,,2000 JAAR MENSELIJKE ONTWIKKELING'' 
,,DE MENS'', DE GODDELIJKE TERMINOLOGIE'' EN ZIJN  ZELFSTANDIGHEID.
Alleen door de ,,Goddelijke Terminologie'' lezer, leert de mens zich kennen, daarenboven zijn zelfstandigheid, als mens, als Goddelijk leven, als persoonlijkheid. De mens denkt niet door zijn hersenen, doch door het gevoelsleven, hersenen zijn organen, die het gevoelsleven opvangen en doorsturen tot andere organen en is het ,,uurwerk'' Mens. Bezit ge geen taal om uw gevoelens te verstoffelijken, dan kunt ge slechts geluiden maken, doch de werking en de te volgen gevoelens door de hersenen blijft één wereld. Door de Goddelijke Terminologie, de levenswetten dus, leren we al die machtige gaven kennen en zijn bovendien te ontleden en te verklaren. Nu wordt alles eenvoudig, zelfs de diepste problemen voor de mens liggen open voor zijn persoonlijkheid. Want God heeft niets verborgen gehouden voor Zijn leven, niets! Een planeet is moederschap. De Zon is voor de mens een ,,zij'', doch de Zon is niets anders dan vaderschap voor het Universum als organisme. Het bewijst dat de Astronoom het Universum, Zon en Maan nog niet kent. Een bloem is vrouwelijk, doch de eigenlijke bloem is mannelijk, omdat de bloem vanuit haar bron nieuw leven geschapen heeft en de bloem is! En ook daarin ziet ge weer het Universum terug, tot de ,,Albron'' er in is waar te nemen, voor elke bloem. Voor het Universum, wij hadden het daar reeds over, zien wij bewust moeder en vaderschap en onbewuste baring en schepping. De planeten, die geen leven hebben voortgebracht, vertegenwoordigen de halfbewuste baring en schepping, doch thans hebben zij een andere taak voor het organisme Universum te verrichten en is te verklaren.

Nu ligt het Universum voor ons open! Volkomen! Niets is er meer of wij kennen de eigen zelfstandigheid voor dat planetenleven en bewustzijn voor God! Niets, alles spreekt vanuit de eigen zelfstandigheid voor dat planetenleven en bewustzijn voor God! Niets, alles spreekt vanuit de eigen zelfstandigheid tot de mens! Ook dat organisme moet dus een ,,ziel, geest en persoonlijkheid bezitten'' boven alles stijgt uit: Het ,,Goddelijke baren en scheppen'', of er was geen evolutie! Dat er nog sterren ontdekt worden kunnen wij u verklaren, waardoor en waarom! En is doodeenvoudig. Alleen omdat we de levenswetten leerden kennen door de Goddelijke Terminologie! De Maan is en blijft nu voor God, de ,,Alziel, de Almoeder'' voor het Universum, omdat de ,,Alziel'' zichzelf vergeestelijkte en verstoffelijkte door dat lichaam, een graad van leven, waardoor de schepping met de Zon kon beginnen, waardoor de ,,Maan'' het allereerste en wel ,,embryonale'' bestaan voor al het leven in dit Universum heeft geschapen en verdicht! Geef ons de mogelijkheid en wij verklaren voor uw leven die wetten van God en voor u zelf! Wat nu in de ruimte leeft en wij moeten aanvaarden, leeft bovendien in de ,,wateren''! Wat is nu een Zee voor de mens, lezer? Water, vloeibare stof, voor 2/3 der Aarde bedekkend, maar wat is water? Ons water, lezer, wat is dat voor u en uw God? Of de geleerde, de Theosoof, de Rozenkruisers, uw spiritualisten het antwoord bezitten, Annie Besant, of Krisnamurti, onze Ramacrisnha? Onze Ramacrisnha wist in zijn tijd, hetgeen hier aanstonds volgt, niet, wij gaan thans dieper, doch hij legde voor ons denken en voelen de fundamenten, zoals ook Socrates dat heeft gedaan. Wij gaan duizend maal dieper dan Krisnamurti en zullen u dat bewijzen! En hij was de leraar voor de Theosofen, dat weet u zeker. Hier de bewijzen! Het water voor moeder Aarde, is haar ,,Albron'' geweest voor al haar leven. Water bezit ,,ziel en geest''en een machtig gevoelsleven en persoonlijkheid. Het gevoelsleven van het water drukt u te pletter, schreven wij reeds, doch dat wil zeggen, luister even goed, dat gij uw eigen zelfstandigheid aflegt -- op dat ogenblik dus door in het water af te dalen en uit uw dampkring treedt waarin u de eigen levensadem ontnomen wordt! Dat is ook voor het staal en ijzer, schreven wij en is waarheid! ,,Water'', lezer, is baring voor het leven.

Wij zijn in de wateren geboren. Voor miljoenen jaren terug, was het ,,water'' het ,,Moederschap'' (dat het nog is, doch nu voor het huidige stadium, uw tijd, de wetten zijn niet veranderd) één organisme als baring. In het water kregen wij onze geest en ons gevoelsleven, dus door de Aarde. Dat lichaam nu schiep eigen organismen, baarde dat leven en gaf het evolutie, totdat de mens het visstadium had bereikt. Al het leven door de wateren geboren ging met de mens uit de wateren vandaan en zette nu het landelijke leven voort. Ook het water schiep nu voor zichzelf, toen wij haar als Moeder hadden verlaten, een eigen evolutie, een eigen leven. Iedere zelfstandigheid schiep nieuw voortgaan, nieuwe wedergeboorte, evolutie dus, om tot God terug te keren. We zien nu landelijk en waterlijk leven en hebben wij te aanvaarden! Maar voordat het zover was, leefde dus al het leven in haar schoot, miljoenen diersoorten, waaronder de mens! De ,,Alziel, het Alleven, het Alvader en moederschap'', ook het ,,Al gevoelsleven'' dus, gaf aan een planeet al die Goddelijke eigenschappen. Uit die ,,Albron'', is het leven voor de planeten geboren, doch nu is het water een zelfstandigheid. Wij als mens kregen die zelfstandigheid te beleven en uiteindelijk in handen en begonnen wij aan dierlijk scheppen en baren! Het water vertegenwoordigt dus nog baring en schepping, doch nu voor het eigen leven, de vis en al haar dierlijke miljoenen soorten van organismen. Op het land, de begaanbare planeet, zette dus haar leven, het eigen bestaan, voort. Bloem en plant begonnen tot eigen evolutie, ook de dierenwereld. Maar elke vonk als organisch leven bezit een eigen zelfstandigheid, bezit vader en moederschap en alleen door te baren en de wedergeboorte, stuwt dat leven zich voort en tot God, het ,,Albewustzijn'' terug, waar veel leven God te vertegenwoordigen heeft. Immers, een slang en een krokodil, een inktvis, wormen en luizen, naschepping, die is er en nog dieper dan de Goddelijke ,,bestaansschepping'', zo noemt men dat voor de Goddelijke Terminologie, is en blijft naschepping en lost in de sfeer der Aarde op. Bestaansschepping wil nu zeggen:

Al het leven, dat tot het Goddelijke baren en scheppen behoort. Wat moeten wij met slangen in het Hemelrijk beginnen, met de inktvis, de worm, ga verder? Ook die enorme diepe werelden liggen thans voor ons open, omdat wij weten waar de Goddelijke schepping ophoudt te bestaan en beleven wij die nascheppingen voor het dierenrijk! Al die scheppingen zijn door ,,rotting'' ontstaan. Uw prachtige vlinder, is naschepping en ziet gij niet in de Hemelen, omdat dit diertje uit rotting geboren is, leven en kleur als eigen zelfstandigheid kreeg. Indien het een troost voor u is, er is één soort vlinder, die het Goddelijke ,,Alstadium'' vertegenwoordigen moet, doch dat is nu niet te omvatten voor uw gevoelsleven. Wellicht later! Hierdoor ziet u, lezer, dat het water als ,,Moeder'' God te vertegenwoordigen heeft en niet alleen een Zee is om er over te varen, niet zo maar ontstaan is, omdat er regen gevallen is. De Zee is voor al het leven van God ,,Moederschap'', één organisme, het machtige lichaam, dat ons en het dier en bloem en plant, het eigen bestaan en onze eigen zelfstandigheid gaf en moet de wetenschap aanvaarden! Maar voor ons gevoelsleven ligt ,,Moeder'' Water volkomen open. Is u zover, Theosoof? Roezenkruiser, Spiritist? Al die miljoenen levens nu, door ,,Moeder Water'' geboren en ontstaan, kennen wij, omdat wij iedere levenswet als organisme, volgens de Goddelijke evolutie kunnen volgen! Eerlijk, onze grote Ramacrisnha was nog niet zover! Maar ook Annie Besant, onze Krisnamurti niet, noch Blavatsky!! Doch wij zeggen: Zij legden voor deze eeuw Goddelijke fundamenten. We zullen het u zeggen: Wij zetten hun werk en taak voort! Wij zijn het ook! Worden wij door de Theosofie aanvaard? Is men vergeten, wat Annie Besant in haar leven heeft gezegd? De Theosofie wacht op de eigenlijke Meester, lezer! Misschien bent u het ook, maar die meester is er nog niet! Nu zeggen wij: Wij zijn het! Wij alleen zijn het voor uw Westen en voor het Oosten! Wordt wakker, schreven wij en kom tot eenheid!

Doch gij zult buigen. De Meesters zijn er nu! Maar, ze zijn niet onder uw midden geboren. Ze komen van ver weg, spreken anders dan gij doet en kunt, doch ze zijn het! Indien wij als gij spraken, stonden wij nog voor dat dode punt, begrijpt ge dit niet? Wij wachten af! Het ,,Water'' als ,,Moederschap'' lezer, is in al die miljoenen jaren die voorbij gingen in niets veranderd. De levenswetten uit haar gevoelsleven bezit nu elk organisme, doch door haar baring en zelfstandigheid dus, door de ,,Albron'' vanuit het ,,Protoplasma'' geboren, kreeg de ,,Aarde'' die taak te verrichten en wij als mens ons eigen leven en die zelfstandigheid! Is het niet doodgewoon, nu wij God leren kennen? Denkt u al iets anders? Dit is nu Goddelijk denken en voelen en eerst nu krijgen wij geluk en ruimte te beleven, is onze liefde ontzagwekkend! ,,Water'' is dus niets anders dan een Goddelijke ruimte voor de baring en schepping! ,,Water'' is voor al het leven op Aarde, de ,,Moeder'' geweest! Het ,,Water'' gaf ons die Goddelijke levenswetten te beleven. Moeder, wij hebben het nu tegen u als mens, als uw kindje in u leeft, moeder, is dat precies hetzelfde. De zelfde wet dus als wij in de wateren hebben beleefd. U voelt het zeker, die wetten zijn niets veranderd, doch thans voor de menselijke zelfstandigheid, doordat de mens ,,Mens'' zou worden, doch de mogelijkheden voor de baring en schepping leven nog in u, als gij als moeder uw kind leven geeft, straks baart. En nu is dat het uit de wateren heengaan! Tussen nu en toen liggen miljoenen levensjaren, lezer, maar, wat zegt dat, voor God is er immers geen tijd. Wij zijn eeuwigdurende wezens!

Wat is nu het ,,vruchtwater'' moeder? Zoals Moeder ,,Water'' dat voor haar miljoenvoudige proces, voor al het leven op Aarde heeft moeten beleven, is nu voor al haar organismen een zelfstandigheid geworden, eigen bezit dus, doch de levenswetten voor wedergeboorte en baring en scheppen zijn niet veranderd!!! Is het niet eenvoudig, nu wij door de schepping heen kijken, lezer? En is dit nu zo gek voor de jeugd? Is de jeugd nu niet een openbaring? Wist gij dit, moeders en vaders voor uw leven en persoonlijkheid? Moeten wij nog langer de jeugd dom laten? En dacht ge niet, dat miljoenen meisjes en jongens met open mond zouden luisteren, nu zij het ,,Goddelijke Woord'' ontvangen? Eén kwartiertje in de week, vragen wij slechts, Majesteit!! Waarover wij het reeds hadden, geloof het nu, zijn duizenden boeken te schrijven. Zo enorm is alles. Maar wij lopen ons te pletter! De Theosofen hebben hun ,,Meesters'' niet herkend! Dat is waarheid, lezer, maar wij zijn er toch! Miljoenen levenswetten kunnen wij nu volgen en ontleden, lezer. Niemand op Aarde weet iets af van het probleem: Waarom de paling tot de Zee terug keert. Wij verklaren u al die wetten en problemen, eenvoudig is het! Ook Darwin leren wij Goddelijk te denken, de Psycholoog, Bioloog, Geoloog, Godgeleerde en de Astronomen. Elke geestelijke faculteit ligt niet alleen voor het gevoelsleven voor ons leven en menselijk denken open, doch wij verklaren het ,,Vader en Moederschap'', de wedergeboorte, de eigen evolutie, de persoonlijkheid! Wij vertegenwoordigen nu -- schreven het reeds -- al de geestelijke faculteiten voor de mens en God, omdat wij die ruimtelijke studie hebben volbracht! Waar, dat weet u nu!  Waarom er ,,zoet en zout'' water is, kent u dat? Wat is uitdijing voor al het leven, als stof en als geest? Ook dat is te verklaren en betreden wij het gevoelsleven van ,,Moeder Water'', niet alleen haar kracht en persoonlijkheid dus, doch haar atmosfeer, haar opbouw, haar dampkring, haar zuiveringswetten voor haar eigen organisme. Wat voor u als mens longen zijn, is voor ,,Moeder Water'' haar atmosfeer, het zoutachtige water krijgt thans betekenis voor de mens en is nu iets anders! Zo gek nog niet? Dit is het!

Maar, wist gij dat alles, Theosoof? Is uw Professor in staat u al deze Goddelijke levenswetten te verklaren? Nee, vraag het hem, of hij draait om de Goddelijke werkelijkheid heen. Hij kan u niet antwoorden, omdat hij praat en geleerd is door het bezit van Blavatsky en de grote anderen! Doch we krijgen het nu van hun persoonlijkheid te zien en ontvangen hun Goddelijk weten! Daarom zijn wij nu de ,,Meesters'', de ,,Ingewijden'', voor u allen! Nog geen bewijzen voldoende om uw hoofd te buigen voor de Kosmische Meesters? Thans, Theosoof, is het contact bovennatuurlijk! Wij zijn dag en nacht met hen één en geven het aan uw leven door. Niets anders is het! Wij willen geen slaaf zijn, wij zijn bewust! Zij legden hun levens in onze handen! Wij mogen dankbaar zijn dat zij terugkeerden! Lieflijk wordt alles, ons éénzijn is Goddelijk bewust, als wij tot u allen spreken: Zijn zij er ook! Nog langer talmen en voortgaan en u zelf en de mensheid splitsen? Ga uw gang! Wij legden fundamenten. Indien u alles van ons wist? Wij blijven deemoedig maar aanvaarden van uw bewustzijn geen aalmoes meer, indien gij het weten wilt! Wij willen alles bezitten en dat alles betekent, dat gij neer zit en luistert, niets anders meer hebt te doen, dan luisteren en een andere taak ligt gereed! Doch wij geven nu ,,College''! Voor miljoenen mensen, mannen en vrouwen geven wij nu ,,Goddelijke College''! Is dit nog niet voldoende? Kunt ge nog niet tot een besluit komen? Wij gaan dan nog even verder, zullen u tot het Universele duizelen dwingen!

Wij duizelen niet meer, dat is voorbij! Wij zijn kinderlijk gelukkig en speels zuiver. Wij dragen geen lakens om onze schouders! Daarom hebt ge ons nog niet ontmoet! Wij spelen niet voor ,,Christus'', niet voor Profeten. Wij zijn kinderen gebleven! Wij dulden ook niet langer die opschik, uw duur gewaad. Het zijn franjes! Wij zullen u bewijzen, dat wij op beide benen blijven staan, maatschappelijk bewust bleven. Niemand herkende ons, ook al lopen wij tegen uw persoonlijkheidje op, gij kent ons niet, omdat wij, als gij, Europees zijn, kinderen. Is dat nog niet voldoende? Maar, wij glimlachen, hebben geluk, zijn gelukkig, door alles beleven wij Goddelijke pret, doch doorzien al het leven op Aarde! Wij zitten naast u in de Bios, lopen u op straat nooit omver, wij zweven, omdat de God van al het leven in ons leven ontwaakt is! Wij zijn mensen gebleven! Dat is ons verteld, wij staan onder die macht en moeten doodeenvoudig het menselijk leven beleven! Of wij staan alleen! Hebben mooie gewaden hiervoor iets te betekenen? Het zijn franjes! Bij ons krijgt ge geen meesterschap cadeau, dat is niet langer te koop, gij moet dat door uw studie eerst verdienen en bewijzen! Het is mogelijk, doch nu geen drukte, geen hoogmoed. Zij allen, die hun levens hebben gegeven, hebben ons ook dat geleerd en opgelegd! Maar gij zult ons liefhebben met geheel uw hart, ook wij! Omdat wij u die bewijzen geven. Wij zijn het!! Darwin: nu even miljoenen tijdperken terug en eerst nu ziet ge, waar de ,,Aap'' geboren is! Terug tot de ,,Maan'', haar stadium nu, lezer, voor de mens en God en gij kust Moeder Aarde met uw lippen, zo diep is nu uw menselijke liefde geworden voor al het leven van God! Dat ook, Theosoof, kennen wij. Wij hadden het nog maar over Moeder Aarde. Nu terug tot ons Universum en daarvan de levenswetten verklaren. Theosoof, daar kennen Blavatsky en Krisnamurti niets van. Maar, wij vertegenwoordigen hun levens en hun denken. Wij bedoelen, Annie Besant en de groten, de allergrootsten. Wij zijn voor deze eeuw duizendmaal dieper en bewuster! En ook dat is te begrijpen, omdat nu de geest moet ontwaken. De ,,Mens''! Ach, gij, die over evolutie te beslissen hebt, een kort kwartiertje voor de Radio en heel de mensheid zit te luisteren! Aan U allen het ons te schenken!
Uw dankbare Marja Radjany. 


counter free
Google Analytics Alternative