HIJ IS EEN PROFEET IN ONZE TIJD. 
Amerikaanse brief over het bezoek van Jozef Rulof. In juni 1946 verscheen in één van de grote New Yorkse dagbladen een advertentie, waarin een vertaler gevraagd werd om een boek van het Nederlands in het Engels over te brengen. Ik solliciteerde ernaar en ofschoon zich een dozijn anderen hadden aangemeld, werd ik op een curieuze manier uitgekozen. De naam van mijn opdrachtgever was Jozef Rulof. Geboortig uit Holland was hij voor een bezoek van drie maanden in de Verenigde Staten. Mijn natuur is die van een cynicus, van een soms 'harde' zakenman en dingen van bovennatuurlijke aard als bijvoorbeeld spiritisme, miraculeuze verschijnselen, persoonlijke paranormale waarnemingen, etc., zijn mij volkomen vreemd. Niettegenstaande dat liet de eerste ontmoeting met Jozef Rulof een merkwaardige indruk bij mij achter. Het was in het gezelschap van zijn twee broers, dat ik hem voor het eerst in een hotel ergens in de binnenstad van New York ontmoette. Zij waren alle drie fors van gestalte, krachtige persoonlijkheden met innemende karakters, terwijl ieder voor zich weer van de ander verschilde.

Toen ik hen naderde, realiseerde ik mij plotseling, dat ik binnenging in een vreemde machtssfeer, die van Jozef Rulof uit regelrecht naar mij toe kwam, een macht, waardoor mijn geest en mijn gemoed, ja, mijn hele ziel reageerden als met ijzerdeeltjes geschiedt, wanneer zij in een magnetisch veld worden gebracht en zij bewegen door de onzichtbare macht van de magneet zolang tot zij bijeengevoegd zijn en een zekere orde vertegenwoordigen. Oog in oog staande met Jozef Rulof onderging ik bewust het proces dat in mij verliep. Het duurde rond twee minuten toen brak even plotseling de spanning en mijn ziel was 'rijp', al mijn geestelijke vermogens waren nu onder controle gebracht door de gedachtekracht van deze merkwaardige man. Toen zei hij, zonder dat er nog één woord gewisseld was: 'You are my man - U bent mijn man!' Ik nam het boek van hem aan en las de titel: 'De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien,' zonder ook maar een flauwe notie te hebben van wat het inhield. Eenmaal thuis begon ik het te lezen. Ik was verbaasd. Daar schijnt ergens een 'universeel centrum' te zijn, een bron van geestelijke kracht, macht en wijsheid, die niet in onze stoffelijke wereld gelegen is en Jozef Rulof, de schrijver van dit Nederlandse boek, kent het pad erheen. Zo kon dit boek langs bovennatuurlijke weg uit het land gelegen aan Gene Zijde van het graf ontvangen worden. Niemand die het leest, kan omtrent deze herkomst enige twijfel koesteren. Wanneer ik spreek van een geestelijke bron in het leven na de dood, dan mag u mij niet misverstaan door hierbij aan een vreemd, abstract iets te denken. Het is meer dan dat. Dit land is een natuurlijke en bewoonde wereld en zo concreet is ook de bron, waaruit een ieder drinken mag, die dorst naar kracht en kennis. Het buitengewone boek van Jozef Rulof brengt deze beide subjecten, het land van Gene Zijde en de universele bron van kracht, macht en wijsheid naar onze Aarde over, om daardoor zowel de individuele mens, u en mij, als de naties en de volkeren te verrijken. Jozef Rulof schreef dit volumineuze boek; in de ongelooflijk korte tijd van een paar weken. Gedurende de tijd, dat hij schrijft, zijn ziel en geest gescheiden van zijn lichaam, zodat hij geheel los is van zijn omgeving en niet langer beschikt over zijn vermogen om te zien, te horen of te voelen: hij is in trance. In deze staat is hij niets meer dan het medium, het instrument van een andere persoonlijkheid, van een Meester uit het land aan Gene Zijde. Deze Meester is nu in feite degene die het boek schrijft en niet Jozef Rulof. Dit is de wijze, waarop hij werkt en schrijft en het kan ook niet anders, daar hij bijna geen onderwijs ontving en schier geen boek las.

Maar: Een ieder die met hem in contact komt, ondervindt dat zijn leven van dat ogenblik af een keer ten goede neemt: Zijn persoonlijke zorgen en moeilijkheden lossen vanzelf op. Wie op zijn weg komt en zijn vriend en volgeling wordt, zal in het leven slagen. Ik spreek hier uit de ervaring van mijzelf en anderen. Het is verbazingwekkend! Er zijn massa's mensen die gedurende zijn verblijf hier met Jozef Rulof bevriend raakten; zij allen hebben door hem kunnen drinken van de universele bron van kracht, macht en wijsheid. Zij veranderden door dit heilige water volkomen, hun problemen werden uitgewist, zieken werden op een miraculeuze manier beter. Daaronder waren kantoorbedienden, winkeliers, zakenmensen, reizigers, mannen, vrouwen en kinderen, zij stroomden allen naar hem toe en openden - mirabile dictu - op het eerste gezicht hun harten. Zij keerden rijker, bekwamer en gezonder van hem terug. Terwijl de oude profeten hun stemmen verhieven om de koningen en de... hoofden van de naties te waarschuwen, werd Jozef Rulof gezonden om de volkeren der Aarde, u en mij toe te roepen: Zie ik zal u naar het geestelijk bewustzijn voeren zodat ge uw volledige bestemming zult verwerven, uw Nirwaná. God wil niet, dat u een mislukking bent Hij wenst, dat u slaagt in dit bestaan en het leven hierna. God is liefde, in alles. Er is geen dood Na uw aards bestaan zult u naar het astrale bestaan gaan waar u voortleeft, lichamelijk en geestelijk bewust En zo u uw stoffelijke wetten nog niet ten volle beleefd hebt, zult u naar de Aarde terugkeren waar u opnieuw en opnieuw zult incarneren, tot u al uw schuld geboet, al uw lessen geleerd hebt en uw karma beleefd is. Maar in het leven aan Gene Zijde, waarin ik reizen mocht, daar is een Meester; een engel wiens grootste verlangen is naast u te zijn op Aarde, u te steunen en te dienen gelijk mijn Meesters mij helpen en inspireren. Laat mij deze Meester voor u ontdekken. Hij zal u dan naar de bron van kracht, macht en wijsheid voeren opdat u drinken kunt en gelaafd en gesterkt het dagelijkse leven opnieuw kunt opnemen om daarin dan te zegepralen!' Het is ongelooflijk, wat Jozef Rulof in de weinige maanden, dat hij hier was, voor mij en anderen deed. Een van hen, een gevoelig en intelligent man, zei me van hem: 'Deze mens staat torenhoog boven deze stad Hij is een profeet in onze tijd. Zie, zo denken wij hier over hem. Toen hij van het Guardiafield opsteeg om weer naar Holland terug te keren, verdween met hem meer dan een vriend. Maar eens komt hij tot ons terug en tot zolang zullen we leven door de herinnering en door zijn boeken, die ons zullen helpen de weg te vinden naar het Koninkrijk Gods! O. v. G. 

counter free
Google Analytics Alternative