GEESTELIJKE GAVEN. 
Een gebied waarop zoveel tegenstrijdige inzichten bestaan als op dat der paranormale gaven is moeilijk denkbaar. De ene mens aanvaardt kritiekloos alles wat ,,de helderziende" hem vertelt, de andere verwerp het halsstarrig. De magnetiseur is voor vele zieken ,,de" uitkomst, anderen daarentegen beweren nadrukkelijk, dat deze geneeswijze niets te betekenen heeft. Spiritistische seances? Ook hier voor en tegenstanders! En dan nog de schare twijfelaars, wier houding bepaald wordt door het meer of minder gunstige resultaat van ,,het experiment". En wie heeft er nu gelijk? Zijn er inderdaad mensen met bepaalde gaven? Of hebben wij hier uitsluitend te doen met een prachtig operatieterrein voor de ,,handige" lieden, profiterend van de goedgelovigheid van hun ,,slachtoffers"? Maar dan de parapsycholoog, die op wetenschappelijke basis zijn onderzoekingen verricht en tot de conclusie komt, dat er ,,meer" is dan wij met onze stoffelijke zintuigen kunnen waarnemen! Inderdaad er is ,,meer", maar de parapsychologie zal nog een lange weg hebben af te leggen om een ontleding te kunnen geven van de verschijnselen, die thans nog in de nevelen van ,,het onverklaarbare" gehuld zijn. Echter wat de Universiteit eerst in de toekomst aan de mensheid zal kunnen schenken is reeds in ons bezit gekomen! Wanneer u het uit 2 delen bestaande werk GEESTELIJKE GAVEN door JOZEF RULOF bestudeert, zult u tot inzicht komen, dat u een diepgaande heldere uiteenzetting ontvangt van de bestaande bovennatuurlijke gaven. Tevens wordt het u duidelijk hoe op dit gebied gewetenloze praktijken worden uitgeoefend door personen, die WELBEWUST hoger grijpen, dan er aan gevoel in hen is! WANT HET GEVOELSLEVEN IS DE BESLISSENDE FACTOR! De zeven stoffelijke en geestelijke graden hiervan worden u verklaard, terwijl o.a. de psychische trance, de stoffelijke en geestelijke helderziendheid behandeld worden. Bovendien krijgt het wetenschappelijk nog niet verklaarde raadsel ,,de slaap" een geestelijk wetenschappelijke ontleding, voor zover ons menselijk bewustzijn deze kan verwerken, terwijl naast nog vele andere onderwerpen ,,het genezende Medium" uitvoerig beschreven wordt. Na het doorwerken van deze boeken zult u begrijpen wat verstaan wordt onder Geestelijke Gaven en de daarin aanwezige graden. U zult in staat zijn het menselijk bedrog op dit gebied aan de kaak te stellen, hetgeen zo dringend nodig is, opdat van deze gaven niet langer en weerzinwekkend misbruik gemaakt kan worden. Deze boeken zullen uw leven verrijken want om met een zinsnede uit de Inleiding tot het eerste deel te besluiten: ,,De Geestelijke Gaven en de astrale wetten zullen dan voor u, aardse mensen, betekenis krijgen en u zult gaan voelen, hoe heilig alles is, wat u en wij van God hebben ontvangen."
K. B. 


counter free
Google Analytics Alternative