"LOGOTHERAPIE”

Nieuw aspect in de Psycho-Analyse.
De mens hunkert naar een hoger geestelijk leven naar contact met het Goddelijke. 

De 49-jarige lector aan de Weense Universiteit. Dr. Viktor Frankl, grondlegger van een nieuwe school – de logotherapie – sprak voor enige tijd terug deze woorden uit. Dr. Frankl is een leerling van zowel Sigmund Freud als van Alfred Adler. En al past Frankl de analistische methode van Freud toe, toch heeft hij een nieuwe factor ontdekt, die hem in een andere richting laat werken. Deze andere richting is die, welke naar het "geestelijke” leidt.
Legde Freud te zeer de nadruk op de seksuele driften van de mens, terwijl Adler zich blind staarde op machtsbegeerte, Frankl heeft ontdekt, dat er nog een andere factor bestaat die een ontzagwekkende betekenis heeft, namelijk de hunkering naar een hoger geestelijk leven, naar contact met het Goddelijke! "De klassieke psychiatrie doet niet genoeg om de fatalistische overtuiging in de mens te overwinnen. Zij heeft een blinde vlek en is niet in staat, de geestelijke hunkering van de mens te onderkennen.” Aldus Dr. Frankl. "Het gevolg hiervan is, dat miljoenen hun diepgewortelde drang naar een hoger levensdoel onderdrukken en hierdoor geestelijk en lichamelijk in moeilijkheden komen.”

 

Frankl tracht door zijn analyse zijn patiënten bewust te maken van hun godsdienstige behoeften en laat hen dan hun eigen weg naar de geestelijkheid zoeken. Volgens de Weense correspondent van Ass. Press, die dit bericht heeft verspreid, zou Frankls methode zowel in Protestantse als R.K. kringen waardering vinden en onder andere reeds in Nederland worden toegepast.
Wanneer u dit alles leest dan zal misschien bij u als eerste gedachten oprijzen: "Is men er NU PAS achter gekomen, dat de mens niet voornamelijk door seksuele driften en het machtsstreven wordt beheerst? Is men er nu pas achter gekomen, dat een hunkering naar een hoger geestelijk leven een factor is van eminent belang? En inderdaad geachte lezer, moet het voor vele mensen, die een bepaald geestelijk niveau hebben bereikt en raadsel blijven, dat geleerden als Freud en Adler deze factor praktisch hebben kunnen verwaarlozen!
Een geestelijke-wetenschappelijke analyse zal u de impotentie duidelijk maken van de drie factoren waar het hier om gaat: Seksuele drift, macht en de hunkering naar het "Hogere”.

Het mag als bekend worden geacht, dat algemeen wordt aangenomen, dat de seksuele driften in de mens de sterkste zijn. Wij willen hier aan toevoegen, dat dit ook de primaire driften zijn van de mens. Primair in die zin, dat zij zich het eerst en het sterkst openbaren. Zelfs bij de nietigste en meest ongecompliceerde levensvormen vinden wij deze "seksuele drift"  terug. Vaak is zij – gecombineerd met de drift tot levensbehoud – zelf het enige dat wij kunnen observeren. Later, veel later vormt zich pas het machtsstreven. Hiervoor is reeds een hoger vorm van evolutie nodig. En als derde factor komt het streven naar het hoger geestelijke. Als derde factor? Ja, inderdaad OPENBAART zich aan ons het streven naar ‘t "Hogere” pas in ’t laatste stadium, maar waar komt dit gevoel opeens vandaan? Is het mogelijk, dat er zich zulk een sterk gevoel in de mens manifesteert, zonder dat er een wortel is die dit gevoel van binnen uit voedt? U voelt wel: dit kan niet en de geestelijk-wetenschappelijke leer doet ons dan ook een andere volgorde kennen!
De geestelijk-wetenschappelijke leer toont ons aan, dat de primaire toestand van al het leven het streven naar het Hogere is. Dit is het alpha en omega van Gods schepping. De seksuele driften die Freud als sterkste driften heeft geclassificeerd zijn slechts een gevolgtoestand van het streven naar het Hogere. Hoe anders dan via de wet van de voortplanting zou het leven ooit op een hoger plan kunnen geraken?

De sexuele driften die vaak sterker zijn dan de dood – wij denken aan de paringsdaad bij primitieve levensvormen, waarbij het leven hierdoor tevens zichzelf beëindigt! – wordt in wezen gestuwd en veroorzaakt door de Goddelijke kern die in alles leeft. Deze stuwing is zo enorm, dat geen enkel organisme zich aan deze drang kan onttrekken. Aldus zorgt de Schepper voor de evolutie. Eenvoudig?
Het spreekt vanzelf dat de mens deze driften door zijn verhoogd bewustzijn, ten opzichte van de andere levensvormen, kan aanwakkeren, totdat zij psychopathische vervormingen kunnen ondergaan. Wij vervallen dan in de disharmonische wetten, die tegen de wetten van God – de harmonische – indruisen. Ook de derde factor, het machtsstreven, ressorteert hieronder. Alle psychopathische uitingen echter hebben slechts een beperkte levensduur, omdat zij niet worden gefundeerd door ruimtelijke wetten, maar slechts in stand worden gehouden door de disharmonie van de mens, een toestand, die eens door de harmonie van de ruimte, van God , zal worden opgelost…

Hoe anders moet de bewuste mens geleerden, zoals Freud en Adler, zien, dan de massa dit altijd doet! Wat zijn dat voor "geleerden”, die de meest essentiële factoren eenvoudig voorbij zien en zich blindstaren op gevolgtoestanden. Wat zijn dat voor psychiaters, die de kern der dingen niet kunnen of willen zien? Dr. Frankl schrijft over "de diepgewortelde drang naar een hoger levensdoel”. Waarom waren anderen niet in staat deze wortel te ontdekken, die voeding geeft aan deze gevoelens?! Het streven naar het Hogere, naar het Goddelijke, manifesteert zich rondom ons in het heelal. De ziel van alle dingen strekt zich uit naar God. Wij aanschouwen als GEVOLGTOESTAND de evolutie in de stof! De verhoogde bewustwording in de geest, schept namelijk logischerwijze een verhoogde, stoffelijke vorm. Aldus voltrekt zich de zichtbare evolutie. Wanneer nu deze zichtbare evolutie in de stof haar hoogste stadium heeft bereikt, is nog niet het einde in zicht, maar veelleer het begin. Pas nu is het uitgangspunt geschapen voor de geestelijke bewustwording!. Eerst moet het stoffelijk omhulsel volmaakt zijn, voordat de geest zijn Goddelijke weg, die tot de universele bewustwording voert, kon aanvaarden. Seksuele driften en macht zijn in wezen slechts door de mens vervormde middelen om de geest in dit stadium te doen brengen. M.a.w. "Gaat heen en vermenigvuldigt u”, is een wet van de ruimte, die slecht dient om de geest te laten evolueren. De onsterfelijke geest, die gebruik makend van vele lichamen, zijn weg door God’s schepping vervolgt. De stuwing hiervoor ligt in het wezen zelf opgesloten. Dit is zijn Goddelijke kern, zijn deel van God. Deze kern breekt door en openbaart zich door zijn liefde. En deze kern is door Freud en Adler genegeerd….

 Het is uitermate verheugd dat Dr. Frankl bewust heeft willen breken met de inzichten van zijn beroemde voorgangers en dat hij het zwaartepunt dáár laat vallen, waar het hoort. Wanneer de mens zich eerst maar zelve leert kennen, wanneer hij beseft welke rol hij speelt in God’s wereldplan, dan zal hij ook zijn overheersende driften weten te bedwingen en deze tot normale proporties weten terug te dringen, doordat hij zich weer tot de al-harmonie wendt, tot god. Het doet sympathiek aan en verstandig, dat Dr. Frankl ieder zijn eigen weg naar de geestelijkheid wil laten bewandelen. Is het immers niet zo dat elk mens datgene zal grijpen en aanvaarden, dat een weerspiegeling vormt van zijn eigen bewustzijnsgraad? En wanneer wij vaststellen, dat wij allen nog "onderweg” zijn op onze geestelijke weg en op verschillende hoogten staan, is het dan niet begrijpelijk, dat wij niet allen hetzelfde kunnen en mogen aanvaarden? 
S.W.


counter free

Google Analytics Alternative