MOET GOD ONBEGRIJPELIJK BLIJVEN? 
Heel vaak vernemen wij als ,,bezwaar" tegen de geestelijke wetenschap, dat zij teveel tracht God te ontleden en te begrijpen, terwijl het juist Gods bedoeling is voor de mens onbegrijpelijk te blijven. Hoe kan men echter spreken van een ,,Godsbedoeling", wanneer men zelf aanneemt, dat God onbegrijpelijk is en wenst te blijven? Inderdaad zit hierin een paradox die bijna vermakelijk is! God heeft trouwens nog nimmer in woorden tot de mens kunnen spreken, omdat God geen persoon is. Met welke autoriteit neemt men dan aan wat Gods wil is en wat niet? Wordt door de dogmatieke stelling der kerken, dat God onbegrepen moet blijven, niet de weg versperd naar een hogere bewustwording? Wordt op deze wijze van de nood, dat de godgeleerde zelf God niet kan begrijpen, niet een DEUGD gemaakt door de verkondiging: ,,God moet onbegrijpelijk een onbegrepen blijven voor de mens??!" De geestelijke wetenschap heeft geenszins de bedoeling op onbescheiden wijze door te dringen in goddelijke zaken. Zij heeft echter wel de bedoeling God dichter tot de mens te brengen, doordat zij Gods liefde voor de mens overal in terug vindt en hiervan slechts getuigenis wenst af te leggen. In tegenstelling tot de kerk, ziet de geestelijke wetenschap God niet als een wezen dat torenhoog boven de mens zetelt en diens leven bestuurt, maar veeleer als de alomtegenwoordige Wereldgeest, die in alles leeft en alles tot evolutie stuwt. 

Ziedaar een verschil in Godsbegrip, dat ons hele denken en voelen overheerst! Wanneer de verlichte mens zich dit realiseert, dan zal hij tevens logischerwijze leren begrijpen, dat het JUIST Gods bedoeling moet zijn om de mens te laten ontwaken en de waarheid te laten kennen, omdat daardoor Gods heilige leven zelf tot bewustwording komt! God is derhalve niet onbegrijpelijk voor de mens, maar de mens is alleen nog maar onbewust. En God is zoals de mens hem ziet en voelt!! God openbaart zich immers in myriaden vormen. Elke vorm is Goddelijk, maar nog niet Goddelijk bewust! Goddelijk bewust is het stadium, dat pas kan worden bereikt, als de stoffelijke, zowel als de geestelijke evolutie tot stand is gekomen. Christus is voor de gehele ruimte, de vormgeving van Goddelijk bewustzijn. Door Christus openbaart God zich aan ons in zijn hoogste vorm. Dit wil echter niet zeggen, dat Christus Gods enige Zoon is, zoals de kerk ons dit voorspiegelt. Christus is alleen Gods VOLMAAKTE Zoon. Elk mens is echter -- wat uiteindelijke afstemming betreft -- op gelijke hoogte met Christus omdat elk mens in wezen een Godheid is. Alleen zal de weg, die tot Christus hoogte voert, nog moeten worden afgelegd. Christus zelf heeft ons die weg gewezen.

De mens volgt dus -- en dit is tevens het antwoord op de vraag: ,,Waarom bestaan wij", -- een kosmisch ontwakingsproces. Hiervoor zijn ontelbare levens nodig, omdat de geest -- die steeds hoger evolueert -- steeds over een volmaakter stoflichaam moet beschikken, dat hem de mogelijkheid biedt zijn geestelijke bewustwording voort te zetten. Steeds volmaakter wordt aldus de schepping door toedoen van de ,,onbegrijpelijke God". Is het niet kinderlijk naïef te menen, dat wij ooit in staat zouden kunnen zijn de ruimte van God bewust te beleven en te vertegenwoordigen, wanneer we toch zouden moeten aanvaarden, dat wij God nimmer zouden mogen en kunnen begrijpen? Wij zelf zijn God. Wij allen -- de gehele schepping bij elkaar -- zijn God! ,,Ken U zelve" betekent dus in wezen: laat de Godheid in U tot bewustwording komen! Wat is hieraan onbegrijpelijk? Waarom wil men nog steeds God zien als de mysterieuze man? ,,Klopt en er zal worden opengedaan; zoekt en gij zult vinden!" U behoeft echter niet naar de kosmische deur te lopen zoeken en daaraan te kloppen, noch behoeft U verre reizen te maken teneinde bijzondere vondsten te doen. Neen, alles leeft in U. De gehele schepping leeft in U. God leeft in en door U. 

Als de mens er niet zou zijn, zou de gehele schepping neerstorten en oplossen. U bent een vonk van het geheel. U bent God in een bepaalde afstemming en in een bepaalde levens en bewustzijnsgraad. Zodoende zijt gij Goddelijk en draagt ge dus de oneindigheid en de eeuwigheid in U. Klopt derhalve aan uw eigen deur en zoekt in U zelve. ,,Ken U zelve." De meest wonderlijke woorden die ooit werden uitgesproken!! Het is een goedkoop argument om overal, waar de mens geen antwoord op weet te geven, te zeggen: ,,God is onbegrijpelijk". Dit werkt fatalisme in de hand en remt de menselijke geest in zijn bewustwording. God is niet onbegrijpelijk en God wil, dat wij zijn heilige wetten leren kennen en begrijpen. Alleen op die manier kunnen wij tot de hoogste geraken, die Hij in Zijn oneindige liefde voor ons heeft vastgelegd in Zijn Goddelijk wereldplan. 
S. W.counter free
Google Analytics Alternative