DE MENS EN ZIJN GEESTELIJKE ONTWAKING. 
Dit artikel werd samengesteld uit een deel van een destijds door Meester Zelanus uitgesproken lezing. Meester Zelanus wil ons helpen om met onze geestelijke ontwaking te kunnen beginnen. Hij gaat echter niet voorbij aan de ernst die aan dit geestelijke ontwaken ten grondslag ligt. Hij plaatst ons voor die karaktereigenschappen die ons rechtstreeks met ons ,,Golgotha'' verbinden. Hij geeft ook aan hoe moeilijk het voor ons is één gedachte tot geestelijke ontwaking te voeren, laat staan wanneer wij aan heel ons maatschappelijke denken en voelen willen beginnen.Al geeft Meester Zelanus de ernst van dit alles duidelijk aan, hij geeft ons ook een sleutel in handen om er toch op elk moment van ons leven mee te kunnen beginnen. Hij geeft ons daarmee in handen, dat wanneer er fouten zijn gemaakt, wij daarbij niet moeten blijven stilstaan. Daardoor wordt het leed en de smart voor ons alleen maar verergerd. Wij dienen voor het gebeurde ons hoofd te buigen en dan kunnen we aan een nieuw leven beginnen.Elk moment biedt ons deze gelegenheid. ,,Maak alles goed'', zei de Meester in 1950 en dat geldt ook nu nog!  Wat ons bewustzijn betreft blijft dit voorlopig nog wel eigentijds.  In het leven na de dood kunt u waarnemen, hoe de aardse kringloop door de eerste mensen werd volbracht. Deze kosmische kringloop en wandeling over de Aarde duurde miljoenen tijdperken.

Daarna kon men pas zeggen: 'Ik heb deze ruimte in mijn bezit.' Eens zal het universum waarin wij leven in uw handen worden gelegd en dan kunt u zeggen: 'Dit behoort mij toe.' Dat dringt nog steeds niet tot de mens door. Wanneer uw ziel spreekt en uw persoonlijkheid zich wil uiten, dan kan men aan de uitstraling in uw ogen zien hoe uw gevoelens zijn, hoe het leven is en dan bent u al gemarteld en geslagen voordat het woord is verstoffelijkt. En daar moet de mens mee ophouden.  Dat moet veranderen.U moet uzelf op de kosmos afstemmen. Ook wij gingen door de Pilatus en de Kajafas die weg op, regelrecht naar Golgotha! Waarom heeft Christus Golgotha aanvaard en waarom moet ook u naar Golgotha? Wat heeft Golgotha voor uw leven, voor de maatschappij, voor de kerk en alle mensen te betekenen? U kunt Boeddha, Mohammed of Ramakrishna volgen. U kunt tempel in en tempel uit gaan. Er is er maar één en dat is Christus! Hij kwam vanuit het goddelijke Al naar de Aarde om Zijn liefde, Zijn geestelijk bewustzijn en goddelijke persoonlijkheid op Aarde te brengen. Wanneer wij Golgotha beleven, dat wil zeggen dat wij aan het kruis zijn geslagen, de dood hebben aanvaard, de mismaking hebben beleefd en de mishandeling hebben ondergaan; dat wij zijn bespuwd, gemarteld en geslagen en gekroond met doornen, dan gaan wij neerliggen, vrij van alles. Wat kan het ons schelen dat ons lichaam kapot werd geslagen, want wij weten: De ziel gaat verder als een astrale persoonlijkheid. Wij weten nu waarvoor wij dat hebben beleefd, want nu dringt het tot ons door dat elke gedachte een kruisdood moet ondergaan. Elke gedachte moet door de persoonlijkheid los worden gemaakt van de stof en moet de geestelijke bewustwording krijgen, waarna de mens ontwaakt. En dat is nog maar voor één gedachte, laat staan als het om het denken en voelen van de hele maatschappij gaat. Als wij nu deze mensheid eens bezien, dan kunnen wij vaststellen in welke graad van bewustzijn zij is gekomen.

Hoe kan de mens ontwaken? Wat is geestelijke ontwaking en waarom is Christus naar de Aarde gekomen? Waarom gaven de apostelen zich en zijn er op Aarde mensen die zich afbeulen om het andere leven van God tot ontwaking te voeren? De laatste woorden die Christus aan het kruis van gevoel tot gevoel heeft gesproken, waren niet bestemd voor de maatschappij of voor het leven dat Hem niet eens heeft aangeraakt tijdens Zijn leven op Aarde, maar gingen regelrecht naar Judas. Hiervan weet de bijbel niets. Toen Judas daar neerlag en de waanzin beleefde en zei: 'Mijn God, mijn God; ik heb mij vergrepen aan Zijn leven; ik heb Hem toch niet verraden', vertegenwoordigde  hij daarmee de menselijke maatschappij, waarin u nog steeds leeft. Christus, Die dit alles onderging, de spijkers in Zijn handen voelde en de lanssteek onder Zijn hart, was ingesteld op de Goddelijke persoonlijkheid van Judas en diens ontwaking. Toen men het kruis optrok en men Zijn leven in de grond plaatste, Hij rustig neerhing om te sterven, toen dacht Hij niet alleen aan Zichzelf. Hij ging regelrecht naar Zijn geliefd kind, de beste die Hij had en die zich aan zichzelf zou vergrijpen. Maar Judas hoorde Hem niet , was opgelost in zijn smart, zijn voelen en denken. Ik kan je niet meer helpen, Judas, nu jij zelf de handen uitsteekt naar je machtige 'ik'. Waarom doe jij dat toch? Waarom ga jij het leed en de smart verergeren? Buig en begin aan een. nieuw leven. Maak alles goed. Je hébt Mij niet verraden. Ik weet wat jij hebt gevoeld.' Judas voelt een pijn in zich, een smart, die zo ontzagwekkend is, dat daarmee niets valt te vergelijken. Wanneer de zielssmarten u over de lippen komen en het gekerm, het gekreun vanbinnen begint, dan ondergaat u werkelijk Golgotha en bent u één met Zijn leven. En dat moet u nu kunnen ondergaan voor elke karaktertrek. Wanneer u Golgotha dan verlaat, zult u zien waar u leeft, hoe uw sfeer is achter de kist, de wereld waar u straks zult komen en leven.Op Golgotha bewees Christus dat u elke karaktertrek naar de God van al het leven moet sturen, wat betekent dat u uw leven moet verruimen en pas dan komt de geestelijke ontwaking. Iedere gedachte krijgt daardoor die ruimte, dat leven, die natuur, de fundamenten die door de bewuste persoonlijkheid worden gevoed en dan pas weet u wat bewustzijn is, niet alleen voor hier maar ook voor later daar! Verplaatst u zich eens in de toestand van Petrus, Johannes en de anderen, die met de Messias wandelden en jarenlang de wijsheid van de Meester, hun rabbi, ontvingen.

In Zijn ogen hadden zij het Goddelijke licht kunnen zien en toch was er zo nu en dan twijfel. Toen Hij hand in hand met hen over de Aarde ging, was het heel eenvoudig, omdat zij gedragen werden, net zoals een vader en moeder met hun kind doen. Wanneer wij echter tot de zelfstandigheid komen - waarvoor wij leven; als wij man, vrouw, vader, moeder, zuster of broeder worden en het Goddelijke, ruimtelijke gezag tot ons spreekt - ja, dan zullen wij eens voor de ruimte, voor de Albron, de Alziel, de Almoeder kleur moeten bekennen en moeten bewijzen wat wij kunnen. Dan staat u voor Golgotha en wordt u gekruisigd. U hebt uw kist, uw maatschappij, de volkeren der Aarde en uw chaos in u en toch bezit u ook liefde. Dan zult u al die wetten overstralen want u bent geestelijk ontwaakt. U hebt uzelf in handen, er kan u niets gebeuren, niets! Die zekerheid is in u, want aanstonds moet u bewijzen dat u geestelijke zekerheid bezit, of uw karakter werkelijk al die ruimten kan aanvaarden, kan dragen, wil dragen en vertegenwoordigen. Wij moeten bewijzen wat we kunnen en willen, want de Aarde is ervoor om tot die ontwaking te komen en u hebt lichamen gekregen om uzelf te evolueren. Hiervan begrepen en bezaten de apostelen niets. Niets op deze wereld kan dit vertegenwoordigen, indien die geestelijke ontwaking er niet is. Toen Christus zich veertig dagen achtereen afzonderde en er regen kwam, nam Hij twee druppels water vanuit de ruimte en zei: 'Eén druppel is gelijk een levenszee. Een vonk vertegenwoordigt werelden en ruimten, oceanen van regen en wind, want Ik ben ziel van Zijn ziel en leven van Zijn leven'. En zo is het! Op Aarde vraagt men zich af waarom een mens dat kan. Indien u de geestelijke ontwaking krijgt, zult u geestelijk worden gevoed. Als er echter slechts één karaktertrek in u is die het lagere, de afbraak, de vernietiging vertegenwoordigt, dan krijgt u honger omdat nu het dier in u spreekt! Natuurlijk weten wij, dat u uw lichaam moet voeden en moet verzorgen. Maar vertel de ruimte wat u nodig hebt.

Wij stellen uw persoonlijkheid vast en zeggen hoe uw geestelijke ontwaking is door uw loop, uw gelaat en uw spreken, en u weet wie u bent. De ruimte zal u dan zeggen waaraan u moet beginnen om dat Golgotha te betreden! Laat het maar los, loop er maar van weg, maar besef goed dat de mens, de maatschappij, het dierlijke gedoe, het onbewuste, Hem daar heeft afgeslacht. Hij is niet voor de mensheid gestorven maar het is de mens, die Hem bewust vermoordde! En daarmee valt het bewustzijn van de kerken. Wanneer het u duidelijk wordt dat u alles overboord kunt gooien, dan betreedt u het naakte, geestelijke Golgotha. Duizenden lezingen zouden wij kunnen geven alleen om voor Golgotha neer te kunnen knielen en eindelijk te kunnen zeggen: 'Nu hebben wij niets meer.' En nu hébben wij ook niets meer! wij zijn vrij van aardse gedachten. Wij hebben niets meer met de maatschappij te maken en hebben het geloof beleefd, de katholieke kerk, het protestantisme, Boeddha, Mohammed. Wij hebben de bijbel in ons en wat daarvan niet waar is overboord gegooid. Het laatste oordeel. Weg! Het begin van de Aarde. Weg! Het begin van de schepping. Weg! God schiep geen mens uit wat klei en levensadem en een halve rib. Wij werden in de wateren geboren! Wij zijn als embryonaal leven in de wateren geboren. Geleidelijk maakten wij ons vrij van de wateren. Madame Blavatsky, theosofie, wij waren daar éérst mens, toen kwam het dier en daarna pas Moeder Natuur en niet andersom. Doordat de Albron zich splitste, kregen wij deze ruimte in handen en baarden wij al het leven in die ruimte, niet alleen het dier en Moeder Natuur, maar zelfs de planeten! U bent een wereldwonder, een ruimtelijk ik, een planeet, u dijt uit. Laat uw karaktereigenschappen uitdijen opdat de geestelijke ontwaking in u zal spreken. Beziel, beleef en buig voor de Judas voor elke eigenschap. Dit is de naaktheid waarvoor u staat, de reine natuur, het reine ik dat tot u spreken moet. Beleeft u dat elk ogenblik, overdag? U hoeft niet voor Judas te bidden want u kunt niet voor een ander bidden. U kunt niet voor één mens die moet sterven bidden: '0, laat mij hem behouden', want het sterven is evolutie. Ook kunt u uzelf niet laten aanbidden, laten bekleden en behangen met schone gewaden. Dat heeft niets te betekenen wanneer 'dit' niet spreekt. Wanneer is de moeder mooi? Wanneer heeft de vader het ruimtelijke, scheppende gezag in handen? Wanneer hij de moeder in liefde tegemoet treedt en zegt: 'Ja, mijn kind; jouw gedachten zijn de mijne; jouw leven is van mij.

Wij genieten de universele, ruimtelijke kus en zullen baren en scheppen, zoals de Almoeder dat heeft gekend!  Wat is de Almoeder? De Almoeder, die bron, leeft in u, wat de vertegenwoordiging is van: 'De mens zal zijn zoals Ik ben'. In het boek 'De Volkeren der Aarde' hebt u kunnen lezen, dat iedereen en elk bewustzijn die ontwaking, die uitdijing in de eerste sfeer ondergaat. Wij willen dat bezitten, we willen Judas zijn, we willen Petrus zijn. Maar wanneer wij Petrus gedachten en gevoelens volgen, dan trappen wij hem vijfentwintig keer van ons af. Men ergert zich zwart aan deze mens, die, terwijl hij op een Goddelijk fundament staat en het hartenbloed van de Messias ziet vloeien, nog kan zeggen: "Ik ken Hem niet." Als u daarbij stilstaat, dan lopen de tranen u over de wangen. Uw ziel en uw geest lopen weg, u hebt niets meer omdat hier een verloochening naar voren treedt, zo ontzaglijk, dat die u volkomen in elkaar trapt!  Een geseling of kruisdood is daar niets bij. Aan het kruis te worden geslagen, zich op te hangen aan een touw of vanaf een hoge ruimte naar beneden te springen is niet zo erg als slechts even uw moeder of vaderschap, uw vriend of zuster te bedriegen, te beliegen of te verloochenen. Ja, daar gaan wij heen. Dan spreekt de werkelijkheid tot ons én kunt u schreien van geluk: Dan is er geen angst meer, dan ben u mens en komt u tot bezieling. Dan raakt u niet uitgekeken op die menselijke oogjes, die een universum vertegenwoordigen, waarin de Albron, het vader en moederschap aanwezig is. Dat gaat u voelen en beleven. Dan weet u waarvoor u leeft en krijgt u bezieling, fundament, liefde en weten! Alles wordt wijsheid en dan komt de Universiteit van Christus onder uw hart. 'Ja', zegt u, 'sla mij maar, hang mij maar op, sla mij maar aan het kruis.

Als ik dan maar de vleugelen krijg!' Doe maar als die ene mens daar aan de rechterzijde van Christus deed en zeg: 'Ik heb u niet nodig'. Maar weet u wat het betekent: 'Heden zult gij met Mij zijn in het paradijs'? Het betekent dat u uw hoofd kunt buigen en kleur kunt bekennen voor alles wat leeft, voor uw menszijn,voor moederschap, licht, leven, liefde en persoonlijkheid, uw goddelijke afstemming. Dan ben u onmiddellijk in het paradijs en betreedt u de graad van bewustwording voor uw eigen ik, zoals u voelt, zoals uw gevoel is. Maar dan hebt u duizenden wetten beleefd en weet u precies dat u die mens daar niet moet helpen, niet moet aanraken. Dat moet die mens zelf doen! Dan gaat u niet dragen, want wanneer u die mens draagt, dan helpt u hem van de wal in de sloot, naar een duisternis. Zij moeten het zelf doen en zelf zult u uw goddelijke kern vergeestelijken en verruimen. Dat is geestelijke ontwaking. Hoeveel karaktereigenschappen leven er in u? Een kind baren is machtig, moeder, machtig. Maar wanneer de moeder haar kind, haar leven en geboorte niet begrijpt? De werelden en ruimten door God geschapen, hebben een hardheid naar voren gebracht en een waarachtigheid vergeestelijkt en verstoffelijkt, zo ontzagwekkend, zo diep en enorm, dat u alleen daaraan de realiteitswetten - die ontzaglijke verdichtingswetten en uitdijingsgraden kunt voelen, waardoor Moeder Aarde haar baan om de Zon heeft moeten aanvaarden. Want de menselijke wil is zo ontzagwekkend diep en groot, onmetelijk diep aan kracht, bewustzijn en bezieling, dat u die kunt afmeten aan de baan die Moeder Aarde in dit universum beleeft en aflegt, elke dag, iedere seconde. Zo sterk is de menselijke wil dat u al die zwaartekrachten en wetten in handen krijgt! De menselijke bezieling wordt zo ontzagwekkend diep en bewust, zo sprekend, welluidend en rechtvaardig dat u alle planeten en sterren in uw handen kunt afwegen, want u bent een Goddelijk bewuste, indien de liefde tot u spreekt en over uw lippen komt én indien u dat uitstraalt!
Meester Zelanus.


counter free
Google Analytics Alternative