DE MENS EN ZIJN ONDERBEWUSTZIJN 5. 
Hier hebt u een voorbeeld, lezer, hoe uw onderbewustzijn in "dagbewustzijn" levend en bewust is. Andere voorbeelden geven u hierna de wetenschap, dat de mens bewust zijn verleden beleven moet en wij hebben te aanvaarden! KRANTENBERICHT: De man zonder verleden. Na ongeval geheugen verloren. Op 1 november 1949 stak een jonge, goedgebouwde, knappe, lenige man de Fleetstraat over in Londen. Hij had niet uitgekeken en hoewel de bestuurder van de autobus al het mogelijke deed om een aanrijding te voorkomen kwam de man in een ziekenhuis terecht met een ernstige schedelbreuk. Er was geen hoop meer. Maar vaak schijnen er wonderen te gebeuren. Tegen de pertinente verklaringen van de geneesheren in, herstelde de man. Zijn geheugen bleek echter verdwenen. Hij kon zelfs niet meer lezen, schrijven of spreken. Omdat het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval geen papieren bij zich droeg, was zijn identiteit onbekend. Annonces in de bladen hielpen niet. De jongeman van 1 november bleef een naamloze onbekende, zonder geheugen, zonder bevolkingsregister, die opnieuw had te beginnen. Naar de R.A.F.  Stap voor stap begon de man zonder geheugen opnieuw. Hem werd lezen, schrijven en rekenen geleerd, waarbij hij snelle vorderingen maakte. De rechtbank verleende hem een naam: Voortaan heette hij John Newton en als geboortedatum werd aangehouden 1 november 1921. Burgerlijke staat: vrijgezel. Hij voelde zich aangetrokken tot de vliegerij en tekende voor de R.A.F., waar hij na enige jaren sergeantvlieger werd.

Nu werd het tijd om naar een meisje uit te kijken en in dat opzicht behoefde men hem blijkbaar niets te leren. Hij huwde met een schone Duitse, een zeker Ingrid, die dienstbode was in Londen en hierdoor dus Mrs. Newton en Engelse werd. Het jonge echtpaar was gelukkig en de toekomst scheen voor Mr. en Mrs. Newton rooskleurig en vol mooi beloften te zijn. Het onderbewustzijn trok John naar Frankrijk. Het jonge paar spaarde en spaarde en toen dit jaar hun vakantieperiode aanbrak, konden ze zich een Parijse vakantie veroorloven. Yvonne wachte in Le Havre. Geduld en vertrouwen worden welhaast altijd redelijk beloond, ook al lijkt een zaak hopeloos. In Le Havre wachtte Yvonne al bijna drie jaar op de terugkeer van Henri; de vier kinderen vroegen dikwijls waar papa bleef en telkens wist Yvonne weer een ander verhaaltje te verzinnen. De zeeman was medio oktober per schip vertrokken en in Londen verdwenen. Men had advertenties geplaatst om hem op te sporen, doch zonder resultaat. Yvonne vreesde, dat er een ongeluk was gebeurd, doch iets in haar binnenste zei haar, dat Henri terug zou komen. Hij kon haar ook niet opzettelijk in de steek gelaten hebben, omdat hun huwelijk vol geluk was en Henri was dol op de vier kinderen. Die bewuste dinsdag was al vreemd begonnen. De oudste twee waren naar school en terwijl ze doende was de jongste te verzorgen, tintelde er een vreemd opgewekt gevoel door haar heen, iets onbeschrijfelijks. "Ik voelde", zo vertelde zij de correspondent, "dat er iets prettigs zou gebeuren".

Om tien over elf ging ze boodschappen doen. om tien over half twaalf ontmoete ze Henri, midden in Le Havre, een jonge vrouw aan zijn arm. Samen bewonderde het paar de etalage van een schoenenmagazijn. Yvonne viel hem om de hals, gilde "Henri" en viel in zwijm. John kende haar niet. Nog steeds herinnerde hij zich niets omtrent zijn verleden. Ingrid verzette zich niet tegen de "indringster. Integendeel, terwijl de tranen in haar ogen stonden, verzorgde zij de patiënte, die men de winkel in had gedragen. John verstond geen woord Frans, maar de diep menselijke tragedie lag hier voor het rapen. Een tolk vertelde hem, hetgeen Yvonne expliceerde. Hij ging met haar mee, naar haar huis. hij verzocht Ingrid even in een restaurant te wachten. Op weg naar de woning van Yvonne herkende hij plotseling een zeker kantoorgebouw. geleidelijk aan begon hij zich Franse woorden te herinneren, maar toch bleef de tolk noodzakelijk. Zijn kinderen herkende hij niet. De radio kwam hem bekend voor. Op de schoorsteen stond een foto van hem, Yvonne en twee kinderen. De waarheid werd hem duidelijk. Er volgde een onstuimige huilbui en daarna was zijn geheugen teruggekeerd. John Newton was Henri Dupont geworden. De Engelsman was Fransman. De piloot was matroos. Hij had vier kinderen en Yvonne. Ingrid is verdwenen. Zij begrijpt het drama en heeft vrijwillig afstand gedaan van haar geluk. Henri Dupont is plotseling drie jaar ouder geworden en in Londen is de naam John Newton uit de burgerlijke stand geschrapt. Deze man verloor zijn dagbewustzijn door een ongeluk en dit kwam dus tot stand door een stoffelijke stoornis, zijn val.

Door zijn val zonk zijn dagbewustzijn tot zijn gevoelsleven terug en loste volkomen op. De psycholoog, die hem behandeld heeft stond thans voor de diepte van het gevoelsleven, nietwaar, zijn leven uit Frankrijk was er nog, langzaam keerde het terug, weer door een shock, zijn vrouw viel hem om de hals; dit gebeuren voert hem terug tot het vorige stadium. Zenuwcentra zijn het, die nu het gevoelsleven niet doorlaten en het dagbewustzijn, de persoonlijkheid verdwijnt. Het gevoelsleven denkt door, doch de persoonlijkheid is eigenlijk in slaap gevallen, zodat hier van dagbewust slapen sprake is. Door hypnose had men de persoonlijkheid wakker kunnen maken, wij weten niet of dit gebeurd is. Hiervoor staat de psycholoog, de zielskenner, de dokter! Een machtige studie is het, waarvoor eerst nu voor het Westen de fundamenten worden gelegd. Hollywood en andere filmmaatschappijen gaven soms prachtige kunst te beleven, waardoor de mens leert en steeds weer hebben deze producten de belangstelling van de massa! Deze films blijven tot uw gevoelsleven spreken en vergeet ge nooit en wil zeggen; dat is het waarover wij schreven en kunnen opbouwen! Hier is dus van een stoffelijke stoornis sprake. Maar, de geestelijke is er ook. En dat zijn onze krankzinnigen, de bezetenen, lezers! Die mensen zijn geestelijk ziek, doch van ziekte is er geen sprake, wel van ,,evolutie!" Hier is dus van een stoffelijke stoornis sprake. Maar, de geestelijke is er ook. En dan zijn onze krankzinnigen, de bezetenen, lezers! Die mensen zijn geestelijk ziek, doch van ziekte is er geen sprake, wel van ,,evolutie!" Zij allen hebben de levenswetten overschreden en herstellen zichzelf, hiervoor heeft de mens ,,enige" levens nodig. Wanneer het dagbewustzijn door duizenden gevoelens overheerst wordt, zink het dagbewust leven en denken in die chaos weg. Ineens staat de dokter voor iemand anders! Soms spreken ze Frans, Duits en Engels, andere talen en hebben die in het leven niet geleerd, zich niet eigen gemaakt.

Duizenden voorbeelden zijn er, iedere zieke vertegenwoordigt zijn eigen leven, doch de nonsens die de persoonlijkheid thans beleven moet, zijn ontzettend! Honderden levens grijpen naar het dagbewustzijn. Al die gevoelens willen beleefd worden, meestal is het om seksualiteit, vader en moederschap, dierlijk denken en voelen en is de persoonlijkheid afgrijselijk en in strijd met alles, de normale maatschappij, het normale menselijk denken en voelen. Wij schreven het reeds, het gevoelsleven is een chaos, duizenden levens verdringen zich, zijn in opstand en willen het dagbewustzijn beleven. dat is de mens en zijn persoonlijkheid. Honderden machtige ,,films" zouden wij kunnen maken voor de mensheid, waardoor de mens, door het spel en het beeld, leert en ontwaakt! U voelt het, wij zij bewust en weten wat wij kunnen! En die ,,scenario's" leggen wij in een week vast, onmiddellijk zouden wij kunnen beginnen! Het drama hierboven verteld, is reeds een prachtfilm, indien u de opbouw verklaart -- anders heeft het geen zin -- en de wetten bovendien. Dus de reïncarnatie er bij! De psycholoog moet de wedergeboorte aanvaarden, eerst dan komt hij in zijn zieken. Nu kan hij zijn zieken helpen, althans iets doen voor zijn rust, de zieke moet toch zijn disharmonische leven beleven. Straks lossen al die ziekten op, lezer, omdat de wetenschap verder gaat. De ,,shock" is iets, maar niet voor iedereen genezend, ook die wetten kunnen wij u verklaren en staan we voor de persoonlijkheid met die andere levens, waarvan elk ogenblik het dagbewustzijn overheerst wordt. Er komen instrumenten, technische zijn het dus die het gevoelsleven dwingen de stelsels te aanvaarden; voor een tijd dus krijgt de zieke hulp door een kracht, die hem naar dagbewust denken en voelen terugvoert. Deze tak van wetenschap staat eerst in het eerste uur voor die ontwaking, die fundamenten moeten nog gelegd worden. Niettegenstaande dat, zouden wij de dokter kunnen dienen, indien hij deze waarheid, die Goddelijk is, wilde aanvaarden!

De zieke mens nu, lezer leeft in zijn vorige denken en voelen, hij is bezweken voor zijn maatschappij, het natuurlijke rechtvaardige is zoek en staan wij voor afbraak! En precies als deze man dat te beleven kreeg, is de geesteszieke in zijn toestand, doch nu door de geestelijke stoornis, de zenuwen, bezweken, het normale denken bezweek, een overvloed van gedachten overheerst het dagbewustzijn en de persoonlijkheid. Miljoenen gedachten bevinden zich in dat persoonlijkheidje waar het organisme geen raad mee weet. Immers, u beleeft het zelf! Een zielstudie voert u reeds tot het bezwijken en is u kind en u zelf overspannen. Dan maar naar de dokter! Doch een half uurtje praten geneest uw kind en u zelf! Ook dat zouden wij u kunnen bewijzen! Uw psychologen kennen u niet, wij wel! En geven u ontspanning. Zomaar in een avond praten, en volkomen genezen kunt ge aan het volgende stadium beginnen! Althans wat uw overspanning betreft! Hierdoor ziet u, dat de mens zichzelf moet leren kennen en anders moet leren denken! Dat dit aller-noodzakelijkst is, voelt u zeker. Wij brengen geen nonsens tot uw leven en persoonlijkheid. Wat wij willen is de mensheid geluk geven, rust, vrede en welvaart! Wij weten wat wij kunnen en dit alles is wetenschappelijk te controleren, lezer! Toekomst is het, de mens in 2000-’52 kent dit alles! En die mens is bewust, geniet meer van zijn leven dan gij thans, die mens lacht om al uw stoffelijke en geestelijke strijd, omdat deze mens bewust is! Deze mannen en vrouwen bezwijken niet meer door godsdienst, zij ,,weten!" U wilt meer weten over deze menselijke psychologie, doch dat zijn boeken.

Wij staan steeds voor uw verlangen, uw dorsten, uw honger om u zelf te verrijken, m.a.w. leest u deze boeken? Wij zullen ze voor uw leven schrijven! Hoe spoedig gij als mens bezwijkt, is u zeker bekend, wanneer het om maatschappelijk bewustzijn gaat, een taakje, uw werk om te bestaan. De een kan het, de ander niet en is uw eigen levensgraad voor het maatschappelijke bewustzijn at weet u nu. En toch, al die meisjes en mannen zijn te steunen, wij zouden hen kunnen optrekken, doch geven hun niets meer, niets anders, dan zij voor geschikt zijn en het gevoel voor bezitten. Dat doet u reeds en is goed, uw ,,test"-mogelijkheden zijn echter onbewust, u kent u zelf niet! Wij dalen onmiddellijk in die persoonlijkheid af, omdat wij ,,God" en Zijn levenswetten, Zijn mens kennen. Wij dalen direct in die persoonlijkheid af en vragen niet naar het een of ander over de maatschappij en dit bewustzijn, doch wij stellen vragen over hun dromen, hun diep denken en voelen wanneer zij in slaap zijn, daarin leeft de persoonlijkheid dat vorige is het! En nu weten wij het! Dat dient en helpt de mens. De psycholoog kent die gevoelswerelden niet, omdat hij in het ,,dagbewustzijn" leeft en van daaruit begint, doch wij weten door de verstoffelijking van het woord op onze vraag, waar dit leven aan denkt en door overheerst wordt en wandelen met haar of hem naar andere verten, die in de persoonlijkheid aanwezig zijn; wij leggen nu onze fundamenten voor persoonlijkheid, voor een taak, het leven in deze chaotische maatschappij! Die zich voor karaktervorming uitgeven, zijn het nu niet! Enkele vragen en wij weten het. Ga zelf in die bankjes zitten en leert u zelf kennen. Zo is het, er aan ontkomen kunt ge niet, gij staat voor uw eigen onbewustzijn leraar, pedagoog, arts en psycholoog en hebt ge te aanvaarden! Onmiddellijk zouden wij van uw professoren het ,,Doctoraat" ontvangen een Titel dus, omdat hij zichzelf en de levenswetten  voor de menselijke psychologie niet bezit. Ga zitten professor en wij geven nu college! In tien minuten is uw psycholoog schaakmat! Zegt het u niets, lezer? Het zijn boeken, diepten voor de mens, die wij moeten ontleden, wilt ge er voor u zelf iets van begrijpen. Mogelijk is het! Geef ons de medewerkers wij dicteren nu en gij krijgt ,,tien" boeken in een jaar van ons, voor uw welzijn en uw geluk, uw weten. Maar wie geeft het geld? Wie geeft ze uit? Door de ,,Film" en het ,,Boek" en het ,,Woord" schenken wij u ontwaking, rust, vrede, liefde, het weten! Veel goud wordt er verknoeid, dit geestelijke is ontzagwekkend voor de maatschappij en de mensheid! Dit brengt u tot zaken doen bovendienen en is noodzakelijk, maar wie voelt het, begrijpt het? Tot zover lezer wij gaan verder en denken!
Uw Marja Radjany.   


counter free
Google Analytics Alternative