GENIEËN IN HET KWAAD.
In onze tijd, waarin de ontwikkeling van vele technische processen zich met enorme snelheid voltrekt, zijn wij geneigd niet zo lang stil te staan bij de achtergronden die deze ontwikkeling veroorzaken. Vele ontwikkelingen, die zoals de wetenschap maar steeds verkondigt, tot heil van heel de mensheid. Vele grote prestaties, neem als voorbeeld die van de huidige ruimtevaart, worden over het algemeen genomen met een ruim gevoel bij ons ontvangen. Denken wij echter diep na, dan kunnen wij er niet omheen om te constateren dat het in de eerste plaats nog een groot machtsvertoon ten opzichte van de ander vertegenwoordigt en dat het aan de andere kant een deel uitmaakt van de bewapeningswedloop, die nog welig tiert op onze wereldbol. Kan er nu van een hoog afgestemde stuwing bij deze ontwikkeling sprake zijn?

Wordt dit alles begeleid door de ORDE, gevormd door de vele Meesters die de Eeuw van Christus te vertegenwoordigen hebben? VS BREIDEN WAPENARSENAAL UIT: (sept. 1981)Binnenkort proef met dodende straal. Washington -- De Verenigde Staten gaan hun wapenarsenaal uitbreiden. De Amerikaanse luchtmacht neemt binnenkort de eerste proeven met een geheim laserstraalwapen, terwijl het ministerie van defensie van plan is een speciale fabriek te bouwen voor de productie van chemische wapens. Het laserwapen -- een lichtstraal van hoge intensiteit -- is een exclusief Amerikaans bezit. De Russen zouden echter, koortsachtig werken aan een gelijksoortige laserstraaltechniek voor militair gebruik in de ruimte. De Amerikaanse ,,dodende straal'' wordt tijdens de proefnemingen vanuit een aangepast vliegtuig gericht op een raket. De Amerikaanse senaat heeft vorige week 50 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor de bouw van een fabriek voor chemische wapens in de staat Arkansas. Als president Reagan toestemming geeft, wordt daar binnen afzienbare tijd een nieuw soort zenuwgas vervaardigd. Minister van defensie Weinberger verklaarde onlangs dat het voor de VS noodzakelijk was om snel de achterstand ten opzichte van de Sovjet Unie op het gebied van de chemische wapens weg te werken. Weinberger is van plan de komende vijf jaar 6.5 miljard dollar te besteden aan de ontwikkeling van de chemische wapens.Een bericht dat onlangs in de dagbladpers verscheen merkten wij op en hielden het vast om het te kunnen terugvoeren tot een van de vele boeken die ons in handen zijn gegeven.

In het boek ,,Een Blik in het Hiernamaals'' kunnen wij over dit onderwerp lezen. Een kort citaat leek ons zeker op zijn plaats om ons te kunnen wapenen tegen de verkeerde gedachte om alle technische ontwikkelingen reeds in het Licht van Gene Zijde te plaatsen. 'Wat doet hij, Alcar?'| 'Ik zal mij met hem verbinden; misschien zullen wij dan meer te weten komen. André zag en voelde, dat zijn leider zich instelde. Lang duurde het, voordat Alcar tot hem sprak. Waar was de man mee bezig? Welke krachten, die men op Aarde nog niet kende, (het was omstreeks 1935 dat dit werd vastgelegd) zou hij aan de Kosmos onttrekken? Hoeveel jaren was hij de wetenschap op Aarde vooruit? Misschien wel honderden. In zijn leider kwam beweging en ook in hem, daar de man zich verroerde en diep ademhaalde. Plotseling draaide hij zich om, stapte van de verhoging af en stelde een machine in werking. Daarna keerde hij naar zijn plaats terug om zich geheel in zijn studie te verdiepen. 'Hebt u iets kunnen vaststellen, Alcar?' Ja, mijn jongen; hij voelt echter iets maar weet niet vanwaar het tot hem komt. Luister André. Ik zal je laten zien, wat ik zie. Naast hem zie ik een afschuwelijk monster en ook André zag het door de kracht van zijn leider. Dat wezen is zijn meester, die nog  dieper is gedaald dan hij. Maar we kennen nog diepere toestanden, waarin de meesters leven, die over deze gebieden regeren.  Zij, die wij tot nu toe hebben ontmoet, zijn onschuldigen bij hen vergeleken. Duidelijk nam André de uitstraling van het monster, dat hem beïnvloedde waar. Tot hoever mochten deze wezens gaan met de vernietiging van het mensdom? Was hieraan geen einde te zien? Voor duizenden jaren zouden zij later in het dal van smarten moeten blijven, maar zij dachten daar niet aan. Wanneer werden zij zelf vernietigd? Hij zag naar Alcar, die zijn vraag voelde. Hun diepte is zo diep als de hoogste sfeer hoog is op geestelijke afstemming. Is je dat duidelijk? Ja, Alcar.Toch kunnen zij niet dieper dalen dan de afstemming van de Aarde!

Dit is de voordierlijke afstemming; op de planeet Aarde hebben zij allen geleefd. Maar in die toestand, waarin  zij thans leven, hebben zij een graad bereikt en zijn dus de meesters. Dit zegt ons, dat het goede eens zal zegevieren. Alles wat dus hoger ligt, daarop kunnen zij zich niet afstemmen, zodat het goede het kwade overmeestert. Luister, hij zal spreken. Duidelijk hoorde André: Meester, bent u hier? Ik voel u, maar heb nog geen goede verbinding. Het Noorden zal zich in het Oosten en Zuiden weerspiegelen, alles opnemen, wat zich daar beweegt. Nu eerst begreep André de eigenaardige architectuur van dit gebouw. 'Weer sprak het genie, na een kleine pauze. Als u hier bent meester laat het mij dan voelen, ik heb u iets te tonen en ben bereid u in alles te volgen en te gehoorzamen. Nu volgde er een verschrikkelijk gebeuren; het was de verbinding van twee demonen. De man sprak verder: Met het Zuiden en het Oosten heb ik verbinding, met het Westen en het Noorden niet, omdat ik kosmoreer en daardoor niet kan reguleren. Ik zal het u tonen, meester. Hij stapte achter zijn machine vandaan, liep naar het Zuiden en stelde een machine in werking en daarna in het Oosten. De andere, die tevoren in dienst was gesteld, zette hij stil en ging verder om die in het Noorden en Westen in te stellen. André schrok geweldig. Uit het toestel, dat in het Zuiden stond opgesteld, sprongen vonken en lichtstralen op die van het Oosten over. Van daaruit spatte een vonkenregen naar die in het Westen, maar  hij zag en voelde, dat de krachten minderden en geen doel troffen. Hier haperde iets, dat duidelijk zichtbaar was. Hij begreep nu tevens, wat kosmoreren betekende, omdat het genie het aan zijn meester toonde en duidelijk maakte. Toen alle toestellen in werking waren gesteld, ging hij naar een klein toestelletje en stelde het eveneens in werking, waardoor het knetterend vonkengeluid ophield en in een zacht gebrom overging. André hoorde nu slechts een zacht gezoem en alle machines waren met elkaar verbonden. Het genie keerde daarna naar zijn plaats terug en zette zich voor zijn werktuig neer. De omvang van zijn product is onnoemelijk groot, die krachten zijn niet te peilen. Alles is kosmische energié, die hij omzet in een dodende straal.  Als ik het goed heb gevoeld, Alcar, vangt het éne toestel op, wat het andere uitzendt en geeft het weer door. Zo is de werking, zo wil hij de werking zien.Alles, wat zich in dit veld beweegt en leeft, is ten dode opgeschreven, zodat miljoenen tegelijk overgaan.

Maar voordat op Aarde deze vinding het licht zal zien zullen vele geleerden als slachtoffers vallen, omdat zij de werking niet kennen. Doch er zullen steeds genieën worden geboren, waaraan zijn weten wordt doorgegeven en die bereid zijn hun krachten daarvoor te geven, totdat het volmaakt is. In vijftig jaren zullen zij grote vorderingen maken.Men kent dus dergelijke krachten op Aarde, Alcar?'Zeer zeker, er zijn reeds dodelijke stralen uitgevonden, maar nog niet te vergelijken met deze kracht. Ziet u nog andere uitvindingen op Aarde komen? 0, verschillende. De mens op aarde leeft in de eeuw van de techniek. Zij hebben daar de eeuw van muziek en kunst beleefd; thans bevinden zij zich in de eeuw van de technische wonderen. Ik zie een Aarde over honderd jaren, waarin de mens in al zijn wonderen leeft en dat zijn er velen. Duizend van die wonderen zou ik je kunnen opnoemen, misschien dat ik je de Aarde van over honderd jaar eens zal kunnen tonen. Daarna keert de mens terug en zullen zij in een andere generatie overgaan.  Is dit aan deze zijde nu reeds te zien, Alcar? Ook dat weten de meesters, die de kosmische afstemming bezitten. Voor mij is dat niet mogelijk, doch mijn Meester kent vele van deze wonderen. Doch alles later; wanneer het nodig zal zijn, zul je ook dit mogen vastleggen. Het wonder, dat wij nu zien, Alcar is geweldig en verschrikkelijk. Zeer juist, Andrê, deze krachten waren voor nuttiger doeleinden te gebruiken. Weet men in de hoogste sferen wat hij zal. bereiken? Ook dat weten de Meesters en daarom zullen de geesten van het licht neerdalen om aan de mens iets te geven dat zijn vindingen onschadelijk maakt. Zo werkt de een voor het goede en de ander voor het kwade, totdat de mens in een hogere afstemming zal zijn gekomen en alles voor het geluk van de mensen zal worden gebruikt. Maar zolang er op Aarde mensen leven in een voordierlijke toestand, zullen er elementen zijn, die het geluk van de anderen vernietigen en zullen uitvindingen voor verderf en vernietiging worden gebruikt, omdat de kringloop van de ziel zijn oorsprong vindt in de voordierlijke afstemming. Wanneer vele geleerden op Aarde zouden weten in welke handen zij zich bevonden en zij de moed hadden om op te houden en om het goede te willen, zou er niets dan geluk op Aarde zijn. Maar wat de een voor het goede tot stand brengt, wordt door de ander voor het kwaad gebruikt.

Velen begrijpen daarom niet wat door ons wordt gegeven. Maar wat van Onze Zijde komt, zal voor het geluk van de mensen dienen. Alle andere uitvindingen dienen voor roem, geld, eer en vernietiging, maar daarvoor gaf God de mens niet zijn gaven. Arme Aarde, arme mensheid. Thans gaan wij verder, naar een andere toestand. Tot zover dit citaat. Het afgedrukte krantenknipsel behoeft in dit verband geen verdere toelichting, dachten wij zo.
Meester Alcar. 


counter free
Google Analytics Alternative