DE MENS EN ZIJN ONDERBEWUSTZIJN 1. 
Geen psycholoog kan zeggen ,,ik ken het onderbewustzijn van de mens" en toch nu wij de schepping en de mens ,,GOD" leren kennen, is dat zo moeilijk niet, wij staan er boven op. Doch op een Tempel, voor sommige mensen van ongekende schoonheid, voor velen, miljoenen mensen, narigheid en ellende, verschrikking, het gevraag   ,,Waarom kan God dat goed vinden. Waarom ik niets en Hij alles?" Waarom zijn het en die zijn te ontleden en te volgen voor de mens in zijn maatschappelijk, stoffelijk leven. Het ,,onderbewustzijn" lezer hebben wij mensen opgebouwd door miljoenen levens en dat is nu ons gevoelsleven! Dalen wij daarin af, staan wij weer voor onze schepping als mens, voor God en Zijn levenswetten, voor ziel en geest en uw persoonlijkheid, doch voor ,,Karmische wetten" oorzaak en gevolg ook, in dit leven waartoe gij thans behoort. Nu leven er geen kinderen meer op aarde, doch volwassen bewustzijn als gevoelsleven en niets anders! Voor de Goddelijke Schepping leven er geen kinderen op Aarde. De ziel als Mens is miljoenen tijdperken oud. Wat voor u vandaag een geboorte als kind is, is voor de ,,Ziel als mens" het terugkeren tot de aarde als stofwezen, zij als het gevoelsleven gaat verder. Maar is dat zo? Luister nu en gij zult het begrijpen, tracht het te voelen en wij kunnen verder. Het gevoelsleven is uw dagbewustzijn.

Het onderbewustzijn is uw reïncarnatie, is dat, waardoor gij miljoenen malen hebt geleefd. Al uw miljoenen levens bevinden zich nog in uw onderbewustzijn. Wij zullen u aantonen, dat gij er door handelt, praat, voelt, denkt, ge staat er dus niet alleen boven op, doch gij hebt er uw Liefde door, uw kunst, uw gevoel voor al het leven van God of uw narigheid! En die narigheid is er! Het onderbewustzijn begon in ons allereerste leven als embryo in de wateren. Het tweede leven, dat wij daarin beleefden, sloot het eerste af? Neen, het tweede leven bouwde daarop en kreeg het leven door het eerste, dat bracht ons verruiming, ontwaking, dat gaf ons voor het denken en voelen het beleven en toen gingen wij verder. In dat embryonale bestaan beleefden wij miljoenen levens, telkens hadden we nieuw, meer gevoel, door het vader- en moederschap gingen wij verder en keerden wij tot het stoffelijk leven terug! Die eerste levens kunnen wij u verklaren, doch dan betreden wij de  ,,Kosmologie" en kunt ge niet omvatten, ge moet eerst wat meer bewust worden en dan gaan wij verder! Maar, voelt u dit! Dus onze eerste levens, die wij in de wateren hebben beleefd, Moeder Water ons te beleven gaf, zij is onze ,,Almoeder" als planeet dus gaven ons verruiming als stof en als gevoel! Doordat het stoffelijke leven zich verruimde, konden wij uit die voorraad putten, putten dus uit dat, wat wij ons door die eerste levens hadden eigen gemaakt. Zo miljoenen levens en nu zinkt dat eerste en tiende leven in ons terug, doch maakt deel uit van onze persoonlijkheid, ons gevoelsleven. We staan dus op geestelijke fundamenten, staan er boven op. Doch innerlijk leeft het in ons. Daardoor handelen wij en dat ging miljoenen jaren voort, zo voort, totdat wij een planeet konden verlaten!

Toen hadden wij die planeet als ruimte overwonnen, doch als vader en moeder beleefd! Voor de Maan het Visstadium, voor de ander, opvolgende planeten het landelijk bewustzijn en organisme! Wij gaan thans op Aarde verder, doch uw Kosmisch leven is te ontleden en te volgen, zodat de mens zijn Universum te beleven kreeg en zijn wij aan bezig. Uit het oerwoud nu naar het blanke ras. Miljoenen levens hebben wij daarvoor nodig. Zo oud is de Schepping? Ja niet meer te berekenen lezer! Vanuit het oerwoud naar hoger bewustzijn, door het organisme. Ons kind nu, geeft ons die uitdijing, ons kind, dat wij baarden, trekt ons tot de stoffelijke wereld terug, omdat in dat kind ons leven, de stof, aanwezig is! Niet de geest, doch de stof en zien wij ons reïncarneren, verdergaan, als mens, als man en vrouw! Miljoenen levens hebben we beleefd en dat is nu uw onderbewustzijn! Wat hebben we als mens in al die levens gedaan. In de eerste niets anders dan mensen eten! Hierna het dier, maar de mens steeds weer, is voor ons leven en dierlijk voelen en denken, eetbaar; wij zien hem als een stuk eetbare stof, wij weten niet beter, wij zijn nog voordierlijk bewust! Moorden en brandstichten, dat kunnen wij, maar, wij weten niet beter Zo is ons leven en ons gevoel, de sterkste is het die te eten heeft, andere zorgen zijn er niet, niets anders is er te beleven, dan baren en scheppen, eten en zorgen voor de dag van morgen! Dat is ons leven en nog bevinden die eerste levensgraden voor het menselijk organisme zich in de oerwouden en zijn nu rassoorten, stammen. U kent ze nu immers? Maar ,,God" straft niet! Dat leven moet verder of God moet aanvaarden, dat er kloven ontstaan voor Zijn evolutie, gaten dus, kosmische kuilen en dat kan niet! Ge mens, wij allen, maken dat goed.

Dat zijn wel andere hoofdstukken uit boeken, doch nu even om te verklaren. Karma en oorzaak en gevolg is het dus! Doordat wij die levens weer aantrekken, wij schreven het reeds beleven wij ons oorzaak en gevolg en eerst dan laat moeder Aarde ons vrij en gaan en kunnen we verder. Betreden wij nu de ,,Godgeleerdheid" de theologische zijde hiervoor, staan wij voor een ,,hel" die brandt, maar nooit een einde bezit. Die is er niet , lezers, wel uw innerlijke ,,hel" als hartstocht en geweld. Vertel ons eens, wat voor vuur dat is, waarin de mens moet verbranden en waaraan nooit een einde komt  en wij weten het ook, doch dat vuur is er niet, het is anders en wel Goddelijk rechtvaardiger, doch moet de massa nog leren. Wellicht komen we zover en verklaren wij uw geestelijk leven en zien wij in die hellen! Dat woord is geen Goddelijke terminologie, doch echt menselijk: Als de dood geen dood is, is de hel een duistere wereld, omdat de mens zij Goddelijk: Innerlijk licht nog tot die ontwaking heeft te voeren en is nu reeds te begrijpen! Die hellen hebben narigheid geschapen de godsdienstkrankzinnigen zijn het; het is de angst voor God die geen kind straft, dat kind straft zichzelf, doch kan goedmaken! Even dit, lezer: geeft ons de mogelijkheid met uw moordenaars te praten, wij ontnemen die mensen in elk geval hun verschrikkelijke strijd; wij verklaren hun deze wetten en zij maken straks dat weer goed! Kunt gij die armoedige zielen opvangen? Neen, wij wel en geven hun nieuw leven. Het menselijke onderbewustzijn is dus uw eigen verleden. Nu wordt ge op Aarde geboren. Het ene kind is verder dan het andere.

Het gevoel is het! De levens zijn het, de mens in de maatschappij, uw leven dus, is de andere mens duizenden levens voor en hebt ge te aanvaarden! Het kind groeit op, stoffelijk en nu ontwaakt het gevoelsleven. Eerst op volwassen bewustzijn, lichamelijk dus gekomen, zien wij het gevoelsleven als dagbewustzijn en handelt de mens, heeft hij lief door werkt hij, kan hij studeren, wat de andere levensgraad niet kan, omdat de ziel die levens nog niet heeft beleefd. doordat wij leven als mens, als man en vrouw dus... maken wij onze ,,Goddelijke Kern" wakker, eerst dan, wanneer wij in harmonie zijn met God!! Wanneer maakt ge uw goddelijke kern wakker, dame meneer? Door uw thans stoffelijk uit te leven? Nu staan wij voor Christus! En daarom zeiden wij in het begin al: Christus is het en blijft het! Door zijn ,, Goddelijke Evangelie": Hebt lief alles wat leeft, ontwaakt er iets van de Goddelijke vonk, waardoor wij Goden zijn! Nu kunt ge voor de maatschappij doen wat ge wilt het blijft stoffelijk werken en dienen, alleen hetgeen gij als mens voor God wakker maakt... is thans uw geestelijk bezit geworden en is doodeenvoudig! Wat gij nu in uw leven doet, is van Goddelijke en menselijke betekenis! Het is aards of stoffelijk en geestelijk. Nu kunt ge wel dag in en dag uit over God praten, zoals dat de theoloog voor zichzelf opgebouwd heeft, door studie; handelt ge er niet naar, staat ge op een doodgewoon stoffelijk punt en komt niet verder! En praat ge nu over een God die verdoemt, staat ge op een ruimtelijk dood punt en is er niets bij voor uw Goddelijke ziel, waardoor ge ruimtelijk, dus geestelijke fundamenten hebt te leggen; kunt leggen is duidelijker! Wat doet ge? Wij zeiden het toch in het begin, nu kennen wij u voor uw Godheid!

Dit is al ,,Godgeleerdheid" , doch het wordt ,,Kosmologie" wanneer wij de mens als een Godheid volgen! Nu hebt u de levensgraad nog niet bereikt die de andere mens wel bezit. Gij wilt vooruit, maar kunt het niet begrijpen. Die andere mens kan dat wel en is nu zijn bewustzijn als gevoel, zijn persoonlijkheid. Het kind nu, lezer, put onherroepelijk uit een van de laatste levens, uw onderbewustzijn voedt u dus op de dag, want gij zijt het zelf! Nu is dat onderbewustzijn niet zo diep meer en te herkennen! Geen mens is nu hetzelfde, geen gevoelsleven is hetzelfde, omdat wij allen ons eigen leven hebben gevolgd en mochten beleven, doch wij allen zijn gelijk  voor de Goddelijke Levenswetten, Wij zijn vader en moeder, beleven beide organismen en gaan verder! Wij zeiden het reeds, er is geen mens op Aarde, of gij hebt die levensgraad gebaard en eens geschapen, zo diep is nu uw onderbewustzijn. Wij kennen alle mensen u niet, omdat gij uzelf en God niet kent! Wij weten waardoor wij het gevoel bezitten voor de ruimtelijke studie, U niet, Gij zoekt, wij weten! Waarom de mens minister is, is het bezit van die mens als gevoel, de andere rest moet er nog voor ontwaken en behoort tot uw maatschappelijke bewustzijn, is niet geestelijk dus; behoort tot uw stoffelijk leven en niet tot uw geest, de geest wil er niet van weten! Dat zeggen wij, omdat wij onze geest kennen! Gij niet, of gij deed nu iets anders! Over het ,,onderbewustzijn" schrijven wij tien boeken en zijn er dan nog niet, willen we alle gevoelsverschijnselen voor de mens, voor zijn dagbewust leven ontleden, zo diep is nu de mens immers, waarom bent u gereed voor studie en het andere leven als mens niet!

Waarom aanvaardt u dit alles en zegt de andere mens, kletspraat, onzin? wie dat nu nog zegt, bezit kuddedier bewustzijn, tot die mensen uit die maatschappij, spreken wij niet, dat onbewust voelen en denken moet er nog aan beginnen! Waarheid is dit. Wanneer uw kind, moeder, geboren is, kijkt dat levenslicht nog niet in deze wereld, doch voelt vanuit het vorige. Na enkele dagen begint het oplossen reeds van dat onbewuste leven, het vorige dus, het laatste of voorlaatste leven, omdat dit leven thans overheerst en het andere verduistert! Dat zinkt nu in het gevoelsleven voor de ziel, als kind weg en is duidelijk, doch het is er wel en altijd; het bezielt het jonge leven of er was geen voelen en denken. Dat is ook voor uw eendje, daarom weet dat diertje dat "t het water in moet, de kip nu net niet en kennen wij! U ook, doch nu Kosmisch?  Bezit ge nu wat menselijk gevoel, door uw vorige levens opgedaan en eigen gemaakt, dan kunt ge voor clown spelen, een ander mens kan dat nog niet! Hebt ge nu wat stem, is dat door uw geboorte in u, het organisme bezit het, weet u het nog... kunt ge door dat reeds verder; nu nog wat persoonlijkheid erbij, wat gevoelsbewustzijn voor op de dag en die kunsten gij leeft, doch uw persoonlijkheid kennen wij! Wilt ge hoger, voor de maatschappij dienen, de wetenschap dus, hebt ge gevoel, maatschappelijk technisch gevoel nodig, het gevoel om de dingen te bedenken. Niets anders is het en is het nu uw titel, uw bezit, uw eigen bezit, doch heeft voor God niets te betekenen. Indien zoals Christus het heeft gezegd ge al de talen der Aarde spreekt en ge hebt geen liefde; wat dan nog?

U ziet het, lezer, nu is het Christus en het blijft Christus voor God en u zelf! Ziet u Hem nu reeds iets anders? De hele mensheid ligt nu voor ons denken en voelen open! Alles van uw maatschappij, uw kunsten en wetenschappen, elke geestelijke faculteit, omdat wij de mens kennen! In uw onderbewustzijn leeft dus uw eigen narigheid! Uw afbraak! Uw uitleven! Uw overheersend gevoelsleven, uw gekraak en breken, uw gemoord en uw hartstocht! Hebt ge nu reeds uw eerlijk denken en voelen, uw geloof bovendien, dan bent u een gelukkig mens, doch de andere soorten van uw ras vooruit en is de waarheid! Uw ziekten, nu lezer kreeg u van uw voorvaders, ouders, doch gij bent er zelf in uw vorige levens aan begonnen! Had u geen schuld dan hadden die mensen, als ouders nu, u niet terug geroepen, doch gij en zij hebben noch iets voor elkaar te doen, het is rekening betalen voor die levens of zij leefden nu ergens anders op Aarde! Doch zo verhuizen wij als mens naar alle volkeren en beleven de lichamelijke wetten en voor de persoonlijkheid het goedmaken is! Uw onderbewustzijn is dus oerwoud lezer! Uw onderbewustzijn leeft in uw dagbewustzijn, u bent het nu of u bent het niet, wil zeggen; u hebt het gevoel ervoor en put thans uit die levens, een ander mens moet het zich nog eigen maken! U trouwens ook, wij bedoelen, uw taak voor deze maatschappij, doch het gevoel, het denken is er! Alles dus in uw maatschappij, is nieuw voor uw gevoel, doch dat evenwicht is er! Dat is uw denken, uw voelen, een ander kan dat nog niet en moet het zich eigen maken! Nu komen wij voor uw karaktereigenschappen te staan.

Wie bent u? Hebt u al Universele liefde wakker gemaakt? Bent u al iets van Albert Schweitzer, van een Nightingale? Hebt u al iets innerlijk tot uw bewustzijn gebracht? Dat wordt uw geestelijke persoonlijkheid! Christus nu tot ontwaking brengen en gij bouwt eerst nu aan uw hemel achter de stof en is duidelijk! Kunt ge erg hard lopen? Fietsen? Vliegen? Wat dan nog? Wat wilt ge in uw stoffelijk leven bereiken? U laten doodslaan door uw techniek, uw boksen? Uw geren door het leven? Uw jaloersheid soms? Uw haten? Uw dor en leeg gevoelsleven? Wanneer ge goed schaatsen kunt en ge hebt geen liefde, dat is voor alles, is en blijft het leegte, doch is niets voor uw geest, dit bewustzijn blijft aards, alle sporten en wetenschappen blijven aards en op Aarde, alleen uw gevoelsleven is eeuwigdurend. Hoe is nu uw karakter? Uw liefde, man en vrouw? Welke liefde geeft ge, aan haar en zij aan u, als ge van dit alles geen wetje kent, beleven wilt, kunt? Wij hebben kosmisch diep lief, ons leven is ontzagwekkend schoon geworden, wij kennen ons zelf en onze levensruimte, doch daarvan had ,,Adolf Hitler" geen gevoel; hij zocht ernaar, wilde het ons afnemen en dat loopt zich nu voor deze eeuw te pletter! Te pletter, door ons gevoelsleven, maar boven alles eerst door ,,Christus"! Het goede dus in de mens roept het kwaad het Goddelijke halt toe. Ja lezer, zover zijn we nu! Hoe zal Adolf en zijn soort dat alles goedmaken? Had u geen rekeningetje te vereffen in die tijd, uw en ons? Ach kom, wij hebben betaald u niet? Wij weten dat wij schuld hebben aan deze ellendige zaken! U niet? Maar nu beginnen wij op te bouwen, voor onze geest, velen met ons, zodat wij geestelijk ontwaken! Dat is uw onderbewustzijn, een kruimeltje legden wij open, de andere rest volgt nog en eerst dan leert ge uzelf en uw geliefden kennen, is het leven de moeite waard, omdat ge elkaar nu leert begrijpen! Ge weet nu, dat wat een ander bezit, is ook voor u weggelegd, maar weer door leugen en bedrog opbouwen, is afbraak! Als u alles van u zelf kent, lezer, zijt ge gelukkig met uw hol onder de grond en is waarheid! Dat van die mensen is voor hen, straks narigheid, ze zullen het goedmaken! Leert te denken, leert te voelen, wat voor uw leven op Aarde blijft en wat voor uw geestelijk leven is. Eerst nu kent ge uw dagbewust leven en beleeft ge die andere ongelooflijke liefde voor man en vrouw! Dat wil God en is ons eigen bezit. Kent ge nu al zo'n heel klein beetje uw eigen maatschappelijk leven en bewustzijn? Het gevoel ervoor bouwde u zelf op, onder alle volken hebt ge geleefd, want dat is uw kringloop voor moeder Aarde en eerst dan kunt ge verder gaan! wanneer ge vertrekt, zeiden wij u al: staat ge voor ,,Christus". Wat hebt gij gedaan in dit leven en doet ge nog? Wat wilt ge, mens? Dat wij ons druk gingen maken om uw geblèr, uw kunst soms; dat geen kunst is? Dacht ge waarlijk, dat Christus zich een ogenblik interesseert voor uw Picasso's? Wel voor uw Rembrandt, uw andere groten, die voor ,,Hem"leefden, voor de geestelijke evolutie. De clownsproducten hebben en krijgen geen betekenis! Wel voor uw Van Gogh interesseren zich de Hemelen, omdat dit leven vocht, vocht om de geestelijke kunst. De Picasso's van nu plegen bedrog, liegen en bedriegen u, omdat gij hun gevoelsleven bezit en niets anders! Wij niet recensent. U houdt Picasso, wij blijven bij Han van Meegeren doch hadden hem iets anders geleerd!
Uw Marja- Radjany.   


counter free
Google Analytics Alternative