HET BOVENNATUURLIJKE VAN GISTEREN, HET NATUURLIJKE VAN HEDEN! 
Het ware geheim van macht ligt hierin, dat wij in betrekking blijven met de Godheid, die in alle dingen werkt en naarmate wij deze betrekking onderhouden, zijn wij letterlijk in staat om ons boven elke denkbare beperking te verheffen. Waarom verkwisten wij dan onze tijd met her en derwaarts te gaan om macht te verkrijgen? Waarom met een telkens nieuwe proefneming onze tijd verprutsen? Waarom stijgen wij niet liever dadelijk tot de hoogste bergtoppen op, in plaats van langs zijpaden, door valleien en langs afgronden te dwalen? Dat de mens onbeperkte heerschappij zal oefenen, zoals het in alle heilige schriften ter wereld gezegd wordt, geldt niet van de lichamelijke maar van de geestelijke mens. Er zijn bijvoorbeeld veel dieren, groter en sterker dan de mens, waarover hij van een fysiek standpunt geen heerschappij op zou kunnen uitoefenen, maar hij kan de overhand krijgen, zelfs over deze, zodra hij de hoger verstandelijke, psychische en spirituele krachten, waarmee hij begaafd is, in werking stelt. Wat in de fysieke wereld niet gedaan kan worden, kan wel in de geestelijke worden gewerkt en naarmate de mens erkent, dat hij geest is en in overeenstemming met die erkenning leeft, zal hij in macht die andere mens overtreffen, die alleen het stoffelijke in zich erkent. De ganse gewijde letterkunde van de wereld is vol van hetgeen wij wonderen noemen. Die wonderen zijn niet tot enige bijzondere tijd of plaats bepaald. Er bestaat geen tijdperk voor wonderen, dat zich van enig ander tijdperk zonder wonderen onderscheidt. Wat ooit in de wereldgeschiedenis gedaan is, kan door werking van dezelfde wetten en krachten weer worden gedaan. 

Deze wonderen worden verricht, niet door hen, die meer dan mensen waren, maar door hen, die door erkenning van hun éénzijn met God, godsmensen waren geworden, zodat de hogere machten en krachten werkten door hen. want laten we eens nagaan, wat is eigenlijk een wonder? Is het iets bovennatuurlijks? Bovennatuurlijk, ja alleen in de zin van hoger dan het natuurlijke, of liever verheven boven dat, wat aan de mens in zijn gewone toestand natuurlijk schijnt, een wonder is niets meer of minder dan dit, een mens die tot kennis van zijn eigen ware zijn is gekomen van zijn éénzijn met de aldoor dringende wijsheid en macht, stelt wetten, hoger dan de aan het allerdaagse verstand bekende, in staat om zich aan hem te openbaren. Van deze wetten maakt hij gebruik, de gewone mens zien er de uitslag van, maar omdat hun eigen begrip zo beperkt is, noemen zij het een wonder en noemen hem die schijnbaar bovennatuurlijke werken doet, een bovennatuurlijk wezen. Maar zij, als bovennatuurlijke wezens, zouden zelf deze bovennatuurlijke dingen kunnen doen, indien ze hun ziel wilden openen voor de erkenning van deze zelfde wetten en bijgevolg voor de realisatie van deze zelfde mogelijkheden en krachten. En laten wij ook niet vergeten, dat het bovennatuurlijke van gisteren, naarmate wij in het evolutieproces van het lagere tot het hogere, van het materiële tot het meer spirituele stijgen, het gewone en natuurlijke van heden wordt en zo door alle eeuwen heen. Ja het is de godmens, die de dingen doet, welke bovennatuurlijk schijnen, de mens, die door het bewustzijn van zijn hogere en hoogste krachten de meerderheid ontstijgt en lichtend boven hen uitsteekt. Maar alle kracht, die mogelijk is voor de enen mensenziel, is ook mogelijk voor de andere. 

Dezelfde wet werkt in ieder leven. We kunnen mensen zijn van macht of van onmacht. Van het ogenblik af dat iemand levendig het feit begrijpt dat hij stijgen kan, zal hij stijgen en hij zal geen andere grenzen kennen dan die, welke hij zichzelf heeft gesteld. Ik heb veel horen spreken over omgeving. We moeten er ons wel bewust van worden, dat men nooit aan de omgeving vergunnen mag om de mens te vormen, maar dat de mens altijd zijn eigen omgeving moet en kan vormen. Als we dit goed begrijpen, zullen we zien, dat het dikwijls niet nodig is om met onze oude omgeving te breken, aangezien we daar wellicht nog werk te doen hebben, maar dat wij door de kracht, die in ons is, altijd onze omgeving nieuw kunnen maken. Hetzelfde geldt voor erfelijke invloeden en karaktertrekken. Kunnen wij die overwinnen? Alleen de mens, die zich zelf niet kent, kan zulk een vraag stellen. Als we denken en in het denkbeeld leven, dat ze niet te overwinnen zijn, bestaat er alle kans, dat zij altijd zullen blijven. Van het ogenblik af echter, dat wij tot de erkenning van ons eigen ware zelf komen en van de geweldige krachten, die in onszelf sluimeren, krachten en machten van ziel en geest, zullen erfelijke trekken en invloeden van schadelijke aard vanzelf beginnen te verminderen en zullen met des te meer snelheid verdwijnen, naarmate ons bewustzijn ervan volkomener word. 
R.W. Trine.


counter free
Google Analytics Alternative