VEGETARISME. 
Vraag: In het boek Vraag en Antwoord wordt gezegd dat vlees en vis eten gerust kan en geen kwaad is, aangezien de dieren uit de mens zijn voortgekomen. Dat zegt u ook in het Contactorgaan van maart 1981. Maar Meester Alcar zegt in  het Ontstaan van het Heelal over de vierde kosmische graad (blz. 439) "Men leeft hier ook vegetarisch, want geen enkel dier wordt afgemaakt. Dierlijk voedsel wordt niet meer gebruikt, omdat het verfijnde organisme het niet eens meer kan verteren". Daarentegen wordt in Vraag en Antwoord verteld dat Jezus Christus vis at. Dit staat ook in de Bijbel. De Meesters zeggen echter (terecht) dat de Bijbel grotendeels uit onwaarheid bestaat. Maar ik heb zelf ontdekt dat dat ook met het nieuwe testament het geval is. Dat het nieuwe testament in de middeleeuwen door de Kerkvaders danig verminkt is.

Ik ben namelijk in het bezit van een evangelie, dat onmiddellijk nadat het geschreven is, in veiligheid is gesteld in een Tibetaans klooster om het voor verminkingen te behoeden, en dat pas eind vorige eeuw weer naar het Westen is gebracht en gedrukt en uitgegeven; dit alles buiten de kerk om. In dat evangelie, waarvan de kerk en de meeste mensen niets afweten, en dat ook veel gedetailleerde en langer (93 hoofdstukken) is dan de verminkte evangeliën (Mattheus, Markus, Lucas en Johannes) verteld Jezus? o.m. over de wedergeboorte van de Ziel (reïncarnatie) en dat men zich niet moet verontreinigen met het vlees en bloed van, geslachte dieren. Jezus trad ook vaak op als beschermer van het dierenleven. Het voeden van de menigte met zes broden en zeven druiventrossen en niet vijf broden en twee vissen zoals de kerk ons wil doen geloven) is ook veel reëler dan het uitdelen van juist dorstig makende en aan bederf onderhevig zijnde vis. (Evangelie van de Heilige Twaalven, Uitg. Rozenkruis Pers, Haarlem)! Bovendien: wat Meester Alcar vertelt over de vierde graad geldt dan toch zeker voor Jezus die uit de zevende graad komt, zelfs al heeft hij een lichaam van de derde kosmische graad gehad. Verder: wat te denken (dieren slachten zou volgens Vraag en Antwoord niet tegen de naastenliefde zijn; volgens Heilige Twaalven juist wel) van de angst en de pijn die men aan een te slachten dier berokkent? In Contactorgaan maart 1981 staat (over vissen) ,,die eet u, die hebt u nodig" Is dat echt zo?

Zelf eet ik reeds zes en een half jaar geen vlees of vis meer. Ik zou het niet meer lusten, ik ben veel minder vaak ziek dan toen ik nog vlees of vis at. ,,Die hebt u nodig " toen ik eens in de omstandigheid verkeerde een stukje biefstuk te eten (Ik was toen twee jaar vegetariër) verloor ik bijna mijn bewustzijn en werd doodziek met alle symptomen van een acute vergiftiging. Denkende dat het inbeelding was nam ik een proef en at enige tijd later weer een stukje biefstuk (ongeveer 30 gram) met hetzelfde resultaat. Vroegere griepaanvallen, allergische jeuk, zelfmoordneigingen, depressies en andere nare geestelijke en lichamelijke afwijkingen zijn verdwenen sinds ik met deze ,,grove fouten" van vlees en vis eten (zoals Jezus het noemt) gestopt ben. Opvallend is ook, (ik heb onder vrienden en kennissen zowel vegetariërs als vlees en viseters) dat de vegetariërs die ik ken veel meer openstaan voor hogere wijsheid en veel meer pure naastenliefde hebben dan de vlees/viseters. Graag Uw antwoord, c.q. dat van de Meesters op deze vraag. ANTWOORD: Geachte heer, U wilt op uw vraag een antwoord 'Zoals de Meesters dit zien'.

U begrijpt dat wij daarvoor dan eigenlijk een betrouwbare postverbinding met Gene Zijde zouden moeten hebben. Neen, daarvoor kunnen wij niet dienen. Als wij antwoorden dan is dat naar eigen voelen en denken volgens dátgene wat wij ons hebben eigengemaakt uit de leer van Jozef Rulof en zijn Meesters en ons vaste vertrouwen, dat wij in geval van zuiver afstemmen daarop, zeker mogen rekenen op hulp en inspiratie. Zo, en niet anders mag u ons antwoord zien. Daarbij kunnen wij dan ook alleen maar verklaren wat de Meesters aan ons door Jozef Rulof hebben doorgegeven en moeten wij voorbijgaan aan alle stellingen en verkondigingen vanuit welke ándere bron dan ook, hoe interessant het ook zou zijn daarover vrijblijvend te discussiëren. Beginnen wij met het Vegetarisme, dan staan we ogenschijnlijk voor tegenstrijdige uitspraken. Tegenstrijdig, als we voorbijgaan aan de verschillen in de graden van evolutie, waarop zulke verklaringen betrekking hebben. In de lagere graden is de mens zelfs kannibaal en smult met smaak en gretigheid van zijn eigen soortgenoten. Of dat nu goed of slecht is heeft voor die levensgraad zélf geen betekenis, want het gebeurde immers tóch. Die mensen hadden daarvoor nog geen hoger onderscheidingsvermogen en zie, de zon bleef schijnen en de Aarde bleef draaien. Ook al bouwde de mens aan zijn eigen oorzaak en gevolg;

God is en blijft Liefde en weet dat al zijn Leven eens anders zal zijn. Nu, in onze tijd komen velen zover (mede door vele evangeliën) dat er een gevoel ontstaat van liefde voor al het leven en ja..., dan smaakt het boutje van de ene of de andere soort niet meer zo lekker, zeker niet als je daarvoor zelf met het slachtmes aan de gang zou moeten. God; het Leven zwijgt ook nu nog steeds, maar het wordt niettemin toch wel heel wat realistischer beleefd, want nu groeit er ontzag en ook het organisme gaat daarin mee, immers het verdraagt dat oervoedsel niet meer zo goed. Prima zo, zou God kunnen zeggen; zie Mijn oneindig geduld en Liefde werken feilloos, ook zonder ge- en verboden, want Al Mijn Leven zal Mij eens op volle kracht vertegenwoordigen. Daarmee bedoel ik, dat het niet gaat om wat de geboden en verboden zijn, maar om wat wij zélf, als Goddelijke levensgraad vertegenwoordigen en dan staan we voor de bijbehorende verschijnselen en die vereisen nu eenmaal geduld en liefde op niveau en kracht van de oneindigheid. Dat de Christus dit op honderd procent vertegenwoordigt staat voor mij vast,evenals het weten dat Hij in al zijn daden en woorden absoluut wist wat Hij deed. Het ligt voor de hand dat de Christus de dieren tegen de mishandelende mens van die tijd in bescherming nam. Kosmisch gezien heeft echter alles wat leeft zijn eigen bescherming in handen en zal geen leed geschieden waarmee het geen verbinding bezit. Maar, probeer nu eens een overtuigd Islamiet af te brengen van zijn 'geheiligde rituele slachting'? Dat zal pas mogelijk zijn na een eindeloze ontwikkeling, stap voor stap, waarbij inzicht en gevoel evolueert en die mens zélf zover komt.

Intussen hebben wij ons oordeel op te schorten en tevens alleen maar voor ons zelf te handelen naar ons eigen bewustzijn. Als dat ons dan innerlijk voert naar vegetarisch leven, dan is het prima, want dan zal ook ons organisme daarmee overeenstemmen en ondervinden we geen ruwe schade. Als we echter door overheersende overtuigingskracht van anderen overgaan tot een leef en eetprocedure die eigenlijk alleen nog maar verstandelijk voor ons aanvaardbaar is, dan mist ons lichaam een kostbaar geschenk van God..., n.l. de tijd voor aanpassing en kon het wel eens zo zijn dat de dokter er aan te pas moet komen om die 'disharmonie' weer een beetje in het gareel te brengen.  Tot zolang zal ons biefstukje en visje, waarvan de Meesters verklaarden dat het uit ons eigen leven is ontstaan, door ons mogen worden aanvaard als een 'dagelijks brood', waarvoor we dankbaar mogen zijn. Als we echter geestelijk ontwaakt zijn en in gevoel afstemming krijgen op de Vierde Kosmische Graad, wel dan hebben wij dat beslist niet meer nodig. Velen leven nu in een soort overgangsfase en daarin bestaan vele onzekerheden die een verbinding bezitten tussen de vorige(eigengemaakte) en de volgende graad en dan vallen er vreemde tegenstellingen te beleven. Harmonische evolutie is dus het beste, maar de evangeliën brengen ons toch, in opdracht van Christus, een Kosmisch verantwoorde versnelling, ook daarvan kunnen we thans zeer veel waarnemen en beleven. De mens is universeel en oneindig diep. In wezen véél te diep voor keiharde geboden. Dat heeft alleen zin voor de lagere graad. In de leer van Jozef Rulof zult u geen ge en verboden tegenkomen.

De Meesters leren ons alleen maar hoe de Goddelijke Levenswetten fungeren en brengen ons bij wat onze eigen ontzagwekkende betekenis daarin is. Dat zet ons als mens op eigen benen en versterkt ons verantwoordelijkheidsgevoel: Vanzelfsprekend is de kracht van denken en voelen van geweldige betekenis voor ons leven. Als u dan na twee jaar écht vegetarisme ineens tóch een biefstukje krijgt te verwerken, dan staat u voor datgene waarvan de Meesters ons zeggen: 'Slechts één verkeerde gedachte slaat u terug in de duisternis van het onbewustzijn en jaagt u uit uw Hemel...' Dat het lichaam zulk een gruwelijke wreedheid maar zou moeten accepteren is natuurlijk ondenkbaar. De door u zo heftig ondervonden reactie duidt dan ook op een grote gevoeligheid, maar ook is het best mogelijk dat uw biefstukje u tot de 'zonde' voerde en u zichzelf onbewust een straf oplegde door een zware suggestie. Dat is al evenmin nodig en nog veel minder voorgeschreven vanuit een Bewuste Sfeer. Zoiets betekent een oud bekend ritueel vanuit het kerkelijk denken en voelen en bewijst evenmin 'meesterschap' ook al is het heel begrijpelijk, omdat wij mensen nu eenmaal, zonder het te beseffen, vol zitten met duizenden dogma's.
P. L. H. counter free
Google Analytics Alternative