Kosmische harmonie Kosmologie 1 blz. 135 t/m 155.

Blz. 135 Het universum zegt tot mij: "Ik was eerst ziel en toen werd ik geest, daarna kreeg ik ook mijn stoffelijke wetten te beleven, doch dit proces duurde miljoenen jaren.
Wat God, ziel, is, wilde zich vergeestelijken en verstoffelijken.
God is ziel en geest en wilde zich dus verstoffelijken. Wij zijn ook ziel en geest, dus een stukje van diezelfde God. Onze geest is onze persoonlijkheid die wij opgebouwd hebben vanaf het pril begin na de oerknal, eerst werking, later instinkt, nog later gevoel.

Blz. 136 De Zon bezielde de Maan. Zon en Maan is man en vrouw – tweelingzielen.
In het begin na de schepping was alles in harmonie.
De levensgraad als stoffelijk deel van God voert ons nu tot het volgende stadium. En dan betreden wij het harmonische vader- en moederschap.
De mens kreeg van God mee een vrije wil, hierdoor echter is de mens in disharmonie gekomen. In het begin van de schepping leefden we altijd samen met onze tweelingziel en kregen we 2 kinderen, een jongen en een meisje, waardoor wij als ouders door hen weer konden reïncarneren. Hierdoor ontstond geen inteelt, want alles was toen nog in harmonie. 
Later doordat we elkaar gingen vermoorden kwam deze harmonie in het gedrang, onze tweelingziel geraakten we kwijt en kwamen we sporadisch nog tegen in onze levens. We kregen meer dan 2 kinderen of geen kinderen, alles tengevolge van karma, oorzaak en gevolg. 
Het harmonische vader- en moederschap was dus voorbij, we moeten dit zelf weer terug opbouwen.

Blz. 137 Door het uitstralende licht van de zonnen (meervoud?) dijde het leven uit en de zeven opvolgende tijdperken gaven aan het leven die evolutie. Meerdere zonnen?? Ja, want er zijn ook meerdere zonnestelsels. 

Blz. 138 Alleen de mens schiep disharmonie, het leven van moeder natuur was er niet toe in staat.
Doordat de ziel als geest de verstoffelijking onderging, traden de harmonische wetten naar voren en ontstond dit machtige geheel. 
Is de mens dan alleen in disharmonie? De rest van de natuur, zoals de bloemen, planten, bomen, dieren, vissen, niet? Is het bij dieren normaal en in harmonie met de schepping dat ze meerdere jongen dan 2 stuks kunnen baren. Ik denk van wel, ze hebben ook meer dan 2 tepels om hun jongen te voeden. Of heeft, doordat ze zoveel meer jongen kregen, de natuur zich aangepast en werden ze geleidelijk aan met meerdere tepels geboren? 

Wellicht heeft ook de mens de dieren in disharmonie gebracht, door ze met elkaar te kruisen. De honden bijvoorbeeld komen allemaal voort uit de wolf, ze leven in roedels, waarvan het alfadier de baas is en zorgt voor zijn roedel. Zo is de natuur. 
Het is al altijd zo geweest dat bepaalde diersoorten uitsterven, dat komt omdat de kringloop van die bepaalde diersoort hier eindigt op aarde. Zo is bijvoorbeeld de mammoet en de dinosaurus al lang verdwenen. Dat komt omdat de ziel van een dier niet altijd in dezelfde diersoort blijft, zodra die ziel in een hogere gevoelssfeer komt, gaat die ziel kosmisch gezien over in een ander dierenlichaam. De zielen van de wilde dieren zoals de tijger en de leeuw, gaan dan over in het lichaam van een kat/poes en uiteindelijk gaan alle diersoorten over in gevleugelde dieren, zoals een nachtegaal, duif, etc.. 

Een duif, nachtegaal en een hond en een paard behoren tot de edele diersoorten. De mens heeft dan ook meer gevoelscontact met deze bepaalde dieren. Volgens dat men ontdekt ontstaan er ook nieuwe diersoorten, dit zal dan waarschijnlijk nodig zijn om zielen vanuit een andere soort diersoort daarin te laten afdalen bij de conceptie in de moederschoot van dat nieuw soort dier. 
Ooit moet er een tijd geweest zijn dat ook de mens in harmonie leefde met de dieren. De mens zou van nature vegetariër geweest zijn, maar ging jagen op dieren en hun vlees eten. Toen werden die dieren bang van de mens en deze angst sloeg zich op in hun onderbewustzijn, waardoor ze bang en achterdochtig werden ten opzichte van deze mens. De mensen waren koppensnellers en aten ook elkaar zelfs op. Hoe ruw moeten toen onze gevoelens geweest zijn. 
Het komt sporadisch voor, maar er zijn nog steeds menseneters op aarde, soms ook in een blank lichaam, een teken dat de gevoelens niet meer parallel lopen met het stoffelijke lichaam.

Zomaar tussendoor komt aan de orde het verschil tussen liefde en haat. Martijn meent dat het tegenovergestelde van liefde niet haat is maar agressie. De meesten zijn het er niet mee akkoord en vinden dat door angst, agressie ontstaat. Waardoor komen de oorlogen tot stand? Door angst voornamelijk, ze worden hatelijk hierdoor en denken dat ze zich moeten verdedigen. Oorlog is negatief en toch is dit weer nodig voor de mensheid met lage gevoelens om dit mee te maken, waardoor ze meer gevoel krijgen voor zichzelf en hun medemensen. Zo loopt liefde, angst, haat, agressie in een cirkeltje rond. Net zo lang tot ze er hun lessen uit geleerd hebben en gevoeliger zijn geworden.

Blz. 139 De eigen wil, door de God van al het leven aan zijn schepping geschonken.
Tot op zekere hoogte hebben we allen een eigen wil, ik vraag me af in hoeverre worden we geleid, zodat onze eigen wil toch ergens onder invloed staat en we daardoor niet anders kunnen dan dat volgen? Denk maar aan hetgeen ieder voor zich persoonlijk al meegemaakt heeft in zijn leven, waardoor die eigen wil toch een bepaalde richting uit moet gaan. Toeval bestaat niet, maar waarom kom jij dan "toevallig” deze of gene tegen waaraan je op de een of andere manier hebt goed te maken? 
Hierdoor ontstaat een hele discussie, is het de stuwing van de ziel, die ons dwingt een bepaalde richting uit te gaan en heeft het niks te maken met de beperking van een vrije wil? 
Voorbeeld: Iemand kiest voor een bepaalde studie, die alleen aan de Universiteit van Utrecht gevolgd kan worden. Daar er teveel aanmeldingen zijn voor die richting, moet men hiervoor gemiddeld een 8 behalen op je puntenlijst, of anders loten. Bidden hiervoor opdat je toch toegelaten zou worden voor die studie heeft geen enkele zin, omdat dit gebed niks helpt en niet verder opstijgt dan tot het plafond van je kamer. 

Stel, dat je wordt uitgeloot, waardoor je niet aan die bepaalde Universiteit wordt toegelaten, terwijl het toch je vrije wil is, die hiervoor kiest. Wat heeft dat dan allemaal voor gevolgen?
a) Je komt hierdoor terecht op een andere Uni of je kiest voor een ander vak.
b) Je komt hierdoor in contact met andere medemensen, krijgt hierdoor andere relaties en vriendschappen. 
c) Je komt hierdoor terecht in een ander land of omgeving.
Ik vind hierdoor de vrije wil wel erg beperkt geworden, je wordt als het ware een bepaalde richting opgeduwd, of is het de ziel die je die richting uit stuwt, omdat je in je leven hierdoor die bepaalde mensen tegen moet komen, waaraan je bijvoorbeeld hebt goed te maken, hetzij karma of oorzaak en gevolg?

Blz. 139 Zal nu de mens, door de harmonische wetten van God zijn ‘AL’ later betreden. Ik zie nu dat dit mogelijk is, omdat deze evolutie afstemming bezit op het ‘Albeleven’ .........
De Christus is bewust terug naar de aarde gekomen om hier tussen ons te reïncarneren om ons bewustzijn bij te brengen. Hij kwam uit het AL, had dus geen karma’s meer goed te maken, vormde een eenheid met zijn tweelingziel in het AL. Hij had hier niet meer moeten sterven, want de dood had Hij al lang overwonnen. 
Hij kon, als Hij dat wilde, tussen ons blijven leven en ons begeleiden. Waarom heeft hij toegestaan, dat ze hem vermoordden? Was het nodig dat Hij lichamelijk onder ons zou blijven? Kan Hij ons misschien nog meer beïnvloeden / helpen door alleen geestelijk onder ons te verblijven? Deze beïnvloeding/ hulp doet Hij dat rechtstreeks of via via? Zo ja, via wie dan? 
Dat gebeurt via onze medemensen die hiertoe in staat zijn, ook wel doordat je er zelf voor open staat en bepaalde gevoelens doorkrijgt via een van je geleidegeesten.

Sander legt de nadruk op de reïncarnatie van Jezus uit het AL, Hij heeft al die hoge gevoelens moeten los laten om terug naar die lage gevoelssfeer van die Aarde te reïncarneren. Stap voor stap heeft hij dat wellicht moeten voorbereiden en afleggen. 
Als 12 jarige predikte Hij al in de synagoge in Jeruzalem. Tegenwoordig noemt men zo iemand een wonderkind.

Blijkbaar was Hij zichzelf pas bewust van zijn taak hier op aarde, op 30 jarige leeftijd toen Hij door zijn neef Johannes werd gedoopt in de Jordaan. Zijn wij niet allen gedoopt in water en worden wij niet allen gedoopt nu in de geest, doordat wij ons ook bewust worden van onze taak? Onze taak is om ooit terug te keren naar het AL, de bron waaruit we zijn ontstaan.
Was Maria Magdalena, zijn tweelingziel, vragen sommigen zich af. NEE pertinent niet, onze tweelingziel gaat volgens kosmische wetten met ons mee vanaf de 1e lichtsfeer moet de ziel wachten op zijn tweelingziel tot die zo ver is dat ze zich bij jou kan aansluiten in de 4e lichtsfeer (het zomerland) dan pas kunnen beiden verder. Zijn tweelingziel zal vanuit het AL binding gehouden hebben met hem en zo nodig hem hebben bijgestaan. Maria Magdalena was een van zijn apostelen die Christus begon te begrijpen, evenals Johannes en Judas. De anderen snapten er nog niet veel van, ook Jacobus de broer van Jezus niet. Hij kwam wel uit hetzelfde gezin.

Sommigen vragen zich af of de Christus getrouwd was of een relatie had, met bijvoorbeeld Maria Magdalena. Daarop moeten we het antwoord schuldig blijven, hoogstwaarschijnlijk niet, daar Hij geen kinderen meer kon aantrekken, omdat hij al zijn karma’s al lang had afgelost. 

Anderen vragen zich af; of dan misschien zijn vrouw alleen, in staat was om kinderen aan te trekken. 
Daarop heb ik geen antwoord. Mijn gevoel zegt, dat hij vrijgezel is gebleven, maar echt weten doen we het niet. Vind ik ook niet zo belangrijk, ofschoon er op Internet blijkbaar te vinden is, dat er nakomelingen van de Christus ergens nog leven. 
Stel je eens voor dat de Christus nu nog als stoffelijke mens onder ons zou verblijven. Wat denk je wat er zou gebeuren als hij in contact kwam met de IS ? Er zijn nog mensen die nog op hetzelfde lage niveau zitten qua gevoel dan degenen in de tijd van het begin van onze jaartelling. En zelfs nog lager. 

Blz. 140 De wedergeboorte voor ál het leven dwingt de persoonlijkheid om verder te gaan en dat is dus dienen! Kijk, daar gaat onze vrije wil alweer, dwingt de persoonlijkheid. Op blz, 139 lezen we ook dat de macrokosmos zich ook te houden heeft aan de harmonische kosmische wetten, zo niet dan ontstaat er chaos, alles houdt elkaar in evenwicht, de maan ten opzichte van de zon, de gasplaneten, die een zuiverende taak hebben eveneens, alles is dus weldegelijk geordend en aan kosmische wetten onderhevig. Er zit dus een systeem achter wat onveranderlijk is in feite. 
In plaats van het woord DWINGT, vindt Annie, kunnen we ook zeggen STUWT. Met andere woorden de ziel (God dus) stuwt ons omhoog, opdat we eens het AL zouden bereiken. Hier zijn we het tenslotte mee eens.

Blz. 140 Ook de Almoeder heeft deze wetten gevolgd. Nietwaar, wij zagen haar telkens weer veranderen, doch dat is de Goddelijke ontwikkeling. Alvorens de oerknal tot expansie kwam, ontstonden er heel wat miljarden tijdperken, vooraleer het zo ver was, zoals het ontstaan van de nevelen (gassen) de diverse kleuren in die nevelen, dat krachtiger en compacter worden etc... Dat was dus al een uiting van verstoffelijking , van God, de ziel, later krijg je de vergeestelijking. Ook hierover ontstaat een levendige discussie. Annie vindt dat de vergeestelijking er was vóór de verstoffelijking. Daar geef ik haar gelijk in, maar die vergeestelijking krijgen we mee in de kiem, moeten we zelf ontwikkelen, wat we alweer kunnen door onze "vrije wil” en de stuwing van onze ziel. Immers we zijn eerst protoplasma, stoffelijk gezien, daarna plasma (vliesje rondom die nevel, dat protoplasma) daarna embryo en dat alles beleven we in een toestand van achtereenvolgens; werking, daarna instinkt en langzaam aan komt er het gevoel bij. We moeten dus alles zelf opbouwen met en door stuwing van de Goddelijkheid in ons, het onsterfelijke in ons, waardoor dat mogelijk wordt gemaakt door de reïncarnatie - het vader- en moederschap.

Blz. 141 Ook al vliegen de stukken en brokken door de ruimte en tot de aarde, toch beleeft dit leven de harmonische wetten. Ook de mens bezit die Goddelijke heiligheid en krijgt hierdoor zijn eigen evolutie te beleven. De dood voor de aarde is dus volgens de harmonische wetten het verder gaan in de geest. Ik denk nu aan die landen waar het nog volop oorlog is en die moorden en plunderen en al doen wat God verboden heeft. God verbiedt niks, merkt Annie op. Daar heeft ze gelijk in, maar dit is een uitdrukking zoals er vele bestaan, zoals; al ziende blind zijn, wat bijvoorbeeld van toepassing is op mensen die verliefd zijn op elkaar en daardoor elkaars gebreken niet zien. Uiteindelijk komt alles goed. Wel heeft alles zijn tijd nodig. In de Middeleeuwen werden de Katharen vermoord door de zogenaamde heilige kruisvaarders, de geschiedenis herhaalt zich. 
Inmiddels zijn die kruisvaarders misschien al diverse keren hier op aarde terug geboren, waardoor ze andere inzichten hebben gekregen en tot kalmte zijn gekomen. De Katharen eveneens, die hebben zich ook weer verder ontwikkeld tot bewustere geesten, wel of niet in een stoffelijk lichaam. Zo bouwt iedereen volgens zijn eigen evolutie zijn bewustwording op, om uiteindelijk geen haat meer in zich te hebben en liefde te worden. De Christus heeft het al gezegd, de liefde is het belangrijkste wat er bestaat. 

Door het vader- en moederschap, reïncarnatie, dienende liefde, dienen we de Goddelijke wetten, die ons stuwen naar geestelijke groei en bloei.

Blz. 142 Kosmische harmonie wil zeggen het éénzijn met God. Wie op dit niveau kan komen wordt zich bewust van de schepping hoe die in elkaar zit en dientengevolge zich ook bewust van hetgeen hij doet. Je zou het ook kunnen noemen, dat zijn geweten ontwaakt. Hoe dikwijls lezen of horen we niet van mensen die een moord begaan hebben, maar die zich toch niet schuldig voelen. 
Dit is disharmonie en is een oorzaak die gevolgen zal hebben volgens kosmische wetten. Daaruit kan men ook de conclusie trekken, dat de mens zelf zijn eigen ellende schept en dat het niet God is die dat doet. Wie in dit leven veel tegenslagen meemaakt, dat kan een gevolg zijn van levens duizenden jaren terug. Medemensen begrijpen dan dikwijls niet waarom die mens al die ellende moet ervaren, terwijl hij nu in dit leven zo ́n serieus en goed iemand is.

Blz. 144 Miljoenen lichamen, sterren en planeten, vormen thans één geheel. Is dat niet hetzelfde voor de mens? Miljoenen deeltjes vormen ons organisme en hebben allemaal een taak te verrichten, de nieren moeten zuiveren, evenals de longen, de maag ons voedsel verteren, etc...

Blz. 145 Hier komen we de uitspraak van Christus tegen: "Ik” en mijn Vader zijn één. Wat wil dit eigenlijk zeggen? Zijn wij niet allen een stukje Goddelijkheid, een stukje van het grote heelal?

Blz. 146 Doordat wij als mens de verdichtings en uitdijïngs-wetten, door het vader- en moederschap (reïncarnatie) kunnen beleven, krijgen wij de gelegenheid om ons geestelijk op te trekken naar een hogere gevoelssfeer, dat is door de rechtvaardigheid en de liefde van hetgeen wij God noemen mogelijk.

Blz. 147 Christenen noemen de Bijbel Gods woord en denken dat hetgeen daar in staat rechtstreeks doorgegeven werd door God aan een mens om dat op te schrijven. Hoe stellen zij zich dat voor? God zelf, die een of andere Bijbelschrijver in een trance toestand brengt of onder inspiratie laat schrijven? Kreeg niet Mozes de Tien geboden door, door zijn voorvader Abraham, die zich God noemde, om indruk te maken op Mozes. In feite was Abraham ook een stukje God. 
Zijn de woorden van de Bijbel daardoor onfeilbaar? Ze zijn geenszins onfeilbaar, zijn door mensen geschreven, die waarschijnlijk hiervoor wel inspiratie doorkregen of in een halve of hele trance konden gaan, maar onder wiens invloed stonden ze dan? Een goede hoge lichtgeest of een duistere? 
Wat versta je onder de nieuwe Bijbel? Onder de nieuwe bijbel verstaan wij de boeken van Jozef Rulof, wie deze boeken leest, begrijpt en aanvoelt is in staat de oude bijbel (van de kerken) te begrijpen en de symbolen en metaforen hiervan te relativeren. Of aan te voelen welke passages onzin is.

Blz. 148 en 149 Hier spreekt men over de Goddelijke voorzienigheid, daarover sprak Hitler ook altijd en dacht dat hij hier ingevingen van kreeg, was in zekere zin ook zo. Zelanus speelde hier ook een rol in nl.

Op blz. 149 staat letterlijk: De mens heeft dus daar de Goddelijke voorzienigheid te beleven, want die zal liefde betekenen en wie liefde beleven wil en geeft, is (zelf) voorzienigheid geworden. 
Alles draait nog steeds om het begrip LIEFDE - wat de meeste mensen eigenlijk nog niet goed begrijpen wat dit betekent. Zie boven de discussie omtrent liefde – haat, etc.. 
Liefde geven aan iemand, omdat je denkt er zelf op een of andere manier beter van te worden?
Liefde geven, omdat je op een of andere manier er niet buiten kunt? Zulk soort liefde, kan dit leiden tot hogere liefde? Kunnen we op een of andere manier hiervan leren wat echte liefde inhoudt? Door levenservaringen , die opgeslagen worden in ons onderbewustzijn kunnen we leren. 
Kan men leren wat liefde is door zich te verdiepen wat het tegenovergestelde is, de haat? 
Wie zich verdiept, mediteert over bepaalde begrippen, kan hiervan altijd wijzer worden, ook omdat hij zijn vrije wil hiervoor inschakelt, hierdoor de stuwing voelt van zijn ziel. 
Kan haat tegenover iemand betekenen dat dit te maken heeft met vorige levens met die persoon? 
Ja inderdaad. 
Zit dat gevoel van haat dan in ons onderbewustzijn en komt dat boven als men tegenover die persoon staat? Ja dat kan.
Is dat omgekeerd ook zo, als men voelt dat iemand liefde tegenover jou uitstraalt vice versa? 
Inderdaad.

Blz. 150 De astrale wereld heeft zich kunnen verstoffelijken en het vergoddelijken zal volgen.
Deze uitspraak moedigt aan om zelf hieraan mee te werken. Het is in deze eeuw van Christus dat de mensheid zal worden opgetrokken om tot bewustzijn te komen en daardoor gelukkiger te worden.
Deze tijd, de eeuw van Christus is er om de mens qua gevoelsgraad hoger op te krikken. Men kan de eeuw van Christus niet beperken tot één eeuw, er kunnen meerdere eeuwen nodig zijn om dit rond te krijgen.

Blz. 151 Een God die verdoemt bestaat niet. Toch zijn er nog steeds mensen die dit geloven, o.a. bij de getuigen van Jehova en andere sekten waar dit nog een begrip is. Je kunt proberen zo ́n mens bij te brengen wat het woord GOD eigenlijk betekent, maar meestal staan ze er niet voor open en houden ze vast aan hun eigen inzichten. Men kan dat ook niet forceren, iedereen heeft zijn eigen tempo en rijpheid nodig om dit tot zich te kunnen nemen.

Blz. 152 Zon en Maan zijn volkomen één, zijn tweelingzielen geworden, werken en dienen, scheppen en baren, geven licht en ruimte, ziel en leven, geest en bewustwording weg aan het eigen kind, dat thans deze ruimte overwonnen heeft en het AL mocht betreden. De macrokosmos is er dus om de microkosmos te dienen, zodat deze ook ooit weer de Bron kan bereiken. De Christus en de andere eerstgeborenen in de maan, hebben reeds het AL bereikt, vanaf toen dijt ons heelal niet meer uit. 

Verder kwam nog ter sprake: Hoe zijn de ziekten ontstaan? De ziekten zijn, volgens de boeken van Jozef Rulof ontstaan doordat de verschillende rassen zich gingen verspreiden over de hele wereld en het ene ras zich met het andere ging vermengen. De ziekten waartegen dat ene ras was bestand, omdat het voldoende weerstand hiertegen had, daar was dat andere ras niet tegen beschermd en zo ontstonden de ziekten.

Het oorspronkelijke mensenras is ontstaan tussen de Eufraat en de Tigris, wij allen waren zwart van huidskleur, pas na verloop van tijd kwamen er ook lichtere huidskleuren bij, waarschijnlijk onder invloed van het klimaat. 
De Bellamy-maatschappij kwam ook nog ter sprake, zie hieromtrent hetgeen hierover staat in het boek Vraag en Antwoord deel 5 op blz. 325: De Bellamy is
geschonken uit de 1e sfeer mens die de Bellamy heeft geschapen, heeft de inspiratie gekregen, wat u leest in het boek "Volkeren der Aarde” , dat ik als adapt van meester Alcar moest schrijven voor de Universiteit van Christus. Ja wanneer? Komen doet het . U ziet wel wanneer u de Bellamy, wanneer u de geestelijke bewustwording van de eerste sfeer op aarde wilt brengen, dan moet ál het leven, Stalin, en al die mensen, al die onbewusten, die moeten Christus aanvaarden.

Zie verder het hoofdstuk in "Volkeren der Aarde”, De Staat als groot huisgezin. Als men dit leest kan men de conclusie trekken dat dit nog vele eeuwen kan duren, maar het begin, die kiem hiervoor is gelegd. Men is hier momenteel mee aan het experimenteren in diverse landen, o.a. ook in Afrika, in Nederland, België en in Zwitserland. In het kort komt het daarop neer, dat iedere mens een basisinkomen krijgt, ongeacht, hoe rijk, arm, hij ook is. Verder mag men proberen hiervan te leven, of evt. de keuze maken om er bij te gaan werken, tegen een normaal loon, zodat men dan nog wat extra heeft. Hiermee bedoelt men natuurlijk niet dikke bonussen en abnormaal hoge salarissen die in geen verhouding zijn met de prestatie die men levert. De bewuste mens wil dit ook niet.

De psychopaat die hier wordt geboren, zal die in zijn volgende leven al een normaal leven kunnen leiden? Nee, dit gaat heel geleidelijk aan. Zo gauw die ziel uit de hellen vrij komt en weer in de cyclus van de reïncarnatie wordt opgenomen, zal hij in dat leven wel gevoelens kunnen ontwikkelen sfeer. 
Dus de doch beperkt zijn in zijn uitingen zijn, doordat spraak ontbreekt of door andere gebreken. Na de stoffelijke dood, komt zo iemand terecht in de wereld van voor de geboorte, het onbewuste, om van daaruit na verloop van tijd weer te reïncarneren en hier op aarde terug wordt geboren, nog niet geheel als een normale mens, maar toch alweer een stapje verder. Na diverse reïncarnaties kan hij zich geleidelijk aan weer ontwikkelen tot een normaal mens. De mens met het Down syndroom (Mongooltjes worden ze ook wel genoemd) is in feite aan een van zijn laatste levens bezig als zijnde geestelijk gehandicapte.
Jozef Rulof.


counter free

Google Analytics Alternative