WIJ KENNEN GEEN GEESTELIJKE MONUMENTENZORG! 
Wij -- en met wij bedoel ik allen, die de Geestelijke Wetenschap hebben leren aanvaarden -- worden wel eens geestelijke Rebellen genoemd. Deze betiteling vindt vermoedelijk hierin zijn oorsprong, dat de Geestelijke Wetenschap alle fundamenten die de mens bezit en die niet in volledige overeenstemming zijn met de wetten van Harmonie en Rechtvaardigheid -- waardoor zij dus in strijd zijn met de Ruimtelijke Waarheid! -- zonder pardon afbreekt. Wij doen geen concessies. Wij zijn geen diplomaten en behoeven ook niet diplomatiek te zijn. Voor de Geestelijke Wetenschap bestaan geen Heilige Huisjes. Wij behoeven noch iemand naar de ogen te zien, noch te ONTzien. Wij zijn volkomen onafhankelijk. Geestelijke Rebellen! Rebellen die breken. Rebellen die desnoods alles durven af te breken. Tot aan de grond toe! Maar, rebellen, die u ook weer een nieuw gebouw kunnen schenken. Een gebouw, dat hechtere fundamenten bezit dan het bouwvallige middeleeuwse woninkje, waar de mensen voorheen in woonden!! Dit impliceert niet, dat elk oud huisje door de Geestelijke Wetenschap moet worden gesloopt. Sommige hebben slechts behoefte aan een geestelijke restauratie. oorwaarde hiervoor is echter, dat de fundamenten van een dergelijk huisje nog hecht zijn. Voorwaarde is, dat deze fundamenten de grondstoffen bezitten der realiteit, oprechtheid en WAARHEID. In dit geval kan hierop verder worden gebouwd. Op een dergelijk fundament kan men een gebouw optrekken dat even onbegrensd is als de Ruimte waarin het staat. Wanneer echter het fundament van het huisje een mengelmoes is van schijnwaarheid, schijnvroomheid, schijnwetenschap en schijnwijsbegeerte en daardoor in deze eeuw door de Geestelijke Wetenschap als ,,bouwvallig" moet worden geclassifeseerd, dan is er maar één methode: afbreken tot aan de grond en de mens iets mooiers, iets beters en iets dat meer hecht is daarvoor teruggeven. Vindt u dit onredelijk? Wij handelen alleen in het belang van de BEWONERS van dat huis en niet in het belang van het HUIS ten koste van de bewoners!! 

Vindt u ook niet, dat dit een standpunt is, zo vanzelfsprekend, dat elke kerk en elke instelling die het welzijn van de mens -- naar wordt gezegd! -- dient, dit zou moeten hebben? En neemt elke kerk of instelling -- naar uw mening -- dit standpunt in?! Wij hebben geleerd om geen halfslachtigheid te dulden. Iets is WAAR, of het is ONWAAR. Er is geen tussenweg. Ook een -- ogenschijnlijk! -- minder belangrijke fout vervormt waarheid tot onwaarheid. Immers, op een dergelijke ,,kleine" fout worden later weer andere fouten gestapeld, zodat het eindproduct een wanstaltig schaduwbeeld van de waarheid is geworden! De tijd is voorbij, dat er fouten moeten worden gemaakt. Hij die zich als ,,autoriteit" beschouwt en zichzelf tot voorganger van de mensheid uitroept, dient goed te beseffen welke verantwoording hij op zich neemt! Voor degenen die hem volgen zijn de consequenties echter lang niet zo funest als voor hem zelf! Weet wat u doet, godgeleerde, als u de mens een verwrongen voorstelling geeft van God en hem angst inboezemt voor de ,,wraak des Heren"! U zult dit hebben te verantwoorden tegenover de Bron die alleen Liefde en Harmonie is en Die u, door uw vergrijp aan Zijn Leven, niet kan opnemen voordat u uw woorden en geschrijf weer hebt helpen oplossen!Wij tarten u, godgeleerde, val ons aan! Tracht te bewijzen, dat wat wij zeggen en schrijven gezwets is. Of ontbreekt u hiertoe de moed? U leest zelf toch ook de ,,Europese Heraut", godgeleerde. Voelt u niets voor een ,,ingezonden stuk"? Of staat u toch niet zo vast in de schoenen als vele van uw volgelingen menen?! Wij schuwen geen debat, theoloog, omdat wij niet ,,geloven" maar WETEN! Wij weten wanneer u waarheid spreekt en wanneer niet. Uw preek is door ons geestelijk en wetenschappelijk te analyseren. Interesseert u deze analyse niet? Jammer voor u wanneer u halsstarrig weigert, maar vooral jammer voor uw volgelingen, dat u hun de geestelijke evolutie onthoudt! Dat u zich als autoriteit van Onze Lieve Heer tussen Christus en Zijn broeders en zusters instelt! Wij benijden u uw positie in deze niet, waarde godgeleerde!! En gij, heren van de wetenschap, waarom hebt gij geweigerd de handschoen op te rapen die Jozef Rulof u tijdens zijn leven heeft toegeworpen? Was de hand van de uitdager wellicht niet ,,wetenschappelijk" genoeg? Uw waardemeter voor de mens registreert toch slechts academische titels, niet waar? 

Heeft u er echter wel eens bij stilgestaan, dat de Ruimte wellicht een andere waardemeter toepast als gij?! Neemt u aan, dat de Universiteit van Christus een betere en hogere Leerschool is dan de universiteit die gij hebt opgericht en bezocht? Waarom hebt gij die handschoen nooit opgeraapt? Bij u veronderstel ik geen gebrek aan moed. Bij u veronderstel ik alleen gebrek aan inzicht. Uw universiteit heeft u oogkleppen voorgedaan. U denkt alleen nog zoals men u dit heeft geleerd en geloof mij, zeer geleerde heren, uw denken mag dan voor de maatschappij indrukwekkend lijken, voor Christus en Zijn Geestelijke Universiteit bent u even onbeholpen als een veulen, dat voor het eerst op zijn benen staat!! Stelt u ons op de proef, heren geleerden. Raapt u de handschoen eens op. Het zal niet UW nadeel zijn om kennis te nemen van de Goddelijke Wetten, die ook uw leven beheersen en in stand houden. Of denkt ge, dat ge buiten om deze kunt slagen?  Weet u al wat slaap is? U weet niet eens WAAROM de mens (überhaupt) moet slapen, laat staan wat de slaap betekent!! Weet u al iets van de psychopathie af? Van krankzinnigheid? Bent u er al achter, WIE of WAT er denkt in u? Uw hersenen of wellicht ,,iets" anders?? Wij stellen u nog een paar duizend vragen, zeer geleerde heren, die u niet kunt beantwoorden. Vindt u het niet merkwaardig dat de Universiteit van Christus hier wel antwoord op geeft? Dit antwoord zal echter uw wetenschappelijk brein niet bevredigen, want Christus denkt niet in formules!

Zou het niet veel moeite kosten om hierover heen te stappen, of laat uw universitaire opleiding dit niet toe? Toen God hemel en aarde schiep, zeer geleerde heren, deed Hij dit zonder passers en formules. U wilt thans Zijn schepping en derhalve U ZELF in formules uitdrukken. Lijkt u dit, logisch gezien, niet een beetje absurd?! Sterren en planeten zijn geen dode voorwerpen die men alleen maar kan meten, wegen en stoffelijk analyseren, maar zijn meer dan dat. Hun bestaan is niet zinloos, noch afhankelijk van toeval. Waarom beperkt uw wetenschap zich tot een soort sectie die u op lijken verricht, heren sterrenkundigen??! Wij mensen zijn geen rechtoplopende zoogdieren die slim zijn en instrumenten kunnen maken. Althans wij BEHOEVEN het niet te zijn! De twintigste eeuw zal u dit bewijzen. Ge zult nog in deze eeuw de bewijzen ontvangen, dat zeer vele gebouwen die door u, heren godgeleerden en ook door u, heren van de wetenschap, werden opgetrokken, zullen worden gesloopt omdat de fundamenten niet deugen. De twintigste eeuw, de eeuw waarin de Geestelijke Wetenschap ook Uw wetenschap zal moeten worden, zal u doen beseffen dat Christus geen ,,monumentenzorg" op Zich kan nemen. Vele van uw gebouwen, al lijken deze nog zo indrukwekkend, zullen van een bord op de deur worden voorzien. Dit bord zal het opschrift hebben: ,,ONBEWOONBAAR VERKLAARD" VOOR DE MENS IN DE ,,EEUW VAN CHRISTUS"
Sinclair Weston.


counter free
Google Analytics Alternative