U LEEFT IN HET KONINKRIJK GODS, ZODRA DE LIEFDE UW HANDELINGEN BEPAALT!                 
Liefde is het hoogste, het heiligste en het allerheiligste op Aarde en aan deze Zijde: Wie liefde bezit is een gelukkige en behoort tot de sferen van licht. De liefdelozen, de armen van geest, treden daarentegen de duisternis binnen. Wat is liefde? Waar is de liefde geboren? Onnoemelijk veel is er al over de liefde geschreven en toch is zij de mensen nog niet duidelijk. Wie de liefde wil leren kennen moet in het moederschap afdalen en deze geheiligde toestand trachten te begrijpen. De liefde en het moederschap zijn één toestand, tevens één wereld, een hemel of een hel. Zoals er mensen zijn, die liefde bezitten of lévend dood zijn, zo telt de wereld moeders die hun gezegende staat beseffen en moeders die hem vervloeken. De mens moet God als man en vrouw vertegenwoordigen. In de onmetelijkheid, die God schiep, is geen wereld leeg gebleven, man en vrouw hebben de Goddelijke ruimten in bezit genomen. Door de liefde zijn de ruimten ontstaan, door het moederschap zijn ze te beleven. Door de liefde ontwaakt de ziel in al de kosmische levensgraden die Gods Schepping telt en door de moeder verkrijgt het zielenleven de onmetelijke diepte, die nodig is om de macht van die graden te verwerken. Telkens en telkens moeten wij ons op de liefde bezinnen. In de allereerste plaats moet dat in ons huwelijk gebeuren. Door het huwelijk immers zijn wij met de ruimte verbonden en voelen wij, de moeder vooral, Gods hart kloppen. Welk mens heeft het huwelijk en het moederschap wel eens in dit licht bezien?

En toch, door dit te doen, gaat ons hart open van eerbied, van ontzag, van liefde. Het huwelijk is heilig en wie het bezoedelt, bezoedelt zich zelf en de schepping, bezoedelt God: Wie zich echter voor het huwelijk gereedmaakt, en er naar streeft het hoger en heiliger te maken, zal ervaren, dat hij tevens in liefde toeneemt. En zo wil God het, zo wil Christus het! Wie zich gereed maakt voor het huwelijk, maakt zich tevens klaar voor de broeder en zusterliefde en uiteindelijk voor de tweelingliefde. Want wie kan waarlijk zeggen: Ik heb de mensheid lief - als hij nog niet in vrede kan leven met het wezen naast hem? Wie groeien wil in de liefde, begint er mee zich dienstbaar te maken. Alléén door te dienen, door álles van zichzelf in te zetten, raakten de sferen van licht en het Al bewoond. Alléén door te dienen kon het zielenleven tot God terugkeren. In de hemelen aan onze Zijde is elke ziel er op uit zich dienstbaar te maken, een ieder werkt en dient onophoudelijk. Als dit eens op Aarde het geval zou zijn, gelooft u niet, dat het daar een hemel zou worden? Hoe harder we werken, hoe meer we van ons zelf geven, hoe meer geluk we zélf ontvangen. Want dit is de grote wet in de sferen: alles wat wij voor anderen doen, keert weer naar ons zelf terug! De diepte van uw bewustzijn bepaalt de diepte van uw liefde, uw graad van liefde, uw huwelijksgeluk. Wat is het voor een liefde, die ten strijde trekt? De geestelijk bewuste zielen kennen geen haat, zij hebben alles lief wat leeft en hierdoor straalt hun huwelijk heiligheid uit. Deze mensen beleven in alles de waarachtige harmonie, hun samenzijn is een geestelijke openbaring. Zij leeft voor hem en hij voor haar en beiden voor hun kinderen. Zo heeft God man en vrouw willen zien. Zij kennen geen hardheid, niet één woord, dat neerhaalt of overheerst. Wij zeggen u: Als u zich die machtige toestand wilt eigen maken, tracht dan te dienen. Leer te dienen in uw huwelijk, zó zult u aan liefde winnen. Christus zegt ons: Wie Mij en al Mijn kinderen in liefde nadert, zal Mij en Mijn bedoelingen leren kennen. Heb dus lief, Mijn kind, leer wat het zeggen wil waarachtig lief te hebben. Dan zal

Mijn stem in uw binnenste klank krijgen en zult u in uw hart het Mijne horen kloppen:  Ga beginnen met de stoffelijke en geestelijke opbouw. Heb nu lief alles wat leeft, eerst dan gaan de sferen van licht voor u open. U kunt dan uw "Koninkrijk Gods" betreden. U zult met elkaar de wetten van God beleven en niets meer afbreken, u zult alleen opbouwen. U zult hierdoor tot God uw Vader terugkeren. Golgotha wacht u en de uwen! Wie als waarachtig mens deze woorden leest, moest op hetzelfde ogenblik geen zonden en fouten meer kunnen doen. Maar de mens op Aarde wil geen kind van God zijn, is gevoelloos, voelt niet wat dit betekent. Nog steeds zien wij niets dan strijd op Aarde. Kent u uzelf, mens der Aarde? Weet dat Jezus Christus tot u kwam en Zijn dood uw redding is. Zie op naar dit alles en aanvaard: Ik kom uit Zijn naam tot u, uit Zijn naam: Heb lief en voel aan wat ik u zeg. Een goede daad iedere dag, een goede gedachte, dan reeds helpt u Hem, onze Meester Jezus Christus, en tevens ons, die naar de Aarde terugkeerden om u als zusters en broeders te overtuigen van uw geestelijk en kosmisch leven. Leg al uw fouten af en heb lief, de eeuwigheid wacht u, u en uw geliefden. Zij die dit aanvoelen zullen dankbaar zijn voor alles, wat hun van Gene Zijde wordt gebracht. Wij kwamen tot u als boodschappers van Christus. Het bewuste Kind Gods sprak tot uw leven. U kunt ons niet op een leugen betrappen. Het is ons doel op te bouwen en niet af te breken: Door deze boodschap zal er vrede en begrijpen in uw harten komen. Wij zeggen u: U bent als mens onmetelijk. Gods ruimte behoort u toe, bent u zich hiervan bewust? Handel ernaar en heb lief! Dat kan alleen door het hoofdbuigen. Wie zich niet buigen wil, staat voor het dode punt en kan niet verder. De mens moet zich oneindig veel eigen maken. De mens begaat fouten, geeft niets, ook al hebt u gemoord, u zult dat weer goed maken. Maar indien wij die moord niet willen bekennen? Wat dan? Een moord is hetzelfde als een nietig foutje, waarvan wij geen afbraak willen zien en toch voor de maatschappij en ons karakter, de andere mens, een pak slaag is, de trap, de knauw, de geseling, het niet willen begrijpen, de koppigheid, ga nu verder; u hebt kleur te bekennen voor het goede in de mens en de wetten van God; kunt u dat niet, is het niet eenvoudig, dan staat u voor een dood punt. Geen vooruit, geen achteruit is er. Daarom zeggen wij u, als u uw hoofd kunt buigen staat Gene Zijde achter u. U sluit uzelf thans voor niets af, u kunt verder. Altijd verder, omdat u een opening laat voor de mens, de mens kan u thans en steeds weer bereiken en zo kunt u tezamen weer verder. Het is smart voor de mens zelf, die niet buigen kan.

Hoe stuntelig wordt nu het menselijke karakter, en is de persoonlijkheid. Indien de mens een pertinent gelijk wil hebben en het toch niet verdiend heeft en er op blijft staan gelijk te willen hebben, is diezelfde mens niets waard. Iemand nu, die door haat of jaloezie het gelijk wil hebben is nog verder van de harmonie af en nu wordt het demonisch: Volgt u zelf de mens maar, dan weet u voor hoeveel de mens zich nog te buigen heeft. Een adept van de Meesters, die nu zegt: 'Maar dat neem ik nog niet', staat onherroepelijk voor zijn ontwaking stil en kan de Meester ook niet verder: Als u straks aan Gene Zijde bent, kunt u geen stap meer verder, indien u uw fouten niet wilt bekennen. En dat beleven wij hier reeds. U wilt iets leren, iets van uw leven maken en u trapt telkens weer ál dat van uw leven weg, door een karaktertrek reeds. Maak u los van uw beperkte ik, breek af wat verkeerd in u is, offer en geef het schoonste van u zelf en u beleeft uw eigen Golgotha. Smart en wanbegrip zult u te verduren krijgen, zoals uw Messias dit beleefde. Zoals Hij zult u in dat ernstige, smadelijke uur het gezang van de Hemelen horen. En dit zal voor u het teken zijn, dat u groeiende bent en op weg om een hogere en gelukkiger levensgraad te bereiken. Wij baden Christus om een licht te mogen zijn in de duisternis op Aarde. En daar dit verlangen op volle kracht naar Hem uitgezonden werd, beloonde Hij mij, door mij een taak te schenken, een taak die ik door dit woord help volbrengen. Laat dit gebed ook het uwe zijn, wanneer u er met uw volle persoonlijkheid, met uw gehele wil achter staat, zult u in zijn naam mogen arbeiden. God en Christus zegenen u dan en zeggen: Goed zo, Mijn kind. Wij zijn bij u en volgen u! God, mijn God, ik wil U en Uw leven dienen!
Jozef Rulof.
 


counter free
Google Analytics Alternative