HET KAN OOK ANDERS!
ALTERNATIEVE ECONOMIE MET WAARACHTIGE: 
1: VREUGDE. 
2: ZEKERHEID. 
3: KAPITAALBEHOUD. 
4: CONSOLIDATIE. 
5: EXPANSIE. 
6: RUST. 
7: VREDE. 

Is het werkelijk mogelijk in een maatschappij, met een economisch stelsel te leven, waarin alle fouten, vergissingen en tekortkomingen zijn verdwenen? Ja, dat is daadwerkelijk mogelijk en los van iedere politieke en ideologische invulling. Een wereld waarin de mens echt ,,mens'' kan zijn en waarin hij waardig, vrij, gelukkig en onzelfzuchtig kan leven. Onder echte vrede, harmonie en algeheel welbevinden. Ongeveer honderdvijftig jaar geleden werd in Massechusetts U.S.A. geboren Edward Bellamy. Tijdens zijn studietijd werd hij getroffen door de mensonterende toestanden waarin mensen moesten leven. Tijdens een reis door Europa viel hem dit erg op. Terug in de U.S.A ontdekte hij dat daar dezelfde vreselijke omstandigheden heersten. In Amerika studeerde Bellamy rechten en werkte bij twee kranten, waarbij er één krant was, die hij samen met zijn broer oprichtte. Bellamy heeft twee boeken geschreven n.l. ,,Looking Bachward en Equality''. Eind 19e eeuw werden er miljoenen van verkocht. Door ,,diepgaande'' studie ontdekte Bellamy dat de grondoorzaak van alles is het onvermogen van de mensheid tot echte ,,Samenwerking''. Dit i.p.v. wat nu de dagelijkse praktijk is n.l. elkaar bestrijden, ontstaan door concurrentie. Om de maatschappij economisch goed en perfect in te richten, moeten we inzien dat we over de hele wereld van elkaar ,,afhankelijk'' zijn. De grondstoffen en economische mogelijkheden zijn niet overal gelijk en gelijk verdeeld. We moeten elkaar respecteren en in ieders waarde laten en elkaar in liefde en oprechtheid in de wereld benaderen en omgaan i.p.v. elkaar vijandig, hatelijk en afgunstig te benaderen. 

Ook de arbeidskrachten verschillen in kwantum samen met de economische mogelijkheden. Bijvoorbeeld de VS heeft wat de grondstoffen en aantal arbeidskrachten en arbeidsbenodigdheden betreft een zeer groot overschot t.o.v. vele andere landen. Dit houdt in dat de VS veel meer produceert dan het voor de eigen bevolking, van vooral goederen, doch ook diensten, nodig heeft. Dus er vindt enorm veel export plaats. Dat wordt door een ander land (er) weer ingevoerd. Bijvoorbeeld een ander land, waar de grondstoffen, arbeidskrachten en economische mogelijkheden veel geringer zijn, als gevolg hiervan is ontstaan het systeem van de Handels en Betalingsbalans. Dus debiteurenlanden kunnen zo goed als nooit de schuld in goederen terug voldoen. Zij moeten lenen (staatsleningen) Met de daaraan gekoppelde jaarlijkse rentebetaling. Met dit zeer, zeer onaangename feit kampen heel veel landen. De oorzaak hiervan is dat er een wanverhouding bestaat tussen landen, als het gaat om het potentieel der ,,arbeidskrachten''. De economische wetenschap begrijpt dit verschijnsel niet goed en weet geen oplossing. Men moet de ,,wereld'' als één geheel zien met een wereldeconomisch systeem. De oplossing is dus emigratie en immigratie. Door doelbewuste, statistisch bekende wereld, continent en landproductie met een over de hele wereld ,,gelijk economisch stelsel'' en de arbeidskrachten gelijk verdeeld over de landen, de grondstoffen daar verweken waar ze uit de grond worden gehaald i.p.v. ermee te zuilen over de wereld. Verder de voedsel, fruit, productie daar verrichten, waar de klimatologische mogelijkheden optimaal zijn. 

Dus beter gezegd. Geen tomaten verbouwen op Groenland of Spitsbergen maar in Spanje, Italië, Noordafrika en Zuid-Amerika, dus op natuurlijke wijze met de optimale natuurlijke omstandigheden. Beter, lekkerder, dan chemisch ondersteund, geproduceerd in kassen. Precies met bijvoorbeeld de koffie. De verbouwing, oogst, verwerking tot eindproduct enz. in Zuid-Amerika verrichten. en dan vervoeren over de wereld. Verder een ,,gelijke economische koopkracht - verdeling'' voor iedereen over de gehele wereld. Dat is de oplossing. Een wereldfederatie van onafhankelijke staten met een zelfde economisch stelsel en de goederen eerlijk verdelen en vervoeren over de wereld. Ook het probleem van machines, productiemiddelen enz. enz. is het heel eenvoudig. Daarvoor richt je je op een apart onderwerp, productie en onderhoudapparaat en de kosten worden doorberekend in het eindproduct. Evenals hierboven kun je dit toepassen op het noodzakelijk aanleg, onderhoud van wegen, dijken, natuurparken, waterwegen, sluizen, groenvoorziening, enz. enz. enz. De arbeid hiervoor verricht doorberekenen in het eindproduct. En alles is altijd betaald, zonder ,,angst'' voor de toekomst. De economische problemen, blijvend en goed oplossen is minder moeilijk dan men denkt. Dus ,,samenwerking'' i.p.v. de vijandige benadering van thans, dus inzicht en bewustwording. Hierdoor bereiken we zeker tien maal zoveel als eindresultaat, dan elkaar te bestrijden. De geproduceerde goederen, zonder winst, worden in een groot warenhuis per gemeente te koop aangeboden (een soort Kijkshop) idee. De statistisch bekende jaarproductie van alle goederen wordt in waarde gedeeld door het aantal inwoners en iedereen krijgt een boekhoudkundige gelijke koopkrachtverdeling. Daar in het Bellamystelsel geen handel meer bestaat is het onpersoonlijke geld niet meer nodig. 

Er vindt geen ,,ruil'' meer plaats, doch gelijke koopkrachtverdeling van de wieg tot het graf. Een jaar geldig en telkens vernieuwd. In het Bellamy economisch stelsel bestaat er dus geen angst, onzekerheid, kapitaalverdamping, recessie, depressie, crisis en oorlog meer, maar vrede, rust welbevinden enz. moeilijk te geloven, doch daadwerkelijk mogelijk. Waar een wil is, is een weg. Het huidige economische systeem is gebaseerd op angst, onzekerheid, haat, enz. Ik heb dit enkele keren benaderd. Een onzeker mens, voelt zich altijd bedreigd en moet zich dus zonodig bewapenen. Daar het economische systeem van heden gebaseerd is op de laagste instincten van de mens, een vijandige benadering als basis heeft, loopt het één en ander altijd uit op oorlog. Met het huidige geavanceerde oorlogstuig, de atoom en waterstofbom geen ,,aangenaam vooruitzicht''. Laten we als broeders en zusters in heel de wereld met elkaar omgaan, elkaars godsdienst, filosofie of wat dan ook respecteren, de hatelijke, afgunstige obstakels voorgoed opruimen, dan kunnen we deze aarde behouden en in liefde, vrede, harmonie aan ons nageslacht doorgeven. Ik eindig met de twaalf punten uit Bellamy's economie: 

1: De welvaart van de gemeenschap is de welvaart van het individu. Een volk is niet welvarend zolang niet iedereen gelijkelijk deelt in de welvaart. 
2: De hulpmiddelen tot het scheppen van welvaart behoren in handen te zijn van de gemeenschap. 
3: Het voornaamste middel tot welvaart is de arbeid. De gemeenschap heeft recht op de arbeidskracht van al haar leden. Het bestuur, de gemeenschap moet alle arbeidskracht organiseren tot welvaart voor allen. 
4: Geen enkel individu heeft uitsluitend rechten. Ieder heeft ook plichten tegenover de gemeenschap. Arbeidsplicht rust op ieder, het recht op aandeel in de arbeid of in het geproduceerde kan niemand worden onthouden. De vrouw heeft dezelfde rechten en plichten als de man. De arbeid in het gezin strekt tot nut van de gemeenschap en is dus gelijkwaardig aan iedere andere arbeid. 
5: Het is de plicht van de meest begaafde en de sterkere, betere of meerdere arbeid te verrichten dan een naar lichaam en geest zwakkere. Zo hij die plicht verwaarloost, is hij in gebreke. Het aandeel in plicht en welvaart is dus voor iedereen gelijk. 
6: De moeilijkheid van de arbeid bepaalt niet het loon, doch weerspiegelt zich in de arbeidsduur. 
7: Het gelijke aandeel in de gemeenschappelijke welvaart is altijd eigendom van ieder lid van de natie gedurende het gehele leven. 
8: Ieder individu krijgt de volle gelegenheid, zijn gaven te ontplooien, opdat het gebruik van die gaven de gemeenschap moge ten goede komen. 
9: Daar de machine een zeer belangrijk middel is tot productie en distributie van het nodige en nuttige, behoort zij aan de gemeenschap. Indien de voortschrijdende ontwikkeling van de techniek het produceren en distribueren vergemakkelijkt, wordt de arbeidsduur verkort. 
10: Ieder is vrij zijn aandeel te besteden naar eigen smaak en verkiezing. De vraag regelt de productie. Het aandeel is van bepaalde geldigheidsduur, wordt na het verstrijken daarvan vernieuwd en is strikt persoonlijk. 
11: Internationale goederen en dienstenruil wordt door het landsbestuur geregeld. 
12: Elke godsdienstige en ethische richting vindt volkomen vrijheid van uiting.
Herman Wissink.counter free
Google Analytics Alternative