen. Voelt gij wat dit te betekenen heeft? Op heel de Aarde is niet één waarachtige Meester te beleven voor de Theosofie, die kan zeggen: Ik heb het contact en ,,ik'' zal U dat bewijzen door het woord, de wijsheid. Die tijd is voorbij! Dat was vroeger iets anders, toen de groten op dit gebied nog op Aarde leefden. Met Annie Besant en de vroegere leiders daarvoor, gingen zij heen en er is geen ander gekomen die in staat is het ,,Wereldse ontwaken'' te vertegenwoordigen. Die ,,Ingewijden'' zijn er dus niet en hierdoor het dode punt voor de Theosofie. Waarom? Door hun eigen versnippering en is bovendien voor de andere sekten, waarheid! De één denkt het beter te kunnen dan de vorige. Leerde iets van de eerste en begon toen voor zichzelf. Dat is de versnippering, lezer, de afbraak is het, de macht van de Theosofie werd erdoor gebroken.

Jammer? Jammers kennen wij niet, wel evolutie! Indien wij u bewijzen, dat wij het ,,weten'' en dit contact weer bezitten, uit die zelfde bron verkregen als zij het hebben beleefd, waarvoor ,,Blavatsky'' en de anderen ,,Krisnamurti'' hun bloed gaven, wilt gij u dan overgeven, wanneer wij u die bewijzen geven? Zo ja, dan is er voor uw Volk iets machtigs te bereiken en beginnen wij opnieuw, doch nu voor deze evolutie, voor eeuwigdurend is deze, omdat thans het Universele contact verstoffelijkt is! Honderdduizenden mensen van uw Volk zoeken, vertegenwoordigen elk voor zich een sekte. Hierdoor kunt ge begrijpen dat de mens zoekt, wil weten, doch de hoogste bewustwording, dit contact, is er nog niet geweest, ook die anderen waren fundamentenleggers, eerst nu is hoger gaan mogelijk, indien gij dit voor de mensheid begrijpt. Wij zijn gereed! Indien gij bijeenkomt om tezamen uit te maken wat er gedaan moet worden, gij voor uw sekten uitgemaakt hebt, dat u wilt bouwen, krijgt u van ons het woord. Eerst hierna kunt ge uitmaken of wij het zijn! Maar wanneer wij uw woord ontvangen, zult gij een andere taak ontvangen, geschikt voor uw gevoelsleven, naar uw bewustzijn en komen wij tezamen tot wereldse éénheid! In vier weken spreken wij voor de radio, omdat wij daartoe het recht bezitten. Nu niet, omdat gij uw levens hebt gesplitst en bent u machteloos! Wat kunt ge bereiken? In de eerste plaats moeten wij bewijzen of hetgeen wij de mensheid willen geven, Goddelijk verantwoord is. En dan weten wij! Hierna beginnen wij aan de opbouw van deze ,,sekte'' de naam kunt u van ons krijgen, gij zelf kunt er over nadenken.

Wat wij willen is het volgende: Een eigen ,,Tempel'' optrekken midden in de maatschappij, een Tempel voor Universeel denken, voor de mensheid! In die Tempel vertonen wij de ,,Geestelijke Wetenschappelijke films, worden de lezingen gegeven, de concerten, een Tempel dus, die zichzelf verdienen kan of het heeft geen betekenis. Een Tempel voor Kunst, wijsheid of, indien ge wilt, een nietig klein huisje, waar vanuit wordt gedacht en geschreven voor de massa, door heel het land verspreid! Voorbeelden voldoende om iets machtigs op te trekken! Wij tezamen brengen Kunst, wijsheid op Aarde. Wij doen iets groots, wij vertegenwoordigen het hoogste bewustzijn op Aarde en zullen dat bewijzen! Deze kern moet deze éénheid bezitten of weer wordt het een chaos! Wij brengen geestelijke Cultuur, voor miljoenen mensen, onze films worden aanvaard, miljoenen mensen wachten op dit ogenblik! Maar de sekten gaan verder, versnipperen zich telkens weer, omdat er geen éénheid is! En dat sinds 1900 reeds! We weten het, het is opbouwen, die fundamenten moeten worden gelegd, thans kunnen wij beginnen. En waarvoor wij beginnen, is verantwoord, is gereed, omdat ons denken en voelen gezond is en blijft! En dan komen de boeken! Die boeken zullen wij vertalen, doch eerst die éénheid. Eén machtige éénheid op Aarde, die dient, iets anders loopt vast en is bewezen! De leiding komt in handen van het hoogste bewustzijn, die wordt gesteund door de bewusten van geest! Nodig is ook nu, een hoge raad, zoals de Volken dat nu bezitten, opdat ge niet van achteren bedrogen wordt, wat vandaag wordt bereikt, moet een eeuwigdurend fundament zijn en blijven en dat is nu eerst mogelijk, omdat alle sekten een dood punt hebben te aanvaarden, wellicht zijt gij er nu toe in staat. Of wilt ge doorgaan kleine verzamelplaatsen op te trekken, daar tien en daar twintig mensen, allen schreeuwen nu door elkaar, doch de maatschappij hoort u niet!! Wat wil de Theosofie, wat willen de andere sekten doen? Zo voortgaan? Gij moet thans aan Universele éénheid denken of u bereikt niets!! En wij beginnen niet, spreken niet voor tien en twintig mensen, dit is een dood punt, de maatschappij heeft de ,,Geestelijke Atoomkracht'' nodig en die is er!! Waar ge kijkt en uw oren tot luisteren dwingt, is er geschreeuw over ontwaking.

Wij weten het: Honderdduizenden mensen, mannen en vrouwen, willen evolutie. De Theosofie ook, Rozenkruisers en Spiritualisten, vrijdenkers, onder uw Volk leven die mensen en zijn ervoor gereed, maar is er een goede leiding? Nee, die is er niet! Al die mensen versnipperen hun tijd, hun krachten, hun macht, waar het om gaat, willen zij nog niet beleven. Maar kijk nu naar uw maatschappij. De radioverenigingen zijn sterk door hun massa of zij waren er niet. Daarom vroegen wij: Verzamel u allen! Geef u op, als het getal er is waardoor wij allen het recht bezitten ons denken en voelen tot die openbaring te brengen, krijgen wij dat ,,kwartiertje of half uur'' beslist en zijn wij voor de maatschappij sterk! Maar u wilt dat niet, gij sukkelt op eigen kracht, velen zijn blind en ge maakt u zelf doodmoe, bereikt niets, omdat gij geen wetenschap overtuigen kunt! Wij wel, daarvoor zijn wij gereed! Eerst dus verzamelen! Er moet een kern komen! En die kern doet niets anders dan de leden rangschikken: Is dat zover, wordt er gepraat met de hoofden van uw sekten, voor het goede, voor slechts één doel, de mensheid te dienen! Er zullen ,,Geboden'' komen en wie die niet aanvaarden wil, ga gerust, het gaat nu om de allernoodzakelijkste waarden van de mens, het gaat om zijn ,,Ontwaking''!! Het gaat om Vrede en geluk, om rechtvaardigheid, wij willen niet langer films zien door Hollywood gemaakt voor eigen weelde, onze kinderen bieden wij iets anders en duizend maal schonere kunst, wij leren onze kinderen door die Kunst, de films, het schilderij, het boek, de lezingen!! Wij leren onze kinderen wie ,,GOD'' is, dat zij zich gereed moeten maken voor het vader en moederschap, wij leren onze kinderen en de jeugd, wat het leven op Aarde wil zeggen en waarvoor zij leven! Dat God niet verdoemt, dat er geen hellen zijn, waar de mens eeuwigdurend ligt te branden, dat zijn zaken die in strijd zijn met de Goddelijke werkelijkheid!

Ongelooflijk is hetgeen wij in handen hebben, indien wij tot éénheid komen!! De maatschappij lacht u thans achter uw persoonlijkheid uit!! De maatschappij lacht nog, omdat gij uw macht en kracht versnippert! Gij bent nu niets, niets, doch als er éénheid is, alles, alles! En dat alles kunt ge morgen bezitten, lezer, morgen reeds u vecht er immers voor? De maatschappij schrikt, wanneer wij die éénheid bezitten. Ons Courantje krijgt Europese betekenis, vrees niets, wij weten het! En dat is te bewijzen! Wat wilt gij? Waarvoor leeft gij? Hier de mogelijkheden en eerst dan is er te praten. Komen doet het toch, maar, gij hebt het of gij blijft onbekend, van uw tientallen komt de mensheid niet vooruit, honderdduizenden zijn er nodig! Weet u dat niet? Wacht dan nog even en een ander zal het u vertellen, doch die ander voert u wellicht naar dat ,,Vredesduifje" en krijgt iets anders te beleven. Wat wilt gij mens, eenheid of armoede, het dode punt beleven? Waar zijn uw denkers? Waar leven uw gevoeligen van geest? Wat wilt gij beginnen? Door de vorige artikelen moet het u duidelijk zijn, dat wij macht bezitten door ons contact!! Wij dagen het gevoelsleven van de aarde uit tot een Goddelijke ,,alwetend" gevecht, zegt het u niets? Wat met het gevoel en zielkunde te maken heeft, ligt voor ons leven open! Wij zullen onze helpers dicteren en dan verschijnen de boeken.  Wilt ge werken voor ,,Ontwaking", dienen voor geestelijke ,,Evolutie" thans ligt het hoogste bewustzijn aan uw voeten en wij zeggen dan: ,,De ,,Stem" van het Universum" spreekt! En die Stem, lezer, is ontzagwekkend bewust, miljoenen mensen kunt ge thans geluk schenken!! Dit alles is in uw maatschappij op te bouwen. Wij zijn geen profeten! We zijn Adepten van de ruimte, ons gevoelsleven werd door de Ruimte opgebouwd om te ontvangen en dat door te geven aan de mensheid, de mens die er voor gereed is! Eenvoudig is alles, indien gij wilt bouwen en tot eenheid komt! Wel, Theosofen, Rozenkruisers, Spiritualisten, andere sekten, wat wilt gij? Voelt ge niet dat dit het is? Nee? Ga dan uw eigen gang!

Komen doet het toch. U zult het beleven, doch nu staat ge alleen, machteloosheid is het, uw dood punt!! ,,De ,,STEM" van de Ruimte" spreekt! ,,GOD" Zelf spreekt! Christus spreekt! Galilei, Socrates, Pythagoras, de oude Egyptenaren bovendien! Door ons en wij tot de mensheid! Wat wilt gij mens? Er zijn honderden eenheidsverenigingen opgebouwd, mensen legden zich op straat neer om die,,Wereldeenheid" op te bouwen, hun eigen ,,wil" te tonen, doch zij kregen hun dood punt te aanvaarden. Kent gij die mannen en vrouwen niet? Dat stond van tevoren vast, zij moesten bezwijken, zo bereikt u het niet en nooit hadden wij die mensen kunnen bewijzen. Doch duizenden dachten: Dat is het en het was het nog niet!! Door ons contact dwingen wij de maatschappij Universeel ontzag af!! Eerst dit en wij kunnen beginnen! De andere mensen hadden dit niet en stonden voor het bezwijken, het gelach van de maatschappij en is te begrijpen. Nu is dat niet meer mogelijk, wij bezitten de ,,Goddelijke Wijsbegeerte" en geven bewijzen! Voor Kunst en geestelijke wetenschappen! Zegt het u niets? Voelt u, dat dit het is en dat wij daartoe in staat zijn? Eerst eenheid of wij beginnen er niet aan en hoort u ons niet spreken, wij zijn niet in staat u te bereiken! Door algehele versnippering, al die moeite en geld, is verongelukt, dat vuurtje is gedoofd, de mens had dit te aanvaarden! Theosofen, gij hebt die middelen! Wij zijn Theosofisch opgevoed, wij moeten tot eenheid komen! Geef ons één van uw ,,Tempels" thans krijgt ge Goddelijke ,,Bewustwording" en komen wij voor de mensheid tot Universele eenheid. Vele maharadja's zullen ons thans steunen, ook zij verwachten eenheid! Er leven er daar, doch hun geld heeft geen bewustwording gebracht, wij zeiden het al: Kunstmatig werd dat goud verbrast, de Goddelijke taak werd niet begrepen. Thans is elkeen een eigen weg ingeslagen, maar, waar zijn de Meesters?

Hier leven ze, onder uw midden Theosofen en zult ge straks moeten aanvaarden, ook al hebt gij uw titels ervoor ingezet. Wat nu? Afwachten is het woord. Hoelang? Dat hebt gij in handen, lezer, briefschrijvers/briefschrijfsters, gij! Begin! Vandaag nog! Kom tot eenheid! Praat, denk, wordt bewust, ontwaak voor de maatschappij, wij zijn het! Wij hebben het woord en het voedsel voor de massa, voor miljoenen ouders, kinderen, meisjes en jongens!! Kom tot geestelijke ontwaking, ook de intellectuelen van uw volk, roepen u toe ,,ontwaak"! En wij zullen hen bewijzen, dat wij gereed zijn en de massa dienen en niet onszelf! Nu naar de ontwaking, thans, het ogenblik is er! God is het! Christus is het! Doe uw ogen niet langer dicht, open uw innerlijk en gij krijgt juist dat waarvoor ge leven zult. Geestelijk genot, vrede en rust, liefde! Deze liefde is anders en wel universeel bewust! De ,,Stem van de Ruimte" spreekt! Die ,,Stem" is er! Bewust! Voor miljoenen mensen! Voor de mensheid?! Door de artikelen zullen wij de massa bewijzen wat wij kunnen! Eerst bewijzen en nu eenheid opbouwen, daarna de kunst, het woord, de radio! Is er iets beters? U zult uw toekomst beleven, wij leggen fundamenten voor eeuwigdurend, dit wordt Europa! De wereld, de mensheid, geen mens kan er aan ontkomen! Daarvoor bezitten wij het contact lezer, het woord, de inspiratie. Wat wil straks het lagere in de mens tegen ons beginnen? Wij rafelen hun vals gepraat uit elkaar, wij zullen hen bewijzen, dat ,,Christus" het is en wie,,Christus" niet moet, is des duivels, stoffelijke gordijnen, ook al zijn ze van staal, bezwijken onder deze bezieling en waarheid! Wij spreken voor al het leven van God, onze eenheid is Goddelijk verantwoord, ons woord ,,Universeel" Kosmisch bewust, geen uitweg is er, over ,,Golgotha" tot die ontwaking, voor mens en Maatschappij!! Is het dit niet? Dan beginnen!
Uw Marja Radjany. Google Analytics Alternative