1952...................1982.  
Op 2 november aanstaande is het dertig jaar geleden dat Jozef Rulof zijn leven op Aarde beëindigde en dat hij de Sferen van Licht aan Gene Zijde binnentrad. Dit bewustzijn had hij zich in vele levens, in zijn laatste leven in het bijzonder, eigen kunnen maken. In een van zijn boeken wordt door Meester Alcar geschreven dat aan Gene Zijde zijn nieuwe taak gereed ligt én dat hij eens naar de Aarde zal terugkeren om zijn werk voort te zetten. Hij zal echter niet als medium terugkeren. Het zal na het jaar 2000 zijn dat er voor dit voortzetten technische instrumenten op Aarde zijn. Tijd bestaat niet, leerden de Meesters ons beseffen. Is het dan wel zo zinvol om als een soort herdenking bij deze achter ons liggende periode stil te staan? Gerelateerd aan de eeuwigheid kan deze periode nauwelijks van enige vermeldenswaardige betekenis zijn: Tijd verbindt het heden met het verleden. De tijd geeft de mens een maatstaf voor de afweging van behaald resultaat en de daarbij doorgemaakte ontwikkeling.

Wanneer wij in dat verband in die periode terugblikken kunnen wij een enorme ontwikkeling van mens en maatschappij onderkennen, waarvan voor velen het resultaat nog niet te overzien valt: Dat is dan ook de reden dat vele mensen de hedendaagse ontwikkelingen niet als uitsluitend positief ervaren, maar het tot nu toe behaalde resultaat slechts als een grotere onzekerheid en chaos. Wij zijn met z'n allen op weg naar een andere wereld. Daarvoor zal nog heel veel nodig zijn. De Meesters brachten hun boodschap precies op tijd, met het juiste gevoel, geen grammetje werd daarbij verkeerd gebruikt: Een enorme bron van wijsheid en rijkdom werd ons nagelaten. Degenen die deze boodschap hadden begrepen en in hun gevoel hadden kunnen opnemen wisten wat er gedaan moest worden. Toch vroeg dat plotseling 'alleen' gelaten worden ontzettend veel van ons. De 'absolute' zekerheid en geborgenheid ontviel ons bij het weggaan van Jozef Rulof. Op de 2e november van het jaar 1952 verdween voor ons het 'directe' contact met Gene Zijde. Weg was de Grote Voorman, die ons altijd steunde en aanmoedigde met zijn grote, onuitputtelijke blijmoedigheid en liefde voor alles wat leeft. Hij beantwoordde immers al onze vragen, afgewogen naar ons gevoel: Datzelfde gevoel vinden wij terug in zijn, boeken. Boeken in vaak kinderlijke eenvoud zijn geschreven, waarmee wij onze problemen aan het werkelijke leven kunnen spiegelen. Het aanvaarden ligt echter bij ons zelf. Overal zien wij de bewijzen van dit aanvaarden of beter gezegd het niet aanvaarden. Daardoor en alleen daardoor bevindt de wereld zich in een ontzaglijke chaos: De mens zal zich bewust moeten worden van zijn eigen leven, als hij verder wil komen. Zolang dat verlangen niet ontwaakt zal er stilstand zijn: Stilstand,ondanks alle geestelijke en maatschappelijke ontwikkelingen van onze hedendaagse tijd. Gene Zijde zit niet stil, de sferen zijn leeg, zeiden de Meesters zo dikwijls. Op alle gebieden wordt gewerkt, maar de mens zal zelf aan zijn eigen ontwaking moeten beginnen.

Daar kunnen geen reclamecampagnes aan te pas komen. Het gevoelsleven moet bereid zijn om te ontvangen: Dat is dan ook de dat wij niet met boekenstalletjes langs de weg gaan staan: De boeken van Jozef Rulof behoren nog niet tot de zogenaamde 'bestsellers' waarvan er 10.000 of meer per maand over de toonbank gaan. Dat kán ook niet: Dit zou immers op sensatie gaan lijken. Dat wilden de Meesters perse niet. Geen uiterlijk vertoon, geen sektarisme, geen loze kreten, maar eerlijk, open, gericht op het gerede gevoelsleven. Het leven dat beseft, dat vele, vele levens door de mens moeten worden afgelegd om het bewuste stadium te bereiken. Wij worden nogal eens benaderd door mensen die ons vertellen van andere, hedendaagse schrijvers. Schrijvers die naar hun mening veel verder en veel dieper gaan dan Jozef Rulof. Wanneer wij nu bijvoorbeeld een tweetal boeken van Jozef Rulof bij de kop pakken,  boeken zoals De Volkeren der Aarde en het Ontstaan van het Heelal, in welk ander boek treft men dan op zo'n heldere en complete wijze de verklaring van het waarvandaan, het waartoe en het waarheen aan? De Meesters zeiden het steeds maar weer: Niets hoeft, alles mag: Maar bedenk wel, wanneer u aan Gene Zijde komt, staat u voor uw eigen bewustzijn en niemand kan u verder helpen: U moet het allemaal zelf doen: Thans in uw stoffelijke toestand kunt u vergelijkingen maken en tijdelijk afstand van de dingen nemen, maar aan Gene Zijde dwingt u zichzelf, komt het op uw liefde aan:  

Onderzoek alle dingen, maar behoud het goede is een bekend gezegde. Wanneer daarbij zaken naar voren komen, die u de absolute vrijheid benemen, kunt u er van verzekerd zijn niet met het GOEDE te maken te hebben.Er bestaan indrukwekkende geschriften, waarbij vele lezers constant het woordenboek moeten raadplegen om zich maar iets van de tekst eigen te kunnen maken. Verder bestaan er boeken vol getuigenissen, die over het algemeen de feitelijke kern missen en die dikwijls gegevens bevatten die niet waar kunnen zijn. Men moet kritisch kunnen zijn: Maar wie van ons is in staat de voetangels en klemmen van het eigen voelen en denken van de betreffende schrijver te onderkennen? Toen Jozef Rulof zijn eerste openbare lezing hield en dit gebeurde in Den Haag op 25 juli 1945, was daarmee ook het ogenblik gekomen waarop hij, bij monde van zijn astrale leider en spreker Meester Alcar, 'De Eeuw van Christus' mocht openen, een gebeuren, dat eens de menselijke geschiedenis zal ingaan als een van de voornaamste ogenblikken die de geestelijke evolutie van de volkeren van de Aarde kende. Voor vele volgelingen van Jozef Rulof is dit historisch feit een beslissende factor voor hun leven. Want wie de geestelijke betekenis van dit leven van Jozef Rulof kan beseffen, wie zijn wonderbaarlijke openbaringen kan aanvaarden, staat voor ingrijpende veranderingen. Wie deze openbaringen van de Meesters van Gene Zijde, zoals zijn levensenergie deze aan de aardse mens heeft geschonken voelt en begrijpt, weet dat het een waarlijk uniek proces is wat zich gedurende een 30-tal jaren hier te lande heeft voltrokken.

Zo'n mens beleeft als het ware de letterlijke geboorte van een nieuwe Hemel en Aarde en gaat met diep ontzag in deze heiligheid over. Ja zeker, heiligheid: Want als er ooit een geestelijke boodschap aanspraak kan en mag maken op deze verheven omschrijving, dan is dit zeker met de leer van Jozef Rulof het geval. Voor een buitenstaander zal dit alles ongetwijfeld aanmatigend klinken, de ingewijde echter weet dat elk woord, elke zin van deze leer een universele diepte bezit. Als die 'buitenstaander' bovendien het kerkelijk denken en voelen vertegenwoordigt, dan zal hij dit wellicht trachten te klasseren als een nieuwe sekte, een tijdverschijnsel, voortvloeiend uit de toenemende onkerkelijkheid. Voor hem vertegenwoordigt zoiets slechts een stil verlangen naar zijn religieuze dogma's, meer niet. Dat denken is wel begrijpelijk. Er dagen tegenwoordig zo veel nieuwe profeten op, vooral op het religieuze plan, dat een sceptische en voorzichtige houding tegenover deze geestelijke 'paddenstoelen' slechts is toe te juichen. Helaas is het vaak de zoekende mens, die desondanks het eerst het slachtoffer wordt van de meest duistere figuren, die zelf voor Christus gaan spelen en hun aanbidders onsterfelijkheid beloven, een waanzin, die door honderden of zelfs duizenden wordt aanvaard: Op het occulte of spiritistische terrein  of juister slagveld, is het net zo of erger nog, want het aantal slachtoffers loopt in de honderdduizenden.

Het is juist Jozef Rulof die deze misdadige praktijken in zijn boek 'GeestelijkeGaven' uitvoerig behandeld, ontmaskerd en geestelijk wetenschappelijk toegelicht heeft. Een werk notabene, dat de paranormale onderzoekers een hoop overbodig werk kan besparen, wanneer zij zich de moeite zouden getroosten om bij deze geestelijk bewuste mens college te willen nemen. Maar Jozef Rulof was geen prof en het college gaat voorlopig niet door...... Jozef Rulof wilde niet dat van zijn geboorteplaats 's-Heerenberg een 'bedevaartplaats' zou worden gemaakt. Net zo min zou hij voorstander van een gedenkboek zijn geweest. Een grenzeloze eerbied en ontzag voor wat deze mens voor ons heeft gedaan besloot ons het bovenstaande nog eens onder uw aandacht te brengen.
De Stichting Wayti. 


counter free
Google Analytics Alternative