Wat is er na de dood?  
Alvorens andere onderwerpen aan te snijden, wil ik het eerst hebben over de toestand na de dood, waarbij velen zich de vraag stellen " is er wel een geestelijk voortbestaan"? De mensheid heeft altijd al het innerlijke gevoel gehad dat de dood niet het einde is of kan zijn, dat er nog een bestaansvorm is na de overgang, wel anders dan op aarde en voor ons onzichtbaar en onbereikbaar. Ook alle religies getuigen van een leven na de dood, maar het is vooral de getuigenis rond de persoon van Jezus Christus die hierin duidelijk is.  Hij heeft zich meerdere malen na zijn kruisdood gemanifesteerd en getoond aan zijn apostelen, en heeft tijdens zijn leven daar ook getuigenis van gegeven. Ook nu nog getuigen mensen van een leven na de dood, zoals zij die een bijna-doodervaring hebben meegemaakt. Of anderen, die bij een sterfbed hebben gewaakt en de stervenden hebben horen spreken over datgene wat zij zagen of hoorden.  

Er zijn ook mensen die bij het overlijden van hun geliefde wonderlijke dingen hebben meegemaakt. Sommigen hebben de overledene gezien rond het uur dat hij/zij overging ondanks dat zij op een afstand van de overleden persoon waren. Er zijn ook mensen die de gave hebben om in die andere wereld te schouwen, en weer anderen kunnen die geestelijke persoonlijkheden aanvoelen. Ook zij getuigen ervan overledenen te zien of te voelen.  Het aantal mensen die deze gave echt hebben is echter zeer klein, zij zoeken de T.V. en de pers niet op. Al deze mensen getuigen dat de mens niet sterft. Dat het 'leven', dat deeltje van dat Goddelijk leven, niet sterft.  Men beleeft alleen bij de dood een overgang naar een andere bestaanstoestand. Men legt alleen bij die overgang het stoffelijk lichaam af waarin de ziel/geest heeft gewoond.  Als we deze gedachte nu kunnen aanvaarden, hetzij door eigen ervaringen of door betrouwbare getuigenissen, dan staan we misschien ook open voor de gedachte dat er 'engelen' en 'duivelen' zijn, omdat deze niets anders zijn dan persoonlijkheden, 'levens' die eens op aarde geleefd hebben en die na hun overgang in het bewust geestelijk leven zijn overgegaan  
J. de B.counter free
Google Analytics Alternative