WAAROM JUIST JOZEF RULOF? 
Ons onderwerp is allesbehalve eenvoudig. Wij verbeelden ons dan ook niet, dat wij op de boven geciteerde vraag een alles en iedereen bevredigend antwoord kunnen geven; daarvoor is het onderwerp te veeleisend, te diepgaand, om het in één artikel afdoende te kunnen behandelen. Bovendien stelt het bij de vraagsteller een zekere kennis van zaken voorop, kennis de occulte grondbeginselen, zonder welke geen serieus gesprek over deze materie plaats kan hebben. Want -- JOZEF RULOF was een ,,ingewijde", een medium, een ,,Grote Gevleugelde" en wat dit nu allemaal moet betekenen, daarvan moet u nu enigszins op de hoogte zijn, anders kunt u ons betoog niet volgen en lijken u onze beweringen net zo vreemd, als de hiërogliefen in de piramide van Gizeh. Het enige logische antwoord op de vraag: waarom juist Jozef Rulof?, was eigenlijk de uitnodiging: ,,Lees dan de boeken, geachte vraagsteller of stelster, neem kennis van zijn werk, zijn persoonlijkheid, zijn leven en als er dan nog vragen in u zijn of opkomen, zullen wij het zeer op prijs stellen, deze te mogen beantwoorden". Want dan hebben wij voor het voeren van een productief gesprek een basis, een grondstelling en kunnen wij u een verantwoord beeld van dat grootse leven tonen en is voor u en ons de moeite waard.

Dus -- als dit artikel de aanleiding voor u zal zijn, om de wonderbaarlijke boeken van deze ,,Paulus van De Twintigste Eeuw" ter hand te nemen, dan zijn wij voor ons geschrijf rijkelijk beloond en danken u. Waarom is het juist Jozef Rulof en niet Billy Graham of Mary Baker Eddy, die de wereld het verlossende woord brengt? Waarom is het juist Jozef Rulof en niet één van de honderden geloofsbelijdenissen, welke het geestelijk leven van de mens voor zich opeisen, die de ware toedracht van geestelijke zaken aan u kan tonen? Waarom is het juist deze Jozef Rulof uit de achterhoek van ons land, die u het Evangelie kan verklaren en toelichten, zoals nog geen kerk of godgeleerde het ooit hebben gekund? WAAROM IS JOZEF RULOF DE WERELDLERAAR -- en niet uw Kerk of Krishnamurti? Waarin schieten zij te kort en wat geeft ons het recht tot deze taal, tot deze uitdaging aan theologen, theosofen en andere geestelijke faculteiten? Zijn wij antichristen of gek geworden spiritisten, dat wij een JOZEF RULOF boven uw kerkelijk gezag, ja, boven uw geestelijk leven plaatsen en zeggen: ziehier, deze wijsheid, deze kennis van Goddelijke zaken heeft nog nooit een mens aanschouwd! U KUNT NU DAARVAN KENNIS NEMEN en geen mens op deze Aarde zal er bedrogen door uitkomen! Integendeel. WIE ER VOOR OPEN STAAT, zal de dag zegenen die hem met Jozef Rulof in aanraking heeft gebracht. Hij zal dat ,,Evangelie van het Weten"nooit en te nimmer weer willen missen, hij zal een ander mens worden en zijn taal zal dat verdiepte bewustzijn, zal zijn ganse blijdschap en herboren zijn tot uiting brengen.

Want er zijn wetten, geachte lezer, als deze in uw leven in werking komen en deze komen alleen tot werking, als u eerlijk naar waarheid en geestelijke verruiming verlangt, die u dan ook in de bewijzen kunnen optrekken, waarna praktisch toch ieder zoekende mens uiteindelijk verlangt. HET LEVEN VAN CHRISTUS is u bekend. Hij stichtte geen kerk, maar bracht u het Evangelie de Liefde -- levenswijsheid, die uw levensgeluk zou verzekeren. Christus had het nooit, over heilige missen, biecht en eeuwige verdoemenis! Hij veegde eerder de Tempel schoon en leerde Zijn discipelen nederigheid en onthouding van overdadig bezit, maar stichtte geen celibaat! Hij corrigeerde het oude testament en lichtte in Zijn Bergrede de Tien Geboden toe en Hij liet er geen twijfel over, hoe deze moesten worden verstaan. Ja zeker, geachte lezer, een kerk, een geloofsbelijdenis, die op het gezag van Christus steunt, een kerk, die zich beroept op de directe navolging van Christus, maar die niet eens zijn Tien Geboden in praktijk weet te brengen, noch bij zichzelf, noch bij haar leden, kan zich toch onmogelijk als een plaatsvervangster van Onze Lieve Heer beschouwen. Of -- zij heeft het met de hemelen op een akkoordje gegooid, waarvan ons dan niets bekend is. Maar zoals wij de wetten van de Ruimte hebben leren kennen, is ons een heel andere terminologie van het Goddelijke Gezag getoond. Want van al dat theologische geredeneer, waarmee de kerk zich een eigen wereld heeft geschapen en van de ware Goddelijke toedracht heeft geïsoleerd, zijn wij daarbij niets tegen gekomen!?? SI scires donum Dei! Als ge Gods gave eens kende! Het is hemeltergend hoe onbewust het mensdom, door zijn theologisch gezemel en gezwam, gehouden wordt! Komt toch voor de dag, met uw Goddelijke bewijsstukken, theologen! Vertelt toch eens uw broeders en zuster wat hen achter de kist wacht? Verklaar hen de Goddelijke ,,Rangordnung der Ideeën", waarom er kleurlingen rondlopen, psychopaten en geestelijke armen, toon hen de wonderen van het Heelal en verklaar hen hun Kosmische betekenis!

Verklaar hen, waarom het Moederschap ver boven de maagdelijkheid uitkomt en uw afgrijselijke kloostermuren het eerst gesloopt moeten worden? Laat zien dat ge een godgeleerde bent en uw kosmisch doctoraat terecht bestaat. Maar ge kent alleen uw theologisch woordenboek, de Latijnse teksten van uw missen en preken, de geslachtsregisters van uw honderden Heiligen en -- de bijbel in en uitwendig. Treurig is het. Een Sigmund Freud kwam er niet op uitgedacht, want u heeft een zonde complex, theoloog, u loopt met de zonde in uw zak en wordt gedreven door de vrees van deze zonde. Uw hele theologie is één en al bezwering der zonde! U heeft er een wetenschap van gemaakt, een faculteit der zonde gesticht en miljoenen zielen daarin betrokken. Hebt ge ooit erover nagedacht, dat deze zielen u eens ter verantwoording zullen roepen? Zo ongezond zo mensonwaardig is uw zondetheorie, dat u er niet alleen de eeuwige verdoemenis heeft bijgehaald, maar ook de Maagdelijkheid -- het celibaat -- tot een God welgevallige toestand heeft geproclameerd. Dat gaat lijnrecht tegen e wil van onze Schepper in. Daarmee bewijst u dat u God niet kent, dat u de Schepping niet kent, dat u en uw kerk om de Schepping heen draaien! In ,,DE VOLKEEN DER AARDE" , door Gene Zijde Bezien" , staat te lezen: ,,In de Eeuw van Christus onzin te lanceren als goddelijke waarheid is niet meer mogelijk! De kerk moet ophouden de hemelen te verkopen voor geld en goederen, dat is afdalend, dat is onbewust, het schept dierlijk talent! Hemelen moeten verdiend worden! Door te bidden en missen te lezen, kan het zieltje geen hemel betreden, dit te denken is onbewust, het is het gesar van het geestelijk ik en het vervloeken van Gods Almacht. De mis van uw pastoor voert u daarom dan ook geen streep verder! Een aflaat heeft voor onze wereld en de wetten van God geen betekenis. Het biechten en vergeven worden kennen wij niet in ons leven, ook dat is aardse onzin! GOD kan u vergeven, maar het OORZAAK en GEVOLG blijft! Gij moet toch alles zelf weer goed maken!

Daarom is de biecht voor het onbeholpen kind, voor de onbewuste mens, aan Gene Zijde kennen wij haar niet, dar voeren de wetten van God ons tot de kern van het leven en daarin spreken wij tot het Allerhoogste! GOD komt dan tot ons leven, geen ziel of meester in ons leven kan ons daarbij helpen, ons iets schenken, omdat daardoor het ontwaken in de geest de zin zou verliezen. Voor de eigen levenswetten moeten wij ons hoofd buigen, dat gebuig kunnen wij niet afkopen. Doch de kerk verzekert u van wel, gij kunt een hemel kopen met al die heiligheid daarin, maar het kost geld! Verkoop uw leven niet aan de kerk, maar laat het leven in de natuur en Al het Leven van God tot uw ik spreken en gij beleeft het Goddelijk Ontwaken!" (blz. 302-303) En beluister en vergelijk nu deze stem met het navolgende, een taal, waarvan in De Volkeren der Aarde geschreven staat, ,,dat het valse geschetter van de kerken de gelovigen tot dwazen en verwaarloosden maakt en geestelijke zwakkelingen schept" (blz. 302). ,,Vooral wordt het bloed van de Verlosser sacramentaal over onze ziel uitgegoten door de sacramentele absolutie. Nooit ondervindt de niet katholiek, als hij na bedreven zonden door wroeging gekweld wordt, de troost, dat een dienaar Gods hem als in een oordeel vol barmhartigheid in de naam des Heeren de woorden toespreekt: ,,Ego te absolvo", -- ik ontsla u van uw zonden". -- Wijl door deze woorden der vrijspraak het Bloed van de Verlosser op sacramentele wijze over onze zielen wordt uitgestort, zouden we het kunnen vergelijken met een heilzame balsem, die haar krachtige uitwerking verbindt aan die van de deugden van nederigheid en boetvaardigheid, onze zonde vergeeft, onze volkomen genezing uitermate begunstigt en de ziel bijstand verleent om de verloren krachten terug te krijgen." Neen, zo eenvoudig en primitief zitten Gods zaken niet in elkaar!

Ergo te absolvo -- Ik ontsla u van uw zonden -- als wij maar zo gemakkelijk van onze ,,zonden" te ontslaan waren!! ,,God kan u vergeven, zegt de ingewijde, maar het oorzaak en gevolg blijft. Gij moet toch alles zelf weer goed maken!" En daarmee sta je voor een andere wereld, een ander denken, een ander bewustzijn -- een andere geloofswetenschap! De psychologie der zonde verbindt u tegelijk met de Goddelijke realiteitswetten en blijft er van uw zonde therapie, geachte theoloog, niet veel meer over dan het masker van een geestelijke onkuisheid. Want uw ,,zonde" is voor de Ruimte niets anders dan EVOLUTIE, zij hoort bij de leerschool  die iedereen moet doorlopen en waar geen ander de noodzakelijke lessen voor je zelf opknappen kan. Anders leer je niets. En ze is in wezen net zo gezond als uw bezwijken voor de ,,verleiding van een goed sigaartje of een glaasje wijn! En omdat wij nu eenmaal met u of met uw kerk bezig zijn -- wij stelden in het begin de vraag, waarin schieten zij te kort? -- laten wij het dan ook nog over uw ,,nederigheid" hebben, want dit woord of begrip speelt in uw kerkelijke scholing een belangrijke rol, gezien de voortdurende aanhaling daarvan. En het is in wezen net zo een masker als dat zondebrevier, want zij horen bij de disciplinair begrippen van uw instelling! Want waarom behoren bijvoorbeeld tot de zeven hoofdzonden vooral de ketterij, geloofsafval en het verzuim van de zondagsmis? Omdat deze zonden (!) het gezag van de Kerk raken, dus tot hoofdovertredingen worden gerekend. En -- geachte lezer, luister nu goed: de nederigheid wordt de mensen niet ingeprent, omdat de hoogheid en onmetelijkheid van Gods Schepping dit als een natuurlijke reactie van hen eisen, maar is het aspirientje het verdovingsmiddel, om het zelfstandig denken tegen te houden en behoort tot de zondetherapie van de kerk.

Wiens verstand en gevoel weigert, de nogal wazige theorieën over het hiernamaals, de talloze tegenstrijdigheden en mystieke symbolieken, nog verder te kunnen aanvaarden, wordt onherroepelijk aan zijn verplichte ,,nederigheid van denken" -- want daarop komt het tenslotte neer -- herinnerd en op het matje geroepen! Je hersens mag je gebruiken in je stoffelijk leven in je geestelijk leven moet je het maar geloven en de deugd van nederigheid tonen, want anders bega je een doodzonde! GOD is gevoel, intelligentie en Liefde. Door het beleven wordt het gevoel van de mens wakker geschud, dus ook door het ,,zondigen". Door het denken wordt hij zich van zijn Goddelijke intelligentie bewust, want hij is een vonk Gods en bezit dus de eigenschappen van zijn Alvader en Moeder: door het denken wordt hij een zelfstandige persoonlijkheid; hij handelt dus naar de eisen van zijn Goddelijke afstemming en verkeert daardoor in een natuurlijke staat en kan er van zonde geen sprake zijn! Het geestelijk kuddedier verkeert daartegen in de staat van zonde -- als wij dit misleidende woord willen gebruiken -- omdat Gods wetten in de eerste plaats uw geestelijke zelfstandigheid eisen, want zonder een doelbewust gebruik van uw hersens vindt u nooit de weg naar het Goddelijke Al! Het is de schuld van uw kerk, dat zij het Leven achter de kist tot een soort kleuterschool heeft verlaagd, een kinderlijk dwaze voorstelling van hemel, hel en vagevuur, waarvan de prestatie van de bouwmeester daarvan in geen enkele verhouding staat tot Zijn prestatie van de Schepping der Aarde bijvoorbeeld!

Dat moet toch ieder mens aan het denken brengen, die voor deze theologische gedachtewereld geplaatst wordt? Maar dan wordt van u de ,,nederigheid" geëist en is het stopsein voor uw zelfstandig denken. -- God is Liefde. Jawel, de graad van liefde in u is het alles beslissende , zij is de draagster van uw leven, van uw zielenleven, zij is het ook, die uw hersens de juiste weg, het juiste spoor toont, dat over de goede aansluiting naar het land van belofte beschikt. Of geestelijk wetenschappelijk gesproken: de graad van liefde, die u zich in uw Aardse leven heeft eigen gemaakt, is het toegangsbewijs voor uw hemel in het Hiernamaals. Want er zijn hemelen en hellen, bestaanswerelden, vier kosmische graden buiten het Aardse universum om, waarvan u nu reeds een studie kunt maken, als u ons spoor kiest, geachte lezer. Het hele godsdienstige leven van de mens, welke religie hij er ook op na houdt, heeft als fundamentele leerstelling het geloof in een Hiernamaals, in een Nirwana, in een eeuwige gelukzaligheid, waar de menselijke ziel uiteindelijk zal belanden, mits zij haar ,,loutering"heeft ondergaan. De manier, waarop zich deze loutering zal moeten afspelen, is bij de godsdiensten verschillend. De één bepaalt dit proces tot het aardse leven en bestaan, de ander gelooft in reïncarnatie of hemelse hiërarchie, die het zielenleven geleidelijk omhoog stuwen, -- maar het verdergaan der ziel is voor allen min of meer een feit, een hogere -- of De hogere doelstelling, die zij a-priori aanvaarden. Want anders was de hele religie een abstractie en voor het geestelijke leven van de mens totaal zinledig.  In onze beschouwing bepalen wij ons tot het Westen, of preciezer gezegd, tot de Christenheid  in haar geheel, omdat CHRISTUS -- volgens onze waarneming en weten -- het hoogste bewustzijn vertegenwoordigt, waarmee de christelijke kerk het in dit geval met ons eens zal zijn. JEZUS VAN NAZARETH was de zoon van een timmerman. Hij kwam dus uit een eenvoudig gezin, zonder een bepaalde maatschappelijke opleiding te hebben ontvangen.

Hij verkondigde Zijn Heilig Evangelie gedurende slechts twee jaren en overleed nadat Hij Zijn tweeëndertigste jaar pas had overschreden. Mohammed heeft voor zijn werkzaamheden 22 jaar gehad, en Buddha zelfs 45. Jezus slechts twee jaar! En toch heeft Zijn Leer de hele wereld twintig eeuwen lang in zijn ban gehouden en haar Het fundament voor alle beschaving geschonken. Er is niet één profeet of wereldleraar die een dergelijke invloed op de geestelijk ontwikkeling der mensheid heeft kunnen uitoefenen! Dit is reeds een groot wonder te noemen, een ontzagwekkend iets, dat alleen zijn verklaring kan vinden in de persoon van Christus zelf en Zijn Goddelijke opdracht, die Hij tot uitvoering bracht. Wij geven dit feit vooral diegenen ter overdenking, die nog immer afzijdig staan tegenover de Messias, de historische en werkelijke CHRISTUS. Zij zijn wel in staat, als er het op aankomt, boekdelen te vullen over Mohammed, Buddha of over de ,,heilige Franciscus van Assisi", maar met de grootste van allen weten zij zich blijkbaar geen raad. Hij spreekt niet tot hun intellectualiteit, zij kunnen met deze schone eenvoud van denken niets beginnen en zijn derhalve ook niet in staat, Zijn Heilige Leven te het ontleden. Maar -- als zij het eerlijk meenden en wilden, stonden zij voor een groot wonder, een wetenschap op zichzelf, waarover zij dan nooit uitgeschreven kwamen. De aardse Christus was van arme afkomst. Hij was geen schriftgeleerde in de zin van een tempelstudie van deze tijd en hij had ook geen invloedrijke promotors, die Hem tot een wereldleraar uitbazuinden. Christus stond met Zijn Goddelijke opdracht geheel alleen, want zelfs zijn discipelen -- de twaalf Apostelen -- vonden eerst het woord, het getuigenis, nadat het gebeurd was en de Meester hen het laatste schonk, wat Hij hen kon geven: het zichtbare bewijs van zijn realiteit achter het graf!

Dit was het beslissende moment, waar de bijbelschrijvers dan ook spreken van de Heilige Geest, de heilige bewustwording, die over hen kwam. Maar -- wat moet er al eerst gebeuren, eer Zijn volgelingen zo ver gekomen waren? De kruisdood en het voorafgaande drama, heeft hen allen tot in het diepst geschokt, maar hun eigenlijke opstanding vond eerst plaats, nadat CHRISTUS hen weer was verschenen en de Goddelijke Realiteit zich aan hen had geopenbaard. De wereld had de vruchten van dat wonder kunnen plukken, als zij deze heiligheid had begrepen en aanvaard, maar de kosmische diepte van dat ,,verschijnsel" ging ver boven haar bewustzijn uit en wat er van overbleef noemde zich dan de ,,Hemelvaart Christi" en werd de kerkelijke ,,Heere" geboren! In Lukas 4.24 lezen wij: ,,En Hij zeide: Voorwaar ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland". Dus ook CHRISTUS moest deze typische bekrompenheid van denken ondervinden, want Zijn tijdgenoten dachten in geen enkel opzicht anders als de mensen van heden. Gelooft u het niet? Wij zullen het u bewijzen. Als men het volk van Galilea waarmee Christus hoofdzakelijk te maken had, gering wilde beoordelen, zou men een fout begaan. Het land was een zogenaamd doorreisland voor de groothandel; het zat vol met grote kooplieden en kleine scharrelaars, ambtenaren van alle categorieën en soldaten. Het geestelijk leven stond sterk onder invloed der Griekse beschaving, het was een twee talen land, waar het Grieks met evenveel gemak werd gesproken, als het Hebreews. Christus stond -- in verhouding -- voor een evenzo realistisch denkende maatschappij, als wij heden ten dage. De mensen waren ook aan hun stand gehecht, aan hun afkomst, opvoeding, traditie en met vooroordelen behept zodra er iets gebeurde, dat met hun gewoonten en zeden niet in overeenstemming was, of de waarde van hun stand en geleerdheid niet wilde erkennen.

Wie bijvoorbeeld jaren van studie nodig heeft en misschien zijn bijzondere afkomst nog moet laten werken, om in zijn maatschappij iets te kunnen betekenen, komt natuurlijk in opstand, als een ander dit zonder al deze voorwaarden bereikt en hun eigenlijke waarde daarmee tot nihil terugvoert. En als hij dan nog als een profeet optreedt, die de geestelijke grondvesten van zijn maatschappij aan het wankelen brengt, dan is het helemaal mis en gaat hij de brandstapel op! Wij willen daarmee aantonen, dat de tegenwerkende krachten -- als het om de maatschappelijke en menselijke evolutie gat -- ook in de tijd van Christus reeds hetzelfde beeld vertoonden, als in onze tegenwoordige eeuw. Het waren de overheden, die zich met de ,,opstoker uit Nazareth" niet op hun gemak voelden, het waren de schriftgeleerden en Farizeeërs die dat eigenwijze gepraat van een ongeletterde timmermanszoon niet wilden nemen; het waren de rijke kooplieden, de betere stand, die de volksmenner met onbehagen bekeken en het waren tenslotte de hartstochten, het leedvermaak en de sensatielust der menigte, waardoor CHRISTUS Zijn Golgotha moest aanvaarden. Er bestonden toen nog geen automobielen, straaljagers en atoomsplitsingen, maar het geroddel was hetzelfde, zo ook de hoogmoed en de stommiteit! Geachte lezer, als CHRISTUS vandaag weer was herboren, misschien bij een gezin in de Jordaan te Amsterdam, denkt u dan, dat uw hoogleraren, uw universiteiten, kerken, dagbladen, schrijvers en overheden,

NU anders zouden reageren? Welneen, want deze Christus zou het niet over Petrus en Gethsemané hebben, om u Zijn bijbelse legitimatie te tonen, zo gemakkelijk zou Hij het de kerken en de moderne Farizeeërs niet maken, maar u zou Hem weer precies zo willen verpletteren, zoals dit voor tweeduizend jaren gebeurde. Wij verbeelden ons niets en hebben de bewijzen. Onze maatschappij is geen haar veranderd ten opzichte van het gebeuren op Golgotha. Met al haar knielen en prevelen voor heiligenbeelden, altaren en crucifixen, is de ware werkelijkheid -- de ware toedracht -- nog niet tot haar doorgedrongen. Schimmen zijn nu eenmaal geen realiteiten, al behangt men deze met goud en juwelen en Christus leerde u de eenvoud en nederigheid, ook bij het uiterlijke vertoon van uw geloof! Maar -- hij wist het, Hij doorzag Zijn tijd en overzag ook de tijden die moeten komen. ,,Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken: maar de ure komt, dat Ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van de Vader zal verkondigen. -- Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen: maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid. Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen." (Joh. 16:12, 13, 25). Wij schreven, het was de persoonlijkheid van Christus zelf en Zijn Goddelijke opdracht, die Hem dit wonder liet volbrengen, het wonder van een Evangelie, dat zich tweeduizend jaren staande kon houden, ondanks de enorme bezoedeling die het heeft moeten ondergaan, want met het groeien der menselijke intelligentie en bekwaamheden, verhief zich ook de intellectuele hoogmoed, de ijdelheid, het cynisme, de overschatting der eigen spirituele krachten en gewaarwordingen en was de bezoedeling een feit!

Maar ondanks alle afbraak en mismaking bleef de kern gehandhaafd, daar hebben de apostelen voor gezorgd en kon Het Woord de eeuwen overleven. Het was Gods wil en de enkeling gaf Hem gehoor en zette zijn leven ervoor in, dat de Geest der Waarheid niet kon worden onderdrukt en voor duizenden bezieling en vooruitgang bleef betekenen. Deze waren de eigenlijke representanten van de menselijke geest, de bruggenbouwers door de eeuwen heen, die bewustwording met bewustwording verbonden en daardoor het geestelijke leven zo ver konden opvoeren, dat het zich gereed kon maken, om de nieuwe geest der waarheid te ontvangen. -- ,,Hij zal u in al de waarheid leiden"--beloofde CHRISTUS en wij weten, hoe zich deze belofte heeft vervuld! Wij weten het en hebben het beleefd, hoe zich de geschiedenis herhaalde. Wij kennen nu het leven van JEUS van moeder Crisje, van JOZEF RULOF uit 's Heerenberg, de profeet, waarvan geschreven staat: ,,Voorwaar ik zeg u, dat er geen profeet aangenaam is in zijn vaderland"! Wij hebben dat geroddel, de hoogmoed en de stommiteit beleefd, waarmee dit reine Leven werd bezoedeld en op de geestelijk brandstapel werd gegooid. Wij hebben de strijd gade geslagen, een onmenselijke strijd, tegen het onbewustzijn, de achterdocht en het geestelijk vergif van zijn tijd, de strijd tegen de traagheid en gemakzucht, zelfs onder zijn volgelingen. Wij hebben de haan horen kraaien en stonden met hem op de voorhof van Gethsemané, wij hebben dat leven gezien en beleefd met een reactievermogen van een secondeteller en wij weten waarvoor en waarom wij deze regels neerzetten! Wij herhalen het: Jozef Rulof was een ingewijde, één, die de Grote Vleugelen bezat, een medium. U weet toch wat een medium is, recensent? Een mens dus, die door zijn gaven geschikt is als middelaar te dienen tussen de stoffelijke en astrale werelden.

U gelooft natuurlijk niet aan dat astrale bestaan, aan die werelden achter de kist, aan een Leven na de Dood?! Maar er zijn duizenden, neen miljoenen mensen die reeds voor deze werelden -- voor dat bewustzijn -- openstaan en -- willen WETEN! Want daarvoor bracht CHRISTUS Zijn Evangelie der Liefde -- als u het nog niet weet,. -- en daarvoor aanvaardde Jozef Rulof zijn taak -- jawel, in opdracht van CHRISTUS -- om de zoekende en vragende mensheid het WETEN te schenken. Het weten, dat rechtstreeks zo uit de Ruimte tot u neerdaalde, dus de Albron vertegenwoordigde en WAARHEID is! Gaat u gerust lachen en haal de schouders op, recensent, WIJ WETEN HET BETER DAN U en staan met ons leven daarvoor in, want de God van al het Leven weet Zijn kanalen te vinden en te kiezen hen dient hen de bewijzen toe, die zij nodig hebben, mar niet die bewijzen, die uw onbewustzijn van Hem willen eisen. HET LEVENSWERK van JOZEF RULOF staat tot uw aller beschikking. Het schenkt u wijsheid en verruiming van uw denken en voelen en laat u het Hiernamaals zien, zoals het in werkelijkheid is. Het toont u geen Mystiek, maar de Goddelijke realiteitswetten. Het brengt u geen Theologie, maar het Meesterlijke Woord. De Kosmologie van de RUIMTE. Het voert u in de heilige stilte, waar de Mens zichzelf leert kennen en het opent u de poorten tot een UNIVERSITEIT, die afstemming heeft op het hoogste gezag in de RUIMTE op CHRISTUS! Laten wij eindigen met het boek der boeken, met ,,De Volkeren Der Aarde" van Jozef Rulof, waarin Gene Zijde tot uw spreekt: ,,De Eeuw van Christus roept u toe: Geleerdheid, die u naar de afgrond voert, heeft thans geen betekenis meer. Het halsstarrig weigeren te ontwaken geeft afstemming op de duistere hellen, men toont er door, blind te zijn, doofstom. Het is heel hard te moeten bekennen fout te zijn, doch dit behoort toch, als al het andere, bij het geestelijk ontwaken. Christus heeft het gewild. Het wanbegrip, de intellectuele hoogmoed, het geestelijk dogma -- dit alles sloeg wonden in het lichaam van Gods Heilig Kind en deed het angstig donker worden op Golgotha! Leg het kuddediereninstinct af, wees in uw aardse weten niet waanwijs, maak u los uit de bekrompenheid van uw dogma's, wordt als het kind, dat ontvankelijk luisterend Christus woorden genoot, want dan wordt u het Koninkrijk Gods gegeven, op Aarde zowel als aan deze Zijde! Ge zult dan met Christus en door Christus tot in alle eeuwigheid daar zijn, waar Gods leven bloeit en groeit en waar Zijn licht uw leven verwarmt en opvoert. Het is te bereiken door de Eeuw van Christus te aanvaarden en deze te dienen. Gij hebt alles zelf in handen, want God schonk u Zijn Bewustzijn!
B. v. Baden. 

counter free
Google Analytics Alternative