DE ENGELEN IN DE GEEST: 
Geven u het bewuste denken voor uw wereld en niet de wereld van de maatschappij waarin u leeft! Niet dit denken. Het denken van de bewuste van geest schenkt u voor honderd procent de volle waarheid, die door alle tijden heen gangbaar zal zijn en blijven. Geen mens op deze wereld, waar u thans leeft, heeft het recht om deze grootheid te ontlopen. De mens is echter nog niet gereed zich geheel te kunnen geven. Dit klinkt wel hoog, maar het is ook hoog verheven boven uw maatschappij van denken en voelen. U wilt de waarheid weten? Geloof dan de lessen, die in de boeken beschreven staan van de grote profeet Jozef Rulof, die de boeken voor uw maatschappij heeft mogen ontvangen. Het begint met de boeken ,,Geestelijk Gaven'', waarin u uw gevoelsgraad leert kennen. Niet één mens op Aarde, die van zich zelf kan zeggen: ,,Ik bezit geestelijke gaven!'' Niet één, die zeggen kan: ,,Ik ben op eigen kracht met gene zijde in verbinding.'' Dit is niet mogelijk, want wij houden de gaven in eigen handen! Wie zegt geestelijke gaven te bezitten, is een onbewuste die de werkelijkheid niet kent, waarin hij leeft. En hij, die gelooft de gaven door studie te kunnen bereiken, is eveneens levend dood. Uw gevoelsleven bepaalt uw levensafstemming; u moet dit aanvaarden, of u wilt of niet. De astrale wetten voor de gaven zullen het u wel zeggen.

U bezit dit juiste gevoel, of u bezit het niet, hetgeen zeggen wil, dat u of door uw gevoelsgraden geheel los bent van het aardse leven, of dat u met beide benen op de stevige grond staat en niet te bereiken bent. Voor geestelijke gaven is er direct contact nodig tussen uw en onze wereld en wel door uw gevoelsleven, door uw graad van bewustzijn heen, of wij staan machteloos en kunnen niets uitrichten. Dit contact brengen wij tot stand, niet u, want u kunt dat niet. Zij, die denken het wel te kunnen, tasten nu als blinden in de onmetelijke ruimten, waarin de astrale wetten leven en komen niet los van de Aarde. Die wetten zijn te ijl voor hun gevoelsleven. Pas als u het waarachtige gevoel bezit, is verbinding met onze wereld mogelijk. Dan komen wij tot u, trekken u in ons leven op, waarna u de astrale wereld binnentreedt. Eerst dan ontvangt u geestelijke gaven en dient u als medium voor onze zijde. Zo wij nu alles van ons leven aan u op aarde willen doorgeven, moet u bereid zijn uw gehele persoonlijkheid in te zetten. Als u dit niet kunt, is het onmogelijk u te bereiken en bent u voor onze wereld afgesloten. Eerst met de volle honderd procent als inzet van uw kant, kunnen wij op verscheidene wijzen op u inwerken om het vereiste contact tot stand te brengen en kunnen er geestelijke wonderen geschieden. U geeft zich volkomen aan ons over en maakt u geheel los van uw persoonlijkheid en het stoffelijke leven. Dan bent u het gevoelige geestelijke instrument, dat we kunnen bespelen, om de mensheid wijsheid en diepte te schenken. Denk niet, dat het eenvoudig is, om als aards mens het astrale leven te beleven.

U staat hier voor wetten, waarvan u de werking niet kent. U moet hier aan onze zijde eerst leren lopen en denken, doch beide handelingen zijn thans geestelijk, astraal, en niet te vergelijken met uw aardse voortgaan, uw aardse denken.  Als het gevoel er voor niet in u is, kunt ge geen voet verzetten. U bent dan een onbewuste in Gods wetten, onbewust van uw eigen leven en sfeer, al hebt u afstemming op één van de drie geestelijke sferen. Zo er liefde in u is, opent zich een hemel voor u. Als mens kunt u de derde sfeer als hoogste hemel binnentreden, het geestelijk leven roept de ziel hier het halt toe, om hoger te kunnen gaan. De mens, die afstemming heeft op één der drie sferen, beleeft op aarde een rein geestelijk leven. Het is deze mens die geestelijke gaven kan bezitten. Zijn gevoelsgraad zoekt God en wil dienen. Het is door de reine gevoelens dat deze mens, het aardse leven, met de astrale wereld in verbinding komt, waardoor de geestelijke gaven in hem naar voren treden. Zijn bewustwording is open, is gevoelig, het kent leven en dood en zo is het mogelijk dat de astrale persoonlijkheid op dit leven kan inwerken. Deze mens zou als medium kunnen dienen, doch alleen weer dan, wanneer hij met zich zelf gereed is, dat vrij is van geestelijke wetten. Eerst nu is het mogelijk voor een astrale persoonlijkheid dat leven te helpen. In sommige eeuwen wordt een geheiligd leven aangetrokken, omdat dit leven tot de menselijke evolutie behoort. De geestelijke orde, waarvoor dit zielenleven dient, zond het terug naar de aarde. Een bewust kosmisch diepe Meester begeleidt dit aardse instrument, voert dit leven van sfeer tot sfeer, van graad tot graad, van wereld tot wereld en verklaart het aan deze zijde de wetten van God. Hand in hand gaan deze twee zielen om u op aarde van uw eeuwigdurend voortgaan te overtuigen. Nu rust de zegen van God op deze levens! Christus bracht deze genade op aarde en stierf ervoor! God wil niets liever dan deze eenheid, gedragen door het bewuste weten van een hogere geest,

Zijn dienende liefde. Hij wil dat Zijn kinderen ontwaken! Wonderlijk is alles wat het aardse medium ontmoet, heiligheid, gezegend is dat waarvan hij de werkelijkheid kan waarnemen. De Meester kan een vorst van liefde zijn, één van de hoogste engelen in ons leven, die een taak van de hogere machten in de ruimte heeft ontvangen en nu dient in de naam van God de Vader, Zijn Zoon en de Heilige Geest! Deze genade wordt maar door enkelen op uw aarde beleefd, omdat de levenswijsheid uit ons bestaan, aan tijd en orde verbonden is, uw leven raken moet zowel als dat van Moeder Aarde. Zij is een geestelijke evolutie op zichzelf. Nu spreken wij aan deze zijde van een zending! En het medium, dat deze taak tijdens het aardse bestaan ontvangen mag, is een bevoorrechte ziel, is Goddelijke begenadigd. Dit medium leert de ruimte van God kennen, alleen door de kosmische bewuste, aan wie het zich onvoorwaardelijk overgeeft. Het hand in hand gaan is de bevoorrechte gegeven, nadat vele wetten vaststelden, dat het gevoelsleven voor dit werk intact is. Ongelooflijke wijsheid wordt nu aan dit leven geschonken en met deze wijsheid keert het zielenleven naar het stoffelijk bestaan terug, waarna zij door de Meesters vastgelegd wordt. Dit is bewust ontvangen! Het is ook boven alles verheven staan. Tal van wetten hebben wij moeten overwinnen, maar u ziet het, het geestelijk schrift komt onvervalst tot u. Het is door niets beïnvloed, het geschiedt buiten het medium om!

Op klare wijze moet hetgeen ik vastleg tot uw leven spreken. Het innerlijke leven van dit medium is als dat van een kind, hoe kinderlijker des te beter voor ons en het geestelijke contact. We maken nu gebruik van een taal, die tot zijn leven behoort en zijn hart verwarmt, de taal van zijn eigen gevoelsleven, want ook hierin volgen wij de natuurlijke wetten op. We scheppen er geen behagen in -- zoals het oude Egypte het wel deed -- om de taal stoffelijk diep te maken. Wij spreken in een eenvoudige taal tot het ongeschoolde kind van God en tot u als intellectueel, want de stof is toch reeds diep genoeg. Wij spreken tot al de graden van het gevoelsleven. Christus heeft tot u en ons gezegd: ,,Laat de Kinderkens tot Mij komen, want hun behoort het rijk der Hemelen'' en dat is hetgeen wij beleven en toepassen. Hier is een kind aan het woord, een kind vertelt over uw eeuwigdurend voortgaan, over de diepste wetten van God en bezit nu ,,Universele'' wijsheid. Wij behandelen de diepste problemen, die ooit door Gene Zijde zijn behandeld en dat door een kind in de geest, een eenvoudige van hart. Maar voor dit kind staan de sferen van licht open. Christus riep het volwassen kind tot Zich en dit diende Hem als Apostel, want het kind kan zich volmaakt overgeven. Het kind denkt niet zelf! Ons medium dient u en ons. Hij vertegenwoordigt de hoogste Meesters in ons leven, want hij dient voor de ,,Eeuw van Christus'', die thans een aanvang genomen heeft. Door op de schrijfmachine het schrift vast te leggen, voorkomen wij het eigen denken en voelen van het medium. Immers elkeen kan schrijven, kan de pen hanteren, doch dat bewustzijn hebben wij nu volkomen onschadelijk gemaakt. Wij willen hem in niets wakker maken, want van dit schrijven heeft hij geen weet en daarbij komt nog iets, wat maakt, dat we door dit instrument onze wijsheid kunnen doorgeven en wat eigenlijk de kracht is voor zijn gevoelsleven. Dit instrument leefde, voordat het aan deze taak kon beginnen, in het oude Egypte*) en was daar reeds een geleerd priester, een meester voor anderen. In dat leven heeft hij zich de wetten en het gevoel voor dit mediumschap eigen gemaakt.

Vele levens gingen er voorbij waarin hij andere taken had te vervullen. Nu is het Egyptische leven in hem ontwaakt, is dat meesterschap bewust en wordt hij in staat geacht deze taak voor Gene Zijde te vervullen. Maar aan deze zijde leefde hij in de eerste sfeer; hier beleefde hij met zijn Meester eerst de astrale wetten. Tezamen bezochten ze de hellen en de hemelen en de planetenstelsels, waarna hij als ziel naar de aarde terugkeerde en waar zijn Meester hem opende voor hun beider taak. Nu zijn wij reeds vele jaren bezig. Zijn Meester schreef boeken door hem voor de mensheid, waarop Gods zegen rust, omdat beiden dienen. Als u die boeken leest, krijgt u een volledig beeld van dit geestelijke contact en hoe het is ontstaan. U zult dan eerst goed God voor deze heiligheid kunnen danken en voor het geluk, dat al deze wijsheid tot uw leven is gekomen. Wij leven in de astrale wetten en het medium ondergaat ze. Het is God. Die aan u en ons deze genade schonk. *)Lees hiervoor het boek: ,,TUSSEN LEVEN EN DOOD''.
Wayti.


counter free
Google Analytics Alternative