GLORIA IN EXCELSIS DEO. 
Voor het kerkelijk afgestemde gevoelsleven is het beslist geen gemakkelijke opgave, om een Geestelijk Wetenschappelijk Denken te aanvaarden. Het zal dan ook praktisch nooit gebeuren, dat een kerkganger zo ineens in die andere ruimte overstapt, die een heel andere manier van ,,Godsdienst" bezigt en van de aanzittenden heel wat vraagt aan toewijding en overgave. Want die Godsdienst kan alleen beleefd worden -- wordt voor u eerst tot een GODSDIENST, als je waarlijk gaat beseffen op ,,heilige grond" te staan! Je staat op heilige grond, of je nu in je huiskamer vertoeft of ergens op straat, in de natuur of in de trein, als dat bewustzijn in u is of in u begint op te komen, dat je in Gods Ruimte vertoeft -- al is het nog zo druk om je heen -- en je Zijn Wetten, Zijn Bescherming, Zijn Warmte, het verheffende onmetelijk machtige daarvan plotseling voelt en beseft, dan sta je onmiddellijk op ,,heilig grond" en spreekt deze toestand tot u, waar u ook bent! Dit wordt dan Godsdienst, een heilig éénzijn met de Albron, waarvan ieder mens deel uitmaakt, of hij nu een christen is, of een atheïst of een boeddhist. De Alvader en Almoeder kennen alleen kinderen van één geest en van één liefde en heeft met uw kerkelijke God van wraak en verdoemenis niets uit te staan, geachte predikant. Wij zouden deze regels nog wel honderden keren willen herhalen, want zij raken één van de meest essentiële en noodlottige vergissingen der kerkelijke leer, een afschuwelijk dogma, waartegen wij met al onze krachten in de toekomst zullen ingaan. GOD SPREEKT: Jawel, maar niet op deze manier. Luister, geachte lezer, wij hebben hier weer eens zo'n boekje dat verspreid wordt -- en zeer zeker met de beste bedoelingen -- door de Vereniging tot verspreiding der Heilige Schrift te Amsterdam. 

Het is nu niet onze bedoeling, om deze vriendelijke instelling aan te vallen, maar waarover wij het willen hebben is deze -- verstaat u goed: het is geestelijk wetenschappelijk bezien! -- is deze fatale verdoemenisleer, die ook in dit boekje, getiteld: ,,God Spreekt", op ondubbelzinnige wijze naar voren wordt gehaald en de lezer wordt ingeprent. De inhoud bestaat hoofdzakelijk uit een bloemlezing van bijbelse teksten en is niets tegen te zeggen, u kent ze allemaal. Maar -- dan ,,geeft God antwoord op zeven belangrijke vragen" en stelt zich Onze Lieve Heer uit de bijbel weer voor als de meest wraakzuchtige en bekrompen Geest, die Zijn Heilig Kind naar het kruis gestuurd heeft, om Christus voor ,,onze zonden" te laten lijden en sterven. Voor het kerkelijke geloof is dit allemaal vanzelfsprekend en wordt er alleen in de preek drukte over gemaakt. Maar voor ons, volgelingen van JOZEF RULOF, is het dit niet! Wie van de openbaringen van deze ,,Paules van de Twintigste Eeuw" heeft kennis genomen, aanvaardt dit zielsbedrog niet meer, tenminste, als hij ooit aan dat heidense bloed en bloedoffer mysterie heeft geloofd. Een dominee is er niet van te overtuigen, dat weten wij nu al lang, of hij zou heel zijn facultatief weten omver moeten gooien en kost hem dan zijn baan en bevoorrecht bestaan en daar moet eerst een geestelijke bliksem inslaan, eer dit gebeurt. Maar het gaat ons om Christus en de God van al het leven en om onze menselijke broeders en zusters, die een verminkt beeld van God de Vader en Zijn Zoon, door hun kerk ontvangen. Een verminkt beeld van de Goddelijke 
Waarachtigheid, die nooit en te nimmer tot u kan spreken door deze onbewuste interpretatie. 

Over een eeuw of twee, of drie, zal geen theoloog meer durven beweren, dat wij wartaal hebben gesproken, dat wij ,,over een grenzeloze, ongebreidelde fantasie" beschikken. -- De Eeuw van Christus is thans ingegaan en zijn ,,wonderen" zullen over kort of lang tot deze mensheid spreken. De kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders zullen hun schouders ophalen en ons misschien met de Jehova zielen willen gelijkstellen, maar de machtige feiten zullen het straks voor ons opnemen en dan is er hoofdbuigen over de hele ,,linie"! En nu de vragen. Wij kiezen van de zeven alleen de drie belangrijkste, want anders wordt het een antipreek zonder einde en is niet de bedoeling.

Vraag 1:
,,Als een mens alleen maar het beste doet wat hij kan, zal hij dan niet in de hemel komen" Antwoord: ,,NEEN, want alleen wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven: doch wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien maar de toorn Gods blijft op hem." Joh. 3-36 Wij kennen nog een andere God dan die van de bijbel. Voor deze GOD bestaat er geen voorbehoud, geen ,,alleen"; maar alleen: ALLEN! CHRISTUS IS DE WEG, zeer zeker, dat weten wij, die een geestelijk wetenschappelijke studie vervolgen, net zo goed en misschien nog iets concreter, dan het kerkelijk bewustzijn. Maar het Eeuwige Leven is je uiteindelijke bezit, geachte vragensteller, welke weg u ook mag kiezen, je bent en blijft een deel van HET Goddelijke, van de Alziel, die zich bij de scheppingsdaad splitste en waar iedere ziel een deel van is. Het principe kan zich niet tegenspreken, zich niet zelf verdoemen! God is geen persoon, die uit hartstochten, liefde en wraakgevoelens bestaat. Dat is allemaal bijbelse onwetendheid en aards Godenbegrip, dat zelfs nog in de 20e eeuw met heiligenbeelden en persoonlijke aanbidding te werk gaat. DE MENS vertegenwoordigt veel en veel meer, dan dat onechte geprevel over onze nederigheid, door preken en psalmen tot in het absurde opgehemeld, u wil suggereren. 
Als wij nu allemaal werkelijk zo nederig waren, zulke armzalige zondaren, dan liepen toch vooral zij, die dit zo intens beseffen en met pathos uitbulderen, niet in goudbestikte gewaden rond en keken minder zelfvoldaan over het preekgestoelte naar de nederige massa. Neen, dat klopt allemaal niet! Dat is aards berekend en uitgedacht en ,,met de zweep der vrees voor de toorn Gods gehandhaafd". Het wezen van de Goddelijke gedachtewereld is veel en veel diepgaander, grootser en edeler, dan het deze theologische denkbeelden en gedragingen laten voorkomen en zien. Kijk eens naar het uitspansel! Een kracht, die in staat is zo iets onmetelijks op te bouwen en te besturen, kunt u toch niet betrekken in dat stuntelige aardse geschipper met een persoonlijke God, die zich in toorn verliest, omdat Adam of Eva perse geen katholiek wil zijn of het bij de Boeddhisten zoekt? De vraag: zullen wij in de hemel komen?, zal een bewust mens in de toekomst beslist niet meer stellen. Deze prentenvoorstellingen van hemel en hel, van het vagevuur en de eeuwige verdoemenis, zal uiteindelijk toch moeten plaats maken voor een waardiger begrip en besef van al dat wat achter de kist op u wachtende is.

Vraag 2:
,,Kan een mens een Christen zijn, zonder te geloven, dat Christus de Zoon van God is?" Antwoord: ,,NEEN, want wie Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking: Maranatha." 1 Kor. 16: 22. Het gaat zo door met dat vervloeken. Kijk, geachte lezer, in zijn stoffelijke en zakelijke aangelegenheden kan de mens niet precies genoeg zijn, omdat het voor hem realiteiten zijn en zijn materiaal welzijn daarvan afhankelijk is. Hij laat zich dus niets wijsmaken en als het er op aan komt, maakt hij er nog een wetenschap van. Waarom in hemelsnaam, zijn de mensen dan in geestelijke dingen, wat hun zielenleven betreft, zo ongelofelijk nonchalant en goedgelovig? 
Waarom zien zij daar af van alle gezonde logica en nemen alles op het gezag van een ander voor klinkende munt aan? Omdat het gen realiteiten voor hen zijn? Of -- vinden zij het misschien niet de moeite waard, om de rentabiliteit en juistheid van zo een zondagsuurtje nader te onderzoeken? De christelijke leer is gebaseerd op de Tien Geboden. Daar is toch niets tegen te zeggen? Dus -- als je de tien geboden naleeft, maar zonder te geloven of te beseffen, dat Christus de Zoon van God is, zal Onze Lieve Heer, Onze Vader van Liefde, u gaan vervloeken! Dit is nu het niveau, de ethica, de logica, van de kerkelijke leer en moet je aanvaarden. Er zijn zovelen die geloven dat Christus de Zoon van God is en noemen zich daaromtrent ook christen. Maar vraagt u ze eens naar de Tien Geboden. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen, (anderen afzetten!) en wat er dan nog van een waarlijk christen overblijft, is alleen ,,het geloof", dat niets verder kost dan de belastingcentjes voor de kerk. En voor deze is een gevoelsleven, dat waarlijk christelijk te noemen is, niet te koop!

Vraag 3:
,,Waarom was de dood van Christus nodig om zondaars te redden?! Antwoord: ,,Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur, die gezondigd had, voor de zonde betaalde: en dat een mens, zelf zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen." De rechtvaardigheid Gods vordert, dat de menselijke natuur, die gezondigd heeft, voor de zonde betaald! 
Akkoord. Maar -- waarom de ene zondaar dan ook nog voor de schulden van een andere zondaar zou moeten opkomen en -- omdat hij hiertoe niet in staat wordt geacht en voor waardig bevonden, vanwege zijn zonderegister, de Zoon Gods, ter wille van de bevrediging van het rechtvaardigheidgevoel van Onze Lieve Heer, voor de schulden boeten moest van Zijn zondige zusters en broeders op Aarde en dus ,,de kruisdood nodig was geworden" dit alles is een bewering en redenering die je waarlijk tot wanhoop kan drijven! God bewaar ons voor zulk een rechtvaardigheid: Neen, vertel ons niet, dat wij de kerken belasteren en afbreken. Als zij deze wartaal in omloop brengen, moeten zij het zelf weten en verantwoorden. Maar wij nemen ons daarvoor ook het recht, tegen de bezoedeling en verdoezeling der ware toedrachten, in te gaan. Wij steunen geen vrijbriefjes voor uw recidivisten der zonde! Wij steunen dat misdadige verhaal niet, dat ,,CHRISTUS" kruisdood nodig was om zondaars te redden! De zondaars moeten het maar zelf aan hun eigen lijf ondervinden wat het betekent, Gods Wetten te overtreden ten koste van anderen en van jezelf. Zal de mens ooit iets leren als anderen voor hem het zaakje moeten opknappen? Als u alle fouten van uw kinderen verdoezelt en op uw schouders neemt, denkt u dan waarlijk uw eigen kinderen een dienst daarmee te bewijzen en hen voor het aanstaande leven geschikt te maken? Zou de Goddelijke Psychologie werkelijk zo dilettantisch te werk gaan, dat zij nog onder de psychologie van uw pedagogen en schoolmeesters blijft? Gods Werelden, die u aanstonds -- na de kist, zult betreden, eisen uw ganse persoonlijkheid op, of de poorten der hemelen zullen voor uw ogen dichtslaan. Daar helpt u geen laatste oliesel, geachte vriend, want als de bereidheid niet in u is, als u niet zelfstandig kunt denken, als u alleen immers slechts op het gezag van een ander heeft gehandeld.

Als Christus voor u in uw leven alleen een geloof was en geen REALITEIT, dan staat u straks voor de Goddelijke Universiteit zonder een diploma in de zak en kunt u haar niet betreden. Dat is DE Realiteit van het Hiernamaals, waarover noch uw kerken, noch uw maatschappij, u iets kunnen vertellen. De Wereld heeft Christus vermoord. Dat is de ware toedracht. Geen enkel mens heeft door deze misdaad een absolutie verkregen voor zijn zonde!! Christus heeft ons de Tien Geboden in zijn bergrede nauwkeurig toegelicht. Als wij deze gaan naleven, hebben wij het zelf in handen om onze schulden van heden en uit het verleden af te betalen en het Koninkrijk Gods binnen te gaan. In zoverre heeft Christus dan de zondaars ,,gered", dat Hij hen De Weg liet zien, die zij moesten bewandelen, wilden zij na hun aardse dood ,,gereed" zijn! De wereld heeft hem daarvoor aan het kruis geslagen. Het leven van Jezus van Nazareth is ook voor de tegenwoordige mensheid nog geen realiteit. Ja, Adolf Hitler was een realiteit, een gruwelijke en voelbare werkelijkheid en heel de wereld kwam in opstand en mobiliseerde ten koste van alles zijn krachten, offerde miljoenen van levens, miljarden van waarden, voor zijn lichamelijke en geestelijke vrijheid en zekerheid. Daar was plotseling één eensgezindheid, één vastberadenheid in het verweer en verslaan van een gemeenschappelijke vijand, die leven en bezit bedreigde en daarvoor werden offers gebracht, onnoemelijke offers! Maar voor Christus? Hij wilde u niets ontnemen, maar alleen geven. 

Hij wilde u de volmaakte vrijheid en zekerheid schenken! De mensheid heeft deze Liefde geweigerd, vertrapt en bezoedeld: zij heeft Zijn leer verminkt en zich in Zijn naam met waardigheden behangen, die haar nooit en te nimmer toekwamen. Zij voerde liever oorlogen om het behoud van deze waardigheden, brandstapelde en martelde -- het ,,Heilige Officium", de kerkelijke rechtbank of Inquisitie, verbrandde alleen in Spanje onder Philips II achtduizend achthonderd mensen in naam van Christus! -- zij maakte ,,zaken" met Christus, verzamelde ongelofelijke rijkdommen, bouwde kloosters, kerken, paleizen, dreef politiek en handel, -- het aflaatgedoe in de middeleeuwen was hemeltergend! -- en zegende de vaandels ter verheerlijking van haar broedertwisten. Alles uit naam van Christus! Alles in het aangezicht van Het Kruis op Golgotha! Het kruis was tegenwoordig bij de brandstapel processen, waar het de delinquenten door een fanatiek priester door het laaiende vuur heen voor het brekende oog werd gehouden: het kruis vindt u hangende in tuchtscholen, gevangenissen, opleidingskampen, en christelijk getinte vergaderzalen: het kruis hangt in statige kathedralen, waar de bisschoppen in groot ornaat hun missen celebreren en de wierookdampen en gezangen optrekken naar de versteende hoogte die hun halt bepaalt. Gloria in excelcis Deo, et in terra pax hominibus bonae volumtatis! Het kruis is hangende, maar het is ,,alleen" een stuk hout of brons misschien waarmee een industrie leeft en winsten door maakt. Want -- het zakendoen is voor deze mensheid nog immer het belangrijkste. Ook als het om CHRISTUS gaat. 
B. v. Baden. counter free
Google Analytics Alternative